Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31978R2514

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2514/78 (1978. gada 26. oktobris) par sēklu pavairošanas, kas veikta valstīs, kuras nav dalībvalstis, līgumu reģistrāciju dalībvalstīs

OV L 301, 28.10.1978., 10./11. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 022 Lpp. 243 - 244
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 39 - 40
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 39 - 40
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 117 - 118
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 117 - 118
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 12 - 13
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 12 - 13
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 12 - 13
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 12 - 13
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 12 - 13
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 12 - 13
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 12 - 13
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 12 - 13
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 12 - 13
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 48 - 50
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 48 - 50

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/2514/oj

31978R2514Oficiālais Vēstnesis L 301 , 28/10/1978 Lpp. 0010 - 0011
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 10 Lpp. 0117
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 22 Lpp. 0243
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 10 Lpp. 0117
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 15 Lpp. 0039
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 03 Sējums 15 Lpp. 0039


Komisijas Regula (EEK) Nr. 2514/78

(1978. gada 26. oktobris)

par sēklu pavairošanas, kas veikta valstīs, kuras nav dalībvalstis, līgumu reģistrāciju dalībvalstīs

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1971. gada 26. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2358/71 par sēklu tirgus kopīgo organizāciju [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1346/78 [2], un jo īpaši tās 3.a panta 4. punktu un 9. pantu,

tā kā 1971. gada Regula (EEK) Nr. 2358/71 paredz, ka to valstu, kas nav dalībvalstis, sēklu ražošanas līgumu reģistrācija dalībvalstu iestādēs var kļūt obligāta; tā kā šī iespēja būtu jāizmanto attiecībā uz tām šķirnēm, kurām ir svarīga loma Kopienas tirgus apgādē; tā kā būtu jāsastāda sugu, kas atbilst šim kritērijam, uzskaitījums;

tā kā šie līgumi aptver vairākas secīgas ražas; tā kā tādēļ, lai racionāli piemērotu sistēmu, būtu jāparedz, ka ir jāreģistrē tie līgumi, kuri noslēgti pirms šīs sistēmas stāšanās spēkā, kuri aptver secīgās ražas;

tā kā Regulā (EEK) Nr. 2358/71 arī pieprasa, ka jādefinē to valstu, kas nav dalībvalstis, sēklu ražošanas līgumi; tā kā būtu arī jānodrošina, lai Kopienā reģistrētā līgumslēdzēja puse nodrošinātu konkrētu informāciju par to, kad līgums ir reģistrēts;

tā kā dalībvalstīm jāizveido šo līgumu reģistrācijas sistēma, un vēlams, lai tās šim nolūkam būtu norīkojušas kādu iestādi;

tā kā, lai nodrošinātu, ka Komisija pārrauga tirgus attīstību un vada Kopienas tirgu, tai būtu jābūt informētai par līgumos ietverto informāciju;

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Sēklu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Valstu, kas nav dalībvalstis, sēklu ražošanas līgumi, kuri attiecas uz sugu vai šķirņu grupām, kas uzskaitītas šeit pievienotajā pielikumā, un kuri noslēgti tā, ka tie stājas spēkā no 1979. gada 1. februāra, un līgumi, kuri noslēgti pirms šī datuma par ražu, kas novākta no 1980. gada 1. jūnija un turpmāk, ir pakļauti reģistrācijai atbilstoši šai regulai.

2. pants

Šajā regulā "līgums par ražošanu, kas veikta valstī, kura nav dalībvalsts" ir līgums, kas rakstiski noslēgts starp Kopienā reģistrēto pusi un pusi, kura reģistrēta kādā valstī, kas nav dalībvalsts un kura līdzvērtīgi Kopienai veic sēklu ražošanu, un ar ko pēdējā apņemas ražot sēklas vai organizēt sēklu ražošanu pirmās vārdā, ņemot vērā visas vai daļu no sēklām, kuras ir ievestas Kopienā.

3. pants

Pirmajā pantā paredzēto līgumu reģistrācijai Kopienā reģistrētā līgumslēdzēja puse nodrošina 4. pantā minēto iestādi vismaz ar šādu informāciju:

a) valsts, kurā sēklu ražošana tiks veikta;

b) sēklas augu šķirnes un varietātes;

c) ražojamo sēklu daudzums, izcelsme un kategorija;

d) tirdzniecības gadi, kuri paredzēti līgumā, prognozētie daudzumi ievešanai Kopienā, plānotie piegādes periodi.

4. pants

Dalībvalstis ievieš 1. pantā minēto līgumu reģistrācijas sistēmu. No savas puses tās norīko iestādi, kas atbild par reģistrāciju, un līdz 1979. gada 1. februārim paziņo Komisijai tās nosaukumu un adresi.

5. pants

1. Kopienā dibinātā līgumslēdzēja puse reģistrē līgumu par katru sugu vai šķirņu grupu kompetentajā tās dalībvalsts iestādē, kuras teritorijā tā ir reģistrēta pirms šajā pielikumā noteiktā termiņa izbeigšanās.

2. Jebkuras 3. pantā minētās informācijas izmaiņas, kas izdarītas pēc tam, kad līgums ir reģistrēts, paziņo 30 dienu laikā kopš datuma, kad šādas izmaiņas veiktas.

6. pants

Dalībvalsts katru gadu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pielikumā noteiktā termiņa izbeigšanās, nodod Komisijai šādus datus par katru tirdzniecības gadu: pielikumā uzskaitītās sugu vai šķirņu grupas katrā attiecīgā valstī, kas nav dalībvalsts, aprēķinātais sēklu daudzums, kāds iegūts ražošanas rezultātā un kāds tiks ievests Kopienā.

7. pants

Šī regula stājas spēkā 1978. gada 15. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1978. gada 26. oktobrī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Finn Gundelach

[1] OV L 246, 5.11.1971., 1. lpp.

[2] OV L 165, 22.6.1978., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Šķirne vai varietāšu grupa | Līgumu reģistrācijas termiņa izbeigšanās datums |

Gads pirms novākšanas | Novākšanas gads |

1.Festuca pratensis L. | 1. novembris | |

2.Festuca rubra L. | 1. novembris | |

3.Lolium multiflorum L. | | |

a)Ssp. Alternativum | | 1. maijs |

b)Ssp. non alternativum | 1. novembris | |

4.Lolium perenne L. | 1. novembris | |

5.Medicago sativa L. | 1. novembris | |

6.Trifolium pratence L. | 1. novembris, | 1. maijs |

7.Hibrīdu kukurūza | | 1. maijs |

--------------------------------------------------

Augša