EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31976R3227

Komisijas Regula (Euratom) Nr. 3227/76 (1976. gada 19. oktobris), kas attiecas uz Euratom drošības kontroles noteikumu piemērošanu

OV L 363, 31.12.1976., 1./57. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 12 Sējums 001 Lpp. 148 - 205
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 12 Sējums 002 Lpp. 172 - 228
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 12 Sējums 002 Lpp. 172 - 228
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 12 Sējums 001 Lpp. 110 - 159
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 12 Sējums 001 Lpp. 110 - 159
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 12 Sējums 001 Lpp. 42 - 98
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 12 Sējums 001 Lpp. 42 - 98
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 12 Sējums 001 Lpp. 42 - 98
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 12 Sējums 001 Lpp. 42 - 98
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 12 Sējums 001 Lpp. 42 - 98
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 12 Sējums 001 Lpp. 42 - 98
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 12 Sējums 001 Lpp. 42 - 98
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 12 Sējums 001 Lpp. 42 - 98
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 12 Sējums 001 Lpp. 42 - 98

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 19/03/2005; Atcelts ar 32005R0302

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/3227/oj

31976R3227Oficiālais Vēstnesis L 363 , 31/12/1976 Lpp. 0001 - 0057
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 12 Sējums 1 Lpp. 0148
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 12 Sējums 2 Lpp. 0172
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 12 Sējums 2 Lpp. 0172
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 12 Sējums 1 Lpp. 0110
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 12 Sējums 1 Lpp. 0110


Komisijas Regula (Euratom) Nr. 3227/76

(1976. gada 19. oktobris),

kas attiecas uz Euratom drošības kontroles noteikumu piemērošanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 77., 78., 79. un 81. pantu,

ņemot vērā Padomes apstiprinājumu,

tā kā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas Regulu Nr. 7 ir noteiktas Līguma [1] 78. pantā prasīto deklarāciju izpildes procedūras;

tā kā Eiropas Atomenerģijas kopienas Regulā Nr. 8 [2] ir noteikta Līguma 79. pantā minēto prasību būtība un apjoms;

tā kā, ņemot vērā to, ka palielinās Kopienā saražoto, izlietoto un pārvadāto kodolmateriālu daudzumi un tirdzniecība ar šiem materiāliem, lai nodrošinātu efektīvu drošības kontroli, ir svarīgi noteikt un atbilstīgi iegūtajai pieredzei atjaunināt to prasību būtību un apjomu, kas minētas Līguma 79. pantā un izklāstītas iepriekšminētajā Regulā Nr. 8, īpaši attiecībā uz šo materiālu pārvadāšanu vai tirdzniecību;

tā kā turklāt Beļģijas Karaliste, Dānijas Karaliste, Itālijas Republika, Īrija, Luksemburgas Lielhercogiste, Nīderlandes Karaliste, Vācijas Federatīvā Republika un Eiropas Atomenerģijas kopiena (Euratom), pildot III panta 1. un 4. punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu, 1973. gada 5. aprīlī ir noslēgušas līgumu (še turpmāk "Līgums") ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru;

tā kā līgumā, no Kopienas puses, ir īpaša apņemšanās attiecībā uz drošības kontroles piemērošanu izejvielām un īpašajiem skaldmateriāliem to Kopienas dalībvalstu teritorijā, kurām nav savu kodolieroču un kuras ir dalībvalstis Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu, un sadarbībā ar Kopienu 1973. gada 5. aprīlī parakstītajā līgumā ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru (še turpmāk "līguma dalībvalstis");

tā kā šīs apņemšanās izpildes nolūkā jānoteic īpašas procedūras drošības kontroles piemērošanai līguma dalībvalstu teritorijā, lai pastiprinātu iepriekšminētās Regulas Nr. 7 un Nr. 8 noteikumus;

tā kā turklāt šajā līgumā paredzētās procedūras atbilst procedūrām, kas, ņemot vērā Līguma par kodolieroču neizplatīšanu III panta 1. un 4. punkta noteikumus, izstrādātas ļoti plaša diapazona starptautiskās sarunās ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru, kuru rezultātu ir apstiprinājusi minētās organizācijas valde, un to, ka šīs procedūras pamatojas uz jaunākajiem sasniegumiem drošības kontroles jomā;

tā kā attiecīgi ir iespējams noteikt jaunas procedūras Līguma VII nodaļas noteikumu piemērošanai;

tā kā Kopiena, Apvienotā Karaliste un Starptautiskā atomenerģijas aģentūra 1976. gada 6. septembrī ir parakstījušas līgumu, kur ir īpaša apņemšanās, kura attiecas uz drošības kontroles piemērošanu izejvielām un īpašajiem skaldmateriāliem Apvienotās Karalistes teritorijā;

tā kā jāparedz īpaši noteikumi, kas attiecas uz grāmatvedības sistēmu un to uzskaites datu sniegšanu, kuri attiecas uz rūdām;

tā kā to dalībvalstu teritorijā, kas nav līguma dalībvalstis, dažas iekārtas vai to daļas un dažas vielas ražošanas ciklā var izmantot aizsardzības vajadzībām, atbilstīgi apstākļiem jānoteic īpašas drošības kontroles procedūras;

tā kā skaidrības labad un īpaši, lai atvieglotu drošības kontroles regulu ievērošanu tiem, uz ko tās attiecas, šīs regulas jākodificē vienā dokumentā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I DAĻA

TEHNISKIE PAMATPARAMETRI UN ĪPAŠI DROŠĪBAS KONTROLES NOTEIKUMI

TEHNISKO PARAMETRU DEKLARĀCIJA

1. pants

Jebkura persona vai uzņēmums, kas izveido vai ekspluatē kādu iekārtu, lai ražotu, atdalītu vai citādi lietotu izejvielas vai īpašos skaldmateriālus vai pārstrādātu kodoldegvielas ar samazinātu radioaktivitāti, deklarē Komisijai iekārtas tehniskos pamatparametrus saskaņā ar attiecīgo anketu, kura pievienota še I pielikumā.

Pirmās daļas noteikumi attiecas uz jebkuru personu vai uzņēmumu, kas atbild par izejvielu vai īpašo skaldmateriālu glabāšanu.

2. pants

Ja iekārtas tehniskie pamatparametri Komisijai jau ir darīti zināmi, tad, deklarējot saskaņā ar minēto 1. pantu, var atsaukties uz šādu agrāk sniegtu paziņojumu, ja visu papildu informāciju, kas prasīta 1. pantā minētajā anketā, sniedz 30 dienās pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Jaunu iekārtu tehniskos pamatparametrus deklarē, kā noteikts 1. pantā, vismaz 45 dienas pirms pirmā kodolmateriālu sūtījuma plānotās saņemšanas.

3. pants

"Īpašajos drošības kontroles noteikumos", kas minēti 7. pantā, noteic tās svarīgās izmaiņas tehniskajos pamatparametros, par kurām jāsniedz iepriekšējs paziņojums.

Par jebkurām citām izmaiņām tehniskajos pamatparametros Komisijai paziņo pēc modifikācijas pabeigšanas, iesniedzot pirmo ziņojumu par kodolmateriālu daudzuma izmaiņām.

4. pants

Saņemot pamatotu pieprasījumu, Komisija var piešķirt papildu laiku iepriekšējos pantos prasīto deklarāciju noformēšanai.

5. pants

Noteikumi, kas izklāstīti 1. pantā, nav piemērojami personām vai uzņēmumiem, kuriem ir tikai tādi kodolmateriāli, uz ko saskaņā ar 22. pantu neattiecas deklarācijas prasības.

DARBĪBAS PROGRAMMA

6. pants

Lai Komisija varētu plānot savu drošības kontroles darbību, personas un uzņēmumi, kas minēti 1. pantā, tai dara zināmu šādu informāciju:

a) katru gadu darbības pamatprogrammu, kas sastādīta saskaņā ar "īpašajiem drošības kontroles noteikumiem", kuri minēti 7. pantā; pirmo paziņojumu sniedz, pamatojoties uz X pielikuma pamatnostādnēm un vienlaikus uz 1. pantā minētajiem tehniskajiem pamatparametriem;

b) vismaz 40 dienas pirms faktiskā kodolmateriālu daudzuma uzskaites sākuma šā darba programmu;

c) vismaz 40 dienas, pirms pārlādes nolūkā sāk apturēt diskrētas ielādes reaktoru, šādas apturēšanas programmu, ja 7. pantā minētajos "īpašajos drošības kontroles noteikumos" nav paredzēts citādi.

Visas izmaiņas, kas ietekmē faktiskā kodolmateriāla uzskaites programmas vai programmas reaktoru apturēšanai pārlādes nolūkā, nekavējoties dara zināmas Komisijai.

ĪPAŠIE DROŠĪBAS KONTROLES NOTEIKUMI

7. pants

Pamatojoties uz tehnisko pamatparametru deklarācijām un informāciju, kas sniegta, ievērojot 6. pantu, Komisija "īpašajos drošības kontroles noteikumos" noteic procedūras, saskaņā ar kurām attiecīgās personas vai uzņēmumi izpilda prasības, kas attiecas uz drošības kontroli, kura ir to pienākums. Šajās procedūrās ietilpst:

a) to materiālu bilances zonu noteikšana un to stratēģisko punktu izvēle, kuri ir kritiskie mērījumu punkti kodolmateriālu plūsmas un krājumu noteikšanai;

b) kodolmateriālu uzskaites procedūras katrai materiālu bilances zonai un ziņojumu sastādīšanai;

c) faktisko krājumu uzskaites sastādīšana un biežums uzskaites nolūkā, kas ir drošības kontroles sastāvdaļa;

d) lokalizācijas un uzraudzības pasākumi saskaņā ar veidiem, par ko ir vienošanās ar iekārtu operatoriem;

e) paraugu ņemšana, ko iekārtas operators veic vienīgi drošības kontroles nolūkos.

"Īpašajos drošības kontroles noteikumos" nosaka arī to secīgi sniedzamo paziņojumu saturu, kas prasīti šīs regulas 6. pantā, un nosacījumus, kuri nosaka prasību pēc iepriekšēja paziņojuma par kodolmateriāla sūtījumiem un saņemšanu.

Komisija attiecīgajai personai vai uzņēmumam atmaksā tās speciālo pakalpojumu izmaksas, kas ir paredzētas "īpašajos drošības kontroles noteikumos" vai kas ir paredzētas sakarā ar īpašu Komisijas vai inspektoru pieprasījumu un pamatojas uz aprēķinu, par ko ir panākta vienošanās. Atmaksas apmēru un veidu nosaka pušu starpā un periodiski pārskata pēc vajadzības.

8. pants

"Īpašos drošības kontroles noteikumus", kas minēti 7. pantā, sastāda pēc atsevišķa Komisijas lēmuma pēc apspriešanas ar attiecīgo personu vai uzņēmumu un attiecīgo dalībvalsti.

Personai vai uzņēmumam, uz ko attiecas kāds atsevišķs Komisijas lēmums, par to paziņo, un šā paziņojuma eksemplāru pārraida attiecīgajai dalībvalstij.

II DAĻA

UZSKAITES SISTĒMA

9. pants

Personas un uzņēmumi, kas minēti 1. pantā, uztur sistēmu, pēc kuras atskaitās par kodolmateriāliem un kontrolē tos. Šajā sistēmā ietilpst grāmatvedības un uzskaites dokumenti un īpaši informācija par šo materiālu daudzumiem, īpašībām, formu un sastāvu saskaņā ar 21. panta prasībām, to faktisko novietojumu, īpašajām drošības kontroles saistībām un saskaņā ar pašu lēmumiem paredzēto lietošanas veidu, par ko attiecīgās personas vai uzņēmumi ir paziņojuši, un nosūtītāju un saņēmēju, ja materiālus nodod.

Mērījumu sistēma, uz ko pamatojas uzskaite, atbilst jaunākajiem starptautiskajiem standartiem vai pēc kvalitātes ir līdzvērtīga minētajiem standartiem. Pamatojoties uz šo uzskaiti, jābūt iespējai nodrošināt un attaisnot Komisijai adresētos paziņojumus tādā formā un ar tādiem intervāliem, kādi noteikti no 12. līdz 21. pantam. Uzskaiti glabā vismaz piecus gadus.

GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE

10. pants

Grāmatvedības uzskaitē katrā materiāla bilances zonā uzrāda:

a) visas kodolmateriālu daudzuma izmaiņas, lai jebkurā laikā varētu noteikt reģistrēto kodolmateriālu daudzumu;

b) visus mērījumu un skaitīšanas rezultātus, ko izmanto, lai noteiktu faktisko kodolmateriālu daudzumu;

c) visas korekcijas, kas izdarītas atkarībā no kodolmateriālu daudzumu izmaiņām, reģistrētajiem kodolmateriālu daudzumiem un faktiskajiem kodolmateriālu daudzumiem.

Grāmatvedības uzskaitē visas daudzumu izmaiņas un faktiskos daudzumus norāda atbilstīgi katrai kodolmateriālu partijai, materiālu identifikācijai, partijas datiem un empīriskajiem datiem. Šajos uzskaites datos atsevišķi norāda urāna, torija un plutonija daudzumu katrā kodolmateriāla partijā. Turklāt katru daudzuma izmaiņu datē un pēc vajadzības norāda nosūtāmā materiāla bilances zonu un saņemamā materiāla bilances zonu vai saņēmēju.

UZSKAITES DOKUMENTI

11. pants

Uzskaites dokumentos katrā materiāla bilances zonā pēc vajadzības iekļauj:

a) tos darbības rādītājus, pēc kuriem noteic izmaiņas kodolmateriālu daudzumos un sastāvā;

b) kameru un instrumentu kalibrācijas un paraugu ņemšanas un analīzes datus, kvalitātes kontroles mērījumu procedūras un iegūtos izlases veida un pastāvīgās kļūdas vērtējumus;

c) to secīgo darbību aprakstu, kuras izpilda, lai sagatavotos faktiskā kodolmateriālu daudzuma uzskaitei un to veiktu pareizi un pilnīgi;

d) to darbību aprakstu, kuras izpilda, lai noskaidrotu visu nejaušo vai neizmērīto zudumu cēloni un apmēru, ja tādi zudumi būtu radušies.

UZSKAITES UN ĪPAŠIE ZIŅOJUMI

12. pants

Personas un uzņēmumi, kas minēti 1. pantā, sniedz Komisijai uzskaites ziņojumus un pēc vajadzības īpašus ziņojumus.

Uzskaites ziņojumos ir ziņošanas dienā pieejamā informācija, un vēlāk tos pēc vajadzības koriģē.

Pēc pamatota Komisijas pieprasījuma, parasti trijās nedēļās pēc minētā pieprasījuma saņemšanas, sniedz papildu ziņas vai paskaidrojumus sakarā ar šiem ziņojumiem.

Sākuma daudzums

13. pants

Personas un uzņēmumi, kas minēti 1. pantā, 15 dienās, skaitot no tā mēneša pēdējās dienas, kurā šī regula stājas spēkā, pārraida Komisijai visu to kodolmateriālu sākuma reģistrēto daudzumu, kas kādu iemeslu dēļ ir to valdījumā. Šis daudzums raksturo situāciju minētā mēneša pēdējā dienā. Šajā nolūkā lieto šīs regulas IV pielikumā pievienoto veidlapu.

Kodolmateriālu daudzuma izmaiņu ziņojums

14. pants

Par katru materiālu bilances zonu personas un uzņēmumi, kas minēti 1. pantā, pārraida Komisijai kodolmateriālu daudzuma izmaiņu ziņojumus attiecībā uz visiem kodolmateriāliem saskaņā ar paraugu, kas pievienots II pielikumā. Ziņojumos norāda materiālu identifikāciju un katras partijas datus, daudzuma izmaiņu dienu un pēc vajadzības nosūtāmā materiāla bilances zonu un saņemamā materiāla bilances zonu vai saņēmēju.

Ziņojumos, kas attiecas uz nodošanu, sniedz ziņas arī par saņemšanu un paredzēto lietojumu, ievērojot 9. pantu, un par nosūtīto kodolmateriālu lietojumu iekārtā, par kuru ziņo. Ja "īpašajos drošības kontroles noteikumos", kas minēti 7. pantā, nav noteikts citādi, tad lietojuma deklarācija nav obligāta, nododot no vienas un tās pašas iekārtas vienas materiālu bilances zonas citā.

Ziņojumus, kur norādītas daudzumu izmaiņas, reģistrētie daudzumi un korekcijas, periodiski konsolidēta saraksta veidā vai atsevišķi nosūta, cik ātri iespējams, un noteikti 15 dienās pēc tā mēneša beigām, kurā daudzumu izmaiņas notikušas vai kļuvušas zināmas. Par mēnešiem, kuros nav notikušas daudzumu izmaiņas, attiecīgās personas vai uzņēmumi var vienkārši iesūtīt veidlapu, kas paredzēta daudzuma izmaiņu ziņojumam, tajā norādot, ka izmaiņu nav. Nelielas daudzumu izmaiņas, piemēram, nododot paraugus analīzes nolūkos, par attiecīgo iekārtu var apkopot, kā noteikts "īpašajos drošības kontroles noteikumos", kas minēti 7. pantā, lai par tām ziņotu kā par vienu daudzuma izmaiņu.

15. pants

Ziņojumiem, kas minēti 14. pantā, pievieno īsas piezīmes, kurās:

a) pamatojoties uz darbības rādītājiem, kas iekļauti šīs regulas 11. panta a) punktā paredzētajos uzskaites dokumentos, izskaidro daudzuma izmaiņas;

b) saskaņā ar 7. pantā minētajiem "īpašajiem drošības kontroles noteikumiem" apraksta attiecīgās iekārtas darbības programmu, īpaši faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanu.

Ja vajadzīgā informācija ir jau esošajos dokumentos, tad īsās piezīmes var aizstāt ar minēto dokumentu eksemplāriem.

Materiālu bilances ziņojums un faktisko kodolmateriālu daudzumu saraksts

16. pants

Par katru materiālu bilances zonu personas un uzņēmumi, kas minēti 1. pantā, saskaņā ar paraugu, kurš pievienots šīs regulas III pielikumā, pārraida Komisijai materiālu bilances ziņojumus, norādot:

a) faktisko sākuma daudzumu;

b) daudzuma izmaiņas (vispirms pieaugumus, pēc tam samazinājumus);

c) beigu reģistrēto kodolmateriālu daudzumu;

d) beigu faktisko kodolmateriālu daudzumu;

e) nereģistrēto kodolmateriālu.

Faktisko daudzumu uzskaiti saskaņā ar paraugu IV pielikumā, kur ir visu partiju saraksts ar atsevišķi norādītu, inter alia, materiālu identifikāciju un katras partijas datiem un lietojumu, kuram, ievērojot 9. pantu, attiecīgās personas vai uzņēmumi šos materiālus paredz, pievieno katram materiālu bilances ziņojumam.

Šos ziņojumus pārraida, cik ātri iespējams, un noteikti 30 dienās, skaitot no faktiskā daudzuma noteikšanas dienas, ja 7. pantā minētajos "īpašajos drošības kontroles noteikumos" nav noteikts citādi.

Īpašie ziņojumi

17. pants

Personas un uzņēmumi, kas minēti 1. pantā, pārraida Komisijai īpašu ziņojumu visos gadījumos, kad rodas 18. un 27. pantā minētie apstākļi.

To, kāda veida informācijai jābūt minētajos ziņojumos, nosaka 7. pantā minētajos "īpašajos drošības kontroles noteikumos".

Īpašos ziņojumus un turpmāko informāciju vai paskaidrojumus, ko Komisija var pieprasīt sakarā ar šiem ziņojumiem, sniedz nekavējoties.

18. pants

Īpašais ziņojums jāsniedz nekavējoties:

a) ja radies kāds starpgadījums vai izņēmuma apstākļi, kas izraisījuši vai varētu izraisīt tādu kodolmateriāla zudumu, kurš pārsniedz robežas, kas šiem nolūkiem norādītas "īpašajos drošības kontroles noteikumos", kuri minēti 7. pantā; vai

b) ja norobežojums ir neparedzēti mainījies neatbilstīgi tam, kā paredzēts "īpašajos drošības kontroles noteikumos", kas minēti 7. pantā, tā, ka ir kļuvusi iespējama nesankcionēta kodolmateriāla pārvietošana.

Iepriekšminētās saistības pāriet uz attiecīgajām personām un uzņēmumiem, tiklīdz tie konstatē šādu zudumu vai pēkšņu izmaiņu norobežojuma nosacījumos, vai ko tādu, kas ir pamats aizdomām, ka tāds gadījums ir bijis. Arī par cēloņiem ziņo, tiklīdz tie ir zināmi.

Sīki izstrādāti piemērošanas noteikumi

19. pants

Neatkarīgi no reaktoriem saistības, kas noteiktas no 10. līdz 16. pantā, piemēro šādos nosacījumos.

Ciktāl tas attiecas uz kodolu pārveidošanos, aprēķinu datus iekļauj daudzuma izmaiņu ziņojumā vēlākais tad, kad kodoldegvielu ar samazinātu radioaktivitāti pārnes no reaktora materiāla bilances zonas. Turklāt pēc vajadzības 7. pantā minētajos "īpašajos drošības kontroles noteikumos" nosaka citas procedūras kodolu pārveidošanās uzskaitei un ziņošanai par to.

20. pants

Kodolmateriālus, uz ko attiecas īpašas drošības kontroles saistības, kuras Kopiena uzņēmusies ar līgumu, ko tā noslēgusi ar kādu valsti, kura nav dalībvalsts, vai starptautisku organizāciju, norāda, ja minētajā līgumā nav noteikts citādi, atsevišķi attiecībā uz katru saistību šādos paziņojumos:

a) par sākuma reģistrēto kodolmateriālu daudzumu (13. pants);

b) par kodolmateriālu daudzuma izmaiņām, izņemot reģistrētos daudzumus (14. pants);

c) par faktisko kodolmateriālu daudzumu sarakstiem (16. pants); un

d) par paredzēto importu un eksportu (24. un 25. pants).

Ja iepriekšminētajā līgumā nav īpaši aizliegts, tad šāds sadalījums neizslēdz materiālu fizisku sajaukšanu.

Šo pantu nepiemēro līgumam vai citam līgumam, ko Kopiena un kāda dalībvalsts ir noslēgusi ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru.

21. pants

a) Jebkurā paziņojumā, kas minēts šajā regulā, izejvielu daudzumus izsaka kilogramos un īpašo skaldmateriālu daudzumus gramos.

b) Atbilstīgo materiālu uzskaiti veic šā panta a) punktā minētajās vienībās vai mazākās vienībās. Uzskaiti veic tā, lai tā ir ticama un īpaši, lai atbilst dalībvalstu praksei.

c) Iepriekšminētajos paziņojumos daudzumus var noapaļot līdz tuvākajai vienībai uz leju, ja pirmā zīme aiz komata ir no 0 līdz 4, un uz augšu, ja pirmā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9.

d) Ja "īpašajos drošības kontroles noteikumos", kas minēti 7. pantā, nav paredzēts citādi:

i) paziņojumos norāda elementu — urāna, torija vai plutonija — kopējo masu un attiecībā uz bagātināto urānu arī sabrūkošo izotopu kopējo masu. Ja plutonija izotopu sastāvu iekārtā reģistrē darbības/ekspluatācijas vajadzībām, tad ziņas par to dara pieejamas Komisijai pēc tās pieprasījuma;

ii) ieraksti atsevišķās rindās daudzuma izmaiņu ziņojumos un faktisko daudzumu sarakstos, un atsevišķos materiālu bilances ziņojumos jāizdara par šādu kategoriju kodolmateriāliem:

- vājināto urānu,

- dabīgo urānu,

- urānu, kas bagātināts līdz 20 %,

- urānu, kas bagātināts virs 20 %,

- plutoniju,

- toriju.

ATKĀPES UN ATBRĪVOJUMI

22. pants

a) Lai ņemtu vērā visus konkrētos apstākļus, kādos lieto un ražo materiālus, uz kuriem attiecas drošības kontrole, Komisija 7. pantā minētajos "īpašajos drošības kontroles noteikumos" var piešķirt/noteikt kodolmateriālu ražotājiem un lietotājiem tiesību atkāpties no noteikumiem, ar ko reglamentē šajā regulā paredzēto paziņojumu formu un biežumu.

Par to Komisija var lemt īpaši tad, ja iekārtās ir tikai nelieli kodolmateriāla daudzumi, ko ilglaicīgi tur neizmainītā stāvoklī.

b) Pēc attiecīgo personu vai uzņēmumu pieprasījuma saskaņā ar VIII pielikumā pievienoto veidlapu Komisija var noteikt atbrīvojumu no šādu materiālu deklarēšanas, ja tos nepārstrādā vai neglabā kopā ar tādiem kodolmateriāliem, uz ko šāds atbrīvojums neattiecas:

- to īpašo skaldmateriālu, ko lieto tādos daudzumos, kurus gramu kārtas vai mazākās vienībās lieto par sensora komponentiem instrumentos,

- plutonija, kurā plutonija-238 izotopu koncentrācija pārsniedz 80 %,

- to kodolmateriālu, ko lieto tikai ar kodolenerģijas izmantošanu nesaistītās darbībās.

Ja atbilstību šiem nosacījumiem vairs nenodrošina, tad atbrīvojumu atceļ. Attiecīgā persona vai uzņēmums saskaņā ar veidlapu, kas pievienota IX pielikumā, informē Komisiju par to, ka nosacījumi atbrīvojumam vairs nepastāv.

23. pants

Šo regulu nepiemēro to galaproduktu turētājiem, ko lieto ar kodolenerģijas izmantošanu nesaistītos nolūkos un kas satur faktiski nereģenerējamus kodolmateriālus.

III DAĻA

NODOŠANA: IMPORTS/EKSPORTS

24. pants

a) Personas un uzņēmumi, kas minēti 1. pantā un eksportē izejvielas vai īpašos skaldmateriālus uz valsti, kura nav dalībvalsts, par katru eksporta gadījumu iepriekš paziņo Komisijai. Līdzīgi Komisijai paziņo:

- ja eksportē no dalībvalsts, kas ir līguma dalībvalsts, uz dalībvalsti, kura nav līguma dalībvalsts, un

- ja eksportē no Apvienotās Karalistes uz dalībvalsti, kas ir līguma dalībvalsts.

Tomēr iepriekš jāpaziņo tikai:

i) ja sūtījums pārsniedz vienu efektīvo kilogramu;

ii) ja attiecībā uz iekārtām, no kurām pastāvīgi uz vienu un to pašu valsti nodod lielus kopējos materiālu daudzumus, paziņojums noteikts ar "īpašajiem drošības kontroles noteikumiem", kas minēti 7. pantā, kaut arī neviens atsevišķs sūtījums nepārsniedz vienu efektīvo kilogramu.

b) Šādu paziņojumu sniedz pēc tam, kad ir noslēgts līgums ar noteikumiem, no kuriem izriet nodošana, un jebkurā gadījumā pietiekami laicīgi, lai Komisija to saņem astoņas darbdienas, pirms materiālam jābūt sagatavotam nosūtīšanai.

c) Šādu paziņojumu sniedz saskaņā ar veidlapu, kas pievienota šīs regulas V pielikumā, un tajā norāda, inter alia:

- nododamā materiāla identifikāciju un, ja iespējams, paredzamo daudzumu un sastāvu, un materiālu bilances zonu, no kuras materiālu nodod,

- valsti, uz kuru kodolmateriālu sūta,

- kodolmateriāla nosūtīšanas un sūtījuma gatavošanas dienas un vietas,

- aptuveni kodolmateriālu nosūtīšanas un saņemšanas dienas,

- kam attiecīgās personas vai uzņēmumi kodolmateriālu lietojuši.

d) Ja fiziskās aizsardzības nolūkos vajadzīgs, tad ar Komisiju var vienoties par īpašiem noteikumiem, kas attiecas uz šāda paziņojuma formu un pārraidi.

25. pants

a) Personas un uzņēmumi, kas minēti 1. pantā un importē izejvielas vai īpašos skaldmateriālus no valsts, kura nav dalībvalsts, par katru importa gadījumu iepriekš paziņo Komisijai. Līdzīgi Komisijai paziņo:

- ja importē dalībvalstī, kas ir līguma dalībvalsts, no dalībvalsts, kura nav līguma dalībvalsts, un

- ja importē Apvienotajā Karalistē no dalībvalsts, kas ir līguma dalībvalsts.

Tomēr iepriekš jāpaziņo tikai:

i) ja sūtījums pārsniedz vienu efektīvo kilogramu;

ii) ja attiecībā uz iekārtām, kurām pastāvīgi no vienas un tās pašas valsts nodod lielus kopējos materiālu daudzumus, paziņojums noteikts ar "īpašajiem drošības kontroles noteikumiem", kas minēti 7. pantā, kaut arī neviens atsevišķs sūtījums nepārsniedz vienu efektīvo kilogramu.

b) Šādu paziņojumu sniedz pēc iespējas agrāk pirms paredzamās kodolmateriālu sūtījuma pienākšanas un jebkurā gadījumā saņemšanas dienā pietiekami laicīgi, lai Komisija paziņojumu saņem piecas darbdienas pirms materiāla izsaiņošanas.

c) Šādu paziņojumu sniedz saskaņā ar veidlapu, kas pievienota VI pielikumā, un norāda, inter alia:

- materiāla identifikāciju un, ja iespējams, paredzamo daudzumu un sastāvu,

- paredzamo pienākšanas dienu, kodolmateriāla paredzamās izsaiņošanas vietu un dienu.

d) Ja fiziskās aizsardzības nolūkos vajadzīgs, tad ar Komisiju var vienoties par īpašiem noteikumiem, kas attiecas uz šāda paziņojuma formu un pārraidi.

26. pants

Ja personas vai uzņēmumi, uz ko neattiecas 1. pants, nolemj eksportēt vai importēt kodolmateriālus, kuri minēti 24. un 25. pantā, tad šīm personām vai uzņēmumiem jāsniedz 24. un 25. pantā paredzētie paziņojumi.

27. pants

Personas uz uzņēmumi, uz ko attiecas 24. un 25. pants, sagatavo īpašu ziņojumu, kā paredzēts 17. pantā, ja pēc izņēmuma apstākļiem vai starpgadījuma tie ir saņēmuši informāciju par faktisku vai šķietamu kodolmateriālu zudumu, īpaši, ja nodošana ir ievērojami kavējusies. Tādos pašos apstākļos Komisija jāinformē personām vai uzņēmumiem, uz kuriem attiecas 26. pants.

28. pants

Par visām termiņa izmaiņām, kas attiecībā uz tām dienām, kuras noteiktas paziņojumos, kas paredzēti 24. un 25. pantā, bet par kurām nav jāsniedz īpaši ziņojumi, rodas kodolmateriālus gatavojot nosūtīšanai, nosūtot vai izsaiņojot, nekavējoties paziņo, norādot jaunos termiņus, ja tie ir zināmi.

IV DAĻA

ĪPAŠIE NOTEIKUMI

RŪDU RAŽOTĀJI

29. pants

Jebkura persona vai uzņēmums, kas kādas dalībvalsts teritorijā iegūst rūdas, ved to uzskaiti. Šajā uzskaitē jānorāda īpaši iegūtās rūdas un raktuvē esošā krājuma tonnāža un vidējais urāna un torija saturs un nosūtīšanas pierādījums, kurā uzrādīts datums, kravas saņēmējs un daudzums. Šo uzskaiti glabā vismaz piecus gadus.

30. pants

Katru gadu vēlākais janvāra beigās rūdu ražotāji saskaņā ar veidlapu, kas pievienota VII pielikumā, informē Komisiju par to, kāds materiāla daudzums iepriekšējā gadā nosūtīts no katras raktuves.

31. pants

Jebkura persona vai uzņēmums, kas eksportē rūdas uz valstīm, kuras nav dalībvalstis, par to informē Komisiju saskaņā ar VII pielikumā pievienoto veidlapu faktiskās nosūtīšanas dienā.

PĀRVADĀTĀJI

32. pants

Jebkura persona vai uzņēmums, kas dalībvalstu teritorijā ir iesaistīts izejvielu vai īpašo skaldmateriālu pārvadāšanā vai pagaidu glabāšanā, nosūtīšanas laikā tos drīkst pieņemt vai nodot tikai, saņemot attiecīgi parakstītu un datētu kvīti. Tajā norāda to personu vārdus/nosaukumus, kas nodod un saņem materiālus, pārvadājamo materiālu daudzumus, īpašības, formu un sastāvu.

Ja fiziskās aizsardzības nolūkos vajadzīgs, tad nododamo materiālu specifikācijas vietā var norādīt piemērotu sūtījuma identifikāciju. Minētā identifikācija ir izsekojama pēc uzskaites, ko ved 1. pantā minētās personas un uzņēmumi, un tajā uzrāda minēto specifikāciju.

Šos dokumentus līgumslēdzējas puses glabā vismaz vienu gadu.

33. pants

Dokumentus un kvītis, kas paredzētas 32. pantā, var aizstāt ar dokumentiem un materiāliem, kurus personas vai uzņēmumi jau ir sastādījuši un kuri ir to rīcībā saskaņā ar esošajiem noteikumiem, kas minētajām personām vai uzņēmumiem piemērojami tajās dalībvalstīs, kurās tie darbojas, ja šajos dokumentos un materiālos ir visa vajadzīgā informācija.

STARPNIEKI

34. pants

Visi starpnieki, īpaši pilnvarotie aģenti, mākleri, Komisijas vai darījumu aģenti, kas piedalās kāda kodolmateriālu piegādes līguma slēgšanā, visus dokumentus, kuri attiecas uz viņu vai viņu vārdā izpildītajiem darījumiem, glabā vismaz vienu gadu pēc līguma termiņa izbeigšanās. Šajos dokumentos norāda līgumslēdzēju pušu vārdus/nosaukumus, līguma noslēgšanas dienu, materiālu daudzumu, īpašības, formu, sastāvu, izcelsmi un galamērķi.

V DAĻA

ĪPAŠI NOTEIKUMI, KAS PIEMĒROJAMI TO DALĪBVALSTU TERITORIJĀ, KURĀM IR KODOLIEROČI

35. pants

1. Šīs regulas noteikumus nepiemēro:

a) iekārtām vai iekārtu daļām, uz ko attiecas aizsardzības prasības un kas atrodas tādas dalībvalsts teritorijā, kura nav līguma dalībvalsts; vai

b) kodolmateriāliem, uz ko attiecīgajā dalībvalstī attiecina aizsardzības prasības.

2. Attiecībā uz kodolmateriāliem, iekārtām vai iekārtu daļām, uz ko var attiecināt aizsardzības prasības un kas atrodas tādas dalībvalsts teritorijā, kura nav līguma dalībvalsts, šīs regulas piemērošanas apjomu un procedūras saskaņā ar šo regulu nosaka Komisija, apspriežoties un vienojoties ar attiecīgo dalībvalsti, ņemot vērā Līguma 84. panta otrās daļas noteikumus.

3. Jebkurā gadījumā ņem vērā to, ka:

a) noteikumi, kas izklāstīti no 1. līdz 4. pantam, 7. un 8. pantā, ir piemērojami iekārtām vai iekārtu daļām, kuras dažreiz ekspluatē tikai ar kodolmateriāliem, kas paredzēti aizsardzības prasībām, bet pārējā laikā tikai ar kodolmateriāliem, kuri paredzēti civilām vajadzībām;

b) noteikumi, kas izklāstīti no 1. līdz 4. pantam, 7. un 8. pantā, izņemot gadījumus, kad pastāv kādi valsts drošības apsvērumi, ir piemērojami iekārtām vai iekārtu daļām, kurām minēto apsvērumu dēļ var ierobežot piekļuvi, bet kurās ražo, apstrādā, atdala, pārstrādā vai citādi vienlaicīgi lieto civilām vajadzībām paredzētos kodolmateriālus un kodolmateriālus, kas paredzēti aizsardzības prasībām;

c) noteikumi, kas izklāstīti 6. pantā un no 9. līdz 37. pantam, ir piemērojami civilām vajadzībām paredzētiem kodolmateriāliem, kas atrodas iekārtās vai iekārtu daļās, kā iepriekš minēts a) un b) apakšpunktā.

VI DAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

DEFINĪCIJAS

36. pants

Šajā regulā:

a) "līgums" ir līgums, ko Beļģijas Karaliste, Dānijas Karaliste, Itālijas Republika, Īrija, Luksemburgas Lielhercogiste, Nīderlandes Karaliste, Vācijas Federatīvā Republika un Eiropas Atomenerģijas kopiena (Euratom), pildot III panta 1. un 4. punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu, 1973. gada 5. aprīlī ir noslēgusi ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru;

b) "dalībvalsts, kas ir līguma dalībvalsts," ir Beļģijas Karaliste, Dānijas Karaliste, Itālijas Republika, Īrija, Luksemburgas Lielhercogiste, Nīderlandes Karaliste vai Vācijas Federatīvā Republika;

c) "dalībvalsts, kas nav līguma dalībvalsts," ir Francija vai Apvienotā Karaliste;

d) "valsts, kas nav dalībvalsts," ir jebkura valsts, kura nav Eiropas Atomenerģijas kopienas dalībvalsts;

e) "īpašie skaldmateriāli" ir plutonijs-239, urāns-233, urāns, kas bagātināts ar urānu-235 vai urānu-233, un jebkura viela, kura satur vienu vai vairākus iepriekšminētos izotopus un citus skaldmateriālus, ko var noteikt Padome, par Komisijas priekšlikumu lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu; tomēr vārdu savienojumā "īpašie skaldmateriāli" nav iekļautas ne izejvielas, ne rūdas, ne rūdu atlikas;

f) "urāns, kas bagātināts ar urānu-235 vai urānu-233," ir urāns, kas satur urānu-235 vai urānu-233, vai tos abus tādā daudzumā, ka šo izotopu kopējā bagātinājuma attiecība pret izotopu-238 ir lielāka par izotopa-235 attiecību pret izotopu-238, kuru sastop dabā. "Bagātinājums" ir urāna-233 un urāna-235 apvienotās masas attiecība pret urāna kopējo masu;

g) "izejvielas" ir urāns, kas satur dabā sastopamo izotopu maisījumu; urāns, kurā urāna-235 saturs ir mazāks par normālo, torijs; visi iepriekšminētie materiāli metālu, sakausējumu veidā; ķīmiskie savienojumi vai koncentrāti, jebkura cita viela, kas satur vienu vai vairākus no iepriekšminētajiem materiāliem tādā koncentrācijā, kādu noteikusi Padome, par Komisijas priekšlikumu lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu, un jebkurš cits materiāls, kuru noteikusi Padome, par Komisijas priekšlikumu lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu. Nav uzskatāms, ka vārdos "izejvielas" ir iekļautas rūdas vai rūdu atlikas;

h) "rūdas" ir visas rūdas, kas tādā vidējā koncentrācijā, kādu noteikusi Padome, par Komisijas priekšlikumu lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu, satur vielas, no kurām attiecīgā ķīmiskā un fizikālā pārstrādē var iegūt še iepriekš noteiktās izejvielas;

i) "kodolmateriāli" ir visas rūdas, izejvielas un īpašie skaldmateriāli, kas definēti e), f), g) un h) punktā še iepriekš;

j) materiāla "īpašības" ir īpašības, kas piemīt attiecīgi dabīgajam urānam, vājinātajam urānam, urānam, kurš bagātināts ar urānu-235 vai urānu-233, torijam vai plutonijam;

k) partija ir kodolmateriāla daudzums, kuru izmanto par vienību uzskaites nolūkos kritiskā mērījumu punktā un kura sastāvu un daudzumu nosaka vienotā specifikāciju vai mērījumu kompleksā. Kodolmateriāls var būt sabērumā vai vairākās identificējamās vienībās;

l) "partijas dati" ir katra kodolmateriāla elementa kopējā masa un plutonija un urāna gadījumā pēc vajadzības izotopiskais sastāvs. Pārskata nolūkos atsevišķo partijas vienību masas saskaita kopā un pēc tam noapaļo līdz tuvākajai vienībai;

m) "reģistrētais kodolmateriāla daudzums" materiāla bilances zonā ir attiecīgās materiāla bilances zonas jaunākā kodolmateriāla daudzuma un visu to kodolmateriāla daudzuma izmaiņu algebriskā summa, kas notikušas pēc faktiskā kodolmateriāla daudzuma reģistrācijas;

n) "korekcija" ir ieraksts materiālu uzskaitē vai ziņojumā, ar ko labo konstatētu kļūdu vai atspoguļo uzskaitē vai ziņojumā iepriekš ierakstīta daudzuma uzlabotu mērījumu. Katrā korekcijā jānorāda ieraksts, uz kuru tā attiecas;

o) "efektīvais kilograms" ir īpaša vienība, ko izmanto kodolmateriāla drošības kontrolē. Daudzumu efektīvajos kilogramos noteic šādi:

i) plutonijam pēc tā masas kilogramos;

ii) urānam ar 0,01 (1 %) un augstāku bagātinājumu pēc tā masas kilogramos, ko reizina ar tā bagātinājumu kvadrātā;

iii) urānam, kura bagātinājums ir zemāks par 0,01 (1 %) un augstāks par 0,005 (0,5 %), pēc tā masas kilogramos, ko reizina ar 0,0001; un

iv) vājinātam urānam, kura bagātinājums ir 0,005 (0,5 %) vai zemāks, un torijam pēc tā masas kilogramos, ko reizina ar 0,00005;

p) "kodolmateriāla daudzuma izmaiņa" ir kodolmateriāla daudzuma pieaugums vai samazinājums partiju izteiksmē materiāla bilances zonā;

q) "kritiskais mērījumu punkts" ir vieta, kur kodolmateriāls parādās tādā formā, ka to var izmērīt, lai noteiktu materiāla plūsmu vai daudzumu. Pie kritiskajiem mērījumu punktiem pieder ievades un izvades (ieskaitot izņemšanas mērījumus), un glabāšanas dati materiāla bilances zonās, bet še minētie nav vienīgie kritiskie mērījumu punkti;

r) "materiāla bilances zona" ir zona, kurā:

i) var noteikt katru kodolmateriāla daudzumu, ko nodod katrā materiāla bilances zonā vai no tās; un

ii) var noteikt faktisko kodolmateriāla daudzumu katrā materiāla bilances zonā, ja vajadzīgs saskaņā ar noteiktām procedūrām,

lai sastādītu materiāla bilanci;

s) "nereģistrētais materiāls" ir starpība starp faktisko kodolmateriāla daudzumu un reģistrēto kodolmateriāla daudzumu;

t) "faktiskais kodolmateriāla daudzums" ir visu izmērīto vai aprēķināto attiecīgajā laikā materiāla bilances zonā pieejamo kodolmateriāla partiju daudzumu summa, ko iegūst saskaņā ar noteiktām procedūrām;

u) "nosūtītāja/saņēmēja starpība" ir starpība starp to kodolmateriāla daudzumu partijā, kas norādīts nosūtīšanas materiāla bilances zonā un izmērīts saņemšanas materiāla bilances zonā;

v) "empīriskie dati" ir dati, kas reģistrēti mērīšanas vai kalibrēšanas laikā vai ko izmanto, lai iegūtu empīriskas attiecības, pēc kurām identificē kodolmateriālu un sniedz partijas datus. Empīriskajos datos var ietilpt, piemēram, savienojumu masa, pārvēršanas koeficienti elementa masas noteikšanai, blīvums, elementa koncentrācija, izotopu attiecības, tilpuma un manometra rādījumu attiecība un saražotā plutonija un saražotās enerģijas attiecība;

w) "stratēģiskais punkts" ir vieta, ko, izskatot projekta informāciju, izvēlas, kur standarta nosacījumos un, savienojot ar informāciju no visiem "stratēģiskajiem punktiem" kopā, iegūst un pārbauda informāciju, kura ir nepieciešama un pietiekama drošības kontroles pasākumu izpildei saskaņā ar līgumu; "stratēģiskā punktā" var ietilpt jebkura vieta, kur izdara mērījumus, kuri attiecas uz materiāla uzskaiti, un kur izpilda norobežošanas un uzraudzības pasākumus.

IEKĀRTAS, KO KONTROLĒ NO ĀRPUSKOPIENAS

37. pants

Ja iekārtu kontrolē persona vai uzņēmums, kas izveidots ārpus Kopienas, tad visas saistības, kuras uzliktas ar šo regulu, uzņemas iekārtas vietējā vadība.

PIELIKUMI

38. pants

Šīs regulas pielikumi ir tās neatņemama sastāvdaļa. Komisija tajos var izdarīt nelielas tehniskas korekcijas.

STĀŠANĀS SPĒKĀ

39. pants

Šī regula stājas spēkā 15 dienas pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Neskarot 40. pantu, ar šo pantu atceļ Eiropas Atomenerģijas kopienas Komisijas Regulas Nr. 7 un Nr. 8.

40. pants

Šīs regulas 9. — 16., 19. un 21. pantu piemēro, sākot ar 7. pantā minēto "īpašo drošības kontroles noteikumu" pieņemšanu.

Līdz minēto noteikumu pieņemšanai turpina piemērot iepriekšminētās Regulas Nr. 8 2., 5., 7., 8. un 10. pantu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1976. gada 19. oktobrī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētājs

François-Xavier Ortoli

[1] OV 15, 12.3.1959., 298./59. lpp. un paziņojums par EAEK Regulām (OV 34, 29.5.1959., 649./59. lpp.).

[2] OV 34, 29.5.1959., 651./59. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

ANKETA IEKĀRTU TEHNISKO PAMATPARAMETRU DEKLARĀCIJAI

A. REAKTORI

Datums: …

IEKĀRTAS IDENTIFIKĀCIJA

1. Nosaukums.

2. Atrašanās vieta, precīza adrese, tālruņa un teleksa numuri.

3. Īpašnieks (juridiski atbildīgā struktūra vai privātpersona).

4. Operators (juridiski atbildīgā struktūra vai privātpersona).

5. Pašreizējais statuss (ekspluatācijā esoša vai diena, kad plānots nodot ekspluatācijā).

6. Iekārtas veids un ekspluatācijas nolūks.

7. Iekārtas ekspluatācijas režīms, kas ietekmē tās caurlaidi. (Pieņemta maiņu sistēma, aptuveni ekspluatācijas laikposmu termiņi gadā u.tml.)

8. Iekārtas situācijas plāns. Karte, kurā būvlaukuma situācijas plāna veidā iezīmētas iekārtas ārējās robežas un telpas; ēkas, ceļi, upes, dzelzceļi u.tml.

9. Iekārtas situācijas plāns:

a) strukturālais norobežojums, žogi un pievedceļi;

b) saņemtā materiāla glabāšanas zona;

c) reaktora zona;

d) testēšanas un eksperimentālā zona, laboratorijas;

e) nododamā materiāla glabāšanas zona;

f) kodolmateriāla atliku noglabāšana.

NB:

1. Ievērojot Līguma 79. pantu, personas un uzņēmumi, uz kuriem attiecas drošības kontroles prasības, informē attiecīgās dalībvalsts iestādes par paziņojumiem, ko tie sniedz Komisijai, ievērojot 78. pantu.

2. Uz jautājumiem, kas nav piemērojami, var atbildēt ar "nav piemērojams". Komisijai tomēr ir tiesības pieprasīt jebkuru papildu informāciju, ko tā uzskata par vajadzīgu sakarā ar attiecīgo anketu.

Šī anketa pēc attiecīgas aizpildīšanas un parakstīšanas būtu jānosūta the Commission of the European Communities, Euratom Safeguards Directorate, "Jean Monnet" Building, Kirchberg, Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

10. Iekārtas papildu pamatdati:

a) aprēķinātā siltumizdalīšanas jauda uz vienu pastāvīgi ekspluatējamu reaktoru;

b) izejviela un īpašais skaldmateriāls;

c) sākotnējais aktīvās zonas bagātinājums;

d) moderators;

e) siltumnesējs.

IEKĀRTAS VISPĀRĪGĀ ORGANIZĀCIJA, TOSTARP FUNKCIJAS, KAS ATTIECAS UZ MATERIĀLA UZSKAITI, NOROBEŽOJUMU UN UZRAUDZĪBU

Kodolmateriāla raksturojums [1]

11. Degvielas elementa un/vai kasetes skice, kurā pietiekami sīki parādīta vispārīgā uzbūve un gabarītizmēri. (Elements ir mazākā iekārtā esošās degvielas vienība; kasete ir elementu apvienojums tādā normālas apstrādes vienībā kā klasteris vai saišķis. Būtu jānorāda elementu apmaiņas noteikumi, ja tādi ir piemērojami, un jānorāda, ka tā ir periodiska operācija, ja to izpilda periodiski.)

12. Degviela (tostarp materiāls vadības vai kompensācijas kasetēs, ja tāda ir):

a) ķīmiskais sastāvs vai galvenie sakausējuma komponenti;

b) vidējais bagātinājums uz vienu kaseti;

c) degvielas nominālā masa uz vienu kaseti, norādot konstrukcijas pielaidi.

13. Apšuvuma materiāls.

14. Atsevišķo degvielas elementu un/vai kasešu identifikācijas metode, ja tādu piemēro.

15. Cits kodolmateriāls, ko lieto iekārtā (īsi norāda materiālu, piemēram, palaides stieņi, tā izmantošanas nolūku un veidu).

Kodolmateriāla plūsma

16. Diagramma, kur atzīmēti punkti, kuros ir identificēts vai izmērīts kodolmateriāls, materiāla bilances zonas un daudzumu novietojums, ko izmanto materiāla uzskaitē, un aprēķinātais kodolmateriāla daudzumu diapazons šajās zonās normālos ekspluatācijas nosacījumos.

17. Paredzamā nominālā degvielas cikla dati, to skaitā (pēc vajadzības):

a) reaktora aktīvās zonas pielādēšanas daudzums;

b) paredzamā izdegšanas pakāpe;

c) ikgadējais atkārtotas uzpildes daudzums;

d) atkārtotas uzpildes intervāls (nepārtraukti vai, izslēdzot reaktoru);

e) aptuvena caurlaides un daudzuma, saņemšanas un nosūtīšanas prognoze.

Kodolmateriāla padeve

18. Jaunās degvielas glabātavas situācijas plāns un kopskata rasējumi un iesaiņojuma apraksts.

19. Jaunās degvielas sagatavošanas un/vai analīzes telpas un reaktora uzpildes zonas situācijas plāns un kopskata rasējumi.

20. To degvielas nosūtīšanas iekārtu, to skaitā uzpildes mašīnu vai iekārtu, kopskata rasējumi, kas paredzētas, lai nosūtītu jauno kodoldegvielu un kodoldegvielu ar samazinātu radioaktivitāti.

21. Reaktora korpusa, aktīvās zonas un korpusa atveru novietojuma kopskata rasējums, metode degvielas padevei korpusā.

22. Aktīvās zonas skice, kur redzams aktīvās zonas vispārīgais novietojums, režģis, forma, kāpe un izmēri, neitronu atstarotājs, vadības elementu novietojums, forma un izmēri, eksperimentālais kanāls un/vai apstarošanas kanāls.

23. Degvielas elementiem vai kasetēm un vadības elementiem paredzēto kanālu skaits korpusā un to lielums.

24. Lietotās kodoldegvielas glabātava:

a) glabātavas kopskata rasējumi;

b) glabāšanas metode;

c) glabātavas nominālā ietilpība;

d) iekārta degvielas ar samazinātu radioaktivitāti padevei;

e) minimālais dzesēšanas laiks, pirms nosūta degvielu ar samazinātu radioaktivitāti;

f) degvielas ar samazinātu radioaktivitāti nosūtīšanai paredzētā konteinera rasējums un apraksts (pēc kura var spriest par konteinera noslēgšanas iespējām).

25. Kodolmateriāla testēšanas zona (ja ir):

a) īss izpildāmo darbību būtības apraksts;

b) galvenā aprīkojuma (piemēram, karstās kameras, degvielas elementa izpakošanas un šķīdināšanas aprīkojuma) apraksts;

c) kodolmateriāla nosūtīšanas konteineru un atliku un atbiru iesaiņojuma apraksts (pēc kura var spriest par noslēgšanas iespējām);

d) neapstarota un apstarota kodolmateriāla glabātava;

e) iepriekšminētā situācijas plāns un kopskata rasējumi, ja tie nav iekļauti citur.

Siltumnesēja dati

26. Siltumnesēja plūsmas diagrammas, kas vajadzīgas, lai aprēķinātu siltuma bilanci (norādot spiedienu, temperatūru un masas plūsmas ātrumu galvenajos punktos).

KODOLMATERIĀLA UZSKAITE UN KONTROLE

Grāmatvedības sistēma

27. Kodolmateriāla kontrole un grāmatvedības sistēma (apraksta vienību un/vai masas grāmatvedības sistēmu, iekļaujot attiecīgas analīzes mērījumu metodes, ko izmanto ar novērtētu precizitāti, pievienojot visās kontroles un grāmatvedības procedūrās lietojamo veidlapu paraugus). Būtu jānosaka šādu ierakstu glabāšanas ilgums.

Faktiskais kodolmateriāla daudzums

28. Operatora faktiskā kodolmateriāla daudzuma noteikšanas procedūru, plānotā biežuma, metožu (vienību un/vai masas uzskaitei, to skaitā galveno analīzes metožu), paredzamās precizitātes apraksts; piekļuve kodolmateriālam aktīvajā zonā un apstarotajam kodolmateriālam ārpus aktīvās zonas, paredzamie apstarojuma līmeņi.

CITA INFORMĀCIJA, KAS ATTIECAS UZ DROŠĪBAS KONTROLES PIEMĒROŠANU

29. Materiāla uzskaites organizācija un kontrole.

30. Informācija par veselības aizsardzības un drošības noteikumiem, kas jāievēro, un inspektoriem atbilstība tiem jānodrošina iekārtā.

B. KRITISKIE STENDI (UN NULLES JAUDAS KODOLIEKĀRTAS)

Datums: …

IEKĀRTAS IDENTIFIKĀCIJA

1. Nosaukums.

2. Atrašanās vieta, precīza adrese, tālruņa un teleksa numuri.

3. Īpašnieks (juridiski atbildīgā struktūra vai privātpersona).

4. Operators (juridiski atbildīgā struktūra vai privātpersona).

5. Pašreizējais statuss (ekspluatācijā esoša vai diena, kad plānots nodot ekspluatācijā).

6. Iekārtas tips/veids un ekspluatācijas nolūks.

7. Iekārtas ekspluatācijas režīms, kas ietekmē tās caurlaidi. (Pieņemta maiņu sistēma, aptuveni ekspluatācijas laikposmu termiņi gadā u.tml.)

8. Iekārtas situācijas plāns. Karte, kurā būvlaukuma situācijas plāna veidā iezīmētas iekārtas ārējās robežas un telpas; ēkas, ceļi, upes, dzelzceļi u.tml.

9. Iekārtas situācijas plāns:

a) strukturālais norobežojums, žogi un pievedceļi;

b) kodolmateriāla glabāšanas zona(-s);

c) degvielas elementu kasešu zona, laboratorijas u.tml.;

d) pati kritiskā iekārta [2].

10. Iekārtas papildu pamatdati: [3]

a) paredzamā ekspluatācijas jauda un/vai neitronu plūsma;

b) galvenie kodolmateriāla un bagātinājuma veidi;

c) moderators;

d) neitronu atstarotājs, blanketa materiāls;

e) siltumnesējs.

IEKĀRTAS VISPĀRĪGĀ ORGANIZĀCIJA, TOSTARP FUNKCIJAS, KAS ATTIECAS UZ MATERIĀLA UZSKAITI, NOROBEŽOJUMU UN UZRAUDZĪBU

Kodolmateriāla raksturojums

11. Visa iekārtā esošā kodolmateriāla raksturojums, kurā ar rasējumu palīdzību vai citādi norādīti:

a) visi normālas apstrādes vienību veidi;

b) ķīmiskais sastāvs vai galvenie sakausējuma komponenti;

c) forma un izmēri;

d) bagātinājums;

e) kodolmateriāla nominālā masa, norādot konstrukcijas pielaides;

f) apšuvuma materiāls; un

g) vienību identifikācijas metode(-s).

Kodolmateriāla novietojums un padeve

12. Ar situācijas plāna un kopskata rasējumu palīdzību vai ar citiem līdzekļiem raksturota:

a) kodolmateriāla glabātavas un kasetes zona un pati kritiskā iekārta (faktisko kodolmateriālu daudzumu novietojums);

b) aprēķinātais kodolmateriālu daudzumu diapazons šajās vietās;

c) kodolmateriāla ievietošanai kasetēs, testēšanai un mērīšanai lietojamās iekārtas faktiskais novietojums; un

d) kodolmateriāla ceļi.

13. Kritiskās iekārtas aktīvās zonas skice, kur redzama aktīvās zonas atbalsta konstrukcija, ekrāns un siltuma novades sistēma ar aprakstu (to sniedz par katru kritisko iekārtu, ja tādas ir vairāk par vienu).

KODOLMATERIĀLA UZSKAITE UN KONTROLE

Grāmatvedības sistēma

14. Kodolmateriāla kontrole un grāmatvedības sistēma (apraksta vienību un/vai masas grāmatvedības sistēmu, iekļaujot galvenās analīzes metodes, ko izmanto ar novērtētu precizitāti), pievienojot visās kontroles un grāmatvedības procedūrās lietojamo veidlapu paraugus. Būtu jānosaka šādu ierakstu glabāšanas ilgums.

Faktiskais kodolmateriāla daudzums

15. Operatora faktiskā kodolmateriāla daudzuma noteikšanas procedūru, plānotā biežuma, metožu (vienību un/vai masas uzskaitei, to skaitā galveno analīzes metožu), paredzamās precizitātes apraksts; piekļuve kodolmateriālam aktīvajā zonā un apstarotajam kodolmateriālam ārpus aktīvās zonas, paredzamie apstarojuma līmeņi.

CITA INFORMĀCIJA, KAS ATTIECAS UZ DROŠĪBAS KONTROLES PIEMĒROŠANU

16. Materiāla uzskaites organizācija un kontrole.

17. Informācija par veselības aizsardzības un drošības noteikumiem, kas jāievēro, un inspektoriem atbilstība tiem jānodrošina iekārtā.

C. PĀRVĒRŠANAS, RAŽOŠANAS UN PĀRSTRĀDES IEKĀRTAS

Datums: …

IEKĀRTAS IDENTIFIKĀCIJA

1. Nosaukums.

2. Atrašanās vieta, precīza adrese, tālruņa un teleksa numuri.

3. Īpašnieks (juridiski atbildīgā struktūra vai privātpersona).

4. Operators (juridiski atbildīgā struktūra vai privātpersona).

5. Pašreizējais statuss (ekspluatācijā esoša vai diena, kad plānots nodot ekspluatācijā).

6. Iekārtas tips/veids un ekspluatācijas nolūks.

7. Iekārtas ekspluatācijas režīms, kas ietekmē tās caurlaidi. (Pieņemta maiņu sistēma, aptuveni ekspluatācijas laikposmu termiņi gadā u.tml.)

8. Iekārtas situācijas plāns. Karte, kurā būvlaukuma situācijas plāna veidā iezīmētas iekārtas ārējās robežas un telpas; ēkas, ceļi, upes, dzelzceļi u.tml.

9. Iekārtas situācijas plāns:

a) strukturālais norobežojums, žogi un pievedceļi;

b) kodolmateriāla ceļi;

c) saņemtā kodolmateriāla glabātava;

d) visas galvenās pārstrādes zonas un procesa laboratorija;

e) testēšanas vai eksperimentālās zonas;

f) nododamā kodolmateriāla glabātava;

g) atliku noglabāšanas objekti/aprīkojums;

h) analīžu laboratorija.

IEKĀRTAS VISPĀRĪGĀ ORGANIZĀCIJA, TOSTARP FUNKCIJAS, KAS ATTIECAS UZ MATERIĀLA UZSKAITI, NOROBEŽOJUMU UN UZRAUDZĪBU

Kodolmateriāla plūsma, novietojums un padeve

10. Diagramma, kur atzīmēti punkti, kuros ir identificēts vai izmērīts kodolmateriāls, materiāla bilances zonas un daudzumu novietojums, ko izmanto materiāla uzskaitē, un aprēķinātais kodolmateriāla daudzumu diapazons šajās zonās normālos ekspluatācijas nosacījumos. Aprakstā (pēc vajadzības) būtu jāiekļauj:

a) partijas lielums vai plūsmas ātrums;

b) glabāšanas vai saiņošanas metode;

c) glabātavas ietilpība;

d) vispārīgas caurlaides un daudzuma, saņemšanas un nosūtīšanas prognozes.

11. Turklāt 10. punktā še iepriekš pārstrādes iekārtu padodamās kodoldegvielas glabātavas zonas būtu jāraksturo ar kopskata rasējumiem, kuros norādīts:

a) kodoldegvielas elementu un padeves iekārtas novietojums;

b) kodoldegvielas elementu veids, arī kodolmateriāla saturs un bagātinājums.

12. Turklāt, ja ir pieejami attiecīgi dati, tad 10. punktā še iepriekš procesa pārstrādes fāzes aprakstā būtu jāiekļauj:

a) pagaidu glabāšanas ilgums;

b) ārējās pārstrādes grafiki (pēc vajadzības).

13. Turklāt 10. punktā še iepriekš procesa izņemšanas fāzes aprakstā būtu jāiekļauj izņemšanas metode (noglabāšana vai glabāšana).

14. Saskaņā ar līdzsvara nosacījumiem katrai diagrammai, kura minēta 10. un 16. punktā un kurā ir pieņemti 7. punktā minētie ekspluatācijas režīmi, noteikt:

a) gada nominālo caurlaidi;

b) procesā esošo daudzumu, pamatojoties uz nominālo jaudu.

15. Apraksta standarta procedūras, kas pieņemtas pilnīgai vai daļējai iekārtas tīrīšanai. Iekļauj to īpašo paraugu ņemšanas un mērījumu punktu aprakstu, kas ir saistīti ar tīrīšanas procedūru un secīgu faktiskā daudzuma noteikšanu, ja šis apraksts nav iekļauts 10. punktā iepriekš.

Kodolmateriāla raksturojums

16. Ar diagrammām vai citādi raksturot aprēķināto plūsmu un daudzumu visa glabājamā un procesa kodolmateriāla zonās. Raksturojumā būtu jāiekļauj:

a) fizikālā un ķīmiskā forma;

b) satura diapazons vai paredzamās augšējās robežas katram cietās vai šķidrās kategorijas izņemšanas materiālam;

c) bagātinājuma diapazons.

KODOLMATERIĀLA UZSKAITE UN KONTROLE

Uzskaites sistēma

17. Grāmatvedības datu uzskaitē un ziņošanā un materiāla bilances sastādīšanā izmantotās grāmatvedības sistēmas apraksts, kam pievienoti visās procedūrās lietojamo veidlapu paraugi. Būtu jānosaka šādu ierakstu glabāšanas ilgums.

18. Norāda, kad un cik bieži, ietverot pasākumus, sastāda materiāla bilances. Apraksta metodi un procedūru uzskaites korekcijai pēc faktiskā daudzuma noteikšanas.

19. Apraksta procedūru nosūtītāja/saņēmēja starpības apstrādei un metodi uzskaites korekcijai.

20. Pēc vajadzības apraksta procedūru uzskaites koriģēšanai, kas vajadzīga, lai labotu procedūras vai pārrakstīšanās kļūdas un to ietekmi uz nosūtītāja/saņēmēja starpību.

Faktiskais kodolmateriāla daudzums

21. Vadās pēc 15. punkta. Identificē tos 10. un 16. punktā minēto diagrammu iekārtas posteņus, kas ir uzskatāmi par kodolmateriālu konteineriem saskaņā ar faktiskā daudzuma nosacījumiem. Nosaka faktiskā daudzuma noteikšanas laiku.

Mērīšanas, paraugu ņemšanas un analīzes metodes

22. Būtu jāapraksta katra mērījuma iegūšanas metode, ko izmanto norādītajā punktā; būtu jānosaka vienādojumi vai tabulas un aprēķini, kurus izmanto faktiskās masas vai tilpuma noteikšanā. Būtu jānosaka, vai datus reģistrē automātiski vai ar roku. Būtu jāapraksta katrā norādītajā punktā izmantojamā paraugu ņemšanas metode un praktiskā procedūra.

23. Būtu jāapraksta analīzes metodes, ko izmanto uzskaites nolūkos. Varētu vadīties pēc rokasgrāmatas vai ziņojuma.

Mērījuma precizitātes kontrole

24. Apraksta mērījumu kvalitātes kontroles programmu, kas attiecas uz materiāla uzskaiti, ietverot programmas (ar precizitātes koeficientiem) turpmākai analītiskās, masas, tilpuma un paraugu ņemšanas precizitātes un noviržu kalkulācijai un attiecīgās iekārtas kalibrēšanai; 23. punktā minēto mēriekārtas kalibrēšanas metodi; 23. punktā minēto analīzes metožu standartu tipu un kvalitāti; lietojamās analītiskās iekārtas veidu, kalibrēšanas metodi un biežumu.

Statistiskais vērtējums

25. Apraksta mērījumu kontroles programmās uzkrāto datu statistiskās vērtēšanas metodes, kas vajadzīgas, lai novērtētu mērījumu precizitāti un aprēķinātu mērījumu neprecizitāti (tas ir, noteiktu nejaušās un pastāvīgās kļūdas mērījumos un attiecīgās kļūdas robežas, statistiskās procedūras, kas vajadzīgas, lai apvienotu aprēķinātās atsevišķo mērījumu kļūdas ar nolūku iegūt saņēmēja un nosūtītāja starpības kļūdas kopējās robežas, reģistrēto kodolmateriāla daudzumu, faktisko kodolmateriāla daudzumu un nereģistrēto kodolmateriāla daudzumu).

CITA INFORMĀCIJA, KAS ATTIECAS UZ DROŠĪBAS KONTROLES PIEMĒROŠANU

26. Materiāla uzskaites organizācija un kontrole.

27. Informācija par veselības aizsardzības un drošības noteikumiem, kas jāievēro, un inspektoriem atbilstība tiem jānodrošina iekārtā.

D. KODOLMATERIĀLA GLABĀTAVAS [4]

Datums: …

IEKĀRTAS IDENTIFIKĀCIJA

1. Nosaukums.

2. Atrašanās vieta, precīza adrese, tālruņa un teleksa numuri.

3. Īpašnieks (juridiski atbildīgā struktūra vai privātpersona).

4. Operators (juridiski atbildīgā struktūra vai privātpersona).

5. Pašreizējais statuss (ekspluatācijā esoša vai diena, kad plānots nodot ekspluatācijā).

6. Iekārtas veids un ekspluatācijas nolūks.

7. Iekārtas/glabātavas situācijas plāns. Strukturālais norobežojums, žogi un pievedceļi, ja vajadzīgs.

IEKĀRTAS/GLABĀTAVAS VISPĀRĪGĀ ORGANIZĀCIJA, TOSTARP FUNKCIJAS, KAS ATTIECAS UZ MATERIĀLA UZSKAITI, NOROBEŽOJUMU UN UZRAUDZĪBU

Kodolmateriāla raksturojums

8. Visa iekārtā/glabātavā esošā kodolmateriāla raksturojums, kurā ar rasējumu palīdzību vai citādi norādīti:

a) visi normālas apstrādes vienību tipi;

b) ķīmiskais sastāvs vai galvenie sakausējuma komponenti;

c) forma un izmēri;

d) bagātinājums;

e) kodolmateriāla nominālā masa, norādot konstrukcijas pielaides;

f) apšuvuma materiāli;

g) vienību identifikācijas metodes.

Kodolmateriāla novietojums un padeve

9. Ar situācijas plāna un kopskata rasējumu palīdzību vai ar citiem līdzekļiem raksturotas:

a) kodolmateriāla glabāšanas zonas (daudzumu novietojums);

b) aprēķinātais kodolmateriāla daudzumu diapazons šajās vietās;

c) kodolmateriāla glabāšanas konteineri un/vai nosūtīšanas konteineri;

d) kodolmateriāla pārvietošanas ceļi un iekārta pēc vajadzības.

KODOLMATERIĀLA UZSKAITE UN KONTROLE

Grāmatvedības sistēma

10. Kodolmateriāla kontrole un grāmatvedības sistēma (apraksta vienību/posteņu un/vai masas grāmatvedības sistēmu, iekļaujot galvenās analīzes metodes, ko izmanto ar novērtētu precizitāti), pievienojot visās kontroles un grāmatvedības procedūrās lietojamo veidlapu paraugus.

Faktiskais kodolmateriāla daudzums

11. Operatora faktiskā kodolmateriāla daudzuma noteikšanas procedūru (posteņu/vienību un/vai masas uzskaites, to skaitā galveno analīžu, metožu), plānotā biežuma un paredzamās precizitātes apraksts.

CITA INFORMĀCIJA, KAS ATTIECAS UZ DROŠĪBAS KONTROLES PIEMĒROŠANU

12. Materiāla uzskaites organizācija un kontrole.

13. Informācija par veselības aizsardzības un drošības noteikumiem, kas jāievēro, un inspektoriem atbilstība tiem jānodrošina iekārtā.

E. IZOTOPU ATDALĪŠANAS IEKĀRTA

Datums: …

IEKĀRTAS IDENTIFIKĀCIJA

1. Nosaukums.

2. Atrašanās vieta, precīza adrese, tālruņa un teleksa numuri.

3. Īpašnieks (juridiski atbildīgā struktūra vai privātpersona).

4. Operators (juridiski atbildīgā struktūra vai privātpersona).

5. Pašreizējais statuss (ekspluatācijā esoša vai diena, kad plānots nodot ekspluatācijā).

6. Celtniecības grafiks (ja iekārta nav ekspluatācijā):

a) celtniecības sākuma diena;

b) iekārtas pieņemšanas diena;

c) diena, kad nodod ekspluatācijā.

7. Iekārtas veids un ekspluatācijas nolūks (nominālā atdalīšanas jauda, bagātināšanas iekārtas u.c.).

8. Iekārtas ekspluatācijas režīms, kas ietekmē tās caurlaidi. (Pieņemta maiņu sistēma, aptuveni ekspluatācijas laikposmu termiņi gadā u.tml.)

9. Iekārtas situācijas plāns. Karte, kurā būvlaukuma situācijas plāna veidā iezīmētas iekārtas ārējās robežas un telpas; ēkas, ceļi, upes, dzelzceļi u.tml.

10. Iekārtas situācijas plāns:

a) strukturālais norobežojums, žogi un pievedceļi;

b) atsevišķu iekārtas daļu norobežojums;

c) kodolmateriāla ceļi;

d) saņemtā kodolmateriāla glabātava;

e) visas galvenās pārstrādes zonas un procesa laboratorija, ietverot svēršanas un paraugu ņemšanas zonu, dezaktivācijas, attīrīšanas un ielādes zonas utt.;

f) testēšanas vai eksperimentālās zonas;

g) nododamā kodolmateriāla glabātava;

h) atliku noglabāšanas objekti;

i) analīžu laboratorija.

IEKĀRTAS VISPĀRĪGĀ ORGANIZĀCIJA, TOSTARP FUNKCIJAS, KAS ATTIECAS UZ MATERIĀLA UZSKAITI, NOROBEŽOJUMU UN UZRAUDZĪBU

Kodolmateriāla plūsma, novietojums un padeve

11. Glabātavas zonu un pārstrādes zonu apraksts ar diagrammām vai citiem līdzekļiem. Aprakstā (pēc vajadzības) būtu jāiekļauj:

a) paraugu ņemšanas un mērīšanas punkti;

b) partijas lielums vai plūsmas ātrums;

c) glabāšanas vai saiņošanas metode;

d) glabātavas ietilpība.

12. Papildus 11. punktam še iepriekš iekārtas aprakstā būtu jāiekļauj:

a) atdalīšanas jauda;

b) bagātināšanas paņēmieni un metodes;

c) iespējamie ielādes, produkta un bagātināšanas beigu fāzes punkti;

d) pārstrādes iekārtas;

e) lietojamo UF6 cilindru veids un lielums un pildīšanas un iztukšošanas metodes.

13. Pēc vajadzības būtu jānorāda elektroenerģijas patēriņš.

14. Katrā diagrammā saskaņā ar līdzsvara nosacījumiem būtu jānorāda:

a) gada nominālā caurlaide;

b) procesā iesaistīto materiālu faktiskais daudzums;

c) materiāla zušanas ātrums, materiālam noplūstot, sadaloties, nosēžoties u.tml.;

d) iekārtas regulāras apkopes noteikumi (periodiska apturēšana vai komponentu maiņa, nepārtraucot ekspluatāciju utt.).

15. Apraksta īpašus paraugu ņemšanas un mērīšanas punktus, kas vajadzīgi, lai procesā neiesaistīto iekārtu dezaktivētu apkopei vai maiņai.

16. Apraksta procesa atliku noglabāšanas punktu, ietverot noglabāšanas metodi, glabāšanas laiku, noglabāšanas veidu utt.

Kodolmateriāla raksturojums

17. Ar diagrammām vai citādi raksturo aprēķināto plūsmu un daudzumu visās glabājamā un procesa kodolmateriāla zonās. Raksturojumā būtu jāiekļauj:

a) fizikālā un ķīmiskā forma;

b) ielādes, produkta un bagātināšanas beigu fāzes bagātinājuma diapazons;

c) satura diapazons vai paredzamās augšējās robežas katram cietās vai šķidrās kategorijas izņemšanas materiālam.

KODOLMATERIĀLA UZSKAITE UN KONTROLE

Grāmatvedības sistēma

18. Grāmatvedības datu uzskaitē un ziņošanā un materiāla bilanču sastādīšanā izmantotās grāmatvedības sistēmas apraksts, kam pievienoti visās procedūrās lietojamo veidlapu paraugi.

19. Norāda, kad un cik bieži, ieskaitot kampaņas, sastāda materiāla bilances. Apraksta metodi un procedūru uzskaites korekcijai pēc faktiskā daudzuma noteikšanas.

20. Apraksta procedūru nosūtītāja/saņēmēja starpības apstrādei un metodi uzskaites korekcijai.

21. Pēc vajadzības apraksta procedūru uzskaites koriģēšanai, kas vajadzīga, lai labotu procedūras vai pārrakstīšanās kļūdas un to ietekmi uz nosūtītāja/saņēmēja starpību.

Faktiskais kodolmateriāla daudzums

22. Identificē tos 11. un 17. punktā minēto diagrammu iekārtas posteņus, kas ir uzskatāmi par kodolmateriāla konteineriem saskaņā ar faktiskā daudzuma nosacījumiem. Nosaka faktiskā daudzuma noteikšanas laiku.

Mērīšanas, paraugu ņemšanas un analīzes metodes

23. Paraugu ņemšanas un mērīšanas punktus izvēlas, vadoties pēc 11. un 17. punktā minētajām diagrammām.

24. Būtu jāapraksta katra mērījuma iegūšanas metode, ko izmanto norādītajā punktā; būtu jānosaka vienādojumi vai tabulas un aprēķini, kurus izmanto faktiskās masas vai tilpuma noteikšanā. Būtu jānosaka, vai datus reģistrē automātiski vai ar roku. Būtu jāapraksta katrā norādītajā punktā izmantojamā paraugu ņemšanas metode un praktiskā procedūra. Norāda paņemto paraugu skaitu un noraidīšanas kritērijus.

25. Būtu jāapraksta analīzes metodes, ko izmanto uzskaites nolūkos. Var vadīties pēc rokasgrāmatas vai ziņojuma.

Mērījuma precizitātes kontrole

26. Apraksta programmas pastāvīgai masas, tilpuma un paraugu ņemšanas precizitātes un noviržu kalkulācijai un attiecīgās iekārtas kalibrēšanai.

27. Apraksta 25. punktā minēto analīzes metožu standartu tipu un kvalitāti, lietojamās analītiskās iekārtas veidu, kalibrēšanas metodi un biežumu.

Statistiskais vērtējums

28. Apraksta statistiskās vērtēšanas programmas, kas vajadzīgas, lai novērtētu kontroles programmās uzkrāto masas, tilpuma, paraugu ņemšanas un analītisko mērījumu (tas ir, noteiktu nejaušās un pastāvīgās kļūdas mērījumos un attiecīgās kļūdas robežas); statistiskās metodes, kas vajadzīgas, lai apvienotu aprēķinātās atsevišķo mērījumu kļūdas ar nolūku iegūt saņēmēja/nosūtītāja starpības kļūdas kopējās robežas, reģistrēto kodolmateriāla daudzumu, faktisko kodolmateriāla daudzumu un nereģistrēto kodolmateriāla daudzumu.

CITA INFORMĀCIJA, KAS ATTIECAS UZ DROŠĪBAS KONTROLES PIEMĒROŠANU

29. Materiāla uzskaites organizācija un kontrole.

30. Informācija par veselības aizsardzības un drošības noteikumiem, kas jāievēro, un inspektoriem atbilstība tiem jānodrošina iekārtā.

F. IEKĀRTAS, KUR LIETO TĀDUS KODOLMATERIĀLA DAUDZUMUS, KURI PĀRSNIEDZ VIENU EFEKTĪVO KILOGRAMU

Datums: …

Par katru iekārtu, kas pieder pie veida, kurš nav minēts A — E iedaļā, un kur izlieto vairāk nekā vienu efektīvo kilogramu gadā, anketā iekļauj:

- iekārtas identifikāciju,

- iekārtas vispārīgo organizāciju, tostarp funkcijas, kas attiecas uz materiāla uzskaiti, norobežojumu un uzraudzību,

- kodolmateriāla uzskaites un kontroles sistēmu, tostarp faktiskā daudzuma noteikšanas paņēmienus,

- citu informāciju, kas attiecas uz drošības kontroles piemērošanu.

Saskaņā ar šiem virsrakstiem pēc vajadzības jāsniedz tāda pati informācija, kāda aprakstīta anketās, kas paredzētas C, D un E iedaļā iekļautajām iekārtām.

G. CITAS IEKĀRTAS [5]

Datums: …

IEKĀRTAS UN KODOLMATERIĀLA IDENTIFIKĀCIJA

1. Nosaukums.

2. Atrašanās vieta, precīza adrese, tālruņa un teleksa numuri.

3. Īpašnieks (juridiski atbildīgā struktūra vai privātpersona).

4. Operators (juridiski atbildīgā struktūra vai privātpersona).

5. Kodolmateriāla veids.

6. Glabāšanai un padevei lietojamo konteineru apraksts (pēc kura var spriest par noslēgšanas iespēju).

7. Kodolmateriāla lietošanas apraksts.

KODOLMATERIĀLA UZSKAITE UN KONTROLE

8. Vispārīgs esošo un ierosināto kodolmateriāla uzskaites un kontroles procedūru, to skaitā faktiskā daudzuma noteikšanas procedūru, apraksts.

9. Materiāla uzskaites organizācija un kontrole.

[1] Atbildes, kas attiecas uz 11. — 14. punktu, jāsniedz par katru iekārtas kasešu tipu/veidu. Būtu konsekventi jālieto 11. punktā noteiktie termini.

[2] Jānorāda par katru kritisko iekārtu, ja tādu ir vairāk par vienu.

[3] Jānorāda par katru kritisko iekārtu, ja tādu ir vairāk par vienu.

[4] Atsevišķas iekārtas, kas parasti nav iesaistītas bagātināšanā, pārvēršanā, ražošanā, reaktori un ķīmiskās pārstrādes un rekuperācijas iekārtas.

[5] Jēdziens "citas" attiecas uz visām iekārtām, kas nav iekļautas A — F iedaļā un kur kodolmateriālu parasti lieto tādos daudzumos, kuri nepārsniedz vienu efektīvo kilogramu.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

PASKAIDROJUMI

1. Iekārta:

Tās iekārtas nosaukums un adrese, par kuru ziņo, un nodošanas gadījumā atbilstīgās iekārtas nosaukums un adrese (nosūtīšanas gadījumā saņēmējs un saņemšanas gadījumā nosūtītājs).

2. MBZ:

Tās materiāla bilances zonas kods, par kuru ziņo. Šo kodu dara zināmu tajā iekārtā, uz kuru attiecas īpašie drošības kontroles noteikumi.

3. Datums:

Diena, mēnesis un gads, kurā izmainījies kodolmateriāla daudzums.

4. KMP:

Kritiskais mērījumu punkts. Kodus dara zināmus tajā iekārtā, uz kuru attiecas īpašie drošības kontroles noteikumi. Būtu jālieto kods, kas attiecas uz to daudzuma izmaiņu, par kuru ziņo.

5. Mērījums:

Jāpamato ziņojumā noteiktais kodolmateriāla daudzums. Pēc vajadzības jālieto viens no šiem kodiem:

Aprēķināts | Novērtēts | Paskaidrojums |

M | E | Materiāla bilances zonā, par kuru ziņo |

N | F | Citā materiāla bilances zonā |

T | G | Materiāla bilances zonā, par kuru ziņo, ja masas jau ir iekļautas kādā iepriekšējā daudzuma izmaiņu ziņojumā vai faktisko kodolmateriālu daudzumu sarakstā |

L | H | Citā materiāla bilances zonā, ja masas jau ir iekļautas kādā iepriekšējā daudzuma izmaiņu ziņojumā vai faktisko kodolmateriālu daudzumu sarakstā šajā materiāla bilances zonā |

6. Daudzuma izmaiņas veids:

Par daudzuma izmaiņu veidu jāziņo. Pēc vajadzības jālieto viens no šiem kodiem:

Operācija | Kods | Paskaidrojums |

Saņemšana | RD | Kodolmateriāla saņemšana no materiāla bilances zonas Kopienā |

Imports | RF | Kodolmateriāla imports no ārpuskopienas |

Saņemšana no darbības bez drošības kontroles | RN | Kodolmateriāla saņemšana no darbības bez drošības kontroles (35. pants) |

Nosūtīšana | SD | Kodolmateriāla nodošana materiāla bilances zonā Kopienā |

Eksports | SF | Kodolmateriāla eksports ārpus Kopienas |

Nosūtīšana darbībai bez drošības kontroles | SN | Kodolmateriāla nodošana darbībai bez drošības kontroles (35. pants) |

Izmērītā materiāla izņemšana | LD | Kodolmateriāla daudzums, kas izmērīts vai aprēķināts, pamatojoties uz mērījumiem, un kas pārstrādē ir izlietots tā, ka nav derīgs turpmākai lietošanai ar kodolenerģijas izmantošanu saistītā nolūkā. Attiecīgais kodolmateriāla daudzums jāatskaita no daudzuma, kas ir materiāla bilances zonā |

Nodošana aizturētajos atkritumos | TW | Atkritumu daudzums, ko izmēra vai aprēķina, pamatojoties uz mērījumiem, un ko nodod īpašā vietā materiāla bilances zonā, no kurienes to var atgūt. Attiecīgais kodolmateriāla daudzums jāatskaita no tā daudzuma, kas ir materiāla bilances zonā. (Pieņemams, ka aizturētajos atkritumos ietilpst kodolmateriāls, kas pēc attiecīgā laika tehnoloģijas uzskatāms par ekonomiski neatgūstamu.) |

Nodošana atpakaļ no aizturētajiem atkritumiem | FW | Kodolmateriāla daudzuma nodošana atpakaļ no aizturēto atkritumu kategorijas materiāla bilances zonā esošajā daudzumā. To piemēro, ja aizturēto atkritumu kategorijā esošu kodolmateriālu no īpašās vietas materiāla bilances zonā nodod pārstrādei materiāla bilances zonā vai nosūtīšanai no materiāla bilances zonas |

Izņemšana no aizturētajiem atkritumiem | WD | Kodolmateriāla daudzuma nodošana no aizturēto atkritumu kategorijas izmērītajā izņemšanas materiālā. Ar šo daudzuma izmaiņu aizstāj divas daudzuma izmaiņas: nodošanu atpakaļ no aizturētajiem atkritumiem (FW) un izmērītā materiāla izņemšanu (LD). Attiecīgais kodolmateriāla daudzums neietekmē materiāla bilances zonā esošo daudzumu |

Nejaušs zudums | LA | Zināma kodolmateriāla daudzuma neatgūstams un neplānots zudums sakarā ar avāriju |

Atbrīvošana | EU | Kāda kodolmateriāla daudzuma atbrīvošana no deklarēšanas (22. pants). Attiecīgais kodolmateriāla daudzums jāatskaita no materiāla bilances zonā esošā daudzuma |

Atbrīvojuma atcelšana | DU | Deklarēšanas atbrīvojuma atcelšana attiecībā uz kādu kodolmateriāla daudzumu, kas iepriekš bijis atbrīvots no deklarēšanas (22. pants). Attiecīgais kodolmateriāla daudzums jāpieskaita pie materiāla bilances zonā esošā daudzuma |

Kategorijas pārveidojums | CC | Kodolmateriāla daudzuma uzskaites nodošana no vienas kategorijas (21. pants) citā |

Partiju pārdale | RB | Kodolmateriāla daudzuma uzskaites nodošana no vienas partijas citā. Izmantojama tikai tad, ja īpašajos drošības kontroles noteikumos ir prasība izsekot partijai |

Īpašās saistības pārveidojums | CR | Kodolmateriāla daudzuma uzskaites nodošana no vienas īpašās drošības kontroles saistības (20. pants), kas attiecas uz kodolmateriālu, citā |

Lietojuma izmaiņa | CU | Kodolmateriāla daudzuma uzskaites nodošana no viena lietojuma citā (9. pants) |

Kodolu pārveidošanās | NT | Kodolmateriāla daudzuma palielināšanās vai samazināšanās sakarā ar kodolu pārveidošanos, piemēram, daloties, satverot/notverot/absorbējot vai sabrūkot |

Nosūtītāja/saņēmēja starpība | DI | Nosūtītāja/saņēmēja starpība (36. panta u) punkts)) |

Jauns mērījums | NM | Materiāla bilances zonā reģistrēts kodolmateriāla daudzums, kas ir starpība starp daudzumu, kurš izmērīts no jauna, un daudzumu, kas reģistrēts iepriekš, bet kas nav ne nosūtītāja/saņēmēja starpība, ne korekcija (Šajā pozīcijā iekļauj informāciju par starpībām, kas rodas, iekārtas operatoram savos nolūkos noteicot faktiskos daudzumus) |

Noapaļošana | RA | Korekcija, pēc vajadzības noapaļojot, lai noapaļoto daudzumu summa, par ko ziņo attiecīgajā periodā, sakrīt ar galīgo materiāla bilances zonā reģistrēto daudzumu |

Galīgais reģistrētais daudzums | BA | Reģistrētais daudzums mēneša beigās katrā kodolmateriāla kategorijā atsevišķi |

Izmaiņu nav | NC | Attiecīgajā mēnesī daudzums nav mainījies |

7. Atbilstīgā MBZ:

Dažu še turpmāk sarakstā iekļauto daudzuma izmaiņu gadījumā jāpaziņo atbilstīgās materiāla bilances zonas kods:

a) saņemšana (RD):

nosūtāmā materiāla bilances zonas kods.

b) imports (RF):

eksportējamā materiāla bilances zonas kods (ja nav zināms, tad pietiek ar eksportētājvalsts valsts kodu).

c) nosūtīšana (SD):

saņemamā materiāla bilances zonas kods.

d) eksports (SF):

importējamā materiāla bilances zonas kods (ja nav zināms, tad pietiek ar importētājvalsts valsts kodu).

8. Partijas apzīmējums:

Partijas apzīmējumu var izvēlēties operators, tomēr:

a) daudzuma izmaiņas "saņemšana (RD)" gadījumā jālieto nosūtītāja izvēlētais partijas apzīmējums;

b) vienu un to pašu partijas apzīmējumu vienā un tajā pašā materiāla bilances zonā nedrīkst lietot vairāk kā vienai partijai;

c) ja attiecīgajos drošības kontroles noteikumos ir prasība, ka partijai jāizseko, tad jāatkārto tas pats partijas apzīmējums, kas šai partijai bijis iepriekš. Materiāla bilances zonā vienlaicīgi nedrīkst būt divas partijas ar vienādu apzīmējumu (tādā gadījumā partijas apzīmējumu var mainīt saskaņā ar daudzuma izmaiņu "partiju pārdale/pārlāde (RB)").

9. Vienību skaits:

Jāziņo par to līdzīgo vienību skaitu, no kurām sastāv partija. Ja daudzuma izmaiņa sastāv no vairākām ieraksta rindām, tad vienību skaitu partijā noteic pēc atsevišķajās ieraksta rindās norādīto vienību skaitu summas.

Īsajās piezīmēs, kas sastāv no vairākām ieraksta rindām, šīs slejas izmanto numurēšanai secīgā kārtībā, skatīt 24.

10. Materiāla raksturojums:

Jālieto šādi kodi. Tie jālieto šādu kategoriju kārtībā:

a) forma (32. un 33. sleja):

Kategorija | Apakškategorija | Kods |

Rūdas | — | OR |

Koncentrāti | — | YC |

Urāna heksafluorīds (UF6) | — | U6 |

Urāna tetrafluorīds (UF4) | — | U4 |

Šķīdumi | Nitrāta– | LN |

Fluorīda– | LF |

Citi | LO |

Pulveri | Viendabīgie | PH |

Neviendabīgie | PN |

Keramika | Granulas | CP |

Lodītes | CS |

Cita veida– | CO |

Metāls | Ķīmiski tīrs | MP |

Sakausējumi | MA |

Degviela | Stieņi, tapas/spraudņi | ER |

Plates | EP |

Saišķi | EB |

Kasetes | EA |

Cita veida | EO |

Slēgtie starojuma avoti | — | QS |

Mazi daudzumi | — | SS |

Paraugi |

Atbiras | Viendabīgās | SH |

Neviendabīgās (saslaukas, klinkeri, dubļi, smalkgraudainie materiāli, citi) | SN |

Cietie atkritumi | Korpusi | AH |

Jauktie (plastika, cimdi, papīri u.c.) | AM |

Piesārņotā iekārta | AC |

Citi | AO |

Šķidrie atkritumi | Zemas aktivitātes | WL |

Vidējas aktivitātes– | WM |

Augstas aktivitātes– | WH |

b) konteinera vai degvielas elementa tips/veids (34. sleja):

Konteinera veids | Kods |

Cilindrs | C |

Sainis | P |

Kanna | D |

Diskrēts degvielas bloks | S |

Karkassveida | B |

Pudele | F |

Tvertne vai cits konteiners | T |

Cits | O |

c) kodolmateriāla statuss (35. sleja):

Statuss | Kods |

Jauns kodolmateriāls | F |

Apstarots kodolmateriāls | I |

Aizturētie atkritumi/atlikas | W |

Neatgūstamais materiāls | N |

Atgūstamais materiāls | R |

11. Elements:

Jālieto šādu kategoriju kodolmateriāli:

Kategorija | Kods |

Vājinātais urāns | D |

Dabīgais urāns | N |

Maz bagātinātais urāns (ar 20 % vai mazāku bagātinājumu) | L |

Augsti bagātinātais urāns (ar vairāk nekā 20 % bagātinājumu) | H |

Plutonijs | P |

Torijs | T |

Ja partijā ir vairāk nekā vienas kategorijas kodolmateriāls, tad katrai kategorijai izmanto atsevišķu ieraksta rindu.

12. Elementa masa:

Par 11. minētā elementa masu jāziņo. Būtu jālieto šādas vienības: vismaz grami plutonija un bagātinātā urāna, vismaz kilogrami torija, dabīgā urāna un vājinātā urāna. Tomēr varētu ziņot arī decimālciparus, kas ir grāmatvedības uzskaitē. Daudzuma izmaiņu "kodolu pārveidošanās (NT)", "nosūtītāja/saņēmēja starpība (DI)", "jauns mērījums (NM)", "noapaļošana (RA)" gadījumā daudzumi, par ko kodolmateriāla daudzums samazinās, jāapzīmē ar mīnusu skaitļa priekšā.

13. Vienība:

Elementa masas vienība jānorāda, ja tā atšķiras no standarta vienībām, kuras norādītas 12. Kilogramiem lieto kodu "K" vai gramiem kodu "G".

14. Izotops:

Ar šo kodu norāda attiecīgo sabrūkošo izotopu veidu, un par to būtu jāziņo tikai, ziņojot par sabrūkošajiem izotopiem. Būtu jālieto šādi kodi:

Kods | Paskaidrojums |

G | U-235 |

K | U-233 |

J | U-235 plus U-233 |

15. Sabrūkošo izotopu masa:

Ja īpašajos drošības kontroles noteikumos nav noteikts citādi, tad ziņojumam par sabrūkošo izotopu masu jāattiecas tikai uz bagātināto urānu un kategorijas izmaiņām, kas saistītas ar bagātināto urānu. Būtu jālieto tā pati vienība, kurā izsaka atbilstīgo elementa masu. Piezīmes 12., kas attiecas uz skaitļa zīmi, ir piemērojamas arī šajā gadījumā.

16. Vienība:

Sabrūkošo izotopu masas vienība jānorāda, ja tā atšķiras no standarta vienībām, kuras norādītas 15. Kilogramiem lieto kodu "K" vai gramiem kodu "G".

17. Saistība:

Norāde uz īpašās drošības kontroles saistību, ko Kopiena uzņēmusies saskaņā ar līgumu, kurš noslēgts ar trešo valsti, kas nav dalībvalsts, vai ar starptautisku organizāciju, kuras kompetencē ir attiecīgais kodolmateriāls (20. pants). Komisija iekārtās dara zināmus attiecīgos kodus un visas secīgās modifikācijas.

18. Lietojums:

Norāde ar divzīmju koda palīdzību par kodolmateriāla lietojumu (9. pants). Norāde par lietojumu ir obligāta tikai, nododot no ārienes iekārtā vai no iekārtas uz ārieni (14. pants). Piemērojamais kods būtu jānosaka attiecīgajā iekārtā saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a) visi kodolmateriāli, kas nodoti vienam un tam pašam lietojumam, jāidentificē ar vienu un to pašu kodu;

b) ja kodu lieto pirmo reizi, tad par tā nozīmi iepriekš jāpaziņo Komisijai;

c) dažādus lietojumus identificē ar dažādiem kodiem;

d) ja vienā un tajā pašā iekārtā kodolmateriālu nodod citam lietojumam, kas nav iepriekš ziņotais lietojums, tad par šo izmaiņu jāziņo saskaņā ar daudzuma izmaiņu "lietojuma izmaiņa (CU)".

19. Atbilstīgā informācija:

Par dažām še turpmāk noteiktajām daudzuma izmaiņām jāsniedz atbilstīga informācija.

a) par kategorijas pārveidojumu (CC):

Kodolmateriāla kategorijas kods pirms pārveidojuma. (Atbilstīgais kods pēc pārveidojuma jāsniedz 11.).

b) par īpašās saistības pārveidojumu (CR):

Tās īpašās drošības kontroles saistības kods, kura attiecas uz kodolmateriālu pirms pārveidojuma. (Atbilstīgais kods pēc pārveidojuma jāsniedz 17.).

c) par lietojuma izmaiņu (CU):

Tā lietojuma kods, kuram kodolmateriāls nodots pirms izmaiņas. (Atbilstīgais kods pēc izmaiņas jāsniedz 18.).

d) par partiju pārdali (RB):

Partijas apzīmējums pirms partijas pārdales, ko piemēro tikai tad, ja īpašajos drošības kontroles noteikumos ir prasība izsekot partijai un operators vēlas mainīt esošo partijas apzīmējumu. (Par partijas apzīmējumu pēc partijas pārdales jāziņo 8.).

20. Ieraksts:

Šī sleja ir paredzēta tikai norādēm uz konkrētām ieraksta rindām, un to aizpilda tikai tad, ja:

Kods | Paskaidrojums |

I | Ieraksta rindā ir informācija par izotopisko sastāvu, skatīt 23. |

N | Ieraksta rindā ir īsā piezīme, skatīt 24. |

21. Korekcija:

Jākoriģē, svītrojot nepareizo ieraksta rindu(-as) un pievienojot pareizo(-ās). Jālieto šādi kodi:

Kods | Paskaidrojums |

D | Svītrošana. Svītrojamā ieraksta rinda jāatkārto pilnībā (līdz 73. slejai un, to ieskaitot), izņemot 3., kur jānorāda datums, kad svītrojums izdarīts grāmatvedības uzskaitē. |

A | Pievienošana. Koriģētā ieraksta rinda jāiegrāmato pilnībā (līdz 73. slejai un, to ieskaitot). 3. jānorāda datums, kad pievienojums izdarīts grāmatvedības uzskaitē. |

22. Sākotnējais datums:

Koriģējot jānorāda koriģējamās ieraksta rindas sākotnējās izveides diena, mēnesis un gads.

23. Izotopu dati:

Par izotopu masas procentiem/īpatsvaru būtu jāziņo, ja tā noteikts īpašajos drošības kontroles noteikumos. Jāievēro precizitāte vismaz ar diviem decimālcipariem. Informācija, kas noteikta no 2. līdz 4., 6. un no 8. līdz 11. ieraksta rindai, uz kuru attiecas izotopu dati, jāatkārto attiecīgajās slejās šajā ieraksta rindā.

24. Īsās piezīmes:

Daudzuma izmaiņa būtu jāpaskaidro (šīs regulas 15. pants). Informācija, kas noteikta no 2. līdz 6., 8., 10. un 11. ieraksta rindai, uz kuru attiecas īsā piezīme, jāatkārto attiecīgajās slejās šajā ieraksta rindā.

Par īsajām piezīmēm var paziņot arī, lietojot atsevišķu lapu saskaņā ar 25.

25. Piezīmes:

Operatoram pieejamā telpa.

VISPĀRĪGAS PIEZĪMES, KAS ATTIECAS UZ ZIŅOJUMA VEIDLAPU AIZPILDĪŠANU

1. Nododot kodolmateriālu, nosūtītājam jānodrošina saņēmējs ar visu informāciju, kas vajadzīga daudzuma izmaiņu ziņojumam.

2. Gadījumos, kas minēti 19., starpības tieši iegrāmato vienā ieraksta rindā (tiešā uzskaite). Tomēr operators rindu ierakstu veidā var brīvi iegrāmatot papildu informāciju, piemēram, lai parādītu, kā šīs starpības ir iegūtas, ja viņš šo informāciju kodē pieņemtā veidā.

3. Būtu jāaizpilda visas attiecīgās slejas. Informācija būtu jāievada/jāieraksta pareizās vietās.

4. Ar Komisijas piekrišanu ziņojumus var veidot ar datoru un nosūtīt Komisijai elektroniskā formātā, ja tajos ir iekļauta visa informācija, kas prasīta šajā regulā.

5. Ja skaitliskos datos ir vienības, kas izteiktas ar daļskaitļiem, tad zīmes, ar kurām izsaka decimāldaļas, būtu jāatdala no veselā skaitļa ar punktu.

6. Var lietot šīs 54 zīmes: 26 lielos burtus no A līdz Z, ciparus no 0 līdz 9 un zīmi "plus", "mīnus", "slīpsvītra", "zvaigznīte", "atstarpe", "vienāds", "lielāks/vairāk par", "mazāks/mazāk par", "punkts", "komats", "vaļēja iekava", "slēgta iekava", "kols", "dolārs", "procents", "pēdiņa", "semikols" un "jautājuma zīme". Burts "O" būtu jāraksta kursīvā, lai to nesajauktu ar ciparu "0".

7. Ievērojot Līguma 79. pantu, personas un uzņēmumi, uz kuriem attiecas drošības kontroles prasības, informē attiecīgās dalībvalsts iestādes par visiem paziņojumiem, ko tie sniedz Komisijai, ievērojot minēto pantu.

8. Veidlapas pēc attiecīgas aizpildīšanas un parakstīšanas būtu jānosūta the Commission of the European Communities, Euratom Safeguards Directorate, "Jean Monnet" Building, Kirchberg, Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

PASKAIDROJUMI

1. Iekārta:

Tās iekārtas nosaukums, par kuru ziņo.

2. Pārskata perioda sākums:

Pārskata perioda sākuma datums, t.i., pulksten 00.00 tajā dienā, kas ir pēc dienas, kurā noteikts iepriekšējais faktiskais daudzums.

3. Kategorija:

Tā kodolmateriāla kategorija, par kuru sastāda materiāla bilances ziņojumu.

4. MBZ:

Tās materiāla bilances zonas kods, par kuru ziņo. Šo kodu dara zināmu tajā iekārtā, uz kuru attiecas īpašie drošības kontroles noteikumi.

5. Datums:

Diena, mēnesis un gads, kurā noteikts attiecīgais faktiskais kodolmateriāla daudzums. Pārskata periods beidzas pulksten 24.00 minētajā dienā.

6. Informācija par daudzumu:

Būtu jāiegrāmato/jāieraksta/jāievada visu veidu informācija par daudzumu, ja vajadzīgs, tādā kārtībā, kāda norādīta še turpmāk. Jālieto šādi kodi:

Ieraksta nosaukums | Kods | Paskaidrojums |

Faktiskais sākuma daudzums | PB | Faktiskais daudzums pārskata perioda sākumā |

Daudzuma izmaiņas (par kodiem skatīt 6. paskaidrojumu II pielikumā) | | Par katra veida daudzuma izmaiņām, kas notikušas visā pārskata periodā, jāizveido viena konsolidēta ieraksta rinda (vispirms palielinājumi, pēc tam samazinājumi) |

Reģistrētais beigu daudzums | BA | Reģistrētais daudzums pārskata perioda beigās |

Faktiskais beigu daudzums | PE | Faktiskais daudzums pārskata perioda beigās |

Nereģistrētais materiāls | MF | Nereģistrētais materiāls. Jāaprēķina kā faktiskais beigu daudzums (PE) mīnus reģistrētais beigu daudzums (BA) |

7. Elements:

Katras kategorijas kodolmateriāliem jāsastāda atsevišķs materiāla bilances ziņojums. Jālieto kodi, kas noteikti 11. paskaidrojumā II pielikumā.

8. — 12.:

Piemērojams 12., 13., 14., 15. un 16. paskaidrojums II pielikumā.

13. Korekcija:

Jākoriģē, svītrojot nepareizo ieraksta rindu un pievienojot pareizo. Jālieto šādi kodi:

Kods | Paskaidrojums |

D | Svītrošana. Svītrojamā ieraksta rinda jāatkārto pilnībā (līdz 73. slejai un, to ieskaitot) |

A | Pievienošana. Koriģētā ieraksta rinda jāpaziņo pilnībā (līdz 73. slejai un, to ieskaitot) |

14. Piezīmes:

Operatoram pieejamā telpa.

VISPĀRĪGAS PIEZĪMES, KAS ATTIECAS UZ ZIŅOJUMA VEIDLAPU AIZPILDĪŠANU

Mutatis mutandis piemēro 3., 4., 5., 6., 7. un 8. vispārīgo piezīmi, kas ir paskaidrojumu beigās II pielikumā.

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

PASKAIDROJUMI

1. Iekārta:

Tās iekārtas nosaukums un adrese, par kuru ziņo.

2. MBZ:

Ziņojamās materiāla bilances zonas kods. Šo kodu dara zināmu tajā iekārtā, uz kuru attiecas īpašie drošības kontroles noteikumi.

3. Datums:

Faktiskā daudzuma noteikšanas diena, mēnesis un gads; faktisko daudzumu noteic pulksten 24.00 minētajā dienā.

4. KMP:

Kritiskais mērījumu punkts. Kodus dara zināmus tajā iekārtā, uz kuru attiecas īpašie drošības kontroles noteikumi.

5. Mērījums:

Piemēro II pielikuma 5. paskaidrojumu.

6. Partijas apzīmējums:

Ja īpašajos drošības kontroles noteikumos ir prasība, ka partijai jāizseko, tad jāatkārto tas pats partijas apzīmējums, kas šai partijai iepriekš bijis daudzuma izmaiņu ziņojumā vai faktisko daudzumu sarakstā.

7. — 16.:

Piemēro II pielikuma 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. un 18. paskaidrojumu.

17. Korekcija:

Koriģējot jāsvītro nepareizā ieraksta rinda un jāpievieno pareizā. Jālieto šādi kodi:

Kods | Paskaidrojums |

D | Svītrošana. Svītrojamā ieraksta rinda jāatkārto pilnībā (līdz 73. slejai un, to ieskaitot) |

A | Pievienošana. Koriģētā ieraksta rinda jāiegrāmato pilnībā (līdz 73. slejai un, to ieskaitot) |

18. Piezīmes:

Operatoram pieejamā telpa.

VISPĀRĪGAS PIEZĪMES, KAS ATTIECAS UZ ZIŅOJUMA VEIDLAPU AIZPILDĪŠANU

Ja faktiskā daudzuma noteikšanas dienā materiāla bilances zonā nav kodolmateriāla, tad ziņojumā būtu jāaizpilda tikai iepriekšminētā 1., 2., 3. un 9.

Mutatis mutandis piemēro 3., 4., 5., 6., 7, un 8. vispārīgo piezīmi, kas ir paskaidrojumu beigās II pielikumā.

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

PASKAIDROJUMI

1. Materiāla bilances ziņojuma kodu dara zināmu tajā iekārtā, uz kuru attiecas īpašie drošības kontroles noteikumi.

2. Kodolmateriāla nosūtītājas un saņēmējas iekārtas nosaukums, adrese un valsts. Eksportējot no Apvienotās Karalistes, pēc vajadzības būtu jānorāda arī tiešais saņēmējs.

3. Kopējo elementu masu dabīgajam un vājinātajam urānam un torijam norāda kilogramos un bagātinātajam urānam un plutonijam gramos. Sabrūkošo izotopu masu norāda pēc vajadzības.

4. Norāda ķīmisko sastāvu.

5. Pēc vajadzības norāda bagātinājuma pakāpi vai izotopisko sastāvu.

6. Izmanto materiālu raksturojumu, kas izklāstīts šīs regulas II pielikuma 10.

7. Norāda posteņu/vienību skaitu sūtījumā.

8. Konteineru, to skaitā noslēgšanas aprīkojuma, apraksts (tips/veids).

9. Sūtījuma identifikācijas dati (piemēram, konteineru marķējumi vai numuri).

10. Pēc vajadzības norāda transportlīdzekli.

11. Norāda vietu materiāla bilances zonā, kur kodolmateriālu sagatavo nosūtīšanai un var identificēt un kur var pārbaudīt tā daudzumu un sastāvu.

12. Pēdējais termiņš, kad materiālu var identificēt un kad, ja iespējams, var pārbaudīt tā daudzumu un sastāvu.

13. Aptuvenie kodolmateriālu nosūtīšanas un paredzamie pienākšanas datumi.

14. Norāda, kādam lietojumam kodolmateriāls nodots.

15. Pēc vajadzības īpaši norāda:

- līgumu, ko Kopiena noslēgusi ar valsti, kura nav dalībvalsts, vai starptautisku organizāciju, saskaņā ar ko materiālu nodod,

- Komisijas apstiprinājumu saskaņā ar Līguma 59. pantu,

- dienu, kad līgums noslēgts vai Sagādes aģentūra to uzskata par noslēgtu, un visas derīgās norādes,

- apstrādes līgumos (Līguma 75. pants) un līgumos par mazu materiāla daudzumu piegādi (Līguma 74. pants un Komisijas Regula Nr. 17/66/Euratom, kas grozīta ar Regulu (Euratom) Nr. 3137/74) norāda Sagādes aģentūrai sniegtā paziņojuma datumu un visas derīgās norādes.

NB:

Ievērojot Līguma 79. pantu, personas un uzņēmumi, uz kuriem attiecas drošības kontroles prasības, informē attiecīgās dalībvalsts iestādes par visiem paziņojumiem, ko tie sniedz Komisijai, ievērojot minēto pantu.

Šī veidlapa pēc attiecīgas aizpildīšanas un parakstīšanas jānosūta the Commission of the European Communities, Euratom Safeguards Directorate, "Jean Monnet" Building, Kirchberg, Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

--------------------------------------------------

VI PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

PASKAIDROJUMI

1. Tās materiāla bilances zonas kods, kuru dara zināmu tajā iekārtā, uz kuru attiecas īpašie drošības kontroles noteikumi.

2. Kodolmateriāla nosūtītājas un saņēmējas iekārtas nosaukums, adrese un valsts.

3. Kopējo elementu masu dabīgajam un vājinātajam urānam un torijam norāda kilogramos un bagātinātajam urānam un plutonijam gramos. Sabrūkošo izotopu masu norāda pēc vajadzības.

4. Norāda ķīmisko sastāvu.

5. Pēc vajadzības norāda bagātinājuma pakāpi vai izotopisko sastāvu.

6. Izmanto materiālu raksturojumu, kas izklāstīts šīs regulas II pielikuma 10.

7. Norāda vienību skaitu sūtījumā.

8. Konteineru un, ja iespējams, noslēgšanas aprīkojuma apraksts (veids).

9. Pēc vajadzības norāda transportlīdzekli.

10. Diena, kad paredzama kodolmateriāla pienākšana vai kad kodolmateriāls faktiski pienāk tajā materiāla bilances zonā, par kuru ziņo.

11. Norāda vietu materiāla bilances zonā, kur kodolmateriālu izsaiņo un var identificēt un kur var pārbaudīt tā daudzumu un sastāvu.

12. Materiāla izsaiņošanas diena(-s).

13. Pēc vajadzības īpaši norāda:

- līgumu, ko Kopiena noslēgusi ar valsti, kura nav dalībvalsts, vai starptautisku organizāciju, saskaņā ar ko materiālu nodod,

- dienu, kad līgums noslēgts vai Sagādes aģentūra to uzskata par noslēgtu, un visas derīgās norādes,

- apstrādes līgumos (Līguma 75. pants) un līgumos par mazu materiāla daudzumu piegādi (Līguma 74. pants un Komisijas Regula Nr. 17/66/Euratom, kas grozīta ar Regulu (Euratom) Nr. 3137/74) norāda Sagādes aģentūrai sniegtā paziņojuma datumu un visas derīgās norādes.

NB:

Ievērojot Līguma 79. pantu, personas un uzņēmumi, uz kuriem attiecas drošības kontroles prasības, informē attiecīgās dalībvalsts iestādes par visiem paziņojumiem, ko tie sniedz Komisijai, ievērojot minēto pantu.

Šī veidlapa pēc attiecīgas aizpildīšanas un parakstīšanas jānosūta the European Communities, Euratom Safeguards Directorate, "Jean Monnet" Building, Kirchberg, Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

--------------------------------------------------

VII PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

PASKAIDROJUMI

1. Iepriekšējā gada sūtījumi par katru saņēmēju atsevišķi jādeklarē vēlākais katra gada janvāra beigās. Katrs eksporta gadījums jādeklarē nosūtīšanas dienā.

2. Tā uzņēmuma nosaukums un adrese, par kuru ziņo.

3. Tās raktuves nosaukums, uz kuru attiecas deklarācija.

4. Raktuves kods, ko Komisija paziņojusi uzņēmumam.

NB:

Ievērojot Līguma 79. pantu, personas un uzņēmumi, uz kuriem attiecas drošības kontroles prasības, informē attiecīgās dalībvalsts iestādes par visiem paziņojumiem, ko tie sniedz Komisijai, ievērojot minēto pantu.

Šī veidlapa pēc attiecīgas aizpildīšanas un parakstīšanas jānosūta the Commission of the European Communities, Euratom Safeguards Directorate, "Jean Monnet" Building, Kirch-Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

--------------------------------------------------

VIII PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

PASKAIDROJUMI

1. Atbrīvojuma pieprasījuma datums.

2. Tās iekārtas, kurai lūdz atbrīvojumu, nosaukums, adrese un valsts.

3. Tās materiāla bilances zonas kods, uz kuru attiecas pieprasījums un kuru dara zināmu īpašajos drošības kontroles noteikumos minētajā iekārtā.

4. Kopējā elementu masa dabīgajam un vājinātajam urānam un torijam kilogramos un bagātinātajam urānam un plutonijam gramos. Sabrūkošo izotopu masa pēc vajadzības.

5. Kodolmateriālu kategorijas saskaņā ar II pielikuma 11.

6. Norāda ķīmisko sastāvu.

7. Bagātinājuma pakāpe vai izotopiskais sastāvs pēc vajadzības.

8. Kodolmateriālu raksturojums saskaņā ar II pielikuma 10.

9. Materiālus veidojošo vienību skaits.

10. Vieta materiāla bilances zonā, kur pašlaik glabā kodolmateriālu.

11. Liekos iemeslus svītro.

12. Norāda paredzamo lietojumu, kam nodots kodolmateriāls, uz kuru attiecas atbrīvojuma pieprasījums.

13. Pēc vajadzības norāda īpašo drošības kontroles saistību, kas attiecas uz kodolmateriālu. Lieto šīs regulas II pielikuma 17. noteiktos kodus.

14. Pēc vajadzības aptuveni norāda dienu, kad materiālu nodod no materiāla bilances zonas (attiecībā uz sensora komponentiem) vai kad nodod lietošanai ar kodolenerģijas izmantošanu nesaistītās darbībās.

NB:

Ievērojot Līguma 79. pantu, personas un uzņēmumi, uz kuriem attiecas drošības kontroles prasības, informē attiecīgās dalībvalsts iestādes par paziņojumiem, ko tie sniedz Komisijai, ievērojot minēto pantu.

Šī veidlapa pēc attiecīgas aizpildīšanas un parakstīšanas jānosūta the Commission of the European Communities, Euratom Safeguards Directorate, "Jean Monnet" Building, Kirchberg, Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

--------------------------------------------------

IX PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

PASKAIDROJUMI

1. Atbrīvojuma atcelšanas paziņojuma datums.

2. Tās iekārtas nosaukums, adrese un valsts, no kuras paziņo par atbrīvojuma atcelšanu.

3. Paziņotās materiāla bilances zonas kods, ko dara zināmu tajā iekārtā, uz kuru attiecas īpašie drošības kontroles noteikumi.

4. Kopējā elementu masa dabīgajam un vājinātajam urānam un torijam kilogramos un bagātinātajam urānam un plutonijam gramos. Sabrūkošo izotopu masa pēc vajadzības.

5. Kodolmateriālu kategorijas saskaņā ar II pielikuma 11.

6. Norāda ķīmisko sastāvu.

7. Bagātinājuma pakāpe vai izotopiskais sastāvs pēc vajadzības.

8. Kodolmateriālu raksturojums saskaņā ar II pielikuma 10.

9. Materiālus veidojošo vienību skaits.

10. Vieta materiāla bilances zonā, kur pašlaik glabā kodolmateriālu.

11. Diena, no kuras sāk piemērot atbrīvojuma atcēlumu.

12. Datums, kad attiecīgais kodolmateriāls atbrīvots no deklarēšanas.

13. Norāda lietojumu, kam kodolmateriāls nodots.

NB:

Ievērojot Līguma 79. pantu, personas un uzņēmumi, uz kuriem attiecas drošības kontroles prasības, informē attiecīgās dalībvalsts iestādes par paziņojumiem, ko tie sniedz Komisijai, ievērojot minēto pantu.

Šī veidlapa pēc attiecīgas aizpildīšanas un parakstīšanas jānosūta the Commission of the European Communities, Euratom Safeguards Directorate, "Jean Monnet" Building, Kirchberg, Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

--------------------------------------------------

X PIELIKUMS

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA EURATOM DROŠĪBAS KONTROLE

PAMATNOSTĀDNES, SASKAŅĀ AR KO, IEVĒROJOT ŠĪS REGULAS 6. PANTU, DARA ZINĀMU DARBĪBAS PAMATPROGRAMMU

Ja iespējams, paziņojumiem par darbības pamatprogrammu būtu jāattiecas uz turpmākajiem diviem gadiem.

Paziņojumos īpaši jānorāda:

- darbību veidi, piemēram, ierosināti pasākumi, norādot ražojamo vai pārstrādājamo degvielas elementu veidu un daudzumu, bagātināšanas programmas, reaktoru ekspluatācijas programmas un plānoto slēgšanu,

- paredzamais materiālu pienākšanas grafiks, norādot materiāla daudzumu partijā, formu (UF6, UO2, jauna vai apstarota degviela u.tml.), paredzamais konteinera vai iesaiņojuma veids,

- paredzamie termiņi, līdz kuriem jānoteic materiāla daudzums produktos, un nosūtīšanas termiņi,

- faktiskā daudzuma noteikšanas datumi un ilgums.

NB:

Ievērojot Līguma 79. pantu, personas un uzņēmumi, uz kuriem attiecas drošības kontroles prasības, informē attiecīgās dalībvalsts iestādes par paziņojumiem, ko tie sniedz Komisijai, ievērojot minēto pantu.

Šī veidlapa pēc attiecīgas aizpildīšanas un parakstīšanas jānosūta the Commission of the European Communities, Euratom Safeguards Directorate, "Jean Monnet" Building, Kirchberg, Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

--------------------------------------------------

Augša