Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31976R0311

Padomes Regula (EEK) Nr. 311/76 (1976. gada 9. februāris) attiecībā uz statistikas vākšanu par ārvalstu darba ņēmējiem

OV L 39, 14.2.1976., 1./1. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 05 Sējums 002 Lpp. 67 - 67
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 002 Lpp. 68 - 68
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 05 Sējums 002 Lpp. 68 - 68
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 189 - 189
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 189 - 189
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 185 - 185
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 185 - 185
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 185 - 185
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 185 - 185
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 185 - 185
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 185 - 185
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 185 - 185
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 185 - 185
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 185 - 185
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 162 - 162
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 162 - 162

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 19/08/2007; Atcelts ar 32007R0862

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/311/oj

31976R0311Oficiālais Vēstnesis L 039 , 14/02/1976 Lpp. 0001 - 0001
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 5 Sējums 1 Lpp. 0189
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 05 Sējums 2 Lpp. 0067
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 5 Sējums 1 Lpp. 0189
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 2 Lpp. 0068
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 05 Sējums 2 Lpp. 0068


Padomes Regula (EEK) Nr. 311/76

(1976. gada 9. februāris)

attiecībā uz statistikas vākšanu par ārvalstu darba ņēmējiem

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 213. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā jādara pieejama statistika par ārvalstu darba ņēmēju skaitu un pirmo darba vietu, kurā šādi darba ņēmēji sāk darbu Kopienas dalībvalstīs,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Dalībvalstis attiecībā uz darba ņēmējiem, kas ir citas dalībvalsts vai trešās valsts pilsoņi, vāc statistiku par:

- darba ņēmēju skaitu,

- pirmo darba vietu, kurā darba ņēmējs sācis darbu tās teritorijā gada laikā.

Statistikā ir šāda informācija:

- pilsonība,

- dzimums,

- vecums,

- darbības joma vai arodgrupa,

- reģions.

2. Dalībvalstis ievāc statistikas datus vienu reizi gadā no dažādiem avotiem, kas parasti ir tām pieejami, jo īpaši no sociālās nodrošinājuma datiem, skaitīšanas datiem, darba devēju sniegtajiem statistikas datiem vai no datiem par uzturēšanās vai darba atļaujām.

2. pants

1. Kad regula stājas spēkā, dalībvalstis iesniedz Komisijai visus pieejamos datus attiecībā uz informāciju, kas minēta 1. panta 1. punktā.

Vēlākais piecus gadus pēc regulas stāšanās spēkā dalībvalstis iesniedz Komisijai visus datus attiecībā uz informāciju, kas minēta 1. panta 1. punktā.

2. Iesniedzot datus Komisijai, dalībvalstis norāda izmantotos avotus.

3. pants

1. Īstenojot šo regulu, dalībvalstis cieši sadarbojas ar Komisiju.

2. Dalībvalstis informē Komisiju ne vēlāk kā katra gada 31. martā par darbu, kas veikts, piemērojot 2. panta 1. punkta otro daļu.

Komisija sniedz ziņojumu Padomei, pamatojoties uz saņemto informāciju.

4. pants

Šī regula stājas spēkā mēneša pirmajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1976. gada 9. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Thorn

[1] OV C 129, 11.12.1972., 13. lpp.

[2] OV C 60, 26.7.1973., 7. lpp.

--------------------------------------------------

Augša