EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31972R0574

Padomes Regula (EEK) Nr. 574/72 (1972. gada 21. marts), ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā

OV L 74, 27.3.1972., 1./83. lpp. (DE, FR, IT, NL)
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Sējums 1972(I) Lpp. 149 - 230
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Sējums 1972(I) Lpp. 160 - 233
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 138 - 211
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 156 - 238
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 156 - 238
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 106 - 173
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 106 - 173
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 83 - 160
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 83 - 160
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 83 - 160
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 83 - 160
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 83 - 160
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 83 - 160
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 83 - 160
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 83 - 160
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 83 - 160
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 74 - 151
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 74 - 151
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 05 Sējums 008 Lpp. 3 - 85

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 30/04/2010; Atcelts ar 32009R0987 . Jaunākā konsolidētā versija: 02/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/574/oj

31972R0574Oficiālais Vēstnesis L 074 , 27/03/1972 Lpp. 0001 - 0083
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Nodaļa 1972(I) Lpp. 0149
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Nodaļa 1972(I) Lpp. 0159
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 05 Sējums 1 Lpp. 0138
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 1 Lpp. 0156
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 05 Sējums 1 Lpp. 0156
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 5 Sējums 1 Lpp. 0106
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 5 Sējums 1 Lpp. 0106


Padomes Regula (EEK) Nr. 574/72

(1972. gada 21. marts),

ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 2., 7. un 51. pantu,

ņemot vērā Padomes 1971. gada 14. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1408/71 [1] par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, un jo īpaši tās 97. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, kas pieņemts pēc apspriešanās ar Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma administratīvo komisiju,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

tā kā, aizstājot Regulu Nr. 3 [2] par migrējošo darba ņēmēju sociālo nodrošinājumu ar Regulu (EEK) Nr. 1408/71, tās 99. pants atceļ arī Regulu Nr. 4 [3], ar kuru nosaka īstenošanas kārtību un papildina noteikumus Regulai Nr. 3 par migrējošo darba ņēmēju sociālo nodrošinājumu, ir jāparedz īstenošanas kārtība, kas pielāgota jaunajiem pamatnoteikumiem un ņem vērā pieredzi, kura gūta, piemērojot šos dokumentus divpadsmit gadu laikposmā;

tā kā, cita starpā, ir jāizraugās kompetentās institūcijas katrā dalībvalstī, jānosaka, kādi dokumenti jāuzrāda un kādas formalitātes jāievēro ieinteresētajām personām, lai saņemtu pabalstus, jānosaka procedūras administratīvo pārbaužu un medicīniskās izmeklēšanas veikšanai, kā arī nosacījumi, atbilstīgi kuriem atlīdzina pabalstus, kurus vienas dalībvalsts institūcija ir piešķīrusi citas dalībvalsts institūcijas vārdā, un jāprecizē Revīzijas padomes pienākumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I SADAĻA

VISPĀRĒJI NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

a) "Regula" ir Regula (EEK) Nr. 1408/71;

b) "Īstenošanas regula" ir šī regula;

c) Regulas 1. panta definīcijām ir tāda nozīme, kādu tām piešķir minētais pants.

2. pants

Veidlapu paraugi — Informācija par valstu tiesību aktiem — Norādījumi

1. Apliecību, izziņu, paziņojumu, pieteikumu un citu tādu dokumentu paraugus, kuri ir vajadzīgi Regulas un Īstenošanas regulas piemērošanai, sagatavo Administratīvā komisija. Divas dalībvalstis vai to kompetentās iestādes, abpusēji vienojoties un pēc Administratīvās komisijas atzinuma saņemšanas, savstarpējai lietošanai var apstiprināt vienkāršotas veidlapas.

2. Ņemot vērā katras dalībvalsts kompetento valsts iestāžu vajadzības, Administratīvā komisija var apkopot informāciju par valstu tiesību aktiem, kas attiecas uz Regulas darbības jomu.

3. Administratīvā komisija sagatavo norādījumus, lai sniegtu ieteikumus ieinteresētajām personām par viņu tiesībām un administratīvajām formalitātēm, kas jāievēro, izmantojot šīs tiesības.

Pirms šādu norādījumu sagatavošanas tā apspriežas ar Padomdevēju komiteju.

3. pants

Sadarbības organizācijas — Sazināšanās institūciju starpā, kā arī starp pabalstu saņēmējiem un iestādēm

1. Kompetentās iestādes var izraudzīties sadarbības organizācijas, kas ir tiesīgas tieši sazināties savā starpā.

2. Jebkura dalībvalsts institūcija un jebkura persona, kas dzīvo vai uzturas kādā dalībvalstī, drīkst tieši vai ar sadarbības organizāciju starpniecību iesniegt pieteikumu citas dalībvalsts institūcijai.

4. pants

Pielikumi

1. Katras dalībvalsts kompetentā iestāde vai iestādes ir norādītas 1. pielikumā.

2. Katras dalībvalsts kompetentās iestādes ir uzskaitītas 2. pielikumā.

3. Katras dalībvalsts dzīvesvietas institūcija un uzturēšanās vietas ir uzskaitītas 3. pielikumā.

4. Sadarbības organizācijas, kas izvēlētas, ievērojot Īstenošanas regulas 3. panta 1. punktu, ir uzskaitītas 4. pielikumā.

5. Īstenošanas regulas 5. pantā, 53. panta 3. punktā, 104. pantā, 105. panta 2. punktā, 116. un 120. pantā minētie noteikumi ir izklāstīti 5. pielikumā.

6. Pabalstu izmaksas kārtība, ko izvēlas par pabalstu izmaksu atbildīgās institūcijas katrā dalībvalstī, ievērojot Īstenošanas regulas 53. panta 1. punktu, ir izklāstīta 6. pielikumā.

7. Īstenošanas regulas 55. panta 1. punktā minēto banku nosaukumi un atrašanās vietas ir uzskaitītas 7. pielikumā.

8. Dalībvalstis, uz kuru savstarpējiem norēķiniem attiecas Īstenošanas regulas 10. panta 2. punkta d) apakšpunkta noteikumi, ir norādītas 8. pielikumā.

9. Sistēmas, kas ir jāņem vērā, aprēķinot vidējās gada izmaksas pabalstiem natūrā saskaņā ar Īstenošanas regulas 94. panta 3. punkta a) apakšpunktu un 95. panta 3. punkta a) apakšpunktu, ir uzskaitītas 9. pielikumā.

10. Institūcijas vai organizācijas, ko kompetentās iestādes izraudzījušās, ievērojot, cita starpā, šādus Īstenošanas regulas pantus: 6. panta 1. punktu, 11. panta 1. punktu, 13. panta 2. un 3. punktu, 14. panta 1., 2. un 3. punktu, 38. panta 1. punktu, 70. panta 1. punktu, 80. panta 2. punktu, 81. pantu, 82. panta 2. punktu, 85. panta 2. punktu, 89. panta 1. punktu, 91. panta 2. punktu, 102. panta 2. punktu, 110. pantu, 113. panta 2. punktu, ir uzskaitītas 10. pielikumā.

II SADAĻA

REGULAS VISPĀRĒJO NOTEIKUMU IZPILDE

Regulas 6. un 7. panta izpilde

5. pants

Konvencijas īstenošanas nolīgumu aizstāšana ar Īstenošanas regulu

Īstenošanas regulas noteikumi aizstāj tos konvencijas īstenošanas nolīgumus, kas ir minēti Regulas 6. pantā; tie aizstāj arī noteikumus saistībā ar Regulas 7. panta 2. punkta c) apakšpunktā minēto konvenciju noteikumu izpildi, ja tie nav iekļauti Regulas 5. pielikumā.

Regulas 9. panta izpilde

6. pants

Iesaistīšanās brīvprātīgajā apdrošināšanā vai brīvprātīgajā tālākapdrošināšanā

1. Ja, ņemot vērā Regulas 9. pantu un 15. panta 3. punktu, persona atbilst nosacījumiem, kas reglamentē iesaistīšanos brīvprātīgās apdrošināšanas vai brīvprātīgās tālākapdrošināšanas sistēmā, kura nodrošina invaliditātes, vecuma un pēcnāves pabalstu (pensiju) saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, un ja persona nav iesaistīta obligātajā apdrošināšanā pēc vienas no šīm sistēmām savā pēdējā darbavietā, tā saskaņā ar minēto pantu var iesaistīties brīvprātīgās apdrošināšanas vai brīvprātīgās tālākapdrošināšanas sistēmā, ko paredz attiecīgās dalībvalsts tiesību akti, vai, ja tādas nav, pašas personas izvēlētajā sistēmā.

2. Lai izmantotu Regulas 9. panta 2. punkta noteikumos paredzētās tiesības, persona iesniedz attiecīgās dalībvalsts institūcijai izziņu par apdrošināšanas laikposmiem, kad ir veiktas iemaksas saskaņā ar jebkuras citas dalībvalsts tiesību aktiem. Šādu izziņu, pēc ieinteresētās personas pieprasījuma, izdod institūcija vai institūcijas, kas piemēro tiesību aktus, saskaņā ar kuriem persona ir veikusi iemaksas šajā apdrošināšanas laikposmā.

Regulas 12. panta izpilde

7. pants

Vispārējās normas, kas skar noteikumu izpildi sakarā ar pabalstu pārklāšanās novēršanu — Šo noteikumu piemērošana invaliditātes, vecuma un pēcnāves pabalstiem (pensijām)

1. Ja personai, kam ir tiesības saņemt pabalstu, kas pienākas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, ir tiesības saņemt pabalstus arī saskaņā ar kādas citas vai vairāku dalībvalstu tiesību aktiem, piemēro šādus noteikumus:

a) ja Regulas 12. panta 2. vai 3. punkta piemērošana paredz šo pabalstu samazināšanu vai vienlaicīgu apturēšanu, nevienu no tiem nedrīkst samazināt vai apturēt par summu, kas pārsniedz summu, ko iegūst, izdalot kopsummu, kuru paredzēts samazināt vai apturēt saskaņā ar tiesību aktiem, pēc kuriem pienākas šis pabalsts, ar to pabalstu skaitu, kurus paredzēts samazināt vai apturēt un uz kuriem ieinteresētajai personai ir tiesības;

b) attiecībā uz invaliditātes, vecuma vai pēcnāves pabalstiem (pensijām), ko saskaņā ar Regulas 46. panta 2. punktu ir piešķīrusi dalībvalsts institūcija, šī institūcija ņem vērā jebkurus citus pabalstus, kā arī jebkurus ienākumus vai atalgojumu, kura dēļ var samazināt vai apturēt pabalstu, kas pienākas no šīs institūcijas, nevis lai aprēķinātu Regulas 46. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto teorētisko summu, bet tikai lai samazinātu vai apturētu Regulas 46. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto summu. Tomēr ņem vērā tikai daļu no šāda pabalsta, ienākuma vai atalgojuma kopējās summas, un šo daļu nosaka proporcionāli pabeigto apdrošināšanas laikposmu ilgumam, saskaņā ar Regulas 46. panta 2. punkta b) apakšpunktu;

c) attiecībā uz invaliditātes, vecuma vai pēcnāves pabalstiem (pensijām), ko saskaņā ar Regulas 46. panta 1. punkta pirmo daļu ir piešķīrusi dalībvalsts institūcija, šī institūcija, ja ir piemērojami Regulas 46. panta 3. punkta noteikumi, ņem vērā jebkurus citus pabalstus, kā arī jebkuru ienākumu vai atalgojumu, kura dēļ var samazināt vai apturēt pabalstu, kas pienākas no šīs institūcijas, nevis lai aprēķinātu Regulas 46. panta 1. punktā minēto summu, bet tikai lai veiktu šīs summas samazināšanu vai apturēšanu, kas izriet no Regulas 46. panta 3. punkta piemērošanas. Tomēr ņem vērā tikai daļu no šo pabalstu, ienākumu vai atalgojuma summas; šo daļu nosaka, piemērojot šai summai koeficientu, kas ir vienāds ar attiecību starp pabalsta summu, kas paredzēta, ja piemēro Regulas 46. panta 3. punktu, un summu, kas paredzēta, ja piemēro Regulas 46. panta 1. punkta pirmo daļu.

2. Attiecīgās kompetentās institūcijas pēc pieprasījuma apmainās ar visu vajadzīgo informāciju saistībā ar Regulas 12. panta 2., 3. un 4. punktu.

8. pants

Noteikumi, kas piemērojami gadījumos, kad pārklājas tiesības uz maternitātes pabalstiem saskaņā ar dažādu dalībvalstu tiesību aktiem

Ja darba ņēmējam vai viņa ģimenes loceklim ir tiesības pieprasīt maternitātes pabalstus saskaņā ar divu vai vairāku dalībvalstu tiesību aktiem, šos pabalstus piešķir tikai saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kuras teritorijā notikušas dzemdības, vai, ja dzemdības nav notikušas nevienā no šīm dalībvalstīm, tikai saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kuras tiesību subjekts darba ņēmējs bijis pēdējā laikā.

9. pants

Noteikumi, kas piemērojami gadījumos, kad pārklājas tiesības uz apbedīšanas pabalstiem saskaņā ar dažādu dalībvalstu tiesību aktiem

1. Ja nāve iestājas dalībvalstī, saglabājas tikai tiesības uz apbedīšanas pabalstu, kas iegūtas saskaņā ar šīs dalībvalsts tiesību aktiem, turpretim tiesības, kuras iegūtas saskaņā ar jebkuras citas dalībvalsts tiesību aktiem, zaudē spēku.

2. Nāvei iestājoties kādā dalībvalstī, ja ir iegūtas tiesības uz apbedīšanas pabalstu saskaņā ar divu vai vairāku citu dalībvalstu tiesību aktiem, vai, nāvei iestājoties ārpus dalībvalstu teritorijas, un minētās tiesības ir iegūtas saskaņā ar divu vai vairāku dalībvalstu tiesību aktiem, saglabājas tikai tiesības, kas iegūtas saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, atbilstīgi kuriem darba ņēmējs ir pabeidzis savu pēdējo apdrošināšanas laikposmu, turpretim tiesības, kas iegūtas saskaņā ar jebkuras citas dalībvalsts tiesību aktiem, zaudē spēku.

10. pants

Noteikumi, kas piemērojami gadījumos, kad pārklājas tiesības uz ģimenes pabalstiem vai ģimenes piemaksām, vai ja tajā pašā laikā vai kādā tā posmā darba ņēmējs ir secīgi bijis vairāku dalībvalstu tiesību subjekts

1. Ja tajā pašā laikposmā divām personām sakarā ar vienu un to pašu ģimenes locekli pienākas ģimenes pabalsti vai ģimenes piemaksas saskaņā ar Regulas 73. panta 1. vai 2. punktu vai 74. panta 1. vai 2. punktu, kā arī saskaņā ar šā ģimenes locekļa dzīvesvietas valsts tiesību aktiem, pārklājoties tiesībām uz ģimenes piemaksām vai ģimenes pabalstiem, piemēro tos noteikumus, kurus paredz ģimenes locekļa dzīvesvietas valsts tiesību akti. Tālab ņem vērā tiesības uz ģimenes pabalstiem vai ģimenes piemaksām saskaņā ar Regulas 74. panta 1. vai 2. punktu tā, it kā tās būtu tiesības, kas ir iegūtas saskaņā ar attiecīgā ģimenes locekļa dzīvesvietas valsts tiesību aktiem.

2. Ja darba ņēmējs ir secīgi bijis divu dalībvalstu tiesību subjekts laikposmā starp diviem ģimenes pabalstu vai ģimenes piemaksu izmaksas datumiem, kā to paredz vienas vai abu attiecīgo dalībvalstu tiesību akti, piemēro šādus noteikumus:

a) ģimenes pabalsti vai ģimenes piemaksas, ko šis darba ņēmējs var pieprasīt saskaņā ar katras šīs valsts tiesību aktiem, atbilst tādam dienas pabalstu vai piemaksu skaitam, kas pienākas saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem. Ja šie tiesību akti neparedz dienas pabalstus vai piemaksas, ģimenes pabalstus vai piemaksas piešķir proporcionāli laikam, kurā šis darba ņēmējs ir bijis katras no šo dalībvalstu tiesību subjekts, ņemot vērā attiecīgajos tiesību aktos noteikto laikposmu;

b) ja ģimenes pabalstus vai piemaksas ir piešķīrusi kāda institūcija laikposmā, kurā tos vajadzējis piešķirt citai institūcijai, minētās institūcijas veic savstarpējus norēķinus;

c) ja, piemērojot a) un b) apakšpunktu, nodarbinātības laikposmu, kas reģistrēts saskaņā ar vienas dalībvalsts tiesību aktiem, nosaka vienībās, kuras atšķiras no tām, ko izmanto, aprēķinot ģimenes pabalstus vai ģimenes piemaksas saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem, kuras tiesību subjekts tajā pašā laikposmā bijis šis darba ņēmējs, pārrēķinu veic saskaņā ar Īstenošanas regulas 15. panta 3. punktu;

d) atkāpjoties no a) apakšpunkta noteikumiem, saistībā ar Īstenošanas regulas 8. pielikumā noteiktajiem norēķiniem starp dalībvalstīm, institūcija, kas uzņemas ģimenes pabalstu vai piemaksu izmaksu sakarā ar pirmo nodarbinātību attiecīgajā laikposmā, uzņemas segt šos izdevumus visā tagadējā laikposmā.

3. Ja darba ņēmēja, Francijas tiesību subjekta, ģimenes locekļi vai tāda bezdarbnieka ģimenes locekļi, kurš saņem bezdarbnieka pabalstus saskaņā ar Francijas tiesību aktiem, maina savu dzīvesvietu vienas dalībvalsts teritorijā pret citas dalībvalsts teritoriju vienā kalendārajā mēnesī, institūcija, kas atbild par ģimenes piemaksu piešķiršanu mēneša sākumā, turpina tās piešķirt visu šo mēnesi.

III SADAĻA

TO REGULAS NOTEIKUMU IZPILDE, KAS NOSAKA PIEMĒROJAMOS TIESĪBU AKTUS

Regulas 13. līdz 16. panta izpilde

11. pants

Formalitātes komandējuma gadījumā

1. Regulas 14. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 2. punkta a) apakšpunktā minētajos gadījumos institūcija, ko izraudzījusies kompetentā iestāde dalībvalstī, kuras tiesību aktus turpina piemērot, izdod, ja ir ievēroti vajadzīgie nosacījumi, darba ņēmējam pēc viņa paša vai darba devēja pieprasījuma komandējuma apliecību, kas apliecina, ka viņš līdz noteiktam datumam paliek šīs valsts tiesību subjekts.

2. Regulas 14. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā paredzēto atļauju pieprasa darba devējs.

12. pants

Īpaši noteikumi attiecībā uz apdrošināšanu saskaņā ar Vācijas sociālā nodrošinājuma sistēmu

1. Ja saskaņā ar Regulas 14. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta vai 2. punkta a) apakšpunkta nosacījumiem Vācijas tiesību akti ir piemērojami darba ņēmējam, ko algo uzņēmums vai darba devējs, kura juridiskā adrese vai uzņēmējdarbības vieta atrodas ārpus Vācijas teritorijas, šos tiesību aktus piemēro tā, it kā darba ņēmēju algotu viņa dzīvesvietā Vācijas teritorijā.

2. Ja noteiktā laikposmā ir veiktas iemaksas, ievērojot citas dalībvalsts, nevis Vācijas, tiesību aktus, saskaņā ar obligāto invaliditātes, vecuma vai pēcnāves (pensijas) sistēmu, šajā pašā laikposmā var veikt arī papildiemaksas tālākapdrošināšanai saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem (Höherversicherung).

13. pants

Izvēles tiesības, ko izmanto diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro iestāžu algotas personas

1. Regulas 16. panta 2. punktā paredzētās izvēles tiesības pirmo reizi jāizmanto triju mēnešu laikā pēc dienas, kad darba ņēmējs ir pieņemts darbā attiecīgajā diplomātiskajā pārstāvniecībā vai konsulārajā iestādē vai kurā viņš stājies darba attiecībās ar šādas pārstāvniecības vai iestādes pārstāvjiem. Izvēle stājas spēkā darba attiecību nodibināšanas dienā.

Darba ņēmējam atjaunojot savas izvēles tiesības kalendārā gada beigās, izvēle stājas spēkā nākamā kalendārā gada pirmajā dienā.

2. Darba ņēmējs, kas izmanto savas izvēles tiesības, informē kompetentās iestādes izraudzīto institūciju dalībvalstī, par labu kuras tiesību aktiem viņš ir izdarījis izvēli, vienlaikus paziņojot par to savam darba devējam. Vajadzības gadījumā minētā institūcija nosūta šo informāciju visām pārējām šīs dalībvalsts institūcijām saskaņā ar minētās dalībvalsts kompetentās iestādes izdotajiem norādījumiem.

3. Institūcija, ko izraudzījusies kompetentā iestāde dalībvalstī, par labu kuras tiesību aktiem darba ņēmējs ir izdarījis izvēli, izdod viņam izziņu, kas apliecina, ka viņš ir šīs dalībvalsts tiesību subjekts, kamēr viņu algo attiecīgā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde, šādas pārstāvniecības vai iestādes pārstāvji.

4. Ja darba ņēmējs ir izdarījis izvēli par labu Vācijas tiesību aktu piemērošanai, šos tiesību aktus piemēro tā, it kā šo darba ņēmēju algotu tur, kur atrodas Vācijas valdība. Kompetentā iestāde izraugās kompetento veselības apdrošināšanas institūciju.

14. pants

Izvēles tiesības, ko izmanto Eiropas Kopienu papildu darba ņēmēji

1. Regulas 16. panta 3. punktā paredzētās izvēles tiesības jāizmanto darba līguma noslēgšanas brīdī. Valsts iestāde, kam piešķirtas pilnvaras slēgt šādu līgumu, informē kompetentās iestādes izraudzīto institūciju dalībvalstī, par labu kuras tiesību aktiem papildu darba ņēmējs ir izdarījis izvēli. Vajadzības gadījumā minētā institūcija nodod šo informāciju visām pārējām šīs dalībvalsts institūcijām.

2. Institūcija, ko izraudzījusi kompetentā iestāde dalībvalstī, par labu kuras tiesību aktiem papildu darba ņēmējs ir izdarījis izvēli, izdod viņam izziņu, kas apliecina, ka viņš ir šīs dalībvalsts tiesību subjekts, kamēr viņu kā papildu darba ņēmēju algo Eiropas Kopienas.

3. Vajadzības gadījumā dalībvalstu kompetentās iestādes izraugās institūcijas, kas ir kompetentas attiecībā uz Eiropas Kopienu papildu darba ņēmējiem.

4. Ja papildu darba ņēmējs, ko algo citā dalībvalstī, nevis Vācijā, ir izdarījis izvēli par labu tam, ka viņam piemēro Vācijas tiesību aktus, šos tiesību aktus piemēro tā, it kā šo papildu darba ņēmēju algotu tur, kur atrodas Vācijas valdība. Kompetentā iestāde norāda kompetento veselības apdrošināšanas institūciju.

IV SADAĻA

TO REGULAS NOTEIKUMU IZPILDE, KAS SKAR DAŽĀDUS PABALSTU VEIDUS

1. NODAĻA

APDROŠINĀŠANAS LAIKPOSMU SUMMĒŠANAS VISPĀRĒJI NOTEIKUMI

15. pants

1. Regulas 18. panta 1. punktā, 38. pantā, 45. panta 1. un 2. punktā, 64. pantā un 67. panta 1. un 2. punktā minētajos gadījumos apdrošināšanas laikposmu summēšanu veic saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a) apdrošināšanas laikposmiem, kuri pabeigti saskaņā ar vienas dalībvalsts tiesību aktiem, pievieno apdrošināšanas laikposmus, kuri pabeigti saskaņā ar jebkuras citas dalībvalsts tiesību aktiem, ciktāl ir vajadzība tos izmantot, lai pagarinātu apdrošināšanas laikposmus, kuri pabeigti saskaņā ar pirmās minētās dalībvalsts tiesību aktiem, ar mērķi iegūt, saglabāt vai atgūt tiesības saņemt pabalstus, ja vien šie apdrošināšanas laikposmi nepārklājas. Ja pabalstus sakarā ar invaliditātes, vecuma vai pēcnāves (pensiju) piešķir divu vai vairāku dalībvalstu institūcijas saskaņā ar Regulas 46. panta 2. punktu, katra no attiecīgajām institūcijām veic summēšanu atsevišķi, ņemot vērā visus apdrošināšanas laikposmus, kurus darba ņēmējs pabeidzis saskaņā ar to visu dalībvalstu tiesību aktiem, kuru tiesību subjekts viņš ir bijis, neskarot attiecīgi Regulas 45. panta 2. punkta un 46. panta 2. punkta c) apakšpunkta noteikumus;

b) ja obligātās apdrošināšanas laikposms, kas pabeigts saskaņā ar vienas dalībvalsts tiesību aktiem, sakrīt ar brīvprātīgās apdrošināšanas vai brīvprātīgās tālākapdrošināšanas laikposmu saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem, ņem vērā tikai pirmo laikposmu;

c) ja apdrošināšanas laikposms, kas nav pielīdzināms laikposmam, kurš pabeigts saskaņā ar vienas dalībvalsts tiesību aktiem, sakrīt ar laikposmu, kurš ir pielīdzināms apdrošināšanas laikposmam saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem, ņem vērā tikai pirmo laikposmu;

d) jebkuru laikposmu, kas pielīdzināms apdrošināšanas laikposmam saskaņā ar divu vai vairāku dalībvalstu tiesību aktiem, ņem vērā tikai institūcija dalībvalstī, saskaņā ar kuras tiesību aktiem apdrošinātā persona pēdējoreiz iesaistīta obligātajā apdrošināšanā pirms minētā laikposma; ja pirms minētā laikposma apdrošinātā persona nav bijusi iesaistīta obligātajā apdrošināšanā saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, šo laikposmu ņem vērā institūcija dalībvalstī, saskaņā ar kuras tiesību aktiem tā pirmoreiz iesaistīta obligātajā apdrošināšanā pēc minētā laikposma;

e) ja nav iespējams precīzi noteikt laikposmu, kurā konkrēti apdrošināšanas laikposmi pabeigti saskaņā ar vienas dalībvalsts tiesību aktiem, pieņem, ka šie apdrošināšanas laikposmi nepārklājas ar apdrošināšanas laikposmiem, kuri pabeigti saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem, un, ja tas ir izdevīgi, tos ņem vērā;

f) ja saskaņā ar vienas dalībvalsts tiesību aktiem konkrētus apdrošināšanas laikposmus ņem vērā tikai tad, ja tie ir pabeigti noteiktā laikposmā, institūcija, kas piemēro šos tiesību aktus:

i) ņem vērā apdrošināšanas laikposmus, kuri pabeigti saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem, vienīgi tad, ja tie ir pabeigti minētajā laikposmā, vai

ii) pagarina šo laikposmu par to apdrošināšanas laikposmu pilnu ilgumu, kuri minētajā termiņā pilnībā vai daļēji pabeigti saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem, ja — saskaņā ar otrās minētās dalībvalsts tiesību aktiem — attiecīgie apdrošināšanas laikposmi vienīgi pārtrauc termiņu, kurā jāpabeidz šie apdrošināšanas laikposmi.

2. Apdrošināšanas laikposmi, kas pabeigti saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, uz kuriem neattiecas Regula, bet kurus ņem vērā saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, uz kuru Regula attiecas, uzskata par apdrošināšanas laikposmiem, kas būtu jāņem vērā, veicot summēšanu.

3. Ja apdrošināšanas laikposmus, kas pabeigti saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, norāda vienībās, kas atšķiras no tām, kuras izmanto citas dalībvalsts tiesību aktos, pārrēķinu, kas vajadzīgs summēšanai, veic, ievērojot šādus noteikumus:

a) ja darba ņēmējam ir sešu darbadienu nedēļa:

i) viena diena ir līdzvērtīga astoņām stundām un otrādi;

ii) sešas dienas ir līdzvērtīgas vienai nedēļai un otrādi;

iii) divdesmit sešas dienas ir līdzvērtīgas vienam mēnesim un otrādi;

iv) trīs mēneši jeb trīspadsmit nedēļas jeb septiņdesmit astoņas dienas ir līdzvērtīgas vienam ceturksnim un otrādi;

v) pārrēķinot nedēļas mēnešos un otrādi, nedēļas un mēnešus pārrēķina dienās;

vi) piemērojot iepriekš minētos noteikumus, nevar iegūt vienā kalendārajā gadā pabeigtu apdrošināšanas laikposmu kopsummu, kas pārsniedz trīssimt divpadsmit dienas jeb piecdesmit divas nedēļas, jeb divpadsmit mēnešus, jeb četrus ceturkšņus;

b) ja darba ņēmējam ir piecu darbadienu nedēļa:

i) viena diena ir līdzvērtīga deviņām stundām un otrādi;

ii) piecas dienas ir līdzvērtīgas vienai nedēļai un otrādi;

iii) divdesmit divas dienas ir līdzvērtīgas vienam mēnesim un otrādi;

iv) trīs mēneši jeb trīspadsmit nedēļas jeb sešdesmit sešas dienas ir līdzvērtīgas vienam ceturksnim un otrādi;

v) pārrēķinot nedēļas mēnešos un otrādi, nedēļas un mēnešus pārrēķina dienās;

vi) piemērojot iepriekš minētos noteikumus, nevar iegūt vienā kalendārajā gadā pabeigtu apdrošināšanas laikposmu kopsummu, kas pārsniedz divsimt sešdesmit četras dienas jeb piecdesmit divas nedēļas, jeb divpadsmit mēnešus, jeb četrus ceturkšņus.

2. NODAĻA

SLIMĪBAS UN MATERNITĀTE

Regulas 18. panta izpilde

16. pants

Apdrošināšanas laikposmu apstiprinājums

1. Lai izmantotu Regulas 18. panta noteikumus, darba ņēmējs iesniedz kompetentajai institūcijai izziņu, kurā norādītiapdrošinā-šanas laikposmi, kas pabeigti saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kuras tiesību subjekts viņš ir bijis pēdējā laikā.

2. Šo izziņu pēc darba ņēmēja pieprasījuma izdod institūcija vai institūcijas dalībvalstī, kuras tiesību subjekts viņš ir bijis pēdējā laikā. Ja viņš nav iesniedzis minēto izziņu, kompetentā institūcija saņem to tieši no attiecīgās institūcijas vai institūcijām.

3. Pēc analoģijas piemēro 1. un 2. punkta noteikumus, ja ir jāņem vērā apdrošināšanas laikposmi, kas iepriekš pabeigti saskaņā ar jebkuras citas dalībvalsts tiesību aktiem, lai panāktu atbilstību attiecīgās kompetentās valsts tiesību aktos ietvertajiem nosacījumiem.

Regulas 19. panta izpilde

17. pants

Pabalsti natūrā, ja saņēmējs dzīvo dalībvalstī, kas nav kompetentā valsts

1. Lai saņemtu pabalstus natūrā saskaņā ar Regulas 19. pantu, darba ņēmējam jāreģistrējas pašam un jāreģistrē ģimenes locekļi dzīvesvietas institūcijā, iesniedzot izziņu, kas apliecina, ka viņam un viņa ģimenes locekļiem ir tiesības saņemt iepriekš minētos pabalstus. Šādu izziņu izdod kompetentā institūcija, vajadzības gadījumā ņemot vērā darba devēja sniegtās ziņas. Ja darba ņēmējs vai viņa ģimenes locekļi nav iesnieguši iepriekš minēto izziņu, dzīvesvietas institūcija saņem to tieši no kompetentās institūcijas.

2. Šī izziņa ir derīga, kamēr dzīvesvietas institūcijai nav paziņots par tās anulēšanu. Tomēr, ja minēto izziņu izdevusi Francijas institūcija, tā ir derīga tikai trīs mēnešus no izdošanas dienas un ir atjaunojama ik pēc trim mēnešiem.

3. Ja darba ņēmējs ir sezonas strādnieks, 1. punktā minētā izziņa ir derīga visu paredzamo sezonas darba laikposmu, ja vien kompetentā institūcija pa to laiku nav paziņojusi dzīvesvietas institūcijai par šīs izziņas anulēšanu.

4. Dzīvesvietas institūcija informē kompetento institūciju par jebkuru reģistrāciju, ko tā veikusi saskaņā ar 1. punktu.

5. Iesniedzot pieteikumu pabalstiem natūrā, ieinteresētā persona iesniedz dokumentārus pierādījumus, kas ir vajadzīgi, lai piešķirtu pabalstus natūrā saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kuras teritorijā šī persona dzīvo.

6. Hospitalizācijas gadījumā dzīvesvietas institūcija trīs dienu laikā no dienas, kad tā ir uzzinājusi par hospitalizāciju, paziņo kompetentajai institūcijai par slimnieka uzņemšanas datumu, hospitalizācijas iespējamo ilgumu un slimnieka izrakstīšanas datumu. Tomēr paziņojumam nav nozīmes, ja izdevumus saistībā ar pabalstiem natūrā atmaksā, veicot vienreizēju maksājumu dzīvesvietas institūcijai.

7. Dzīvesvietas institūcija informē kompetento institūciju, iekams pieņemt jebkuru lēmumu piešķirt pabalstus natūrā, kas ietverti Regulas 24. panta 2. punktā minētajā sarakstā. Kompetentās institūcijas rīcībā ir piecpadsmit dienas no dienas, kurā šī informācija ir izsūtīta, lai celtu iebildumus un pamatotu šo iebildumu iemeslus; ja, beidzoties šim termiņam, nekādi iebildumi nav celti, dzīvesvietas institūcija piešķir pabalstus natūrā. Ja šie pabalsti jāpiešķir īpašas steidzamības gadījumā, dzīvesvietas institūcija nekavējoties dara to zināmu kompetentajai institūcijai. Paziņot par iebildumiem, pamatojot savu iebildumu iemeslus, tomēr nav vajadzības, ja izdevumus saistībā ar pabalstiem natūrā atmaksā, veicot vienreizēju maksājumu dzīvesvietas institūcijā.

8. Darba ņēmējs vai viņa ģimenes locekļi informē dzīvesvietas institūciju par visām izmaiņām dzīves apstākļos, kas var skart viņu tiesības saņemt pabalstus natūrā, jo īpaši par darba attiecību izbeigšanu vai maiņu, kā arī par jebkuru darba ņēmēja vai viņa ģimenes locekļa dzīvesvietas un uzturēšanās vietas maiņu. Tāpat, ja darba ņēmējam beidzas apdrošināšana vai viņam vairs nepienākas pabalsti natūrā, kompetentā institūcija attiecīgi informē dzīvesvietas institūciju. Dzīvesvietas institūcija var jebkurā laikā pieprasīt kompetentajai institūcijai jebkuras ziņas par darba ņēmēja apdrošināšanu vai viņa tiesībām saņemt pabalstus natūrā.

9. Divas vai vairākas dalībvalstis vai šo dalībvalstu kompetentās iestādes pēc Administratīvās komisijas atzinuma saņemšanas var vienoties par īstenošanas noteikumiem.

18. pants

Naudas pabalsti, ja to saņēmējs dzīvo dalībvalstī, kas nav kompetentā valsts

1. Lai saņemtu naudas pabalstus saskaņā ar Regulas 19. panta 1. punkta b) apakšpunktu, darba ņēmējs, iestājoties darba nespējai, triju dienu laikā iesniedz dzīvesvietas institūcijai paziņojumu par darba pārtraukšanu vai, ja to paredz tiesību akti, kurus piemēro kompetentā institūcija vai dzīvesvietas institūcija, darba nespējas izziņu, ko izsniedzis attiecīgā darba ņēmēja ārstējošais ārsts.

2. Ja attiecīgā darba ņēmēja ārstējošie ārsti dzīvesvietas valstī neizsniedz darba nespējas izziņas, darba ņēmējs vēršas tieši dzīvesvietas institūcijā, ievērojot tās piemērojamajos tiesību aktos noteikto termiņu.

Šī institūcija nekavējoties nodrošina darba nespējas medicīnisku apstiprinājumu un 1. punktā minētās izziņas sagatavošanu. Šajā izziņā norāda varbūtējo darba nespējas ilgumu un tūlīt nosūta to kompetentajai institūcijai.

3. Gadījumos, uz kuriem neattiecas 2. punkts, dzīvesvietas institūcija, cik vien ātri iespējams, bet katrā ziņā ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc dienas, kurā darba ņēmējs pie tās vērsies, nodrošina darba ņēmēja medicīnisko izmeklēšanu tā, it kā viņš būtu apdrošināts šajā institūcijā. Izmeklējošā ārsta ziņojumā jo īpaši norāda varbūtējo darba nespējas ilgumu, un dzīvesvietas institūcija trīs dienās pēc medicīniskās izmeklēšanas dienas nosūta to kompetentajai institūcijai.

4. Turpmāk dzīvesvietas institūcija veic visas vajadzīgās darba ņēmēja administratīvās pārbaudes vai medicīnisko izmeklēšanu tā, it kā viņš būtu apdrošināts šajā institūcijā. Tiklīdz tā noskaidro, ka darba ņēmējs spēj atsākt darbu, tā nekavējoties par to paziņo darba ņēmējam un kompetentajai institūcijai, norādot datumu, kurā beidzas darba ņēmēja darba nespēja. Neskarot 6. punkta noteikumus, paziņojums darba ņēmējam ir uzskatāms par lēmumu, kas pieņemts kompetentās institūcijas vārdā.

5. Visos gadījumos kompetentā institūcija patur tiesības pieprasīt, lai darba ņēmēju izmeklē tās izvēlēts ārsts.

6. Ja kompetentā institūcija nolemj neizmaksāt naudas pabalstus, tādēļ ka darba ņēmējs neievēro dzīvesvietas valsts tiesību aktos noteiktās formalitātes, vai ja tā konstatē, ka darba ņēmējs spēj atsākt darbu, tā paziņo darba ņēmējam savu lēmumu un vienlaikus nosūta šā lēmuma norakstu dzīvesvietas institūcijai.

7. Darba ņēmējam atsākot darbu, viņš nosūta attiecīgo paziņojumu kompetentajai institūcijai, ja šādu paziņojumu pieprasa minētās institūcijas piemērojamie tiesību akti.

8. Kompetentā institūcija izmaksā naudas pabalstus pieņemamā veidā, piemēram, kā starptautisku naudas pārvedumu, un attiecīgi informē dzīvesvietas institūciju un darba ņēmēju. Ja naudas pabalstus kompetentās institūcijas vārdā izmaksā dzīvesvietas institūcija, pirmā institūcija informē darba ņēmēju par viņa tiesībām un paziņo dzīvesvietas institūcijai naudas pabalstu summu, izmaksas datumus, kā arī maksimālo laikposmu, kurā tie būtu jāpiešķir, saskaņā ar kompetentās valsts tiesību aktiem.

9. Divas vai vairākas dalībvalstis vai šo valstu kompetentās iestādes pēc Administratīvās komisijas atzinuma saņemšanas var vienoties par īstenošanas noteikumiem.

Regulas 20. panta izpilde

19. pants

Īpaši noteikumi pārrobežu darba ņēmējiem un viņu ģimenes locekļiem

Pārrobežu darba ņēmējiem vai viņu ģimenes locekļiem drīkst izsniegt medikamentus, pārsējus, brilles un nelielas palīgierīces, kā arī veikt laboratorijas analīzes un pārbaudes tikai dalībvalstī, kuras teritorijā tie ir parakstīti vai ieteikti, un saskaņā ar šīs dalībvalsts tiesību aktiem.

Regulas 22. panta izpilde

20. pants

Pabalsti natūrā, ja saņēmējs uzturas dalībvalstī, kas nav kompetentā valsts — Īpašs gadījums, kas skar darba ņēmējus, kuri atrodas komandējumā, kā arī starptautisko pārvadājumu darba ņēmējus un viņu ģimenes locekļus

1. Lai saņemtu pabalstus natūrā sev vai saviem ģimenes locekļiem, kas viņu pavada komandējuma laikā, darba ņēmējs, uz kuru attiecas Regulas 14. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punkts vai 2. punkta a) apakšpunkts, iesniedz institūcijai pēc uzturēšanās vietas Īstenošanas regulas 11. pantā paredzēto apliecību. Pieņem, ka darba ņēmējs, kas ir iesniedzis šo apliecību, atbilst nosacījumiem, kuri jāievēro, lai iegūtu tiesības saņemt pabalstus natūrā.

2. Lai saņemtu pabalstus natūrā sev vai saviem ģimenes locekļiem, kas viņu pavada, starptautisko pārvadājumu darba ņēmējs, uz kuru attiecas Regulas 14. panta 1. punkta b) apakšpunkts un kurš darba gaitā dodas uz tādu dalībvalsti, kas nav kompetentā valsts, cik vien ātri iespējams iesniedz institūcijai pēc uzturēšanās vietas īpašu izziņu, kuru izdevis darba devējs vai viņa pārstāvis kārtējā kalendārā mēneša vai divu kalendāro mēnešu laikā pirms tās iesniegšanas. Šajā izziņā jo īpaši norāda, no kura datuma šo darba ņēmēju algo minētais darba devējs, kā arī kompetentās institūcijas nosaukumu un adresi; ja saskaņā ar kompetentās valsts tiesību aktiem darba devējam tomēr nav obligāti jāzina kompetentā institūcija, darba ņēmējs rakstiski uzrāda šīs institūcijas nosaukumu un adresi, iesniedzot pieteikumu institūcijai pēc uzturēšanās vietas. Pieņem, ka darba ņēmējs, kas ir iesniedzis izziņu, atbilst nosacījumiem, kuri jāievēro, lai iegūtu tiesības saņemt pabalstus natūrā. Ja darba ņēmējs pirms ārstnieciskās palīdzības saņemšanas nevar sazināties ar institūciju pēc uzturēšanās vietas, viņš neatkarīgi no tā saņem šo palīdzību, uzrādot minēto izziņu, tā, it kā viņš būtu apdrošināts šajā institūcijā.

3. Institūcija pēc uzturēšanās vietas triju dienu laikā noskaidro kompetentajā institūcijā, vai attiecīgā persona atbilst nosacījumiem, kas jāievēro, lai iegūtu tiesības saņemt pabalstus natūrā. Šī institūcija nodrošina pabalstus natūrā, līdz tā saņem atbildi no kompetentās institūcijas, bet ne ilgāk kā trīsdesmit dienas.

4. Kompetentā institūcija nosūta atbildi institūcijai pēc uzturēšanās vietas desmit dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no šīs institūcijas. Ja atbilde ir apstiprinoša, kompetentā institūcija, vajadzības gadījumā, norāda maksimālo laiku, kurā drīkst piešķirt pabalstus natūrā saskaņā ar tās piemērojamajiem tiesību aktiem, un institūcija pēc uzturēšanās vietas turpina nodrošināt minētos pabalstus.

5. Attiecīgi 1. un 2. punktā paredzētās apliecības vai izziņas vietā, darba ņēmēji, uz kuriem attiecas šie punkti, var iesniegt institūcijai pēc uzturēšanās vietas izziņu, kas apliecina atbilstību nosacījumiem, kuri jāievēro, lai iegūtu tiesības saņemt pabalstus natūrā. Vajadzības gadījumā šajā izziņā, ko izdod kompetentā institūcija, cita starpā, norāda maksimālo laikposmu, kurā drīkst piešķirt pabalstus natūrā saskaņā ar kompetentās valsts tiesību aktiem. Šajā gadījumā nepiemēro 1., 2., 3. un 4. punktu.

6. Pēc analoģijas piemēro Īstenošanas regulas 17. panta 6., 7. un 9. punktu.

7. Pabalstus natūrā, kurus nodrošina, pamatojoties uz 1. vai 2. punktā paredzēto pieņēmumu, atlīdzina tā, kā tas paredzēts Regulas 36. panta 1. punktā.

21. pants

Pabalsti natūrā, ja to saņēmējs uzturas dalībvalstī, kas nav kompetentā valsts — Darba ņēmēji, uz kuriem neattiecas Īstenošanas regulas 20. pants

1. Lai saņemtu pabalstus natūrā saskaņā ar Regulas 22. panta 1. punkta a) apakšpunkta 1. punktu, izņemot Īstenošanas regulas 20. pantā minētos gadījumus, darba ņēmējs iesniedz institūcijai pēc uzturēšanās vietas izziņu, kas apliecina, ka viņam ir tiesības saņemt pabalstus natūrā. Vajadzības gadījumā šajā izziņā, ko pēc darba ņēmēja pieprasījuma izdod kompetentā institūcija, ja iespējams, pirms viņš ir atstājis tās dalībvalsts teritoriju, kurā viņš dzīvo, cita starpā, norāda maksimālo laikposmu, kurā drīkst piešķirt pabalstus natūrā, saskaņā ar kompetentās valsts tiesību aktiem. Ja darba ņēmējs nav iesniedzis minēto izziņu, institūcija pēc uzturēšanās vietas to saņem tieši no kompetentās institūcijas.

2. Līdzīgi piemēro Īstenošanas regulas 17. panta 6., 7. un 9. punktu.

22. pants

Pabalsti natūrā darba ņēmējiem, kas maina dzīvesvietu vai atgriežas dzīvesvietas valstī, un darba ņēmējiem, kam ir atļauja saņemt ārstniecisko palīdzību citā dalībvalstī

1. Lai saņemtu pabalstus natūrā saskaņā ar Regulas 22. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktu, darba ņēmējs iesniedz dzīvesvietas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka viņam ir tiesības arī turpmāk saņemt minētos pabalstus. Vajadzības gadījumā šajā izziņā, ko izdod kompetentā institūcija, cita starpā, norāda maksimālo laikposmu, kurā drīkst arī turpmāk piešķirt pabalstus, saskaņā ar kompetentās valsts tiesību aktiem. Pēc darba ņēmēja pieprasījuma izziņu var izdot pēc viņa aizbraukšanas, ja force majeureapstākļu dēļ to nevar sagatavot iepriekš.

2. Līdzīgi piemēro Īstenošanas regulas 17. panta 6., 7. un 9. punktu.

3. Līdzīgi piemēro 1. un 2. punktu, nodrošinot ar pabalstiem natūrā gadījumā, kas minēts Regulas 22. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) punktā.

23. pants

Pabalsti natūrā ģimenes locekļiem

Atkarībā no apstākļiem, līdzīgi piemēro Īstenošanas regulas 21. vai 22. panta noteikumus, piešķirot pabalstus natūrā ģimenes locekļiem, kā tas paredzēts Regulas 23. panta 3. punktā.

24. pants

Naudas pabalsti darba ņēmējiem, ja viņi uzturas dalībvalstī, kas nav kompetentā valsts

Līdzīgi piemēro Īstenošanas regulas 18. panta noteikumus, ja saņem naudas pabalstus saskaņā ar Regulas 22. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu. Tomēr, neskarot prasību iesniegt darba nespējas izziņu, darba ņēmējam, kas uzturas dalībvalstī, bet neveic tur nekādu profesionālo darbību, nav jāiesniedz Īstenošanas regulas 18. panta 1. punktā minētais paziņojums par darba pārtraukšanu.

Regulas 23. panta 3. punkta izpilde

25. pants

Izziņa par ģimenes locekļiem, kuri jāņem vērā, aprēķinot naudas pabalstus

1. Lai saņemtu pabalstus saskaņā ar Regulas 23. panta 3. punktu, darba ņēmējs iesniedz kompetentajai institūcijai izziņu par saviem ģimenes locekļiem, kas dzīvo citā dalībvalstī, nevis tur, kur atrodas minētā institūcija.

2. Šo izziņu izsniedz institūcija pēc ģimenes locekļu dzīvesvietas.

Tā ir derīga divpadsmit mēnešus pēc izdošanas dienas. To var pagarināt, šajā gadījumā tā ir derīga no tās pagarināšanas dienas.

Darba ņēmējs nekavējoties brīdina kompetento institūciju par visiem faktiem, kuru dēļ būtu jāgroza minētā izziņa. Šie grozījumi stājas spēkā no dienas, kurā noticis šis fakts.

3. Kompetentā institūcija var pieprasīt, ka 1. punktā minētās izziņas vietā darba ņēmējam jāuzrāda jauni civilstāvokli apliecinoši dokumenti sakarā ar saviem ģimenes locekļiem, kas dzīvo citā dalībvalstī, nevis tajā, kur atrodas minētā institūcija.

Regulas 25. panta 1. punkta izpilde

26. pants

Pabalsti bezdarbniekiem, kas dodas darba meklējumos uz citu dalībvalsti, kura nav kompetentā valsts

1. Lai saņemtu naudas pabalstus un pabalstus natūrā saskaņā ar Regulas 25. panta 1. punktu sev un saviem ģimenes locekļiem, bezdarbnieks iesniedz veselības apdrošināšanas institūcijai savā jaunajā atrašanās vietā izziņu, kura viņam pirms aizbraukšanas jāpieprasa kompetentajā veselības apdrošināšanas institūcijā. Ja viņš nav iesniedzis minēto izziņu, institūcija viņa jaunajā atrašanās vietā saņem to no kompetentās institūcijas.

Šai izziņai jāapliecina, ka pastāv tiesības saņemt minētos pabalstus saskaņā ar Regulas 69. panta 1. punkta a) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem, jānorāda šo tiesību ilgums, ņemot vērā Regulas 69. panta 1. punkta c) apakšpunktu, un, atkarībā no apstākļiem, jānosaka piešķiramo naudas pabalstu summa saistībā ar veselības apdrošināšanu iepriekš minētajā laikposmā darba nespējas vai hospitalizācijas gadījumā.

2. Bezdarbnieku apdrošināšanas institūcija bezdarbnieka jaunajā atrašanās vietā apliecina — uz Īstenošanas regulas 83. pantā minētās izziņas kopijas, kuru nosūta veselības apdrošināšanas institūcijai pēc atrašanās vietas — ka ir ievēroti Regulas 69. panta 1. punkta b) apakšpunktā ietvertie nosacījumi, un norāda dienu, no kuras tie ievēroti, kā arī dienu, no kuras bezdarbnieks var pretendēt uz bezdarbnieku apdrošināšanas pabalstiem, saņemot tos no kompetentās institūcijas.

Šī izziņa ir derīga Regulas 69. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktajā laikā, kamēr tiek ievēroti nosacījumi. Bezdarbnieku apdrošināšanas institūcija bezdarbnieka jaunajā atrašanās vietā triju dienu laikā informē minēto veselības apdrošināšanas institūciju, ja nosacījumi vairs netiek ievēroti.

3. Līdzīgi piemēro Īstenošanas regulas 17. panta 6. un 7. punktu.

Regulas 25. panta 3. punkta izpilde

27. pants

Pabalsti natūrā bezdarbnieku ģimenes locekļiem, ja viņi dzīvo dalībvalstī, kas nav kompetentā valsts

Līdzīgi piemēro Īstenošanas regulas 17. pantu, piešķirot pabalstus natūrā bezdarbnieku ģimenes locekļiem, ja šie ģimenes locekļi dzīvo dalībvalstī, kas nav kompetentā valsts. Reģistrējot to bezdarbnieku ģimenes locekļus, kas saņem pabalstus saskaņā ar Regulas 69. panta 1. punktu, jāuzrāda Īstenošanas regulas 26. panta 1. punktā minētā izziņa. Šī izziņa ir derīga laikposmā, kurā drīkst piešķirt pabalstus saskaņā ar Regulas 69. panta 1. punktu.

Regulas 26. panta izpilde

28. pants

Pabalsti natūrā pensijas pieprasījuma iesniedzējiem un viņu ģimenes locekļiem

1. Lai saņemtu pabalstus natūrā savas dzīvesvietas dalībvalstī saskaņā ar Regulas 26. panta 1. punktu, pieprasījuma iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi reģistrējas dzīvesvietas institūcijā, iesniedzot izziņu, kas apliecina, ka gan viņam pašam, gan viņa ģimenes locekļiem ir tiesības saņemt minētos pabalstus saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem. Šo izziņu izsniedz tās citas dalībvalsts institūcija, kas atbild par pabalstiem natūrā.

2. Dzīvesvietas institūcija informē institūciju, kas izsniegusi izziņu, par jebkuru reģistrāciju, kas veikta saskaņā ar 1. punktu.

Regulas 28. panta izpilde

29. pants

Pabalsti natūrā pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem, kas dzīvo dalībvalstī, saskaņā ar kuras tiesību aktiem viņiem ir tiesības saņemt pabalstus

1. Lai saņemtu pabalstus natūrā savas dzīvesvietas dalībvalstī saskaņā ar Regulas 28. panta 1. punktu, pensionārs un viņa ģimenes locekļi reģistrējas dzīvesvietas institūcijā, iesniedzot izziņu, kas apliecina, ka viņam pašam un viņa ģimenes locekļiem ir tiesības saņemt minētos pabalstus saskaņā ar vienas valsts vai vienas no valstu tiesību aktiem, kuri paredz pensijas izmaksu.

2. Šo izziņu pēc pensionāra pieprasījuma izsniedz par pensiju izmaksu atbildīgā institūcija vai institūcijas vai, atkarībā no apstākļiem, institūcija, kura pilnvarota noteikt tiesības saņemt pabalstus natūrā, līdzko pensionārs atbilst nosacījumiem, kas jāievēro, lai iegūtu tiesības saņemt šādus pabalstus. Ja pensionārs nav iesniedzis izziņu, dzīvesvietas institūcija saņem to tieši no institūcijas vai institūcijām, kas atbildīgas par pensijas izmaksu, vai, atkarībā no apstākļiem, no institūcijas, kura ir pilnvarota izsniegt šādu izziņu. Kamēr šī izziņa nav saņemta, dzīvesvietas institūcija var, ņemot vērā tās pieņemtās dokumentārās liecības, veikt pensionāra un viņa ģimenes locekļu provizorisku reģistrāciju. Šādu reģistrāciju neveic institūcija, kas atbild par pabalstu natūrā izmaksu, kamēr dzīvesvietas institūcija nav nosūtījusi 1. punktā paredzēto izziņu.

3. Dzīvesvietas institūcija informē institūciju, kas ir izsniegusi 1. punktā paredzēto izziņu, par jebkuru reģistrāciju, kas veikta saskaņā ar minētā punkta noteikumiem.

4. Iesniedzot jebkuru pieteikumu sakarā ar pabalstiem natūrā, pensionāram ar pēdējā maksājuma naudas pārveduma kvīti vai pasakni jāpierāda dzīvesvietas institūcijai, ka viņam vēl arvien ir tiesības saņemt pensiju.

5. Pensionārs vai viņa ģimenes locekļi informē dzīvesvietas institūciju par visām dzīves apstākļu izmaiņām, kas var ietekmēt viņu tiesības saņemt pabalstus natūrā, jo īpaši par pensijas apturēšanu vai anulēšanu, kā arī par jebkuru dzīvesvietas maiņu. Institūcijas, kas atbild par pensiju, arī informē par visām šādām izmaiņām institūciju pēc pensionāra dzīvesvietas.

6. Regulas 28. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajā gadījumā Administratīvā komisija, ja rodas vajadzība, nosaka procedūru, pēc kuras izvēlas institūciju, kas sedz izdevumus saistībā ar pabalstu natūrā izmaksu.

Regulas 29. panta izpilde

30. pants

Pabalsti natūrā ģimenes locekļiem, kuru dzīvesvietas dalībvalsts nav valsts, kurā dzīvo pensionārs

1. Lai saskaņā ar Regulas 29. panta 1. punktu saņemtu pabalstus natūrā dalībvalstī, kurā viņi dzīvo, ģimenes locekļi reģistrējas dzīvesvietas institūcijā, iesniedzot dokumentāro pierādījumu, kas paredzēts šīs institūcijas piemērojamajos tiesību aktos sakarā ar šādu pabalstu piešķiršanu pensionāra ģimenes locekļiem, kā arī izziņu, kura apliecina, ka gan pensionāram, gan viņa ģimenes locekļiem ir tiesības saņemt pabalstus natūrā. Šī izziņa, ko izsniedz institūcija pēc pensionāra dzīvesvietas, ir derīga tik ilgi, kamēr institūcijai pēc viņa ģimenes locekļu dzīvesvietas nav paziņots par tās anulēšanu. Tomēr, ja minēto izziņu ir izsniegusi Francijas institūcija, tā ir derīga tikai divpadsmit mēnešus pēc izsniegšanas dienas un ir atjaunojama ik pēc gada.

2. Piesakoties pabalstiem natūrā, ģimenes locekļi iesniedz institūcijai pēc savas dzīvesvietas 1. punktā minēto izziņu, ja šīs institūcijas piemērojamie tiesību akti paredz, ka šādam pieteikumam jāpievieno pierādījums, ka viņiem ir tiesības saņemt pensiju.

3. Institūcija pēc pensionāra dzīvesvietas informē institūciju pēc ģimenes locekļu dzīvesvietas par pensijas apturēšanu vai anulēšanu un par katru pensionāra dzīvesvietas maiņu. Institūcija pēc ģimenes locekļu dzīvesvietas var jebkurā laikā pieprasīt institūcijai pēc pensionāra dzīvesvietas sniegt tai jebkuras ziņas saistībā ar tiesībām saņemt pabalstus natūrā.

4. Ģimenes locekļi informē institūciju pēc savas dzīvesvietas par visām dzīves apstākļu izmaiņām, kas var skart viņu tiesības saņemt pabalstus natūrā, jo īpaši par katru dzīvesvietas maiņu.

Regulas 31. panta izpilde

31. pants

Pabalsti natūrā pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem, kas uzturas dalībvalstī, kura nav viņu dzīvesvietas valsts

1. Lai saņemtu pabalstus natūrā saskaņā ar Regulas 31. pantu, pensionārs iesniedz institūcijai pēc uzturēšanās vietas izziņu, kas apliecina, ka viņam ir tiesības saņemt minētos pabalstus. Vajadzības gadījumā šajā izziņā, kuru izsniedz institūcija pēc pensionāra dzīvesvietas, ja iespējams, pirms viņš ir atstājis savas dzīvesvietas dalībvalsti, cita starpā, norāda maksimālo laikposmu, kurā drīkst piešķirt pabalstus natūrā, saskaņā ar šīs dalībvalsts tiesību aktiem. Ja pensionārs nav iesniedzis minēto izziņu, institūcija pēc uzturēšanās vietas saņem to tieši no dzīvesvietas institūcijas.

2. Līdzīgi piemēro Īstenošanas regulas 17. panta 6., 7. un 9. punktu. Šajā gadījumā institūcija pēc pensionāra dzīvesvietas ir uzskatāma par kompetento institūciju.

3. Līdzīgi piemēro 1. un 2. punktu, piešķirot pabalstus natūrā ģimenes locekļiem, uz kuriem attiecas Regulas 31. pants.

Regulas 35. panta 1. punkta izpilde

32. pants

sInstitūcijas, kurās var vērsties raktuvju un līdzīgu uzņēmumu strādnieki un viņu ģimenes locekļi, uzturoties vai dzīvojot dalībvalstī, kas nav kompetentā valsts

1. Regulas 35. panta 1. punktā minētajos gadījumos un ja uzturēšanās vai dzīvesvietas valstī pabalsti, kurus piešķir saskaņā ar veselības vai maternitātes apdrošināšanas sistēmu, kas attiecas uz fiziska darba strādniekiem tērauda rūpniecībā, ir vienādi ar pabalstiem, kurus piešķir saskaņā ar īpašo sistēmu raktuvju un līdzīgu uzņēmumu strādniekiem, šai kategorijai piederošie strādnieki un viņu ģimenes locekļi var vērsties Īstenošanas regulas 3. pielikumā norādītajā tuvākajā institūcijā uzturēšanās vai dzīvesvietas dalībvalstī pat tad, ja tā ir institūcija, kura pārvalda sistēmu, kas attiecas uz fiziska darba strādniekiem tērauda rūpniecībā, un tad minētajai institūcijai ir jānodrošina pabalsti.

2. Ja pabalsti, kurus piešķir saskaņā ar īpašo sistēmu raktuvju un līdzīgu uzņēmumu strādniekiem, dod lielākas priekšrocības, šie strādnieki var izvēlēties, vai viņiem vērsties institūcijā, kas atbild par šīs sistēmas pārvaldīšanu, vai tuvākajā institūcijā viņu uzturēšanās vai dzīvesvietas dalībvalstī, kura pārvalda sistēmu fiziska darba strādniekiem tērauda rūpniecībā. Pēdējā gadījumā attiecīgā institūcija pievērš ieinteresētās personas uzmanību tam, ka, vēršoties institūcijā, kas atbild par iepriekš minētās īpašās sistēmas pārvaldīšanu, šī persona saņems izdevīgākus pabalstus; turklāt tā dara zināmu attiecīgās institūcijas nosaukumu un adresi.

Regulas 35. panta 3. punkta izpilde

33. pants

Kā ņem vērā laikposmu, kurā citas dalībvalsts institūcija jau ir nodrošinājusi pabalstus

Sakarā ar Regulas 35. panta 3. punkta izpildi, dalībvalsts institūcija, kas aicināta nodrošināt pabalstus, var pieprasīt citas dalībvalsts institūcijai atsūtīt informāciju par laikposmu, kurā šī institūcija jau nodrošinājusi pabalstus saistībā ar šo pašu slimības vai maternitātes gadījumu.

Kārtība, atbilstīgi kurai vienas dalībvalsts kompetentā institūcija atmaksā izdevumus saistībā ar uzturēšanos citā dalībvalstī

34. pants

1. Ja, darba ņēmējam uzturoties dalībvalstī, kas nav kompetentā valsts, nav iespējams nokārtot Īstenošanas regulas 20. panta 1., 2. un 5. punktā, kā arī 21., 23. un 31. pantā paredzētās formalitātes, viņa izdevumus pēc pieteikuma iesniegšanas atmaksā kompetentā institūcija pēc uzturēšanās vietas.

2. Pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma institūcija pēc uzturēšanās vietas nodod tai vajadzīgo informāciju par šiem tarifiem.

3. NODAĻA

INVALIDITĀTES, VECUMA UN PĒCNĀVES PENSIJAS

Pabalstu pieprasījumu iesniegšana un izskatīšana

35. pants

Invaliditātes pabalstu pieprasījumi, ja darba ņēmējs ir apdrošināts tikai saskaņā ar Regulas III pielikumā norādīto valstu tiesību aktiem, kā arī Regulas 40. panta 2. punktā minētajā gadījumā

1. Lai saņemtu pabalstus saskaņā ar Regulas 37., 38. un 39. pantu, tostarp Regulas 40. panta 2. punktā un 42. panta 1. un 2. punktā minētajos gadījumos, darba ņēmējs iesniedz pieprasījumu institūcijai dalībvalstī, kuras tiesību subjekts viņš ir bijis, iestājoties darba nespējai, kam sekoja invaliditāte vai invaliditātes progresēšana, vai dzīvesvietas institūcijai, kas pārsūta pieprasījumu pirmajai institūcijai, norādot tā iesniegšanas datumu; šis datums uzskatāms par datumu, kurā pieprasījums ir iesniegts pirmajai institūcijai. Tomēr, ja ir piešķirti veselības apdrošināšanas pabalsti naudā, diena, kurā šādi naudas pabalsti vairs netiek piešķirti, piemērotā gadījumā ir uzskatāma par pensijas pieprasījuma iesniegšanas dienu.

2. Regulas 41. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajā gadījumā institūcija, kurā pieprasījuma iesniedzējs bijis pēdējoreiz apdrošināts, paziņo institūcijai, kas iepriekš bijusi atbildīga par pabalstu izmaksu, pabalstu summu un dienu, no kuras tie pienākas saskaņā ar tās piemērojamajiem tiesību aktiem. Sākot no šīs dienas, pabalstus, kas pienākas pirms invaliditātes progresēšanas, atceļ vai samazina līdz summai, kura nepārsniedz Regulas 41. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto piemaksu.

3. Regulas 41. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajā gadījumā 2. punktu nepiemēro. Šajā gadījumā institūcija, kurā pieprasījuma iesniedzējs bijis pēdējoreiz apdrošināts, vēršas Nīderlandes institūcijā, lai noskaidrotu, kāda summa pienākas no šīs institūcijas.

36. pants

Pieprasījumi vecuma pabalstiem un pabalstiem apgādnieka zaudējuma gadījumā (izņemot bāreņu pabalstus), kā arī invaliditātes pabalstiem gadījumos, kas nav minēti Īstenošanas regulas 35. pantā

1. Lai saņemtu pabalstus saskaņā ar Regulas 40. līdz 51. pantu, izņemot Īstenošanas regulas 35. pantā minētos gadījumus, ieinteresētā persona iesniedz pieprasījumu dzīvesvietas institūcijai, ievērojot kārtību, ko paredz šīs institūcijas piemērojamie tiesību akti. Ja darba ņēmējs nav veicis visas apdrošināšanas laikposmu iemaksas saskaņā ar šiem tiesību aktiem, dzīvesvietas institūcija pārsūta pieprasījumu institūcijai dalībvalstī, kuras tiesību subjekts šis pieprasījuma iesniedzējs bijis pēdējā laikā, norādot dienu, kad ir iesniegts pieprasījums. Šo dienu uzskata par dienu, kurā pieprasījums ir iesniegts pēdējai no minētajām institūcijām.

2. Ja pieprasījuma dzīvo dalībvalstī, saskaņā ar kuras tiesību aktiem darba ņēmējs nav veicis visas apdrošināšanas laikposmu iemaksas, viņš var nosūtīt savu pieprasījumu institūcijai dalībvalstī, kuras tiesību subjekts šis darba ņēmējs bijis pēdējā laikā.

3. Ja pieprasījuma iesniedzējs dzīvo tādā valstī, kas nav dalībvalsts, viņš iesniedz savu pieprasījumu kompetentajai institūcijai dalībvalstī, kuras tiesību subjekts šis darba ņēmējs bijis pēdējā laikā.

Pieprasījuma iesniedzējam nosūtot savu pieprasījumu institūcijai dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir, tā pārsūta šo pieprasījumu kompetentajai institūcijai.

4. Pabalstu pieprasījuma nosūtīšana institūcijai kādā dalībvalstī automātiski paredz vienlaicīgu pabalstu piešķiršanu saskaņā ar visu attiecīgo dalībvalstu tiesību aktiem, kuru nosacījumiem atbilst pieprasījuma iesniedzējs, izņemot gadījumu, kad saskaņā ar Regulas 44. panta 2. punktu pieprasījuma iesniedzējs lūdz atlikt kādu vecuma pabalstu izmaksu, uz kuru saņemšanu viņam būtu tiesības.

37. pants

Dokumenti un informācija, kas jāpievieno Īstenošanas regulas 36. pantā minēto pabalstu pieprasījumiem

Iesniedzot pieprasījumus saskaņā ar Īstenošanas regulas 36. pantu, ievēro šādus noteikumus:

a) pieprasījumam jāpievieno vajadzīgie pamatojuma dokumenti un tas jānoformē, izmantojot veidlapu, kas paredzēta tās dalībvalsts tiesību aktos,

i) kurā dzīvo pieprasījuma iesniedzējs, gadījumā, kas minēts 36. panta 1. punktā;

ii) kuras tiesību subjekts šis darba ņēmējs bijis pēdējā laikā, gadījumos, kas minēti 36. panta 2. un 3. punktā;

b) pieprasījuma iesniedzēja sniegto ziņu patiesumu apliecina pieprasījuma veidlapai pievienotie oficiālie dokumenti vai to apstiprina kompetentās organizācijas dalībvalstī, kurā dzīvo pieprasījuma iesniedzējs;

c) pieprasījuma iesniedzējam, ciktāl tas ir iespējams, jānorāda apdrošināšanas institūcija vai institūcijas jebkurā dalībvalstī, kas veic apdrošināšanu invaliditātes, vecuma vai pēcnāves pensiju gadījumā, kurās šis darba ņēmējs ir bijis apdrošināts, vai darba devējs vai darba devēji, pie kuriem viņš ir strādājis jebkurā dalībvalstī, uzrādot jebkādas izziņas par nodarbinātību, kas varētu būt viņa rīcībā;

d) ja saskaņā ar Regulas 44. panta 2. punktu pieprasījuma iesniedzējs lūdz atlikt kādu vecuma pabalstu piešķiršanu, uz kuriem viņam būtu tiesības saskaņā ar vienas vai vairāku dalībvalstu tiesību aktiem, viņš var norādīt, saskaņā ar kuras valsts tiesību aktiem viņš pieprasa pabalstus.

38. pants

Izziņas par ģimenes locekļiem, kuri jāņem vērā, nosakot pabalsta summu

1. Lai saņemtu pabalstus saskaņā ar Regulas 39. panta 4. punktu vai 47. panta 3. punktu, pieprasījuma iesniedzējs iesniedz izziņu par saviem ģimenes locekļiem, izņemot bērnus, kas dzīvo citā dalībvalstī, nevis tur, kur atrodas institūcija, kura atbild par pabalstu piešķiršanu.

Šo izziņu izsniedz veselības apdrošināšanas institūcija pēc ģimenes locekļu dzīvesvietas vai cita institūcija, ko izraudzījusies kompetentā iestāde dalībvalstī, kurā viņi dzīvo. Līdzīgi piemēro Īstenošanas regulas 25. panta 2. punkta otro un trešo daļu.

Institūcija, kas atbild par pabalstu piešķiršanu, var pieprasīt, ka pirmajā daļā minētās izziņas vietā pieprasījuma iesniedzējam jāiesniedz jauni civilstāvokli apliecinoši dokumenti par saviem ģimenes locekļiem, izņemot bērnus, kuri dzīvo citā dalībvalstī, nevis valstī, kurā atrodas minētā institūcija.

2. Gadījumā, kas minēts 1. punktā, ja attiecīgās institūcijas piemērojamie tiesību akti paredz, ka ģimenes locekļiem būtu jādzīvo ar pensionāru zem viena jumta, tas, ka šie ģimenes locekļi, kuri neievēro šo nosacījumu, tomēr ir galvenokārt materiāli atkarīgi no pieprasījuma iesniedzēja, jāpierāda ar dokumentiem, kas apliecina, ka pieprasījuma iesniedzējs viņiem regulāri sūta daļu savu ienākumu.

39. pants

Invaliditātes pabalstu pieprasījumu izskatīšana gadījumā, ja darba ņēmējs ir apdrošināts tikai saskaņā ar Regulas III pielikumā norādīto valstu tiesību aktiem

1. Ja darba ņēmējs iesniedz invaliditātes pabalstu pieprasījumu, un institūcija noskaidro, ka var piemērot Regulas 37. panta 1. punkta noteikumus, šī institūcija, vajadzības gadījumā, saņem no institūcijas, kurā darba ņēmējs bijis pēdējā laikā apdrošināts, izziņu par pabeigtajiem apdrošināšanas laikposmiem saskaņā ar pēdējās institūcijas piemērojamajiem tiesību aktiem.

2. Līdzīgi piemēro 1. punkta noteikumus, ja ir jāņem vērā apdrošināšanas laikposmi, kas iepriekš pabeigti saskaņā ar jebkuras citas dalībvalsts tiesību aktiem, lai panāktu atbilstību kompetentās valsts tiesību aktos ietvertajiem nosacījumiem.

3. Regulas 39. panta 3. punktā minētajā gadījumā institūcija, kas izskata pieprasījuma iesniedzēja gadījumu, pārsūta viņa lietu institūcijai, kurā darba ņēmējs bijis pēdējā laikā apdrošināts.

4. Īstenošanas regulas 41. līdz 50. pantu nepiemēro, izskatot 1., 2. un 3. punktā minētos pieprasījumus.

40. pants

Invaliditātes pakāpes noteikšana

Lai noteiktu invaliditātes pakāpi, dalībvalsts institūcija ņem vērā dokumentus un ārstu ziņojumus, kā arī administratīva rakstura informāciju, kas ir jebkuras citas dalībvalsts institūcijas rīcībā. Katra institūcija tomēr patur tiesības pieprasīt, ka pieprasījuma iesniedzēju izmeklē tās izvēlēts ārsts, izņemot gadījumus, kuriem piemēro Regulas 40. panta 3. punktu.

Pieprasījumu izskatīšana attiecībā uz invaliditātes, vecuma pabalstiem un pabalstiem apgādnieka zaudējuma gadījumos, kas paredzēti Īstenošanas regulas 36. pantā

41. pants

Institūcijas, kas izskata pieprasījumus

1. Pabalstu pieprasījumus izskata institūcija (turpmāk "pieprasījumu izskatītāja institūcija"), kurai tie ir nosūtīti vai pārsūtīti saskaņā ar Īstenošanas regulas 36. pantu.

2. Pieprasījumu izskatītāja institūcija, izmantojot īpašu veidlapu, tūlīt paziņo visām attiecīgajām institūcijām par pabalstu pieprasījumiem, lai tos varētu vienlaikus un nekavējoties izskatīt visas šīs institūcijas.

42. pants

Veidlapas, kas ir jāizmanto, izskatot pabalstu pieprasījumus

1. Izskatot pabalstu pieprasījumus, pieprasījumu izskatītāja institūcija izmanto veidlapu, kas, cita starpā, ietver to apdrošināšanas laikposmu uzskaitījumu un kopsavilkumu, kurus darba ņēmējs pabeidzis saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.

2. Šīs veidlapas, tās pārsūtot jebkuras citas dalībvalsts institūcijai, aizstāj pamatojuma dokumentus.

43. pants

Kārtība, kas jāievēro institūcijām, kuras piedalās pieprasījuma izskatīšanā

1. Pieprasījumu izskatītāja institūcija ieraksta Īstenošanas regulas 42. panta 1. punktā paredzētajā veidlapā apdrošināšanas laikposmus, kas pabeigti saskaņā ar tās piemērojamajiem tiesību aktiem, un nosūta veidlapas eksemplāru jebkuras dalībvalsts institūcijai, kas veic apdrošināšanu sakarā ar invaliditātes, vecuma vai pēcnāves pensijām, kurā darba ņēmējs ir apdrošināts, pievienojot, vajadzības gadījumā, jebkādu pieteikuma iesniedzēja uzrādītu izziņu par nodarbinātību.

2. Ja izskatīšanā piedalās vēl tikai viena institūcija, tā aizpilda minēto veidlapu, norādot:

a) apdrošināšanas laikposmus, kas pabeigti saskaņā ar tās piemērojamajiem tiesību aktiem;

b) pabalsta summu, kuru varētu pieprasīt pieprasījuma iesniedzējs, ņemot vērā tikai minētos apdrošināšanas laikposmus;

c) pabalstu teorētisko un faktisko summu, kas aprēķināta saskaņā ar Regulas 46. panta 2. punktu.

Šādi aizpildītu veidlapu nosūta atpakaļ pieprasījumu izskatītājai institūcijai.

Ja tiesības saņemt pabalstus ir iegūtas, ņemot vērā tikai apdrošināšanas laikposmus, kas pabeigti saskaņā ar tiesību aktiem, kurus piemēro otrās dalībvalsts institūcija, un ja var nekavējoties noteikt pabalsta summu, kas atbilst šiem apdrošināšanas laikposmiem, turpretim c) apakšpunktā minētā aprēķinu metode prasa ievērojami ilgāku laiku, šo veidlapu nosūta atpakaļ pieprasījumu izskatītājai institūcijai kopā ar a) un b) apakšpunktā minētajām ziņām; c) apakšpunktā minētās ziņas, cik vien ātri iespējams, nosūta pieprasījumu izskatītājai institūcijai.

3. Ja izskatīšanā piedalās divas vai vairākas institūcijas, katra no tām aizpilda minēto veidlapu, norādot apdrošināšanas laikposmus, kad veiktas iemaksas saskaņā ar tiesību aktiem, ko tās piemēro, un nosūta to atpakaļ pieprasījumu izskatītājai institūcijai.

Ja tiesības saņemt pabalstu ir iegūtas, ņemot vērā tikai apdrošināšanas laikposmus, kas pabeigti saskaņā ar tiesību aktiem, kurus piemēro viena vai vairākas šīs institūcijas, un ja var nekavējoties noteikt pabalsta summu, kas atbilst šiem apdrošināšanas laikposmiem, pieprasījumu izskatītājai institūcijai vienlaikus paziņo šo summu un apdrošināšanas laikposmus; ja summas noteikšana prasa laiku, pieprasījumu izskatītājai institūcijai šo summu paziņo, tiklīdz tā ir noteikta.

Pēc visu to veidlapu saņemšanas, kas sniedz ziņas par apdrošināšanas laikposmiem un, attiecīgā gadījumā, par summu vai summām, kuras pienākas saskaņā ar vienas vai vairāku attiecīgo dalībvalstu tiesību aktiem, pieprasījumu izskatītāja institūcija nosūta pa vienam šādi aizpildīto veidlapu eksemplāram katrai attiecīgajai institūcijai; katra no šīm institūcijām tajā norāda pabalstu teorētisko un faktisko summu, kas aprēķināta saskaņā ar Regulas 46. panta 2. punktu, un nosūta veidlapu atpakaļ pieprasījumu izskatītājai institūcijai.

4. Tiklīdz pieprasījumu izskatītāja institūcija pēc 2. un 3. punkta minēto ziņu saņemšanas konstatē, ka būtu jāpiemēro Regulas 40. panta 2. punkts vai 48. panta 2. vai 3. punkts, tā atbilstīgi informē pārējās attiecīgās institūcijas.

5. Īstenošanas regulas 37. panta d) punktā paredzētajā gadījumā institūcijas dalībvalstīs, kuru tiesību subjekts ir pieprasījuma iesniedzējs, bet kurām viņš iesniedzis pieteikumu atlikt pabalstu piešķiršanu, ieraksta Īstenošanas regulas 42. panta 1. punktā paredzētajā veidlapā tikai apdrošināšanas laikposmus, ko pieprasījuma iesniedzējs pabeidzis saskaņā ar tiesību aktiem, kurus tās piemēro.

44. pants

Institūcija, kas pilnvarota pieņemt lēmumu par invaliditātes pakāpi

1. Ievērojot 2. un 3. punkta noteikumus, tikai pieprasījumu izskatītāja institūcija ir pilnvarota pieņemt Regulas 40. panta 3. punktā minēto lēmumu par pieprasījuma iesniedzēja invaliditātes pakāpi. Tā pieņem šo lēmumu, tiklīdz tai izdodas noskaidrot, vajadzības gadījumā ņemot vērā Regulas 45. pantu, ka ir izpildīti tās piemērojamo tiesību aktu nosacījumi attiecībā uz šādām tiesībām. Tā tūlīt dara šo lēmumu zināmu pārējām attiecīgajām institūcijām.

2. Ja, ņemot vērā Regulas 45. panta noteikumus, nav izpildīti pieprasījumu izskatītājas institūcijas piemērojamo tiesību aktu nosacījumi attiecībā uz šīm tiesībām (izņemot tos, kas skar invaliditātes pakāpi), tā dara to zināmu institūcijai, kas ir kompetenta invaliditātes jautājumos tajā dalībvalstī, kuras tiesību subjekts darba ņēmējs bijis pēdējā laikā.

Ja tās piemērojamo tiesību aktu nosacījumi attiecībā uz šīm tiesībām ir izpildīti, šī institūcija ir pilnvarota pieņemt lēmumu par pieprasījuma iesniedzēja invaliditātes pakāpi, un tā tūlīt dara šo lēmumu zināmu pārējām attiecīgajām institūcijām.

3. Vajadzības gadījumā šo lietu saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem var nodot atpakaļ institūcijai, kas ir kompetenta invaliditātes jautājumos dalībvalstī, kuras tiesību subjekts darba ņēmējs bijis iepriekš.

45. pants

Pabalstu provizoriska izmaksa un pabalstu izmaksa avansā

1. Ja pieprasījumu izskatītāja institūcija konstatē, ka pieprasījuma iesniedzējam ir tiesības saņemt pabalstus saskaņā ar tiesību aktiem, ko tā piemēro, neņemot vērā apdrošināšanas laikposmus, kas pabeigti saskaņā ar citu dalībvalstu tiesību aktiem, tā tūlīt provizoriski izmaksā šos pabalstus.

2. Ja pieprasījuma iesniedzējam nav tiesību saņemt pabalstus saskaņā ar 1. punktu, bet no informācijas, kas, ievērojot Īstenošanas regulas 43. panta 2. vai 3. punktu, nodota pieprasījumu izskatītājai institūcijai, izriet, ka tiesības saņemt pabalstus ir iegūtas saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem, ņemot vērā tikai apdrošināšanas laikposmus, kas pabeigti saskaņā ar tās tiesību aktiem, institūcija, kura piemēro minētos tiesību aktus, provizoriski izmaksā šos pabalstus, tiklīdz pieprasījumu izskatītāja institūcija to informējusi par tās pienākumu tos izmaksāt.

3. Ja 2. punktā minētajā gadījumā tiesības saņemt pabalstu ir iegūtas saskaņā ar vairāk nekā vienas dalībvalsts tiesību aktiem, ņemot vērā tikai tos apdrošināšanas laikposmus, kas pabeigti saskaņā ar katras valsts tiesību aktiem atsevišķi, pienākums provizoriski izmaksāt pabalstus ir institūcijai, kura pirmā informējusi pieprasījumu izskatītāju institūciju par to, ka šādas tiesības pastāv; pārējo attiecīgo institūciju informēšana ir pieprasījumu izskatītājas institūcijas pienākums.

4. Institūcija, kurai jāmaksā pabalsti saskaņā ar 1., 2. vai 3. punktu, tūlīt dara šo faktu zināmu pieprasījuma iesniedzējam, skaidri pievēršot viņa uzmanību tam, ka veiktajam pasākumam ir provizorisks raksturs un ka šis lēmums nav apstrīdams.

5. Ja pieprasījuma iesniedzējam nepienākas pabalsta provizoriska izmaksa saskaņā ar 1., 2. vai 3. punktu, bet no saņemtās informācijas izriet, ka ir iegūtas tiesības saskaņā ar Regulas 46. panta 2. punktu, pieprasījumu izskatītāja institūcija viņam izmaksā atbilstīgu atgūstamu avansu, kura summa, cik vien iespējams, atbilst summai, ko viņam visticamāk piešķirs saskaņā ar Regulas 46. panta 2. punktu.

6. Divas dalībvalstis vai to kompetentās iestādes var vienoties par citiem pabalstu provizoriskas izmaksas veidiem gadījumos, kad tas attiecas tikai uz šo valstu institūcijām.

Par jebkuru tādu vienošanos, kas panākta šajā jautājumā, paziņo Administratīvajai komisijai.

46. pants

Pabalstu aprēķināšana, ja pārklājas apdrošināšanas laikposmi

1. Aprēķinot pabalsta teorētisko un faktisko summu saskaņā ar Regulas 46. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu, piemēro Īstenošanas regulas 15. panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktā paredzētos noteikumus.

Šādi noteiktā faktiskā summa palielinās par summu, kas atbilst brīvprātīgās apdrošināšanas vai brīvprātīgās tālākapdrošināšanas laikposmiem, un to nosaka atbilstīgi tiesību aktiem, saskaņā ar kuriem pabeigti šie apdrošināšanas laikposmi.

2. Saistībā ar Regulas 46. panta 3. punktu neņem vērā pabalsta summas, kas atbilst brīvprātīgās apdrošināšanas vai brīvprātīgās tālākapdrošināšanas laikposmiem.

3. Regulas 15. panta 3. punkta otrajā daļā minētās brīvprātīgās komplementārās apdrošināšanas gadījumā 1. un 2. punktu piemēro pēc analoģijas.

Vācijas tiesību aktos, iemaksas, kuras neņem vērā saskaņā ar Īstenošanas regulas 15. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ņem vērā aprēķinot brīvprātīgās komplementārās apdrošināšanas papildu summas. Šā panta 1. un 2. punktu piemēro pēc analoģijas.

47. pants

To pabalstu summu, kas pienākas no institūcijām, kuras piemēro Regulas 46. panta 3. punktu, galīgais aprēķins

Regulas 46. panta 3. punkta otrajā daļā minētajā gadījumā pieprasījumu izskatītāja institūcija aprēķina un paziņo katrai attiecīgajai institūcijai pabalstu galīgo summu, kas jāpiešķir katrai institūcijai.

48. pants

Institūciju lēmumu paziņošana pieprasījuma iesniedzējam

1. Galīgo lēmumu, ko pieņēmusi katra attiecīgā institūcija, vajadzības gadījumā ņemot vērā Īstenošanas regulas 47. pantā minēto paziņojumu, nosūta pieprasījumu izskatītājai institūcijai. Katrā lēmumā jānorāda lēmuma apstrīdēšanas kārtība un termiņi, kas paredzēti attiecīgās valsts tiesību aktos.

Pēc visu minēto lēmumu saņemšanas pieprasījumu izskatītāja institūcija dara tos zināmus pieprasījuma iesniedzējam viņa valodā sagatavota kopsavilkuma veidā, kuram pievieno minētos lēmumus. Lēmuma apstrīdēšanai paredzētos termiņus sāk skaitīt no dienas, kurā pieprasījuma iesniedzējs ir saņēmis kopsavilkumu.

2. Nosūtot pieprasījuma iesniedzējam 1. punktā paredzēto kopsavilkumu, pieprasījumu izskatītāja institūcija vienlaikus nosūta tā eksemplāru katrai attiecīgajai institūcijai, pievienojot tam pārējo institūciju lēmumu kopijas.

49. pants

Pabalstu pārrēķins

1. Piemērojot Regulas 49. panta 2. un 3. punktu un 51. panta 2. punktu, pēc analoģijas piemēro Īstenošanas regulas 45. un 47. panta noteikumus.

2. Veicot pabalsta pārrēķinu, anulēšanu vai apturēšanu, institūcija, kas ir pieņēmusi lēmumu, tūlīt dara šo faktu zināmu ieinteresētajai personai un katrai institūcijai, no kuras minētajai personai ir tiesības saņemt pabalstu, vajadzības gadījumā ar pieprasījumu izskatītājas institūcijas starpniecību. Lēmumā jānorāda lēmuma apstrīdēšanas kārtība un termiņi, kas paredzēti attiecīgās valsts tiesību aktos. Lēmuma apstrīdēšanai paredzētos termiņus sāk skaitīt no dienas, kurā ieinteresētā persona ir saņēmusi lēmumu.

50. pants

Pasākumi, kuru mērķis ir paātrināt pabalstu piešķiršanu

1. a) i) Ja darba ņēmējs, kas ir vienas dalībvalsts pilsonis, kļūst par citas dalībvalsts tiesību subjektu, institūcija otrajā dalībvalstī, kura ir kompetenta pensiju jautājumos, izmantojot visus tās rīcībā esošos līdzekļus, minētā darba ņēmēja reģistrācijas brīdī nosūta tās pašas dalībvalsts (nodarbinātības valsts) kompetentās iestādes norādītajai organizācijai visu darba ņēmēja identifikācijas informāciju, norādot dienu, kurā viņš iestājies darbā, kā arī minētās kompetentās institūcijas nosaukumu un tās piešķirto apdrošināšanas numuru.

ii) Turklāt i) apakšpunktā minētā kompetentā institūcija, ciktāl tas ir iespējams, nosūta saskaņā ar i) apakšpunktu norādītajai institūcijai jebkuras citas ziņas, kas var atvieglot un paātrināt pensiju galīgo piešķiršanu.

iii) Šīs ziņas nosūta attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes norādītajai organizācijai, ievērojot Administratīvās komisijas noteiktos nosacījumus.

iv) Lai izpildītu i), ii) un iii) apakšpunkta noteikumus, bezvalstniekus un bēgļus uzskata par tās dalībvalsts pilsoņiem, kuras tiesību subjekti viņi bijuši iepriekš.

b) Attiecīgās institūcijas pēc darba ņēmēja vai tās institūcijas pieprasījuma, kurā viņš pašreiz ir apdrošināts, sastāda darba ņēmēja apdrošināšanas vēsturi, sākot vismaz gadu pirms dienas, kurā viņš sasniegs pensijas vecumu.

2. Administratīvā komisija nosaka 1. punkta piemērošanas veidus.

Administratīvās pārbaudes un medicīniskā izmeklēšana

51. pants

1. Ja persona, kas saņem pabalstus, proti:

a) invaliditātes pabalstus,

b) vecuma pabalstus, kas piešķirti darba nespējas gadījumā,

c) vecuma pabalstus, kas piešķirti gados veciem bezdarbniekiem,

d) vecuma pabalstus, kas piešķirti profesionālās darbības izbeigšanas gadījumā,

b) pabalstus apgādnieka zaudējuma gadījumā, kas piešķirti invaliditātes vai darba nespējas gadījumā,

f) pabalstus, kas piešķirti ar noteikumu, ka saņēmēja līdzekļi nepārsniedz noteiktu robežu,

uzturas vai dzīvo dalībvalstī, kas nav valsts, kurā atrodas par pabalstu izmaksu atbildīgā institūcija, administratīvās pārbaudes un medicīnisko izmeklēšanu veic institūcija pēc saņēmēja uzturēšanās vietas vai dzīvesvietas saskaņā ar tās piemērojamajos tiesību aktos noteikto kārtību pēc iepriekšējās institūcijas pieprasījuma. Par pabalstu izmaksu atbildīgā institūcija tomēr patur tiesības prasīt, lai pabalstu saņēmēju izmeklē tās izvēlēts ārsts.

2. Ja tiek konstatēts, ka 1. punktā minētajam pabalstu saņēmējam ir darbs vai līdzekļi, kas pārsniedz noteikto robežu, bet viņš tajā pašā laikā saņem pabalstus, institūcija pēc uzturēšanās vietas vai dzīvesvietas nosūta ziņojumu par pabalstu izmaksu atbildīgajai institūcijai, kura lūgusi veikt administratīvo pārbaudi vai medicīnisko izmeklēšanu. Šajā ziņojumā, cita starpā, norāda nodarbošanās raksturu, ienākumu vai citu līdzekļu apjomu, kas bijis attiecīgās personas rīcībā pēdējā pilnajā ceturksnī, atalgojumu, ko tajā pašā teritorijā parasti maksā darba ņēmējam, kam ir vienāds amats ar attiecīgo personu, strādājot profesijā, kurā tā strādājusi, pirms kļuvusi par invalīdu, bāzes laikposmā, kurš ir jānosaka par pabalstu izmaksu atbildīgajai institūcijai, un, vajadzības gadījumā, mediķa atzinumu par attiecīgās personas veselības stāvokli.

52. pants

Ja pēc izmaksājamo pabalstu apturēšanas ieinteresētā persona atgūst tiesības saņemt pabalstus, tajā laikā dzīvojot dalībvalstī, kura nav kompetentā valsts, attiecīgās institūcijas apmainās ar visu informāciju, kas attiecas uz minēto pabalstu nodrošināšanas atsākšanu.

Pabalstu izmaksa

53. pants

Pabalstu izmaksas kārtība

1. Ja institūcija, kas ir atbildīga par izmaksu attiecīgajā dalībvalstī, pati neizmaksā personām, kurām ir tiesības saņemt pabalstus un kuras dzīvo citā dalībvalstī, tām pienākošos pabalstus, šos pabalstus pēc tās institūcijas pieprasījuma, kas atbild par maksājumiem, izmaksā sadarbības organizācija citā dalībvalstī vai institūcija pēc minētās personas dzīvesvietas, kurai ir tiesības saņemt pabalstus saskaņā ar Īstenošanas regulas 54. līdz 58. pantā paredzēto kārtību;

ja par izmaksu atbildīgā institūcija pati izmaksā pabalstus personām, kam ir tiesības tos saņemt, tā dara šo faktu zināmu dzīvesvietas institūcijai. Izmaksas kārtība, kas jāievēro dalībvalstu institūcijām, ir noteikta 6. pielikumā.

2. Divas vai vairākas dalībvalstis vai šo valstu kompetentās iestādes var vienoties par citu pabalstu izmaksas kārtību gadījumos, ja tas skar tikai šo dalībvalstu kompetentās institūcijas. Par jebkuru vienošanos, kas panākta šajā jautājumā, paziņo Administratīvajai komisijai.

3. Vienošanos noteikumus saistībā ar pabalstu izmaksu, kurus piemēro dienā pirms Regulas stāšanās spēkā, turpina piemērot, ja tie ir minēti 5. pielikumā.

54. pants

Sīki izstrādātā paredzamo maksājumu grafika paziņošana maksātājai organizācijai

Par pabalstu izmaksu atbildīgā institūcija nosūta sadarbības organizācijai dalībvalstī, kurā dzīvo persona, kam ir tiesības saņemt pabalstus, vai dzīvesvietas institūcijai (še turpmāk abas dēvē par "maksātāju organizāciju") sīki izstrādātu paredzamo maksājumu grafiku, kas maksātājai organizācijai būtu jāsaņem ne vēlāk kā divdesmit dienas pirms datuma, kurā pienākas šie pabalsti.

55. pants

Paredzēto summu iemaksa maksātājas organizācijas kontā

1. Desmit dienas pirms pabalstu maksājuma termiņa, par izmaksu atbildīgā institūcija izmaksā tās dalībvalsts valūtā, kurā tā atrodas, summu, kura nepieciešama Īstenošanas regulas 54. pantā paredzētajā grafikā noteiktajiem maksājumiem. Maksājumu caur Valsts banku vai caur citu banku dalībvalstī, kurā atrodas par izmaksu atbildīgā institūcija, maksātājai organizācijai veic Valsts bankas vai citas bankas uzdevumā atvērtajā kontā dalībvalstī, kurā atrodas šī organizācija. Šis maksājums atbrīvo no attiecīgajām saistībām. Par izmaksu atbildīgā institūcija vienlaikus nosūta maksātājai organizācijai paziņojumu par maksājumu.

2. Banka, kuras kontā veikts maksājums, ieskaita maksātājas organizācijas aktīvā maksājuma ekvivalentu tās dalībvalsts valūtā, kurā atrodas šī organizācija.

3. Šā panta 1. punktā minēto banku nosaukumi un atrašanās vietas ir uzskaitītas 7. pielikumā.

56. pants

To summu izmaksa, kuras maksātājai organizācijai jāizmaksā personām, kam ir tiesības saņemt pabalstus

1. Īstenošanas regulas 54. pantā paredzētajā grafikā noteiktos maksājumus personām, kam ir tiesības saņemt pabalstus, veic maksātāja organizācija par izmaksu atbildīgās institūcijas vārdā. Šos maksājumus veic saskaņā ar kārtību, kas noteikta tiesību aktos, ko piemēro maksātāja organizācija.

2. Tiklīdz maksātāja organizācija vai jebkura cita tās norādīta organizācija uzzina par jebkādiem pabalstu apturēšanu vai anulēšanu attaisnojošiem apstākļiem, tā pārtrauc visus maksājumus. Tas pats notiek arī gadījumā, ja persona, kam ir tiesības saņemt pabalstus, pārceļas uz jaunu dzīvesvietu citas valsts teritorijā.

3. Maksātāja organizācija informē par pabalstu izmaksu atbildīgo institūciju par visiem izmaksu pārtraukšanas iemesliem. Personas, kam ir tiesības saņemt pabalstus, nāves gadījumā vai tās laulātā nāves gadījumā, kā arī atraitnes vai atraitņa atkārtotas laulības gadījumā maksātāja organizācija paziņo minētajai institūcijai attiecīgo datumu.

57. pants

Norēķinu salīdzināšana attiecībā uz Īstenošanas regulas 56. pantā minētajiem maksājumiem

1. Norēķinus attiecībā uz Īstenošanas regulas 56. pantā minētajiem maksājumiem salīdzina katra maksājumu termiņa beigās, lai noteiktu summas, kas ir faktiski izmaksātas personām, kam ir tiesības saņemt pabalstus, vai to likumīgajiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem, kā arī neizmaksātās summas.

2. Apstiprina, ka kopējā ciparos un vārdos norādītā summa tās dalībvalsts valūtā, kurā atrodas par izmaksu atbildīgā institūcija, atbilst maksātājas organizācijas veiktajiem maksājumiem, un šīs organizācijas pārstāvis apliecina to ar savu parakstu.

3. Maksātāja organizācija garantē šādi noteikto maksājumu pareizību.

4. Starpību starp summām, ko izmaksājusi par izmaksu atbildīgā institūcija un kas norādītas tās dalībvalsts valūtā, kurā tā atrodas, un tajā pašā valūtā norādīto maksājumu summu, ko uzrādījusi maksātāja institūcija, atskaita no summām, kuras vēlāk ir jāizmaksā par izmaksu atbildīgajai institūcijai saskaņā ar to pašu pozīciju.

58. pants

Izdevumi, kas ir radušies, veicot pabalstu izmaksu

Izdevumus, kas ir radušies, veicot pabalstu izmaksu, piemēram, maksu par pasta un banku pakalpojumiem, maksātāja organizācija var ieturēt no pabalstu saņēmējiem saskaņā ar nosacījumiem, ko paredz tās piemērojamie tiesību akti.

59. pants

Paziņošana par tās personas dzīvesvietas maiņu, kam ir tiesības saņemt pabalstus

Ja persona, kam ir tiesības saņemt pabalstus saskaņā ar vienas vai vairāku dalībvalstu tiesību aktiem, pārceļas uz jaunu dzīvesvietu no vienas valsts uz citu valsti, tā dara šo faktu zināmu institūcijai vai institūcijām, kas atbild par šo pabalstu izmaksu, un maksātājai organizācijai.

4. NODAĻA

NELAIMES GADĪJUMI DARBĀ UN ARODSLIMĪBAS

Regulas 52. un 53. panta izpilde

60. pants

Pabalsti natūrā, ja to saņēmējs dzīvo dalībvalstī, kas nav kompetentā valsts

1. Lai saņemtu pabalstus natūrā saskaņā ar Regulas 52. panta a) punktu, darba ņēmējs iesniedz dzīvesvietas institūcijai izziņu, kas apliecina, ka viņam ir tiesības saņemt šos pabalstus natūrā. Šo izziņu, kas balstās uz darba devēja sniegtām ziņām, attiecīgā gadījumā izsniedz kompetentā institūcija. Turklāt, ja to paredz kompetentās valsts tiesību akti, darba ņēmējs iesniedz dzīvesvietas institūcijai kompetentās institūcijas izziņu par to, ka ir saņemts paziņojums par nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību. Ja darba ņēmējs nav iesniedzis šos dokumentus, dzīvesvietas institūcija saņem tos tieši no kompetentās institūcijas un, kamēr tie nav saņemti, tā piešķir viņam pabalstus natūrā sakarā ar veselības apdrošināšanu, ja viņš atbilst nosacījumiem, kas paredz tādas tiesības.

2. Šī izziņa ir derīga, kamēr dzīvesvietas institūcija nav saņēmusi paziņojumu par tās anulēšanu. Ja minēto izziņu ir izsniegusi Francijas institūcija, tā tomēr ir derīga tikai trīs mēnešus pēc izsniegšanas dienas un ir atjaunojama ik pēc trim mēnešiem.

3. Ja darba ņēmējs ir sezonas strādnieks, 1. punktā minētā izziņa ir derīga visu paredzamo sezonas darba laiku, ja vien kompetentā institūcija pa to laiku nav paziņojusi dzīvesvietas institūcijai par tās anulēšanu.

4. Iesniedzot pieteikumu pabalstiem natūrā, darba ņēmējs iesniedz pamatojuma dokumentus, kas ir vajadzīgi, lai piešķirtu pabalstus natūrā saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā viņš dzīvo.

5. Hospitalizācijas gadījumā dzīvesvietas institūcija trīs dienu laikā no dienas, kad tā ir uzzinājusi par šo faktu, paziņo kompetentajai institūcijai slimnieka uzņemšanas datumu, hospitalizācijas varbūtējo ilgumu, kā arī datumu, kurā slimnieks izrakstīts no slimnīcas.

6. Dzīvesvietas institūcija jau iepriekš brīdina kompetento institūciju par jebkuru lēmumu piešķirt pabalstus natūrā, kas iekļauti Regulas 24. panta 2. punktā minētajā sarakstā, pievienojot vajadzīgos pamatojuma dokumentus. Kompetentās institūcijas rīcībā ir piecpadsmit dienas, sākot no dienas, kad šī informācija ir izsūtīta, lai celtu iebildumus un pamatotu šo iebildumu iemeslus; ja, beidzoties šim termiņam, iebildumi nav celti, dzīvesvietas institūcija piešķir pabalstus natūrā. Ja šos pabalstus natūrā jāpiešķir īpašas steidzamības gadījumā, dzīvesvietas institūcija nekavējoties par to informē kompetento institūciju.

7. Darba ņēmējs informē dzīvesvietas institūciju par visām sava dzīves apstākļu izmaiņām, kas var ietekmēt viņa tiesības saņemt pabalstus natūrā, jo īpaši par darba attiecību izbeigšanu vai maiņu, kā arī par dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas maiņu. Tāpat, ja darba ņēmējam beidzas apdrošināšana vai viņam vairs nepienākas pabalsti natūrā, kompetentā institūcija attiecīgi informē dzīvesvietas institūciju. Dzīvesvietas institūcija var jebkurā laikā pieprasīt kompetentajai institūcijai jebkuras ziņas par darba ņēmēja apdrošināšanu vai viņa tiesībām saņemt pabalstus natūrā.

8. Pārrobežu darba ņēmējiem drīkst izsniegt medikamentus, pārsējus, brilles un nelielas palīgierīces, kā arī veikt laboratorijas analīzes un pārbaudes tikai tajā dalībvalstī, kurā tie parakstīti vai ieteikti, un saskaņā ar šīs dalībvalsts tiesību aktiem.

9. Divas vai vairākas dalībvalstis vai šo dalībvalstu kompetentās iestādes pēc Administratīvās komisijas atzinuma saņemšanas var vienoties par citu izpildes noteikumu ieviešanu.

61. pants

Naudas pabalsti, izņemot pensijas, ja to saņēmēji dzīvo dalībvalstī, kas nav kompetentā valsts

1. Lai saņemtu naudas pabalstus, izņemot pensijas, saskaņā ar Regulas 52. panta b) apakšpunktu, darba ņēmējs triju dienu laikā pēc darba nespējas iestāšanās vēršas dzīvesvietas institūcijā, iesniedzot paziņojumu par darba pārtraukšanu vai, ja to paredz tiesību akti, ko piemēro kompetentā institūcija vai dzīvesvietas institūcija, darba nespējas izziņu, kuru izsniedzis attiecīgā darba ņēmēja ārstējošais ārsts.

2. Ja attiecīgā darba ņēmēja ārstējošie ārsti dzīvesvietas valstī neizsniedz darba nespējas izziņas, darba ņēmējs vēršas tieši dzīvesvietas institūcijā, ievērojot termiņu, kas noteikts tās piemērojamajos tiesību aktos.

Šī institūcija nekavējoties nodrošina darba nespējas medicīnisku apstiprināšanu, kā arī 1. punktā minētās izziņas noformēšanu. Šajā izziņā norāda varbūtējo darba nespējas ilgumu un tūlīt nosūta to kompetentajai institūcijai.

3. Gadījumos, uz kuriem neattiecas 2. punkts, dzīvesvietas institūcija, cik vien ātri iespējams, bet katrā ziņā ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc dienas, kad pie tās vērsies darba ņēmējs, nodrošina darba ņēmēja medicīnisko izmeklēšanu tā, it kā viņš būtu apdrošināts šajā institūcijā. Izmeklējošā ārsta ziņojumā jo īpaši norāda varbūtējo darba nespējas ilgumu, un dzīvesvietas institūcija trīs dienās pēc izmeklēšanas dienas nosūta to kompetentajai institūcijai.

4. Turpmāk dzīvesvietas institūcija veic visas vajadzīgās darba ņēmēja administratīvās pārbaudes vai medicīnisko izmeklēšanu tā, it kā viņš būtu apdrošināts šajā institūcijā. Tiklīdz tā konstatē, ka darba ņēmējs spēj atsākt darbu, tā nekavējoties par to paziņo darba ņēmējam un kompetentajai institūcijai, norādot dienu, kad beigusies darba ņēmēja darba nespēja. Neskarot 6. panta noteikumus, paziņojums darba ņēmējam ir uzskatāms par lēmumu, kas pieņemts kompetentās institūcijas vārdā.

5. Visos gadījumos kompetentā institūcija patur tiesības pieprasīt, lai darba ņēmēju izmeklē tās izvēlēts ārsts.

6. Ja kompetentā institūcija izlemj neizmaksāt naudas pabalstus, jo darba ņēmējs nav ievērojis dzīvesvietas valsts tiesību aktos noteiktās formalitātes, vai ja tā konstatē, ka darba ņēmējs spēj atsākt darbu, tā paziņo darba ņēmējam par savu lēmumu un vienlaikus nosūta šā lēmuma norakstu dzīvesvietas institūcijai.

7. Darba ņēmējam atsākot darbu, viņš par to paziņo kompetentajai institūcijai, ja šādu paziņošanu pieprasa šīs institūcijas piemērojamie tiesību akti.

8. Kompetentā institūcija izmaksā naudas pabalstus pienācīgā veidā, piemēram, kā starptautisku naudas pārvedumu, un attiecīgi informē dzīvesvietas institūciju un darba ņēmēju. Ja naudas pabalstus kompetentās institūcijas vārdā izmaksā dzīvesvietas institūcija, pirmā institūcija informē darba ņēmēju par viņa tiesībām un paziņo dzīvesvietas institūcijai naudas pabalstu summu, maksājumu datumus, kā arī maksimālo laikposmu, kurā tie būtu jāpiešķir, saskaņā ar kompetentās valsts tiesību aktiem.

9. Divas vai vairākas dalībvalstis vai to kompetentās iestādes pēc Administratīvās komisijas atzinuma saņemšanas var vienoties par citu izpildes noteikumu ieviešanu.

Regulas 55. panta izpilde

62. pants

Pabalsti natūrā, ja to saņēmēji uzturas dalībvalstī, kas nav kompetentā valsts

1. Lai saņemtu pabalstus natūrā, darba ņēmējs, uz kuru attiecas Regulas 14. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punkts vai 2. punkta a) apakšpunkts, iesniedz institūcijai pēc uzturēšanās vietas Īstenošanas regulas 11. pantā paredzēto apliecību. Pieņem, ka darba ņēmējs, kas ir iesniedzis šo apliecību, atbilst nosacījumiem, lai iegūtu tiesības saņemt pabalstus natūrā.

2. Lai saņemtu pabalstus natūrā, starptautisko pārvadājumu darba ņēmējs, kā tas minēts Regulas 14. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kas darba gaitā dodas uz dalībvalsti, kura nav kompetentā valsts, cik vien ātri iespējams, iesniedz institūcijai pēc uzturēšanās vietas īpašu izziņu, ko izsniedzis darba devējs vai viņa pārstāvis kārtējā kalendārajā mēnesī vai divu iepriekšējo kalendāro mēnešu laikā. Šajā izziņā, cita starpā, norāda dienu, kad minētais darba devējs pieņēmis darba ņēmēju darbā, kā arī kompetentās institūcijas nosaukumu un adresi. Pieņem, ka darba ņēmējs, kas ir iesniedzis šo izziņu, atbilst nosacījumiem, lai iegūtu tiesības saņemt pabalstu natūrā.

Ja darba ņēmējs pirms ārstnieciskās palīdzības saņemšanas nevar sazināties ar institūciju pēc uzturēšanās vietas, viņš neatkarīgi no tā saņem šo palīdzību, uzrādot minēto izziņu, tā it kā viņš būtu apdrošināts šajā institūcijā.

3. Institūcija pēc uzturēšanās vietas triju dienu laikā noskaidro kompetentajā institūcijā, vai attiecīgais darba ņēmējs, uz kuru attiecas 1. vai 2. punkts, atbilst nosacījumiem, lai iegūtu tiesības saņemt pabalstus natūrā. Institūcija pēc uzturēšanās vietas nodrošina pabalstus natūrā, līdz tā saņem atbildi no kompetentās institūcijas, bet ne ilgāk kā trīsdesmit dienas.

4. Kompetentā institūcija nosūta atbildi institūcijai pēc uzturēšanās vietas desmit dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no šīs institūcijas. Ja atbilde ir apstiprinoša, kompetentā institūcija, vajadzības gadījumā, norāda maksimālo laiku, kurā drīkst piešķirt pabalstus natūrā saskaņā ar tās piemērojamajiem tiesību aktiem, un institūcija pēc uzturēšanās vietas turpina nodrošināt minētos pabalstus.

5. Pabalstus natūrā, kurus nodrošina, pamatojoties uz 1. vai 2. punktā paredzēto pieņēmumu, atlīdzina, kā tas paredzēts Regulas 36. panta 1. punktā.

6. Attiecīgi 1. un 2. punktā paredzētās apliecības vai izziņas vietā, darba ņēmēji, uz kuriem attiecas šie punkti, var iesniegt institūcijai pēc uzturēšanās vietas 7. punktā paredzēto izziņu.

7. Lai saņemtu pabalstus natūrā saskaņā ar Regulas 55. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu, izņemot gadījumus, kad izdara pieņēmumus saskaņā ar 1. un 2. punktu, darba ņēmējs iesniedz institūcijai pēc uzturēšanās vietas izziņu, kas apliecina, ka viņam ir tiesības saņemt pabalstus natūrā. Vajadzības gadījumā šajā izziņā, ko izsniedz kompetentā institūcija, ja iespējams, pirms darba ņēmējs ir atstājis dalībvalsti, kurā viņš dzīvo, cita starpā, norāda maksimālo laikposmu, kurā drīkst piešķirt pabalstus natūrā, saskaņā ar kompetentās valsts tiesību aktiem. Ja darba ņēmējs nav iesniedzis minēto izziņu, institūcija pēc uzturēšanās vietas saņem to no kompetentās institūcijas.

8. Līdzīgi piemēro Īstenošanas regulas 60. panta 5., 6. un 9. punktu.

63. pants

Pabalsti natūrā darba ņēmējiem, kas maina dzīvesvietu vai atgriežas dzīvesvietas valstī, un darba ņēmējiem, kam ir tiesības saņemt ārstniecisko palīdzību citā dalībvalstī

1. Lai saņemtu pabalstus natūrā saskaņā ar Regulas 55. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktu, darba ņēmējs iesniedz dzīvesvietas institūcijai izziņu, kas apliecina, ka viņam ir tiesības arī turpmāk saņemt minētos pabalstus. Vajadzības gadījuma šajā izziņā, ko izsniedz kompetentā institūcija, cita starpā, norāda maksimālo laikposmu, kurā drīkst arī turpmāk piešķirt pabalstus, saskaņā ar kompetentās valsts tiesību aktiem. Izziņu pēc darba ņēmēja pieprasījuma var izsniegt pēc viņa aizbraukšanas, ja force majeureapstākļu dēļ to nevar noformēt iepriekš.

2. Līdzīgi piemēro Īstenošanas regulas 60. panta 5., 6. un 9. punktu.

3. Līdzīgi piemēro 1. un 2. punktu, nodrošinot ar pabalstiem natūrā Regulas 55. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) punktā minētajā gadījumā.

64. pants

Naudas pabalsti, izņemot pensijas, ja to saņēmēji uzturas dalībvalstī, kas nav kompetentā valsts

Līdzīgi piemēro Īstenošanas regulas 61. pantu, ja naudas pabalstus, izņemot pensijas, saņem saskaņā ar Regulas 55. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu.

Tomēr, neskarot pienākumu iesniegt darba nespējas izziņu, darba ņēmējam, kas uzturas dalībvalstī, bet neveic tur nekādu profesionālo darbību, nav jāiesniedz paziņojums par darba pārtraukšanu, kurš minēts Īstenošanas regulas 61. panta 1. punktā.

Regulas 52. līdz 56. panta izpilde

65. pants

Ziņojumi, apstākļu noskaidrošana un informācijas apmaiņa starp institūcijām sakarā ar nelaimes gadījumu darbā, kas noticis, vai arodslimību, kas diagnosticēta dalībvalstī, kura nav kompetentā valsts

1. Ja nelaimes gadījums darbā ir noticis tajā dalībvalstī, kas nav kompetentā valsts, vai tur pirmoreiz diagnosticēta arodslimība, jāsagatavo ziņojums par nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību saskaņā ar kompetentās valsts tiesību aktos ietvertajiem noteikumiem, neierobežojot nevienu tiesību normu, kas ir spēkā tajā dalībvalstī, kurā noticis nelaimes gadījums darbā vai kurā pirmoreiz diagnosticēta arodslimība, un šos noteikumus piemēro arī šajā gadījumā. Šo ziņojumu nosūta kompetentajai institūcijai un vienu eksemplāru nosūta dzīvesvietas institūcijai vai institūcijai pēc uzturēšanās vietas.

2. Institūcija dalībvalstī, kuras teritorijā noticis nelaimes gadījums darbā vai kur sākotnēji diagnosticēta arodslimība, nosūta šajā teritorijā izsniegtās medicīniskās izziņas divos eksemplāros kompetentajai institūcijai, kā arī jebkuru attiecīgo informāciju, ko var pieprasīt pēdējā minētā institūcija.

3. Ja nelaimes gadījums ir noticis, ceļojot pa dalībvalsti, kura nav kompetentā valsts, un ir pamats veikt izmeklēšanu šīs dalībvalsts teritorijā, kompetentā institūcija var šim nolūkam iecelt izmeklētāju, par ko tā informē šīs dalībvalsts iestādes. Šīs valsts iestādes palīdz minētajam izmeklētājam, piemēram, norīkojot personu, kas palīdz viņam iepazīties ar oficiāliem ziņojumiem un jebkuru citu dokumentu saistībā ar nelaimes gadījumu.

4. Pēc ārstnieciskās palīdzības sniegšanas kompetentajai institūcijai nosūta sīki izstrādātu pārskatu kopā ar medicīniskajām izziņām par nelaimes gadījuma vai slimības izraisītajām sekām, un jo īpaši par cietušā pašreizējo stāvokli, kā arī par atveseļošanos vai stāvokļa stabilizēšanos pēc gūtajām traumām. Atkarībā no gadījuma, attiecīgos honorārus nomaksā dzīvesvietas institūcija vai institūcija pēc uzturēšanās vietas saskaņā ar šīs institūcijas piemērojamiem tarifiem, bet tie jāsedz kompetentajai institūcijai.

5. Atkarībā no gadījuma kompetentā institūcija pēc pieprasījuma paziņo dzīvesvietas institūcijai vai institūcijai pēc uzturēšanās vietas lēmumu, kurā noteikts atveseļošanās vai stāvokļa stabilizēšanās datums pēc gūtajām traumām, un, vajadzības gadījumā, lēmumu par pensijas piešķiršanu.

66. pants

Strīdi par nelaimes gadījuma vai slimības saistību ar profesionālo darbību

1. Ja Regulas 52. pantā vai 55. panta 1. punktā minētajos gadījumos kompetentā institūcija apstrīd tiesību aktu piemērošanu saistībā ar nelaimes gadījumiem darbā vai arodslimībām, tā tūlīt dara šo faktu zināmu dzīvesvietas institūcijai vai institūcijai pēc uzturēšanās vietas, kas nodrošinājusi pabalstus natūrā; tad uzskata, ka šie pabalsti ir piešķirti saskaņā ar veselības apdrošināšanu un tos turpina tādā veidā nodrošināt pēc Īstenošanas regulas 20. un 21. pantā minēto izziņu uzrādīšanas.

2. Pieņemot galīgo lēmumu šajā jautājumā, kompetentā institūcija tūlīt dara šo faktu zināmu dzīvesvietas institūcijai vai institūcijai pēc uzturēšanās vietas, kas nodrošinājusi pabalstus natūrā. Ja attiecīgais gadījums nav saistīts ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, šī institūcija turpina nodrošināt minētos pabalstus natūrā saskaņā ar veselības apdrošināšanu, ja darba ņēmējam ir tiesības tos saņemt. Pārējos gadījumos pabalstus natūrā, ko darba ņēmējs ir saņēmis saskaņā ar veselības apdrošināšanu, uzskata par pabalstiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

Regulas 57. panta izpilde

67. pants

Kārtība attiecībā uz personām, kas pakļautas arodslimības riskam vairākās dalībvalstīs

1. Gadījumā, uz kuru attiecas Regulas 57. panta 1. punkts, paziņojumu par arodslimību nosūta institūcijai, kas ir kompetenta attiecībā uz arodslimībām dalībvalstī, saskaņā ar kuras tiesību aktiem persona, kas slimo ar šo slimību, pēdējoreiz veikusi darbību, kura var izraisīt attiecīgo slimību, vai dzīvesvietas institūcijai, kas pārsūta šo paziņojumu minētajai kompetentajai institūcijai.

2. Ja 1. punktā minētā kompetentā institūcija konstatē, ka darbība, kas būtu varējusi izraisīt attiecīgo arodslimību, pēdējoreiz veikta saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem, tā nosūta paziņojumu un apliecinošos dokumentus attiecīgajai institūcijai šajā dalībvalstī.

3. Ja institūcija dalībvalstī, saskaņā ar kuras tiesību aktiem persona, kas slimo, pēdējoreiz veikusi darbību, kura būtu varējusi izraisīt attiecīgo arodslimību, konstatē, ka šī persona vai viņu kā apgādnieku zaudējušas personas neatbilst šo tiesību aktu nosacījumiem, ņemot vērā Regulas 57. panta 2. punkta un 57. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkta noteikumus, minētā institūcija:

a) tūlīt nosūta institūcijai dalībvalstī, saskaņā ar kuras tiesību aktiem persona, kas slimo, iepriekš veikusi darbību, kura būtu varējusi izraisīt attiecīgo slimību, paziņojumu un visus apliecinošos dokumentus, to skaitā pirmās institūcijas organizētās medicīniskās izmeklēšanas atzinumus un ziņojumus, kā arī b) apakšpunktā minētā lēmuma norakstu;

b) vienlaikus paziņo savu lēmumu ieinteresētajai personai, konkrēti, norādot pabalstu atteikuma iemeslus, lēmuma apstrīdēšanas kārtību un termiņus, kā arī dienu, kad lieta ir nosūtīta a) apakšpunktā minētajai institūcijai.

4. Vajadzības gadījumā šī lieta, ievērojot tādu pašu kārtību, jānosūta atpakaļ attiecīgajai institūcijai dalībvalstī, saskaņā ar kuras tiesību aktiem persona, kas slimo, pirmoreiz veikusi darbību, kura būtu varējusi izraisīt attiecīgo arodslimību.

68. pants

Informācijas apmaiņa starp institūcijām, ja apstrīdēts lēmums, kas noraida prasījumu — Avansu izmaksa šādas apstrīdēšanas gadījumā

1. Ja tiek apstrīdēts lēmums, kas noraida prasījumu, ko pieņēmusi institūcija vienā no dalībvalstīm, saskaņā ar kuras tiesību aktiem persona, kas slimo, veikusi darbību, kura būtu varējusi izraisīt attiecīgo arodslimību, šī institūcija dara to zināmu institūcijai, kurai nosūtīts paziņojums saskaņā ar Īstenošanas regulas 67. panta 3. punktā noteikto kārtību, un turpmāk paziņo tai savu galīgo lēmumu.

2. Ja tiesības saņemt pabalstus iegūtas saskaņā ar tiesību aktiem, ko piemēro pēdējā institūcija, ņemot vērā Regulas 57. panta 2. punktu un 3. punkta a) un b) apakšpunktu, šī institūcija izmaksā avansus, kas nepārsniedz summu, kura vēl ir jānosaka, vajadzības gadījumā, pēc apspriešanās ar institūciju, kuras lēmums ticis apstrīdēts. Pēdējā institūcija atlīdzina izmaksāto avansu summu, ja lēmuma apstrīdēšanas iznākumā tai jānodrošina pabalsti. Šo summu pēc tam atrēķina no to pabalstu kopsummas, kas pienākas ieinteresētajai personai.

69. pants

Naudas pabalstu izmaksu sadale sklerogēnās pneimokoniozes gadījumos

Uz Regulas 57. panta 3. punkta c) apakšpunkta izpildi attiecas šādi noteikumi:

a) kompetentā institūcija dalībvalstī, saskaņā ar kuras tiesību aktiem piešķir naudas pabalstus, ievērojot Regulas 57. panta 1. punktu (turpmāk "par naudas pabalstu izmaksu atbildīgā institūcija"), izmanto veidlapu, kurā, cita starpā, iekļauts pārskats un kopsavilkums par visiem apdrošināšanas laikposmiem (vecuma apdrošināšana), kurus persona, kas slimo, pabeigusi saskaņā ar katras attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem;

b) par naudas pabalstu izmaksu atbildīgā institūcija nosūta šo veidlapu visām vecuma apdrošināšanas institūcijām katrā no šīm valstīm, kurās bijusi apdrošināta persona, kas slimo; katra no minētajām institūcijām ieraksta veidlapā apdrošināšanas laikposmus (vecuma apdrošināšana), kas pabeigti saskaņā ar tās piemērojamajiem tiesību aktiem, un nodod veidlapu atpakaļ par naudas pabalstu izmaksu atbildīgajai institūcijai;

c) pēc tam par naudas pabalstu atbildīgā institūcija sadala izdevumus starp sevi un pārējām attiecīgajām kompetentajām institūcijām; tā nosūta pārējām institūcijām apstiprināšanai paziņojumu par šo sadali, kā arī atbilstīgus pamatojuma dokumentus, it īpaši attiecībā uz piešķirto naudas pabalstu kopējo summu un sadales procentuālo aprēķinu;

d) katra kalendārā gada beigās par naudas pabalstu izmaksu atbildīgā institūcija nosūta visām pārējām attiecīgajām kompetentajām institūcijām pārskatu par kārtējā saimnieciskajā gadā izmaksātajiem naudas pabalstiem, norādot summu, kas katrai no minētajām institūcijām jāmaksā saskaņā ar c) apakšpunktā paredzēto sadali; katra no šīm institūcijām, cik vien ātri iespējams, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā, atmaksā par naudas pabalstu izmaksu atbildīgajai institūcijai summu, kas attiecīgajai institūcijai jāmaksā.

Regulas 58. panta 3. punkta izpilde

70. pants

Izziņa par ģimenes locekļiem, kas jāņem vērā, aprēķinot naudas pabalstus, to skaitā pensijas

1. Lai saņemtu pabalstus saskaņā ar Regulas 58. pantu, pieprasījuma iesniedzējs iesniedz izziņu par saviem ģimenes locekļiem, kas dzīvo citā dalībvalstī, nevis tajā, kur atrodas institūcija, kas atbild par pabalstu piešķiršanu.

Šo izziņu izsniedz veselības apdrošināšanas institūcija pēc ģimenes locekļu dzīvesvietas vai cita institūcija, kuru norādījusi kompetentā iestāde dalībvalstī, kurā viņi dzīvo. Līdzīgi piemēro Īstenošanas regulas 25. panta 2. punkta otro un trešo daļu.

Institūcija, kas atbild par naudas pabalstu piešķiršanu, var pieprasīt, ka pirmajā apakšdaļā paredzētās izziņas vietā pieprasījuma iesniedzējam jāiesniedz jauni civilstāvokli apliecinoši dokumenti par saviem ģimenes locekļiem, kas dzīvo citā dalībvalstī, nevis tajā, kur atrodas minētā institūcija.

2. Šā panta 1. punktā minētajā gadījumā, ja attiecīgās institūcijas piemērojamie tiesību akti paredz, ka ģimenes locekļiem jādzīvo zem viena jumta ar pieprasījuma iesniedzēju, tas, ka minētie ģimenes locekļi, lai arī viņi neatbilst šim nosacījumam, tomēr ir galvenokārt materiāli atkarīgi no pieprasījuma iesniedzēja, ir jāpierāda ar dokumentiem, kas apliecina, ka daļa no pieprasījuma iesniedzēja ienākumiem tiek regulāri nodota viņiem.

Regulas 60. panta izpilde

71. pants

Arodslimības progresēšana

1. Gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas 60. panta 1. punkts, darba ņēmējs nodrošina dalībvalsts institūcijai, pret kuru viņš ierosina prasību saistībā ar tiesībām saņemt pabalstus, visu informāciju par iepriekš piešķirtajiem pabalstiem sakarā ar attiecīgo slimību. Šī institūcija var vērsties jebkurā citā institūcijā, kas iepriekš bijusi kompetenta šajā jautājumā, lai saņemtu jebkuru informāciju, ko tā uzskata par vajadzīgu.

2. Gadījumā, uz kuru attiecas Regulas 60. panta 1. punkta c) apakšpunkts, kompetentā institūcija, kurai jāizmaksā naudas pabalsti, paziņo otrai attiecīgajai institūcijai, lai saņemtu tās piekrišanu, to izdevumu summu, kas jāsedz šai institūcijai arodslimības progresēšanas dēļ, kā arī atbilstīgu pamatojumu tam. Katra kalendārā gada beigās pirmā institūcija nosūta otrai institūcijai pārskatu par attiecīgajā saimnieciskajā gadā izmaksātajiem naudas pabalstiem, norādot summu, kas pienākas no otrās institūcijas, kura, cik vien ātri iespējams, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā to atmaksā pirmajai institūcijai.

3. Regulas 60. panta 2. punkta b) apakšpunkta pirmajā teikumā minētajā gadījumā par naudas pabalstu izmaksu atbildīgā institūcija paziņo attiecīgajām kompetentajām institūcijām, lai saņemtu to piekrišanu, par izmaiņām iepriekšējā izdevumu sadalē un sniedz pietiekamu pamatojumu par šīm izmaiņām.

4. Regulas 60. panta 2. punkta b) apakšpunkta otrajā teikumā minētajā gadījumā līdzīgi piemēro 2. punktu.

Regulas 61. panta 5. punkta izpilde

72. pants

Darba nespējas pakāpes novērtēšana, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība diagnosticēta iepriekš

1. Lai novērtētu darba nespējas pakāpi Regulas 61. panta 5. punktā minētajā gadījumā, darba ņēmējs kompetentajai institūcijai dalībvalstī, kuras tiesību subjekts viņš ir bijis laikā, kad noticis nelaimes gadījums darbā vai diagnosticēta arodslimība, sniedz visu informāciju par iepriekš notikušo nelaimes gadījumu darbā vai arodslimībām, ar kurām viņš saslimis, būdams jebkuras citas dalībvalsts tiesību subjekts, neatkarīgi no darba nespējas pakāpes, kas iegūta iepriekšējos gadījumos.

2. Saskaņā ar tiesību aktiem, ko tā piemēro attiecībā uz pabalstu tiesību iegūšanu un pabalsta lieluma noteikšanu, kompetentā institūcija ņem vērā darba nespējas pakāpi, kas iegūta iepriekšējos gadījumos.

3. Kompetentā institūcija var vērsties jebkurā citā institūcijā, kas iepriekš bijusi kompetenta šajā jautājumā, lai saņemtu jebkuru informāciju, ko tā uzskata par vajadzīgu.

Ja iepriekšēja darba nespēja ir iegūta nelaimes gadījumā, kamēr darba ņēmējs bijis tādas dalībvalsts tiesību subjekts, kurā neņem vērā darba nespējas izcelsmi, institūcija, kas ir kompetenta attiecībā uz iepriekšējo darba nespējas gadījumu, vai attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes norādītā organizācija pēc citas dalībvalsts kompetentās institūcijas pieprasījuma sniedz ziņas par iepriekšējās darba nespējas pakāpi un, ciktāl iespējams, jebkuras ziņas, kas ļauj noteikt, vai darba nespēju izraisījis nelaimes gadījums darbā otrās dalībvalsts institūcijas piemērojamo tiesību aktu izpratnē. Tādā gadījumā 2. punktu piemēro pēc analoģijas.

Regulas 62. panta 1. punkta izpilde

73. pants

Institūcijas, kurās var vērsties raktuvju un līdzīgu uzņēmumu strādnieki, uzturoties vai dzīvojot dalībvalstī, kas nav kompetentā valsts

1. Gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas 62. panta 1. punkts, un ja uzturēšanās vai dzīvesvietas valstī pabalsti, ko piešķir pēc apdrošināšanas sistēmas sakarā ar nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām fiziska darba strādniekiem tērauda rūpniecībā, ir vienādi ar pabalstiem, ko piešķir pēc īpašās sistēmas raktuvju un līdzīgu uzņēmumu strādniekiem, pēdējās kategorijas strādnieki var vērsties Īstenošanas regulas 3. pielikumā norādītajā tuvākajā institūcijā dzīvesvietas vai uzturēšanās dalībvalstī pat tad, ja tā ir institūcija, kas darbojas saskaņā ar apdrošināšanas sistēmu, kura piemērojama fiziska darba strādniekiem tērauda rūpniecībā, un tad minētā institūcija nodrošina šos pabalstus.

2. Ja pabalsti, ko piešķir pēc īpašās apdrošināšanas sistēmas raktuvju un līdzīgu uzņēmumu strādniekiem, sniedz lielākas priekšrocības, šiem strādniekiem ir tiesības vērsties institūcijā, kas atbild par šīs sistēmas pārvaldīšanu, vai tuvākajā institūcijā viņu uzturēšanās vai dzīvesvietas dalībvalstī, kas pārvalda apdrošināšanas sistēmu fiziska darba strādniekiem tērauda rūpniecībā. Pēdējā gadījumā attiecīgā institūcija pievērš darba ņēmēja uzmanību tam, ka, griežoties institūcijā, kas atbild par iepriekš minētās īpašās sistēmas pārvaldīšanu, viņš saņems izdevīgākus pabalstus; turklāt tai ir jāpaziņo šīs institūcijas nosaukums un adrese.

Regulas 62. panta 2. punkta izpilde

74. pants

Laikposms, kad pabalstus jau ir nodrošinājusi citas dalībvalsts institūcija

Saistībā ar Regulas 62. panta 2. punktu dalībvalsts institūcija, kurai jānodrošina pabalsti, var pieprasīt citas dalībvalsts institūcijai sniegt tai ziņas par laikposmu, kad šī institūcija jau nodrošinājusi pabalstus sakarā ar to pašu nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

Pensijas pieprasījumu iesniegšana un izskatīšana, izņemot pensijas sakarā ar arodslimībām, uz kurām attiecas Regulas 57. pants

75. pants

1. Lai saņemtu pensiju vai papildu piemaksu saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, darba ņēmējs vai viņu kā apgādnieku zaudējušas personas, kuras dzīvo citā dalībvalstī, iesniedz pieprasījumu kompetentajai institūcijai vai dzīvesvietas institūcijai, kas pārsūta šo pieprasījumu kompetentajai institūcijai. Pieprasījumu iesniedz, ievērojot šādus noteikumus:

a) pieprasījumam pievieno vajadzīgos pamatojuma dokumentus, un to noformē, izmantojot veidlapas, kas paredzētas tiesību aktos, saskaņā ar kuriem darbojas kompetentā institūcija;

b) pieprasījuma iesniedzēja sniegto ziņu patiesumu apliecina pieprasījuma veidlapai pievienotie oficiālie dokumenti vai to apstiprina kompetentās organizācijas dalībvalstī, kurā dzīvo pieprasījuma iesniedzējs.

2. Kompetentā institūcija paziņo pieprasījuma iesniedzējam savu lēmumu tieši vai ar sadarbības organizācijas kompetentajā valstī starpniecību; tā nosūta šā lēmuma norakstu sadarbības organizācijai dalībvalstī, kurā dzīvo pieprasījuma iesniedzējs.

Administratīvās pārbaudes un medicīniskā izmeklēšana

76. pants

1. Administratīvās pārbaudes un medicīnisko izmeklēšanu, kas paredzēta pensiju pārskatīšanas gadījumā, pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma veic institūcija dalībvalstī, kurā atrodas persona, kam ir tiesības saņemt pabalstus, saskaņā ar šīs institūcijas piemērojamajos tiesību aktos noteikto kārtību. Kompetentā institūcija tomēr patur tiesības pieprasīt, ka personu, kam ir tiesības saņemt pabalstus, izmeklē tās izvēlēts ārsts.

2. Jebkura persona, kas saņem pensiju sev vai bārenim, informē institūciju, kas ir atbildīga par izmaksu, par visām viņa vai bāreņa dzīves apstākļu izmaiņām, kuras var ietekmēt tiesības saņemt pensiju.

Pensiju izmaksa

77. pants

Pensijas, kuras pienākas no vienas dalībvalsts institūcijas pieprasījuma iesniedzējiem, kas dzīvo citā dalībvalstī, izmaksā saskaņā ar Īstenošanas regulas 53. līdz 58. pantā noteikto kārtību.

5. NODAĻA

APBEDĪŠANAS PABALSTI

Regulas 64., 65. un 66. panta izpilde

78. pants

Pabalsta pieprasījuma iesniegšana

Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, kas nav valsts, kurā viņš dzīvo, pieprasījuma iesniedzējs iesniedz pieprasījumu kompetentajai institūcijai vai dzīvesvietas institūcijai.

Pieprasījumam jāpievieno pamatojuma dokumenti, kas paredzēti tiesību aktos, saskaņā ar kuriem darbojas kompetentā institūcija.

Pieprasījuma iesniedzēja sniegto ziņu patiesumu apliecina pieprasījumam pievienotie oficiālie dokumenti vai to apstiprina kompetentās organizācijas dalībvalstī, kurā dzīvo pieprasījuma iesniedzējs.

79. pants

Izziņa par apdrošināšanas laikposmiem

1. Lai izmantotu Regulas 64. panta noteikumus, pieprasījuma iesniedzējs iesniedz kompetentajai institūcijai izziņu, kurā norāda apdrošināšanas laikposmus, kad darba ņēmējs veicis iemaksas saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kuras tiesību subjekts viņš pēdējā laikā bijis.

2. Šo izziņu pēc pieprasījuma iesniedzēja lūguma izsniedz attiecīgā veselības apdrošināšanas institūcija, kurā attiecīgā gadījumā darba ņēmējs bijis iepriekš apdrošināts. Ja pieprasījuma iesniedzējs nav iesniedzis minēto izziņu, kompetentā institūcija to saņem no kādas citas iepriekš minētās institūcijas.

3. Ja ir jāņem vērā apdrošināšanas laikposmi, kas iepriekš pabeigti saskaņā ar jebkuras citas dalībvalsts tiesību aktiem, līdzīgi piemēro 1. un 2. punkta noteikumus, lai tiktu izpildīti kompetentās valsts tiesību aktos ietvertie nosacījumi.

6. NODAĻA

BEZDARBNIEKA PABALSTI

Regulas 67. panta izpilde

80. pants

Izziņas par apdrošināšanas vai nodarbinātības laikposmiem

1. Lai izmantotu Regulas 67. panta 1., 2. vai 4. punkta noteikumus, pieprasījuma iesniedzējs iesniedz kompetentajai institūcijai izziņu, kurā norāda apdrošināšanas vai nodarbinātības laikposmus, kas iepriekš pabeigti saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kuras tiesību subjekts viņš bijis, kā arī jebkuras citas ziņas, ko paredz šīs institūcijas piemērojamie tiesību akti.

2. Šo izziņu pēc ieinteresētās personas pieprasījuma izsniedz institūcija, kas ir kompetenta bezdarba jautājumos dalībvalstī, kuras tiesību subjekts tā pēdējā laikā ir bijusi, vai cita minētās dalībvalsts kompetentās iestādes norādītā institūcija. Ja tā nav iesniegusi minēto izziņu, kompetentā institūcija saņem to no kādas citas iepriekš minētās institūcijas.

3. Ja ir jāņem vērā apdrošināšanas vai nodarbinātības laikposmi, kas iepriekš pabeigti saskaņā ar jebkuras citas dalībvalsts tiesību aktiem, līdzīgi piemēro 1. un 2. punktu, lai tiktu izpildīti kompetentās valsts tiesību aktos ietvertie nosacījumi.

Regulas 68. panta izpilde

81. pants

Izziņas pabalstu aprēķināšanai

Ja atbildību par pabalstu aprēķināšanu uzņemas institūcija, kas minēta Regulas 68. panta 1. punktā, un ja persona pēdējoreiz bijusi nodarbināta mazāk nekā četras nedēļas tajā dalībvalstī, kur atrodas šī institūcija, tā iesniedz minētajai institūcijai izziņu, kurā norāda pēdējās nodarbošanās raksturu, kas ilgusi vismaz četras nedēļas citā dalībvalstī, kā arī to, kādā tautsaimniecības nozarē šī persona bijusi nodarbināta. Ja ieinteresētā persona nav iesniegusi šo izziņu, minētā institūcija to saņem no institūcijas, kas ir kompetenta bezdarba jautājumos otrajā dalībvalstī un kurā šī persona bijusi pēdējā laikā apdrošināta, vai no citas institūcijas, ko norādījusi šīs dalībvalsts kompetentā iestāde.

82. pants

Izziņa par ģimenes locekļiem, kuri jāņem vērā, aprēķinot pabalstus

1. Lai izmantotu Regulas 68. panta 2. punkta noteikumus, persona iesniedz kompetentajai institūcijai izziņu par saviem ģimenes locekļiem, kas dzīvo citā dalībvalstī, nevis tur, kur atrodas minētā institūcija.

2. Šo izziņu izsniedz institūcija, ko norādījusi kompetentā iestāde dalībvalstī, kurā dzīvo ģimenes locekļi. Tā apliecina, ka ģimenes locekļi nav ņemti vērā, aprēķinot bezdarbnieka pabalstus, kas pienākas citai personai saskaņā ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem. Izziņa ir derīga divpadsmit mēnešus no tās izsniegšanas dienas. To var pagarināt; šajā gadījumā tā ir derīga no tās pagarināšanas dienas. Ieinteresētā persona tūlīt paziņo kompetentajai institūcijai par visiem faktiem, kuru dēļ būtu jāgroza minētā izziņa; šādi grozījumi stājas spēkā dienā, kad noticis šis fakts.

Regulas 69. panta izpilde

83. pants

Nosacījumi un ierobežojumi pabalstu tiesību saglabāšanai, ja bezdarbnieks pārceļas uz citu dalībvalsti

1. Lai saglabātu tiesības saņemt pabalstus, bezdarbnieks, uz kuru attiecas Regulas 69. panta 1. punkts, iesniedz institūcijai savā jaunajā atrašanās vietā izziņu, kurā kompetentā institūcija apliecina, ka viņam vēl arvien ir tiesības saņemt pabalstus saskaņā ar minētā panta 1. punkta b) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem. Kompetentā institūcija šajā izziņā, cita starpā, norāda:

a) bezdarbniekam izmaksājamā pabalsta summu saskaņā ar kompetentās valsts tiesību aktiem;

b) dienu, no kuras bezdarbnieks vairs nav pieejams kompetentās valsts nodarbinātības dienestam;

c) termiņu saskaņā ar Regulas 69. panta 1. punkta b) apakšpunktu, kurš jāievēro, reģistrējoties kā personai, kas meklē darbu dalībvalstī, uz kuru šis bezdarbnieks ir pārcēlies;

d) maksimālo laiku saskaņā ar Regulas 69. panta 1. punkta c) apakšpunktu, kad var saglabāt tiesības saņemt pabalstu;

e) faktus, kas var ietekmēt tiesības saņemt pabalstu.

2. Bezdarbnieks, kas gatavojas pārcelties uz citu dalībvalsti darba meklējumos, pirms aizbraukšanas izņem 1. punktā minēto izziņu. Ja bezdarbnieks nav iesniedzis minēto izziņu, institūcija viņa jaunajā atrašanās vietā saņem to no kompetentās institūcijas. Kompetentās valsts nodarbinātības dienestam jānodrošina, lai bezdarbnieks būtu informēts par saviem pienākumiem, kas izriet no Regulas 69. panta, kā arī no pašreizējā panta.

3. Institūcija bezdarbnieka jaunajā atrašanās vietā paziņo kompetentajai institūcijai bezdarbnieka reģistrācijas dienu un dienu, kad sākta pabalstu izmaksa, kā arī izmaksā kompetentās valsts pabalstus saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktos paredzēto kārtību, uz kuru ir pārcēlies bezdarbnieks.

Institūcija bezdarbnieka jaunajā atrašanās vietā veic pārbaudi vai organizē tās veikšanu tā, it kā tai būtu darīšana ar bezdarbnieku, kam ir tiesības saņemt pabalstus saskaņā ar tiesību aktiem, ko tā piemēro. Tā informē kompetento institūciju par visiem faktiem, uz kuriem var attiecināt iepriekš minētā 1. punkta e) apakšpunktu, tiklīdz tas kļūst tai zināms, un gadījumos, kad pabalsts ir jāaptur vai jāatsauc, tā tūlīt pārtrauc pabalsta izmaksu. Kompetentā institūcija nekavējoties to informē, cik lielā mērā un no kuras dienas šis fakts ietekmē bezdarbnieka tiesības saņemt pabalstu. Piemērotā gadījumā pabalstu izmaksu var atsākt tikai pēc šīs informācijas saņemšanas. Ja pabalsts ir jāsamazina, institūcija bezdarbnieka jaunajā atrašanās vietā, ņemot vērā grozījumus, turpina viņam izmaksāt samazinātu pabalsta summu pēc atbildes saņemšanas no kompetentās institūcijas.

4. Divas vai vairākas dalībvalstis vai šo dalībvalstu kompetentās institūcijas pēc Administratīvās komisijas atzinuma saņemšanas var vienoties par citu izpildes noteikumu ieviešanu.

Regulas 71. panta izpilde

84. pants

Bezdarbnieki, kas savā pēdējā nodarbinātības laikā dzīvoja dalībvalstī, kura nav kompetentā valsts

1. Piemērojot Īstenošanas regulas 80. pantu, kā arī gadījumos, kas minēti Regulas 71. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā un 71. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punkta pirmajā teikumā, par kompetento institūciju ir uzskatāma dzīvesvietas institūcija.

2. Lai pieprasītu pabalstus saskaņā ar Regulas 71. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu, bezdarbnieks papildus Īstenošanas regulas 80. pantā paredzētajai izziņai iesniedz dzīvesvietas institūcijai izziņu no institūcijas dalībvalstī, kuras tiesību subjekts viņš ir bijis pēdējā laikā, norādot, ka viņam nav tiesību saņemt pabalstu saskaņā ar Regulas 69. pantu.

3. Piemērojot Regulas 71. panta 2. punktu, dzīvesvietas institūcija pieprasa no kompetentās institūcijas jebkuru informāciju par bezdarbnieka tiesībām saņemt pabalstus no šīs institūcijas.

7. NODAĻA

ĢIMENES PABALSTI UN PIEMAKSAS

Regulas 72. panta izpilde

85. pants

Izziņa par nodarbinātības laikposmiem

1. Lai izmantotu Regulas 72. panta noteikumus, persona iesniedz kompetentajai institūcijai izziņu, kurā norāda nodarbinātības laikposmus, kas pabeigti saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kuras tiesību subjekts viņš pēdējā laikā bijis.

2. Šo izziņu pēc ieinteresētās personas pieprasījuma izsniedz institūcija, kas ir kompetenta ģimenes pabalstu jautājumos dalībvalstī, kurā viņš bijis pēdējoreiz apdrošināts, vai cita institūcija, ko norādījusi minētās dalībvalsts kompetentā iestāde. Ja pieprasījuma iesniedzējs nav iesniedzis minēto izziņu, kompetentā institūcija to saņem no kādas citas iepriekš minētās institūcijas, ja veselības apdrošināšanas institūcija nevar tai nosūtīt Īstenošanas regulas 16. panta 1. punktā paredzētās izziņas norakstu.

3. Ja ir jāņem vērā nodarbinātības laikposmi, kas iepriekš pabeigti saskaņā ar jebkuras citas dalībvalsts tiesību aktiem, līdzīgi piemēro 1. un 2. punktu, lai izpildītu kompetentās valsts tiesību aktos ietvertos nosacījumus.

Regulas 73. panta 1. punkta un 75. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta izpilde

86. pants

Darba ņēmēji, uz kuriem attiecas citas dalībvalsts, nevis Francijas, tiesību akti

1. Lai saņemtu ģimenes pabalstus saskaņā ar Regulas 73. panta 1. punktu, darba ņēmējs iesniedz pieprasījumu kompetentajai institūcijai, vajadzības gadījumā, ar darba devēja starpniecību.

2. Kā pamatojumu savam pieprasījumam darba ņēmējs iesniedz izziņu par ģimenes stāvokli, ko izdevušas civillietās kompetentas iestādes ģimenes locekļu dzīvesvietas valstī. Šī izziņa jāiesniedz reizi gadā.

3. Ja kompetentās valsts tiesību akti paredz, ka ģimenes pabalstus drīkst izmaksāt vai tie ir jāizmaksā citai personai, nevis pašam darba ņēmējam, šis darba ņēmējs kā pamatojumu savam pieprasījumam iesniedz arī ziņas par indivīdu (uzvārds, vārds, pilna adrese), kuram jāizmaksā pabalsti dzīvesvietas valstī.

4. Divu vai vairāku dalībvalstu kompetentās iestādes var vienoties par īpašu kārtību ģimenes pabalstu izmaksai, piemēram, lai atvieglotu Regulas 75. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta izpildi. Šādas vienošanās dara zināmas Administratīvajai komisijai.

5. Darba ņēmējs informē kompetento institūciju, vajadzības gadījumā, ar darba devēja starpniecību, par:

- visām ģimenes locekļu dzīves apstākļu izmaiņām, kas var ietekmēt tiesības saņemt ģimenes pabalstus;

- visām izmaiņām to ģimenes locekļu skaitā, kam pienākas ģimenes pabalsti,

- šo ģimenes locekļu dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas maiņu,

- jebkuru profesionālo darbību, kuras dēļ pienākas ģimenes pabalsti arī saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā ģimenes locekļi dzīvo.

Reguls 73. panta 2. punkta izpilde

87. pants

Darba ņēmēji, kas ir Francijas tiesību subjekti

1. Lai saņemtu ģimenes piemaksas saskaņā ar Regulas 73. panta 2. punktu, darba ņēmējs iesniedz pieprasījumu kompetentajai institūcijai, kas viņam izsniedz izziņu, kura apliecina, ka viņš atbilst nodarbinātības nosacījumiem, kas reglamentē iespējas iegūt ģimenes piemaksu tiesības saskaņā ar Francijas tiesību aktiem. Tajā pašā laikā darba ņēmējs paraksta paziņojumu, kas apliecina, ka viņam nav tiesību saņemt ģimenes piemaksas saskaņā ar ģimenes locekļu dzīvesvietas valsts tiesību aktiem, pamatojoties uz profesionālo darbību.

Ja Francijas tiesību akti paredz tiesības saņemt ģimenes piemaksas laikposmā, kas atbilst nodarbinātības laikposmu ilgumam, izziņā norāda kopējo nodarbinātības ilgumu attiecīgajā laikposmā.

Ģimenes locekļi reģistrējas dzīvesvietas institūcijā, uzrādot šo izziņu un pamatojuma dokumentus, kas ģimenes piemaksas piešķiršanai ir vajadzīgi atbilstīgi tiesību aktiem, saskaņā ar kuriem darbojas institūcija.

Ja ģimenes locekļi nav iesnieguši minēto izziņu, dzīvesvietas institūcija saņem to no kompetentās institūcijas.

2. Šā panta 1. punktā paredzētā izziņa ir derīga trīs mēnešu laikā no izsniegšanas dienas, un tā ik pēc trim mēnešiem automātiski jāpagarina kompetentajā institūcijā.

3. Sezonas strādniekiem 1. punktā paredzētā izziņa ir derīga visu paredzamo sezonas darba laiku, ja vien kompetentā institūcija pa to laiku nepaziņo dzīvesvietas institūcijai par tās anulēšanu.

4. Ja tiesību akti dalībvalstī, kurā dzīvo ģimenes locekļi, paredz ik mēnesi vai reizi ceturksnī piešķirt ģimenes piemaksas, turpretim Francijas tiesību akti paredz, ka tiesības saņemt ģimenes piemaksas saglabājas laikposmā, kas atbilst nodarbinātības ilgumam, ģimenes piemaksas piešķir, ievērojot attiecību starp šo laikposma ilgumu un laikposmu, kurš noteikts ģimenes locekļu dzīvesvietas valsts tiesību aktos.

5. Ja tiesību akti dalībvalstī, kurā dzīvo ģimenes locekļi, paredz izsniegt piemaksas vairākas dienas, un šo dienu skaits atbilst nodarbinātības dienu skaitam, turpretim Francijas tiesību akti paredz tiesības saņemt ģimenes piemaksas vienu mēnesi, tad ģimenes piemaksas izsniedz vienu mēnesi.

6. Ja gadījumos, kas minēti 4. un 5. punktā, nodarbinātības laikposmus, kas pabeigti saskaņā ar Francijas tiesību aktiem, norāda citās vienībās, nevis tajās, ko izmanto, aprēķinot ģimenes piemaksas saskaņā ar tiesību aktiem dalībvalstīs, kurās dzīvo ģimenes locekļi, pārrēķinu veic saskaņā ar Īstenošanas regulas 15. panta 3. punkta noteikumiem.

7. Kompetentā institūcija tūlīt informē institūciju pēc ģimenes locekļu dzīvesvietas, kurā dienā darba ņēmējam beidzas tiesības saņemt ģimenes piemaksas vai kurā dienā viņš pārceļas uz jaunu dzīvesvietu no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti.

Institūcija pēc ģimenes locekļu dzīvesvietas var jebkurā laikā lūgt kompetento institūciju sniegt tai jebkuras ziņas par darba ņēmēja tiesībām saņemt ģimenes piemaksas.

Ja kompetentā institūcija uzskata, ka pastāv tāda vajadzība, dzīvesvietas institūcija pēc tās pieprasījuma pārbauda 1. punkta pirmajā apakšdaļā minēto paziņojumu.

8. Ģimenes locekļiem jāinformē institūcija pēc savas dzīvesvietas par visām dzīves apstākļu izmaiņām, kas var ietekmēt viņu tiesības saņemt ģimenes piemaksas, jo īpaši par dzīvesvietas maiņu.

Regulas 74. panta 1. punkta izpilde

88. pants

Bezdarbnieki, kas ir citas dalībvalsts, nevis Francijas, tiesību subjekti

Līdzīgi piemēro Īstenošanas regulas 86. pantu bezdarbniekiem, uz kuriem attiecas regulas 74. panta 1. punkts.

Regulas 74. panta 2. punkta izpilde

89. pants

Bezdarbnieki, kas ir Francijas tiesību subjekti

1. Lai saņemtu ģimenes piemaksas tajā dalībvalstī, kurā viņi dzīvo, ģimenes locekļi, uz kuriem attiecas Regulas 74. panta 2. punkts, iesniedz dzīvesvietas institūcijai izziņu, kas apliecina, ka bezdarbnieks saņem bezdarbnieka pabalstus saskaņā ar Francijas tiesību aktiem.

Šo izziņu izsniedz Francijas institūcija, kas ir kompetenta bezdarba jautājumos, vai institūcija, kuru norādījusi kompetentā iestāde Francijā, pēc bezdarbnieka pieprasījuma, viņam parakstot paziņojumu, kas apliecina, ka viņam nav tiesību saņemt ģimenes piemaksas saskaņā ar ģimenes locekļu dzīvesvietas valsts tiesību aktiem, pamatojoties uz profesionālo darbību.

Ja ģimenes locekļi nav iesnieguši minēto izziņu, dzīvesvietas institūcija saņem to no kompetentās institūcijas.

2. Līdzīgi piemēro Īstenošanas regulas 87. panta 2. līdz 8. punktu.

8. NODAĻA

PABALSTI BĀREŅIEM UN BĒRNIEM, KAS IR PENSIONĀRU APGĀDĪBĀ

Regulas 77., 78. un 79. panta izpilde

90. pants

1. Lai saņemtu pabalstus saskaņā ar Regulas 77. vai 78. pantu, pieprasījuma iesniedzējs iesniedz pieprasījumu institūcijai pēc savas dzīvesvietas saskaņā ar šīs institūcijas piemērojamajos tiesību aktos noteikto kārtību.

2. Ja pieprasījuma iesniedzējs tomēr nedzīvo tajā dalībvalstī, kur atrodas kompetentā institūcija, viņš var iesniegt pieprasījumu kompetentajai institūcijai vai dzīvesvietas institūcijai, kura pēc tam pārsūta pieprasījumu kompetentajai institūcijai, norādot tā iesniegšanas dienu. Šī diena ir uzskatāma par dienu, kurā pieprasījums iesniegts kompetentajai institūcijai.

3. Ja 2. punktā minētā kompetentā institūcija konstatē, ka saskaņā ar tās piemērojamajiem tiesību aktiem tādas tiesības nepastāv, tā tūlīt pārsūta šo pieprasījumu kopā ar visiem vajadzīgajiem dokumentiem un informāciju institūcijai dalībvalstī, saskaņā ar kuras tiesību aktiem darba ņēmējs ir pabeidzis savu visgarāko apdrošināšanas laikposmu.

Vajadzības gadījumā šo lietu, ievērojot tos pašus nosacījumus, var nosūtīt atpakaļ institūcijai dalībvalstī, saskaņā ar kuras tiesību aktiem darba ņēmējs ir veicis savu visīsāko apdrošināšanas laikposmu.

4. Vajadzības gadījumā Administratīvā komisija nosaka jebkuru papildu kārtību, kas ir jāievēro, iesniedzot pabalstu pieprasījumus.

91. pants

1. Pabalstus, kas izmaksājami saskaņā ar Regulas 77. vai 78. pantu, izmaksā, ievērojot Īstenošanas regulas 53. līdz 58. pantu.

2. Vajadzības gadījumā dalībvalstu kompetentās iestādes norāda institūciju, kas ir kompetenta attiecībā uz to pabalstu izmaksu, kuri pienākas saskaņā ar Regulas 77. vai 78. pantu.

92. pants

Jebkura persona, kurai saskaņā ar Regulas 77. vai 78. pantu izmaksā pabalstus bāreņiem vai pensionāra bērniem, informē institūciju, kas atbild par šo pabalstu izmaksu, par:

- visām bērnu vai bāreņu dzīves apstākļu izmaiņām, kas var ietekmēt tiesības saņemt pabalstus,

- visām izmaiņām to bērnu vai bāreņu skaitā, kuriem pienākas pabalsti,

- bērnu vai bāreņu dzīvesvietas maiņu,

- jebkuru profesionālo darbību, kas dod tiesības saņemt ģimenes pabalstus vai ģimenes piemaksas šiem bērniem vai bāreņiem.

V SADAĻA

FINANŠU NOTEIKUMI

93. pants

Veselības un maternitātes apdrošināšanas pabalstu atmaksāšana, izņemot tos, kas paredzēti Īstenošanas regulas 94. un 95. pantā

1. Pabalstu natūrā faktisko summu, ko piešķir saskaņā ar Regulas 19. panta 1. un 2. punktu darba ņēmējiem un viņu ģimenes locekļiem, kas dzīvo vienā dalībvalstī, kā arī pabalstus natūrā, ko piešķir saskaņā ar Regulas 22. pantu, 25. panta 1., 3. un 4. punktu, 26. pantu, 29. panta 1. punktu vai 31. pantu, institūcijai, kura piešķīrusi minētos pabalstus, kā tas norādīts tās grāmatvedības rēķinos, atmaksā kompetentā institūcija.

2. Regulas 29. panta 1. punktā un 31. pantā minētajos gadījumos, kā arī šā panta 1. punktā, institūcija pēc pensionāra dzīvesvietas ir uzskatāma par kompetento institūciju.

3. Ja 1. punktā minēto pabalstu faktiskā summa nav uzrādīta tās institūcijas grāmatvedības dokumentos, kas tos ir piešķīrusi, un nav panākta vienošanās saskaņā ar 6. punktu, atmaksājamo summu nosaka, pamatojoties uz vienreizējiem maksājumiem, aprēķinot tos pēc visām attiecīgajām norādēm un izmantojot visus pieejamos datus. Administratīvā komisija izvērtē, kas būtu jāņem par pamatu, aprēķinot vienreizējos maksājumus, un lemj par to summu.

4. Veicot atmaksājumu, neņem vērā tarifus, kas ir augstāki par tiem tarifiem, ko piemēro pabalstiem natūrā, kurus piešķir darba ņēmējiem, kas ir tās valsts tiesību subjekti, kuras tiesību aktus piemēro institūcija, kas nodrošinājusi 1. punktā minētos pabalstus.

5. Līdzīgi piemēro 1. un 2. punktu, ja veic to naudas pabalstu atmaksāšanu, kas piešķirti saskaņā ar Īstenošanas regulas 18. panta 8. punkta otro teikumu.

6. Divas vai vairākas dalībvalstis vai šo dalībvalstu kompetentās iestādes pēc Administratīvas komisijas atzinuma saņemšanas var vienoties par citiem atmaksājamo summu novērtēšanas paņēmieniem, piemēram, ņemot par pamatu vienreizējos maksājumus.

94. pants

To pabalstu natūrā atmaksāšana, kas piešķirti sakarā ar veselības un maternitātes apdrošināšanu darba ņēmēja ģimenes locekļiem, kuri nedzīvo vienā dalībvalstī ar darba ņēmēju

1. Pabalstu natūrā summu, kas piešķirti saskaņā ar Regulas 19. panta 2. punktu darba ņēmēja ģimenes locekļiem, kuri nedzīvo vienā dalībvalstī ar šo darba ņēmēju, institūcijām, kas piešķīrušas minētos pabalstus, katru kalendāro gadu atmaksā kompetentās institūcijas, ņemot par pamatu vienreizējo maksājumu, kurš ir, cik vien iespējams, pietuvināts faktiskajiem izdevumiem.

2. Vienreizējo maksājumu nosaka, reizinot vidējās gada izmaksas uz vienu ģimeni ar vidējo ģimeņu skaitu gadā, kas būtu jāņem vērā, un samazinot iegūto summu par divdesmit procentiem.

3. Parametrus, kas ir vajadzīgi, lai aprēķinātu minēto vienreizējo maksājumu, nosaka šādi:

a) vidējās gada izmaksas uz vienu ģimeni katrā dalībvalstī iegūst, gada izdevumus sakarā ar visiem pabalstiem natūrā, ko saskaņā ar sociālā nodrošinājuma sistēmām, kuras jāņem vērā, šīs dalībvalsts institūcijas piešķīrušas visiem darba ņēmēju ģimenes locekļiem, kas ir minētās dalībvalsts tiesību subjekti, izdalot ar tādu darba ņēmēju vidējo skaitu gadā, kam ir ģimenes locekļi; sociālā nodrošinājuma sistēmas, kas jāņem vērā šajā sakarā, ir norādītas 9. pielikumā;

b) divu dalībvalstu institūciju savstarpējos norēķinos vidējais gada ģimeņu skaits, kas būtu jāņem vērā, ir vienāds ar to darba ņēmēju vidējo skaitu gadā, kuri ir vienas no minētajām dalībvalstīm tiesību subjekti, un kuru ģimenes locekļiem ir tiesības saņemt pabalstus natūrā, kas jānodrošina citas dalībvalsts institūcijai.

4. Ģimeņu skaitu, kas būtu jāņem vērā saskaņā ar 3. punkta b) apakšpunktu, nosaka, izmantojot sarakstu, ko šim nolūkam sastādījusi dzīvesvietas institūcija, ņemot par pamatu kompetentās institūcijas sniegtos dokumentāros pierādījumus par ieinteresēto personu tiesībām. Ja rodas strīdi, attiecīgās institūcijas iesniedz savus apsvērumus Īstenošanas regulas 101. panta 3. punktā paredzētajai Revīzijas padomei.

5. Administratīvā komisija nosaka veidu un kārtību 3. un 4. punktā minēto aprēķinu parametru noteikšanai.

6. Divas vai vairākas dalībvalstis vai šo valstu kompetentās iestādes pēc Administratīvas komisijas atzinuma saņemšanas var vienoties par citiem atmaksājamo summu novērtēšanas paņēmieniem.

95. pants

To pabalstu natūrā atmaksāšana, kas sakarā ar veselības un maternitātes apdrošināšanu piešķirti pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem, kuriem nav tiesību saņemt pabalstus saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, kurā viņi dzīvo

1. To pabalstu natūrā summu, kas piešķirta saskaņā ar Regulas 28. panta 1. punktu, institūcijām, kuras ir piešķīrušas minētos pabalstus, atmaksā kompetentā institūcija, ņemot par pamatu vienreizējo maksājumu, kas ir, cik vien iespējams, pietuvināts faktiskajiem izdevumiem.

2. Vienreizējo maksājumu nosaka, reizinot vidējās gada izmaksas uz vienu pensionāru ar vidējo pensionāru skaitu gadā, kas būtu jāņem vērā, un samazinot iegūto summu par divdesmit procentiem.

3. Parametrus, kas ir vajadzīgi, lai aprēķinātu minēto vienreizējo maksājumu, nosaka saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a) vidējās gada izmaksas uz vienu pensionāru katrā dalībvalstī iegūst, izdalot gada kopējās izmaksas sakarā ar pabalstiem natūrā, ko šīs dalībvalsts institūcijas ir piešķīrušas visiem pensionāriem, kuru pensijas ir izmaksājamas saskaņā ar šīs dalībvalsts tiesību aktiem pēc vērā ņemamām sociālā nodrošinājuma sistēmām, un viņu ģimenes locekļiem, ar vidējo pensionāru skaitu gadā; sociālā nodrošinājuma sistēmas, kas būtu jāņem vērā šajā sakarā, ir norādītas 9. pielikumā;

b) divu dalībvalstu institūciju savstarpējos norēķinos, vidējais pensionāru skaits gadā, kas būtu jāņem vērā, ir vienāds ar Regulas 28. panta 2. punktā minēto vidējo pensionāru skaitu gadā, kuriem, dzīvojot vienā dalībvalstī, ir tiesības saņemt pabalstus natūrā, kuri iekasējami no institūcijas citā dalībvalstī.

4. Pensionāru skaitu, kas būtu jāņem vērā saskaņā ar 3. punkta b) apakšpunktu, nosaka, izmantojot sarakstu, ko šim nolūkam sastādījusi dzīvesvietas institūcija, ņemot par pamatu kompetentās institūcijas sniegtos dokumentāros pierādījumus par ieinteresēto personu tiesībām. Ja rodas strīdi, attiecīgās institūcijas iesniedz savus Īstenošanas regulas 101. panta 3. punktā paredzētajai Revīzijas padomei.

5. Administratīvā komisija nosaka veidu un kārtību 3. un 4. punktā minēto aprēķinu parametru noteikšanai.

6. Divas vai vairākas dalībvalstis vai šo dalībvalstu kompetentās iestādes pēc Administratīvas komisijas atzinuma saņemšanas var vienoties ieviest citus atmaksājamo summu novērtēšanas paņēmienus.

Regulas 63. panta 2. punkta izpilde

96. pants

To pabalstu natūrā atmaksāšana, kurus saskaņā ar apdrošināšanas sistēmu ir piešķīrusi vienas dalībvalsts institūcija citas dalībvalsts institūcijas vārdā pēc nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām

Saistībā ar Regulas 63. panta 2. punktu Īstenošanas regulas 93. pantu piemēro pēc analoģijas.

Regulas 70. panta 2. punkta izpilde

97. pants

To bezdarbnieka pabalstu atmaksāšana, kas izmaksāti bezdarbniekiem, kuri darba meklējumos pārcēlušies uz citu valsti

1. Saskaņā ar Regulas 69. pantu izmaksāto pabalstu summu institūcijai, kas izmaksājusi minētos pabalstus, kā tas uzrādīts šīs institūcijas grāmatvedības rēķinos, atmaksā kompetentā institūcija.

2. Divas vai vairākas dalībvalstis vai šo valstu kompetentās iestādes var:

- pēc Administratīvās komisijas atzinuma saņemšanas vienoties ieviest citus atmaksājamo summu noteikšanas veidus, piemēram, vienreizējus maksājumus vai citus maksājumu veidus, vai

- atteikties no jebkādas atmaksāšanas institūciju starpā.

To ģimenes piemaksu atmaksāšana, kas izmaksātas saskaņā ar Regulas 73. panta 2. punktu un 74. panta 2. punktu

98. pants

Darba ņēmēju, Francijas tiesību subjektu, ģimenes locekļi vai to bezdarbnieku ģimenes locekļi, kas saņem bezdarbnieka pabalstus saskaņā ar Francijas tiesību aktiem

1. Saskaņā ar Regulas 73. panta 2. punktu un 74. panta 2. punktu izmaksāto ģimenes piemaksu faktisko summu institūcijai, kas izmaksājusi šīs ģimenes piemaksas, kuras uzrādītas šīs institūcijas grāmatvedības dokumentos, atmaksā kompetentā Francijas institūcija.

2. Francija un ikviena cita dalībvalsts vai Francijas un ikvienas citas dalībvalsts kompetentās institūcijas, savstarpēji vienojoties, var paredzēt šo ģimenes piemaksu atmaksāšanu vienreizēja maksājuma veidā. Veicot atmaksāšanu vienreizēja maksājuma veidā, šo vienreizējo maksājumu nosaka, reizinot vidējās gada izmaksas uz vienu ģimeni ar vidējo ģimeņu skaitu gadā, kas būtu jāņem vērā.

3. Parametrus, kas ir vajadzīgi, lai aprēķinātu minēto vienreizējo maksājumu, nosaka saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a) vidējās gada izmaksas uz vienu ģimeni iegūst, izdalot kopējās gada izmaksas sakarā ar ģimenes piemaksām, ko izmaksājušas institūcijas dalībvalstī, kurā dzīvo ģimenes locekļi, visiem darba ņēmēju vai bezdarbnieku ģimenes locekļiem, kas dzīvo šajā dalībvalstī, ar vidējo ģimeņu skaitu gadā, kam ir tiesības saņemt pabalstus;

b) vidējais ģimeņu skaits gadā, kas būtu jāņem vērā, ir vienāds ar to darba ņēmēju vidējo skaitu gadā, kuri ir kompetentās valsts tiesību subjekti, un, atkarībā no apstākļiem, ar to bezdarbnieku vidējo skaitu gadā, kas saņem bezdarbnieka pabalstus no institūcijas kompetentajā valstī, kuru ģimenes locekļiem ir tiesības saņemt ģimenes piemaksas, ko izmaksā institūcija citā dalībvalstī, kurā viņi dzīvo.

4. Administratīvā komisija, pamatojoties uz Īstenošanas regulas 101. panta 3. punktā paredzētās Revīzijas padomes ziņojumu, nosaka 3. punktā minēto aprēķinu parametru noteikšanas veidus un kārtību.

5. Francija un ikviena cita dalībvalsts vai Francijas un ikvienas citas dalībvalsts kompetentās iestādes pēc Administratīvās komisijas atzinuma saņemšanas var vienoties ieviest citus vienreizējā maksājuma noteikšanas veidus.

Vispārējie atmaksāšanas noteikumi

99. pants

Pārvaldes izmaksas

Divas vai vairākas dalībvalstis vai šo dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar Regulas 94. panta 2. punkta trešā teikuma noteikumiem var vienoties palielināt Īstenošanas regulas 93. līdz 98. pantā minēto pabalstu summu par dažiem procentiem, ņemot vērā pārvaldes izmaksas. Attiecīgiem pabalstiem šie procenti var būt atšķirīgi.

100. pants

Novēloti pieprasījumi

1. Salīdzinot norēķinus starp dalībvalstu institūcijām, par izmaksu atbildīgās institūcijas var neņemt vērā pieprasījumus to pabalstu atmaksāšanai, kuri piešķirti kalendārajā gadā, pēc kura ir pagājuši trīs vai vairāk gadu līdz šo pieprasījumu iesniegšanas dienai, neatkarīgi no tā, vai tie iesniegti sadarbības organizācijai vai kompetentās valsts institūcijai, kas ir atbildīga par izmaksu.

2. Trīs gadu termiņu, kas attiecas uz pieprasījumiem veikt atmaksāšanu kā vienreizēju maksājumu, skaita no dienas, kad Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesīpublicē vidējās gada izmaksas pabalstiem natūrā, kas noteiktas saskaņā ar Īstenošanas regulas 94. un 95. pantu.

101. pants

Pieprasījumu saraksts

1. Administratīvā komisija, ievērojot Regulas 36., 63., 70. pantu un 75. panta 2. punktu, katru kalendāro gadu sastāda pieprasījumu sarakstu.

2. Administratīvā komisija var organizēt jebkuru pārbaudi saistībā ar statistikas un grāmatvedības datu uzraudzību, kas ir vajadzīga, lai sastādītu 1. punktā paredzēto pieprasījumu sarakstu, jo īpaši, lai nodrošinātu to atbilstību 2. sadaļā izklāstītajiem noteikumiem.

3. Administratīvā komisija pieņem šajā pantā minētos lēmumus par Revīzijas padomes ziņojumu, kuram pievieno savu atzinumu kopā ar pamatojumu. Administratīvā komisija nosaka Revīzijas padomes darbības veidus un sastāvu.

102. pants

Revīzijas padomes funkcijas — Atmaksāšanas kārtība

1. Revīzijas padome:

a) apkopo vajadzīgos datus un nodrošina aprēķinus, kas ir vajadzīgi šīs sadaļas izpildei;

b) periodiski sniedz Administratīvajai komisijai pārskatus par regulu izpildes rezultātiem, jo īpaši attiecībā uz finansiālo pusi;

c) sniedz Administratīvajai komisijai noderīgus ierosinājumus saistībā ar a) un b) apakšpunktu;

d) iesniedz Administratīvajai komisijai priekšlikumus sakarā ar piezīmēm, ko tā saņem saskaņā ar Īstenošanas regulas 94. panta 4. punktu un 95. panta 4. punktu;

e) izklāsta Administratīvajai komisijai priekšlikumus sakarā ar Īstenošanas regulas 101. panta izpildi;

f) veic jebkurus darbus, pētījumus vai uzdevumus sakarā ar lietām, ko tai uzticējusi Administratīvā komisija.

2. Regulas 36., 63., 70. pantā un 75. panta 2. punktā paredzēto atmaksāšanu citas dalībvalsts kreditoriestādēm veic dalībvalstu kompetentās institūcijas ar dalībvalstu kompetento iestāžu norādīto organizāciju starpniecību. Organizācijas, ar kuru starpniecību veic atmaksāšanu, paziņo Administratīvajai komisijai atmaksātās summas šīs komisijas noteiktajos termiņos un saskaņā ar tās noteikto kārtību.

3. Ja atmaksājamo summu nosaka, ņemot par pamatu piešķirto pabalstu faktisko summu, kas uzrādīta institūciju grāmatvedības dokumentos, tos par katru kalendāro pusgadu atmaksā nākamā pusgada laikā.

4. Ja atmaksājamo summu paredz kā vienreizēju maksājumu, to veic katru kalendāro gadu; šajā gadījumā kompetentās institūcijas izmaksā kreditoriestādēm avansu katra kalendārā pusgada pirmajā dienā saskaņā ar Administratīvās komisijas noteikto kārtību.

5. Divu vai vairāku dalībvalstu kompetentās iestādes var vienoties par citiem atmaksāšanas termiņiem vai citu avansa izmaksas kārtību.

103. pants

Statistikas un uzskaites datu apkopošana

Dalībvalstu kompetentās iestādes veic visus vajadzīgos pasākumus sakarā ar šīs sadaļas izpildi, it īpaši tos, kas skar statistikas un uzskaites datu apkopošanu.

104. pants

Kārtība, atbilstīgi kurai dalībvalstu starpā vai dalībvalstu kompetento iestāžu starpā panāktāsvienošanās par atmaksāšanu iekļauj 5. pielikumā

1. Noteikumus, kas līdzinās Regulas 36. panta 3. punkta, 63. panta 3. punkta un 70. panta 3. punkta, kā arī Īstenošanas regulas 93. panta 6. punkta, 94. panta 6. punkta un 95. panta 6. punkta noteikumiem un kas ir spēkā iepriekšējā dienā pirms Regulas stāšanās spēkā, turpina piemērot, ja tie ir iekļauti Īstenošanas regulas 5. pielikumā.

2. Noteikumus, kas līdzinās 1. punktā minētajiem un kurus piemēro divu vai vairāku dalībvalstu savstarpējiem norēķiniem pēc Regulas stāšanās spēkā, iekļauj Īstenošanas regulas 5. pielikumā. Tas pats attiecas uz noteikumiem, kas izriet no Īstenošanas regulas 97. panta 2. punkta un 98. panta 2. punkta.

Administratīvo pārbaužu un medicīniskās izmeklēšanas izmaksas

105. pants

1. Izdevumus saistībā ar administratīvajām pārbaudēm un jebkura veida medicīnisko izmeklēšanu, novērojumiem, ārstu apmeklējumiem un jebkādiem izmeklējumiem, kas ir vajadzīgi, lai piešķirtu, nodrošinātu vai pārskatītu pabalstus, atbildīgajām institūcijām atmaksā institūcijas, kuru uzdevumā tie ir izmaksāti, pamatojoties uz tarifiem, ko piemēro iepriekš minētās institūcijas.

2. Divas vai vairākas dalībvalstis vai šo dalībvalstu kompetentās iestādes tomēr var vienoties par citiem atmaksāšanas veidiem, piemēram, ņemot par pamatu vienreizēju maksājumu, vai arī tās var atteikties no jebkādas savstarpējas atmaksāšanas institūciju starpā.

Šādas vienošanās iekļauj Īstenošanas regulas 5. pielikumā. Vienošanās, kas ir spēkā iepriekšējā dienā pirms Regulas stāšanās spēkā, turpina piemērot, ja tās ir iekļautas minētajā pielikumā.

Vienoti noteikumi naudas pabalstu izmaksai

106. pants

Katras dalībvalsts kompetentās iestādes paziņo Administratīvajai komisijai tās paredzētajos termiņos un saskaņā ar komisijas noteikto kārtību naudas pabalstu summu, ko to institūcijas ir izmaksājušas pabalstu saņēmējiem, kas dzīvo vai uzturas jebkurā citā dalībvalstī.

107. pants

Pārrēķins citā valūtā

1. Piemērojot turpmāk tekstā uzskaitītos noteikumus, dažādu valstu valūtā norādīto summu pārrēķinus veic pēc oficiālā kursa, ko noteikušas attiecīgās valsts monetārās iestādes un atzīst Starptautiskais valūtas fonds:

a) Regulas 12. panta 2., 3. un 4. punkta, 19. panta 1. punkta b) apakšpunkta pēdējā teikuma, 22. panta 1. punkta ii) apakšpunkta pēdējā teikuma, 25. panta 1. punkta b) apakšpunkta priekšpēdējā teikuma, 41. panta 1. punkta c) un d) apakšpunkta, 46. panta 3. un 4. punkta, 50. panta, 52. panta b) punkta pēdējā teikuma, 55. panta 1. punkta ii) apakšpunkta pēdējā teikuma, 57. panta 3. punkta c) apakšpunkta, 60. panta 1. punkta c) apakšpunkta, 60. panta 2. punkta b) apakšpunkta, 70. panta 1. punkta un 71. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punkta priekšpēdējā teikuma noteikumi;

b) Īstenošanas regulas 34. panta, 101. panta 1. punkta, 102. panta 1. punkta b) apakšpunkta, 119. panta 2. punkta noteikumi.

2. Gadījumos, kas nav paredzēti 1. punktā, pārrēķinu veic atbilstīgi faktiskajam maiņas kursam maksājuma brīdī.

VI SADAĻA

DAŽĀDI NOTEIKUMI

108. pants

Sezonas strādnieka statusa pierādīšana

Darba ņēmējs, uz kuru attiecas Regulas 1. panta c) punkts, lai pierādītu, ka viņš ir sezonas strādnieks, uzrāda tās dalībvalsts nodarbinātības dienesta apzīmogotu darba līgumu, kurā viņš ir iestājies darbā, vai citu šā dienesta apzīmogotu dokumentu, kas apliecina, ka viņa darbam ir sezonas raksturs.

109. pants

Vienošanās par iemaksu veikšanu

Darba devējs, kam nav uzņēmējdarbības pārstāvniecības dalībvalstī, kurā ir nodarbināts darba ņēmējs, var panākt vienošanos, ka darba ņēmējs rīkojas viņa vārdā attiecībā uz iemaksu veikšanu.

Jebkuru šādu vienošanos darba devējs dara zināmu kompetentajai institūcijai vai, vajadzības gadījumā, institūcijai, ko norādījusi minētās dalībvalsts kompetentā iestāde.

110. pants

Savstarpēja administratīvā palīdzība, atgūstot nelikumīgi piešķirtus pabalstus

Ja dalībvalsts institūcija, kas nodrošinājusi pabalstus, ierosina vērsties pret personu, kura saņēmusi nelikumīgi piešķirtus pabalstus, institūcija pēc šīs personas dzīvesvietas vai institūcija, ko norādījusi kompetentā iestāde dalībvalstī, kurā dzīvo šī persona, sniedz palīdzību pirmajai minētajai institūcijai.

111. pants

Nelikumīgo izmaksu atgūšana, ko veic sociālā nodrošinājuma institūcijas, un aprūpes organizāciju prasījumi

1. Ja, piešķirot vai pārskatot invaliditātes, vecuma vai pēcnāves pabalstus (pensijas) atbilstīgi Regulas III sadaļas 3. nodaļai, dalībvalsts institūcija ir izmaksājusi pabalstu saņēmējam summu, kas pārsniedz to, kura viņam pienākas, šī institūcija var lūgt jebkuras citas dalībvalsts institūciju, kas atbild par attiecīgo pabalstu izmaksu šai personai, atvilkt pārmaksāto summu no kopējiem turpmākiem maksājumiem, kas pienākas minētajam pabalstu saņēmējam no šīs institūcijas. Šī institūcija pārskaita atvilkto summu kreditoriestādei. Ja pārmaksāto summu nevar atvilkt no turpmākajiem maksājumiem, piemēro 2. punkta noteikumus.

2. Ja dalībvalsts institūcija ir izmaksājusi pabalstu saņēmējam summu, kas pārsniedz to summu, kura viņam pienākas, šī institūcija, ievērojot tās piemērojamajos tiesību aktos noteiktos nosacījumus un ierobežojumus, var lūgt jebkuras citas dalībvalsts institūciju, kas atbild par pabalstu izmaksu šim pabalstu saņēmējam, atvilkt pārmaksāto summu no summām, ko tā maksā minētajam pabalstu saņēmējam. Pēdējā institūcija izdara atvilkumu, ievērojot tās piemērojamajos tiesību aktos paredzētos izlīdzinājuma nosacījumus un ierobežojumus, tā, it kā tā būtu pati pārmaksājusi šīs summas, un pārskaita atvilkto summu kreditoriestādei.

3. Ja persona, uz kuru attiecas Regula, ir saņēmusi kādā dalībvalstī palīdzību laikposmā, kurā tai ir tiesības saņemt pabalstus saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem, organizācija, kas piešķīrusi palīdzību, ja tai ir juridiskas tiesības pieprasīt atpakaļ pabalstus, kuri pienākas minētajai personai, var lūgt jebkuras citas dalībvalsts institūciju, kas atbild par pabalstu izmaksu šai personai, atvilkt izmaksāto palīdzības summu no summām, ko šī institūcija maksā minētajai personai.

Ja personas ģimenes loceklis, uz kuru attiecas Regula, palīdzību dalībvalstī ir saņēmis laikposmā, kurā minētajai personai ir tiesības saņemt pabalstus attiecīgajam ģimenes loceklim saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem, organizācija, kas sniegusi palīdzību, ja tai ir likumiskas tiesības atgūt pabalstus, kuri pienākas minētajai personai saistībā ar attiecīgo ģimenes locekli, var lūgt jebkuras citas dalībvalsts institūciju, kas atbild par šo pabalstu izmaksu par labu šai personai, atvilkt palīdzības veidā izmaksātās summas no summām, ko šī institūcija šajā sakarā maksā minētajai personai.

Par izmaksu atbildīgā institūcija veic atvilkumu, ievērojot tās piemērojamajos tiesību aktos paredzētos šāda izlīdzinājuma nosacījumus un ierobežojumus, un pārskaita atvilkto summu kreditoriestādei.

112. pants

Ja institūcija ir veikusi nelikumīgus maksājumus, tieši vai ar citas institūcijas starpniecību, un ja to atgūšana kļuvusi neiespējama, attiecīgās summas gala rezultātā ir iekasējamas no pirmās institūcijas, izņemot gadījumus, kad maksājums ir nelikumīgi veikts krāpšanas nolūkā.

113. pants

Tādu pabalstu natūrā atgūšana, kas nelikumīgi piešķirti starptautisko pārvadājumu darba ņēmējiem

1. Ja kompetentā institūcija neatzīst tiesības saņemt pabalstus natūrā, pabalstus natūrā, ko starptautisko pārvadājumu darba ņēmējam piešķīrusi institūcija pēc uzturēšanās vietas, pamatojoties uz Īstenošanas regulas 20. panta 2. punktā vai 62. panta 2. punktā minētā pieņēmuma nosacījumiem, atmaksā kompetentā institūcija.

2. Izdevumus, kas radušies institūcijai pēc uzturēšanās vietas saistībā ar starptautisko pārvadājumu darba ņēmēju, kurš agrāk nav vērsies institūcijā pēc uzturēšanās vietas un kuram nav tiesību saņemt pabalstus natūrā, bet kurš tomēr ir saņēmis pabalstus natūrā, uzrādot Īstenošanas regulas 20. panta 2. punktā vai 62. panta 2. punktā minēto izziņu, atmaksā institūcija, kas uzrādīta kā kompetenta minētajā izziņā, vai cita institūcija, ko šim nolūkam norādījusi kompetentā iestāde attiecīgajā dalībvalstī.

3. Kompetentā institūcija vai 2. punktā minētajā gadījumā institūcija, kas uzrādīta kā kompetenta, vai šim nolūkam norādītā institūcija ieraksta pabalstu saņēmēja debetā viņam nelikumīgi piešķirto pabalstu natūrā vērtību. Minētās institūcijas paziņo šīs debeta summas Īstenošanas regulas 101. panta 3. punktā minētajai Revīzijas padomei, kas sagatavo attiecīgo pārskatu.

114. pants

Pabalstu provizoriska izmaksa, ja rodas strīdi par to, kuras valsts tiesību akti jāpiemēro vai kurai institūcijai jānodrošina pabalsti

Ja, rodoties strīdam starp divu vai vairāku dalībvalstu institūcijām vai kompetentajām iestādēm par to, kuras valsts tiesību akti būtu jāpiemēro darba ņēmējam saskaņā ar Regulas II sadaļu vai kurai institūcijai būtu jānodrošina pabalsti, ieinteresētā persona varētu pieprasīt pabalstu, ja nebūtu radies strīds, šāda persona provizoriski saņem pabalstus, kas paredzēti tiesību aktos, kurus piemēro dzīvesvietas institūcija, vai, ja viņam nav dzīvesvieta vienā no attiecīgajām dalībvalstīm, pabalstus, kas paredzēti tiesību aktos, kurus piemēro institūcija, kam pirmajai iesniegts viņa pieprasījums.

115. pants

Kārtība attiecībā uz medicīnisko izmeklēšanu, ko veic dalībvalstī, kura nav kompetentā valsts

Institūcija pēc uzturēšanās vietas vai dzīvesvietas, kurai saskaņā ar Regulas 87. pantu ir jāveic medicīniskā izmeklēšana, ievēro kārtību, kas noteikta tiesību aktos, ko tā piemēro.

Ja šāda kārtība nepastāv, tā vēršas kompetentajā institūcijā, lai noskaidrotu, kāda kārtība būtu jāievēro.

116. pants

Vienošanās par iemaksu atgūšanu

1. Vienošanās, kas panāktas, ievērojot Regulas 92. panta 2. punktu, iekļauj Īstenošanas regulas 5. pielikumā.

2. Vienošanās, kas panāktas, lai pildītu Regulas Nr. 3 51. pantu, turpina piemērot, ja tās ir iekļautas Īstenošanas regulas 5. pielikumā.

117. pants

Elektroniskā datu apstrāde

1. Viena vai vairākas dalībvalstis vai to kompetentās iestādes pēc Administratīvās komisijas atzinuma saņemšanas var pielāgot elektroniskajai datu apstrādei apliecību, izziņu, ziņojumu, pieprasījumu un pārējo dokumentu paraugus, kā arī to datu pārraides operācijas un metodes, kuri paredzēti saistībā ar Regulas un Īstenošanas regulas izpildi.

2. Ja to pieļauj elektroniskās datu apstrādes attīstība dalībvalstīs, Administratīvā komisija uzsāk pētījumus, kas ir vajadzīgi, lai vienādotu un ieviestu plašā apritē pielāgošanas paņēmienus, kuri izriet no 1. punkta noteikumiem.

VII SADAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

118. pants

Pārejas noteikumi par pensijām

1. Pieprasījumi pensijām, kuras vēl nav piešķirtas pirms Regulas stāšanās spēkā, varbūt par cēloni divkāršam piešķīrumam:

- laikposmā pirms šīs dienas, saskaņā ar Regulas Nr. 3 noteikumiem,

- laikposmā, kas sākas no šīs dienas, saskaņā ar Regulas noteikumiem.

2. Tāds pieprasījums invaliditātes, vecuma pabalstam vai pabalstam apgādnieka zaudējuma gadījumā, kas iesniegts institūcijai pēc Regulas spēkā stāšanās dienas, automātiski liek pārskatīt pabalstus, kurus pirms šīs dienas sakarā ar tiem pašiem apstākļiem piešķīrusi vienas vai vairāku dalībvalstu institūcija vai institūcijas saskaņā ar Regulas noteikumiem.

119. pants

Pārejas noteikumi par ģimenes pabalstiem

1. Regulas 94. panta 9. punktā minētās tiesības ir darba ņēmēju tiesības, kas skar viņu ģimenes locekļus un paredz iespēju saņemt ģimenes pabalstus atbilstīgi likmei un ierobežojumiem, kuri ir piemērojami iepriekšējā dienā pirms Regulas stāšanās spēkā saskaņā ar 41. pantu vai Regulas Nr. 3 D pielikumu, vai arī Padomes 1963. gada 2. aprīļa Regulas 36/63/EEK par pārrobežu darba ņēmēju sociālo nodrošinājumu [4] 20. pantu vai tās 1. pielikumu.

2. Ja 1. punktā minēto ģimenes pabalstu summa pārsniedz ģimenes piemaksu summu, kas pienākas saskaņā ar Regulas 73. panta 2. punktu, tad par bērniem, kuru dēļ iegūst tiesības saņemt šos pabalstus, kompetentās Francijas institūcijas pienākums ir nodrošināt šo pabalstu izmaksu darba ņēmējam vai tieši viņa ģimenes locekļiem viņu dzīvesvietā.

3. Ja ģimenes pabalsti jāaizmaksā saskaņā ar Regulas 73. panta 2. punktu, institūcija pēc ģimenes locekļu dzīvesvietas uzņemas ģimenes piemaksu izmaksu saskaņā ar tās piemērojamo tiesību aktu noteikumiem, ja vien tos atmaksā Francijas kompetentā institūcija.

4. Attiecīgo dalībvalstu divpusējās attiecībās šā panta izpildes kārtību nosaka šīs dalībvalstis vai šo valstu kompetentās iestādes.

120. pants

Papildu nolīgumi par īstenošanu

1. Vajadzības gadījumā divas vai vairākas dalībvalstis vai šo valstu kompetentās iestādes noslēdz nolīgumus ar mērķi papildināt administratīvo kārtību, kas skar šīs Regulas īstenošanu. Šie nolīgumi ir uzskaitīti Īstenošanas regulas 5. pielikumā.

2. Vienošanās, kas līdzinās 1. punktā minētajām un ir spēkā dienā pirms Īstenošanas regulas stāšanās spēkā, turpina piemērot, ja tās ir iekļautas Īstenošanas regulas 5. pielikumā.

121. pants

Pielikumu būtība un grozīšana

1. Īstenošanas regulas pielikumi ir tās sastāvdaļa.

2. Šos pielikumus var grozīt ar Padomes regulu, ko pieņem pēc Komisijas priekšlikuma pēc attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstu vai to kompetento iestāžu pieprasījuma, kad ir saņemts Administratīvās komisijas atzinums.

3. "7. Vienreizējās iemaksas dzemdību izmaksu segšanai, kas veiktas saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem darba ņēmēju, bezdarbnieku, pensionāru un pensiju pieprasījuma iesniedzēju ģimenes locekļiem saistībā ar Regulu, ir uzskatāmas par pabalstu natūrā."

122. pants

Īstenošanas regulas stāšanās spēkā

Īstenošanas regula stājas spēkā septītā mēneša pirmajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1972. gada 21. martā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētājs

G. Thorn

[1] OV L 149, 5.7.1971., 2. lpp.

[2] OV L 30, 16.12.1958., 561/58. lpp.

[3] OV L 30, 16.12.1958., 597/58. lpp.

[4] OV 62, 20.4.1963., 1314/63. lpp.

--------------------------------------------------

1. PIELIKUMS

KOMPETENTĀS IESTĀDES

(Regulas 1. panta 1. punkts un Īstenošanas regulas 4. panta 1. punkts)

A. BEĻĢIJĀ: | Ministre de la prévoyance sociale, Bruxelles Minister van sociale Voorzorg, Brussel (sociālās labklājības ministrs, Brisele) |

B. VĀCIJĀ: | Bundesminister fuer Arbeit und Sozialordnung (nodarbinātības un sociālo lietu federālais ministrs), Bonna |

C. FRANCIJĀ: | 1.Ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale(sabiedrības veselības un sociālās nodrošināšanas ministrs), Parīze2.Ministre du travail, de l'emploi et de la population(darba, nodarbinātības un iedzīvotāju lietu ministrs), Parīze3.Ministre de l'agriculture(lauksaimniecības ministrs), Parīze4.Ministre de la marine marchande(tirdzniecības flotes ministrs), Parīze |

D. ITĀLIJĀ: | Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (nodarbinātības un sociālās labklājības ministrs), Roma |

E. LUKSEMBURGĀ: | 1.Ministre de travail et de la sécurité sociale(nodarbinātības un sociālā nodrošinājuma ministrs), Luksemburga2.Ministre de la famille(ģimenes lietu ministrs), Luksemburga |

F. NĪDERLANDĒ: | 1.Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Den Haag(sociālo un sabiedrības veselības lietu ministrs, Hāga)2.Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiėne(sabiedrības veselības un vides lietu ministrs), Leidshendama |

--------------------------------------------------

2. PIELIKUMS

KOMPETENTĀS INSTITŪCIJAS

(Regulas 2. panta o) punkts un Īstenošanas regulas 4. panta 2. punkts)

A. BEĻĢIJĀ

1.Slimības, maternitāte:

a)piemērojot Īstenošanas regulas 16. līdz 29. pantu:

i) vispārējā gadījumā: | Apdrošināšanas institūcija, kurā darba ņēmējs ir apdrošināts |

ii) jūrniekiem: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belgeHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag, Antwerpen — (Palīdzības un labklājības kase jūrniekiem, kas kuģo ar Beļģijas karogu), Antverpene |

b) piemērojot Īstenošanas regulas V sadaļu: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstitut voor ziegte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Veselības un invaliditātes apdrošināšanas valsts institūts Briselē, kas pārstāv apdrošināšanas institūcijas vai Palīdzības un labklājības kases jūrniekiem, kas kuģo zem Beļģijas karoga) |

2.Invaliditāte:

a) vispārēja invaliditāte (fiziska darba strādnieki, ierēdņi un kalnrači): | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstitut voor ziegte- en invaliditeitsverzekering, Brussel (Veselības un invaliditātes apdrošināšanas valsts institūts, Brisele) kopā ar apdrošināšanas institūciju, kurā darba ņēmēji ir vai bijuši apdrošināti |

b) īpaša invaliditātes apdrošināšanas sistēma kalnračiem: | Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, BruxellesNationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel — (Valsts pensiju fonds kalnračiem, Brisele) |

c) invaliditātes apdrošināšanas sistēma jūrniekiem: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, AnversHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag, Antwerpen — (Palīdzības un labklājības kase jūrniekiem, kas kuģo ar Beļģijas karogu), Antverpene |

3. Vecuma, pēcnāves pensijas: | Office national des pensions pour travailleurs salariés, BruxellesRijksdienst voor werknemerspensioenen, Brussel — (Darba ņēmēju valsts pensiju dienests, Brisele) |

4.Nelaimes gadījumi darbā:

a) papildu pensiju pieteikumiem: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fonds nelaimes gadījumiem darbā, Brisele) |

b)pārējos gadījumos:

i) vispārējos gadījumos: | Apdrošinātājs |

ii) jūrniekiem: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fonds nelaimes gadījumiem darbā, Brisele) |

5. Arodslimības: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel — (Arodslimību fonds, Brisele) |

6.Apbedīšanas pabalsti:

a)Veselības — invaliditātes apdrošināšana:

i) vispārējos gadījumos: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstitut voor ziegte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Veselības un invaliditātes apdrošināšanas valsts institūts, Brisele) kopā ar apdrošināšanas institūciju, kurā darba ņēmēji ir apdrošināti |

ii) jūrniekiem: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, AnversHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag, Antwerpen — (Palīdzības un labklājības kase jūrniekiem, kas kuģo ar Beļģijas karogu), Antverpene |

b)nelaimes gadījumi darbā:

i) vispārējos gadījumos: | Apdrošinātājs |

ii) jūrniekiem: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fonds nelaimes gadījumiem darbā, Brisele) |

c) arodslimības: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel — (Arodslimību fonds, Brisele) |

7.Bezdarbs:

i) vispārējos gadījumos: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (Valsts nodarbinātības dienests, Brisele) |

ii) jūrniekiem: | Pool des marins de la marine marchande, AnversPool van de zeelieden ter koopvaardij, Antwerpen — (Tirdzniecības flotes apvienotais fonds, Antverpene) |

8. Ģimenes pabalsti: | Caisse de compensation pour allocations familiales pour travailleurs salariésCompensatiekas der gezinsvergoedingen voor werknemers — (Darba ņēmēju ģimenes piemaksu kompensācijas kase), kurā apdrošināts darba devējs |

B. VĀCIJĀ

Vācijas institūciju kompetenci reglamentē Vācijas tiesību akti, ja turpmāk nav norādīts citādi

1.Veselības apdrošināšana:

Piemērojot Regulas 25. panta 1. punktu: | Veselības apdrošināšanas institūcija, kurā bezdarbnieks bijis apdrošināts dienā, kad viņš atstājis Vācijas Federatīvo Republiku |

Pensijas pieprasījuma iesniedzēju, kā arī pensionāru un viņu ģimenes locekļu veselības apdrošināšanai saskaņā ar Regulas III sadaļas, 1. nodaļas 4. un 5. iedaļas noteikumiem: | |

a)ja ieinteresētā persona ir apdrošināta Allgemeine Ortskrankenkasse (Vietējā vispārējā slimokasē) vai Landkrankenkasse (Lauku slomokasē) vai tā ir apdrošināta jebkurā veselības apdrošināšanas institūcijā: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bad Godesberg (Vietējā vispārējā slimokase, Badgodesberga), Bonna-Badgodesberga |

b) visos pārējos gadījumos: | Veselības apdrošināšanas institūcija, kurā apdrošināts pieprasījuma iesniedzējs vai pensionārs |

2.Pensiju apdrošināšana fiziska darba strādniekiem, ierēdņiem un kalnračiem:

Lai iesaistītos brīvprātīgajā apdrošināšanā un lai pieņemtu lēmumu attiecībā uz pabalstu pieprasījumiem, kā arī pabalstu piešķiršanu saskaņā ar Regulas noteikumiem: | |

a)personām, kas ir apdrošinātas vai uzskatāmas par apdrošinātām vienīgi saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem, vai viņus kā apgādniekus zaudējušām personām, ja šīs personas vai apgādnieku zaudējušas personas dzīvo citā dalībvalstī, vai ir citas dalībvalsts pilsoņi, kuri dzīvo trešās valstī: | |

i)ja pēdējā iemaksa veikta fiziska darba strādnieku pensiju apdrošināšanas fondā: | |

—ja ieinteresētā persona dzīvo Nīderlandē vai ir Nīderlandes pilsonis, kas dzīvo trešā valstī; | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Vestfālenes Reģionālā apdrošināšanas iestāde), Minstere |

—ja ieinteresētā persona dzīvo Beļģijā vai ir Beļģijas pilsonis, kas dzīvo trešā valstī: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Reinas provinces Reģionālā apdrošināšanas iestāde), Diseldorfa |

—ja ieinteresētā persona dzīvo Itālijā vai ir Itālijas pilsonis, kas dzīvo trešā valstī: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Švābijas Reģionālā apdrošināšanas iestāde), Augsburga |

—ja ieinteresētā persona dzīvo Francijā vai Luksemburgā un ir Francijas vai Luksemburgas pilsonis, kas dzīvo trešā valstī: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Reinzemes-Pfalcas Reģionālā apdrošināšanas iestāde), Špeiere |

Tomēr, ja pēdējā iemaksa veikta Landesversicherungsanstalt Saarland (Zārzemes Reģionālajā apdrošināšanas iestādē), Zārbrikene, vai Bundesbahnversicherungsanstalt (Federālā dzelzceļa apdrošināšanas iestādē), Frankfurte pie Mainas, vai Seekasse (Jūrnieku kasē), Hamburga: | Institūcija, kurā veikta pēdējā iemaksa |

ii) ja pēdējā iemaksa veikta: | |

— ierēdņu pensiju apdrošināšanas fondā: | Bundesversicherungsanastalt für Angestellte (Federālā ierēdņu apdrošināšanas iestāde), Berlīne |

— jūrnieku pensiju apdrošināšanas fondā: | Seekasse (Jūrnieku kase), Hamburga |

iii)kad pēdējā iemaksa veikta jūrnieku pensiju apdrošināšanas fondā vai kad ievērots, vai uzskatāms par ievērotu minimālais laiks, kas ir vajadzīgs, lai saņemtu kalnrača pensiju, kura izmaksājama tādēļ, ka ir ierobežotas kalnrača darba spējas (Bergmannsrente): | Bundesknappschaft (Federālā kalnraču apdrošināšanas biedrība), Bohuma |

b)personām, kas ir apdrošinātas vai uztveramas kā apdrošinātas saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem vai vienas vai vairāku dalībvalstu tiesību aktiem, vai viņus kā apgādniekus zaudējušām personām: | |

i)kad pēdējā iemaksa saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem veikta fiziska darba strādnieku pensiju apdrošināšanas fondā: | |

—ja ieinteresētā persona dzīvo Vācijas Federatīvajā Republikā, izņemot Zāras apgabalu | |

vai | |

—ja ieinteresētā persona dzīvo ārpus Vācijas Federatīvās Republikas, un pēdējā iemaksa saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem ir veikta institūcijā ārpus Zārzemes: | |

—ja pēdējā iemaksa saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem ir veikta pensiju apdrošināšanas institūcijā Nīderlandē: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Vestfālenes Reģionālā apdrošināšanas iestāde), Minstere |

—ja pēdējā iemaksa saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem ir veikta pensiju apdrošināšanas institūcijā Beļģijā: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Reinas provinces Reģionālā apdrošināšanas iestāde), Diseldorfa |

—ja pēdējā iemaksa saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem ir veikta pensiju apdrošināšanas institūcijā Itālijā: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Švābijas Reģionālā apdrošināšanas iestāde), Augsburga |

—ja pēdējā iemaksa saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem ir veikta pensiju apdrošināšanas institūcijā Francijā vai Luksemburgā: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Reinzemes-Pfalcas Reģionālā apdrošināšanas iestāde), Špeiere |

— ja ieinteresētā persona dzīvo Vācijas Federatīvajā Republikā, Zārzemē | |

vai | |

—ja tā dzīvo ārpus Vācijas Federatīvās Republikas, un pēdējā iemaksa saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem ir veikta pensiju apdrošināšanas institūcijā, kas atrodas Zārzemē: | Landesversicherungsanstalt Saarland (Zārzemes Reģionālā apdrošināšanas iestāde), Zārbrikene |

—ja pēdējā iemaksa saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem ir veikta Seekasse (Jūrnieku kasē), Hamburga, vai Bundesbahnversicherungsanstalt (Federālā dzelzceļnieku apdrošināšanas iestādē), Frankfurte pie Mainas: | Institūcija, kurā šī iemaksa veikta |

ii) ja pēdējā iemaksa saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem ir veikta: | |

— ierēdņu pensiju apdrošināšanas fondā: | Bundesversicherungsanastalt für Angestellte (Federālā ierēdņu apdrošināšanas iestāde), Berlīne |

— pensiju apdrošināšanas fondā jūrniekiem: | Seekasse (Jūrnieku kase), Hamburga |

iii)ja pēdēja iemaksa saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem ir veikta pensiju apdrošināšanas fondā kalnračiem vai ja ir ievērots, vai uzskatāms par ievērotu minimālais laiks, kas ir vajadzīgs, lai saņemtu kalnrača pensiju, kas izmaksājama tādēļ, ka ir ierobežotas kalnrača darbaspējas (Bergmannsrente), ņemot vērā apdrošināšanas laikposmus Vācijā vai apdrošināšanas laikposmus ārzemēs: | Bundesknappschaft (Kalnraču federālā apdrošināšanas biedrība), Bohuma |

3. Papildu apdrošināšana dzelzs un tērauda rūpniecības strādniekiem: | Landesversicherungsanstalt Saarland (Zārzemes Reģionālā apdrošināšanas iestāde), Zārbrikene |

4.Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem (nelaimes gadījumi darbā un arodslimības): | Institūcija, kas konkrētajā gadījumā atbild par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem |

5. Bezdarbnieka un ģimenes pabalsti: | Bundesanstalt für Arbeit (Federālā nodarbinātības iestāde), Nirnberga |

C. FRANCIJĀ

1.Piemērojot Īstenošanas regulas 93. panta 1. punktu:

a) vispārēja apdrošināšanas sistēma: | Caisse nationale de l'assurance-maladie (Veselības apdrošināšanas valsts kase), Parīze |

b) lauksaimniecībā nodarbināto apdrošināšanas sistēma: | Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Lauksaimniecības strādnieku savstarpējās palīdzības kase), Parīze |

c) kalnraču apdrošināšanas sistēma: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Kalnraču sociālā nodrošinājuma autonomā valsts kase), Parīze |

d) jūrnieku apdrošināšanas sistēma: | Établissement national des invalides de la marine (Jūrnieku invalīdu valsts iestāde), Parīze |

2.Piemērojot Īstenošanas regulas 96. pantu:

a) vispārēja apdrošināšanas sistēma: | Caisse nationale de l'assurance-maladie (Veselības apdrošināšanas valsts kase), Parīze |

b) kalnraču apdrošināšanas sistēma: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Kalnraču sociālā nodrošinājuma autonomā valsts kase), Parīze |

c) jūrnieku apdrošināšanas sistēma: | Établissement national des invalides de la marine (Jūrnieku invalīdu valsts iestāde), Parīze |

3.Piemērojot Īstenošanas regulas 98. pantu:

a) vispārēja apdrošināšanas sistēma: | Caisse nationale d'allocations familiales (Ģimenes piemaksu valsts kase), Parīze |

b) lauksaimniecībā nodarbināto apdrošināšanas sistēma: | Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles (Lauksaimniecības strādnieku savstarpējās palīdzības ģimeņu piemaksu kase), Parīze |

c) kalnraču apdrošināšanas sistēma: | Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines (Kalnraču sociālā nodrošinājuma autonomā valsts kase), Parīze |

d) jūrnieku apdrošināšanas sistēma: | Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce (Tirdzniecības flotes jūrnieku ģimenes piemaksu valsts kase) vai Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime (Jūras zvejnieku ģimenes piemaksu valsts kase) |

4.Pārējās kompetentās institūcijas, kas noteiktas saskaņā ar Francijas tiesību aktiem, proti:

I.FRANCIJAS METROPOLĒ

a)vispārēja apdrošināšanas sistēma:

i) slimības, maternitāte, nāve (apbedīšanas pabalsts): | Caisse primaire d'assurance-maladie (Veselības apdrošināšanas vietējā kase) |

ii)invaliditāte:

aa) vispārējos gadījumos, izņemot Parīzi un Parīzes reģionu: | Caisse primaire d'assurance-maladie (Veselības apdrošināšanas vietējā kase) |

Parīzē un Parīzes reģionā: | Caisse régionale d'assurance-maladie (Veselības apdrošināšanas reģionālā kase), Parīze |

bb)īpašā sistēma, kas paredzēta Sociālā nodrošinājuma kodeksa L 365. līdz L 382. pantā: | Caisse régionale d'assurance-maladie (Veselības apdrošināšanas reģionālā kase), Strasbūra |

iii)vecums:

aa) vispārējos gadījumos, izņemot Parīzi un Parīzes reģionu: | Caisse régionale d'assurance-maladie (branche vieillesse) (Veselības apdrošināšanas reģionālā kase (Vecuma apdrošināšanas nodaļa)) |

Parīzē un Parīzes reģionā: | Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Darba ņēmēju vecuma apdrošināšanas valsts kase), Parīze |

bb)īpašā sistēma, kas paredzēta Sociālā nodrošinājuma kodeksa L 365. līdz L 382. pantā: | Caisse régionale d'assurance-vieillesse (Vecuma apdrošināšanas reģionālā kase), Strasbūra |

| vai |

| Caisse régionale d'assurance-maladie (Veselības apdrošināšanas reģionālā kase), Strasbūra |

iv)nelaimes gadījumi darbā:

aa) pārejoša darbanespēja: | Caisse primaire d'assurance-maladie (Veselības apdrošināšanas vietējā kase) |

bb) pastāvīga darbanespēja: | |

— pensijas:

—nelaimes gadījumi, kas notikuši pēc 1946. gada 31. decembra: | Caisse primaire d'assurance-maladie (Veselības apdrošināšanas vietējā kase) |

—nelaimes gadījumi, kas notikuši pirms 1947. gada 1. janvāra: | Darba devēja vai apdrošinātāja rīcība |

— pensijas palielinājums:

—nelaimes gadījumi, kas notikuši pēc 1946. gada 31. decembra: | Caisse primaire d'assurance-maladie (Veselības apdrošināšanas vietējā kase) |

—nelaimes gadījumi, kas notikuši pirms 1947. gada 1. janvāra | Caisse des dépôts et consignations (Depozītu kase) |

v) ģimenes pabalsti: | Caisse d'allocations familiales (Ģimenes piemaksu kase) |

vi) bezdarbs: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Reģionālā nodarbinātības un darbaspēka direkcija) |

b)lauksaimniecībā nodarbināto apdrošināšanas sistēma:

i)slimības, maternitāte, nāve (apbedīšanas pabalsts), ģimenes pabalsti: | Caisse de mutualité sociale agricole (Lauksaimniecības strādnieku savstarpējās apdrošināšanas kase) |

ii)invaliditātes un vecuma apdrošināšana, kā arī pabalsti pārdzīvojušajam laulātajam: | Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Lauksaimniecības strādnieku savstarpējās palīdzības kase), Parīze |

iii)nelaimes gadījumi darbā:

aa) vispārējā gadījumā: | Darba devēja vai apdrošinātāja rīcība |

bb) pensijas pielielinājums: | Caisse des dépôts et consignations (Depozītu kase), Arkeja (94) |

iv) bezdarbs | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Reģionālā nodarbinātības un darbaspēka direkcija) |

c)kalnraču apdrošināšanas sistēma:

i) slimības, maternitāte, nāve (apbedīšanas pabalsts): | Société de secours minière (Kalnraču palīdzības biedrība) |

ii) invaliditāte, vecums, nāve (pensijas): | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Kalnraču sociālā nodrošinājuma autonomā valsts kase), Parīze |

iii)nelaimes gadījumi darbā:

aa) pārejoša darbanespēja: | Société de secours minière (Kalnraču palīdzības biedrība) |

bb)pastāvīga darbanespēja:

— pensijas:

—nelaimes gadījumi, kas notikuši pēc 1946. gada 31. decembra: | Union régionale des sociétés de secours minières (Kalnraču palīdzības biedrību reģionālā apvienība) |

—nelaimes gadījumi, kas notikuši pirms 1947. gada 1. janvāra: | Darba devēja vai apdrošinātāja rīcība |

— pensijas palielinājums:

—nelaimes gadījumi, kas notikuši pēc 1946. gada 31. decembra: | Union régionale des sociétés de secours minières (Kalnraču palīdzības biedrību reģionālā apvienība) |

—Nelaimes gadījumi, kas notikuši pirms 1947. gada 1. janvāra: | Caisse des dépôts et consignations (Depozītu kase) |

iv) ģimenes pabalsti: | Union régionale des sociétés de secours minières (Kalnraču palīdzības biedrību reģionālā apvienība) |

v) bezdarbs: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Reģionālā nodarbinātības un darbaspēka direkcija) |

d)jūrnieku apdrošināšanas sistēma:

i)slimības, maternitāte, invaliditāte, nelaimes gadījumi darbā, nāve (apbedīšanas pabalsts) un pensijas invalīdu kā apgādnieku zaudējušām personām vai to personu viņus kā apgādniekus zaudējušām personām, kuras pārcietušas nelaimes gadījumu darbā: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du Quartier des affaires maritimes (Jūras lietu departamenta nodaļa "Jūrnieku aprūpes vispārējā kase") |

ii) vecums, nāve (pensijas): | Attiecīgi Section "Caisse de retraite des marins" du Quartier des affaires maritimes (Jūras lietu departamenta nodaļa "Jūrnieku pensiju kase") |

iii) ģimenes pabalsti: | Attiecīgi Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce (Tirdzniecības flotes jūrnieku ģimenes piemaksu valsts kase) vai Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime (Jūras zvejnieku ģimenes piemaksu valsts kase) |

iv) bezdarbs | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Reģionālā nodarbinātības un darbaspēka direkcija) |

II.AIZJŪRAS DEPARTAMENTOS

a)visas apdrošināšanas sistēmas (izņemot jūrnieku apdrošināšanas sistēmu) un visi riska veidi, izņemot ģimenes pabalstus:

i) vispārējos gadījumos: | Caisse générale de sécurité sociale (Sociālā nodrošinājuma vispārējā kase) |

ii)pensiju palielinājumi sakarā ar nelaimes gadījumiem darbā, kas notikuši aizjūras departamentos pirms 1952. gada 1. janvāra: | Direction départementale de l'enregistrement (Reģionālā reģistrācijas direkcija) |

b) ģimenes pabalsti: | Caisse d'allocations familiales (Ģimenes piemaksu kase) |

c)jūrnieku apdrošināšanas sistēma:

i) visi riska veidi, izņemot vecuma un ģimenes pabalstus: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du Quartier des affaires maritimes (Jūras lietu departamenta nodaļa "Jūrnieku aprūpes vispārējā kase") |

ii) vecums: | Section "Caisse de retraite des marins" du Quartier des affaires maritimes (Jūras lietu departamenta nodaļa "Jūrnieku pensiju kase") |

iii) ģimenes pabalsti: | Caisse d'allocations familiales (Ģimenes piemaksu kase) |

D. ITĀLIJĀ

1. Slimības (izņemot tuberkulozi), maternitāte: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (Veselības apdrošināšanas valsts institūts), reģionālie biroji Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano (Veselības apdrošināšanas Bolcāno reģionālā kopējā kase), Bolcāno Cassa mutua provinciale di malattia di Trento (Veselības apdrošināšanas Trento reģionālā kopējā kase) vai institūcija, kurā ieinteresētā persona ir reģistrējusies |

2. Tuberkuloze: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Sociālās labklājības valsts iestāde), reģionālie biroji |

3.Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības:

a) vispārējos gadījumos: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Valsts iestāde apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā), reģionālie biroji |

b) vajadzības gadījumā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības strādniekiem: | Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli (Valsts lauksaimniecības strādnieku labklājības un palīdzības dienests) |

c) jūrniekiem: | Jūrnieku fonds, kurā reģistrējusies ieinteresētā persona |

4.Invaliditāte, vecums, apgādnieku zaudējušas personas (pensijas):

a) vispārējos gadījumos: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Valsts sociālās labklājības iestāde), reģionālie biroji |

b) darba ņēmējiem izklaides nozarē: | Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Valsts izklaides nozares darba ņēmēju labklājības un palīdzības dienests), Roma |

c) vadošajam personālam: | Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Valsts rūpniecības vadošā personāla labklājības iestāde), Roma |

d) žurnālistiem: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani — G. Amendola (Itālijas žurnālistu labklājības valsts iestāde "G. Amendola"), Roma |

5. Apbedīšanas pabalsti: | Attiecīgi 1., 2. vai 3. punktā uzskaitītās institūcijas |

6.Bezdarbs:

a) vispārējos gadījumos: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Valsts sociālās labklājības iestāde), reģionālie biroji |

b) žurnālistiem: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani — G. Amendola (Itālijas žurnālistu labklājības valsts iestāde "G. Amendola"), Roma |

7.Ģimenes piemaksas:

a) vispārējos gadījumos: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Valsts sociālās labklājības iestāde), reģionālie biroji |

b) žurnālistiem: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani — G. Amendola (Itālijas žurnālistu labklājības valsts iestāde "G. Amendola"), Roma |

E. LUKSEMBURGĀ

1.Slimības, maternitāte:

a) piemērojot Regulas 28. panta 2. punktu: | Institūcija vai institūcijas, kuru pienākums ir izmaksāt no iemaksām atkarīgas pensijas |

b) pārējos gadījumos: | Veselības apdrošināšanas fonds, kurā darba ņēmējs reģistrējies sakarā ar savu nodarbošanos vai kurā viņš pēdējā laikā bijis apdrošināts |

2.Invaliditāte, vecums, nāve (pensijas):

a)ierēdņiem, to skaitā raktuvju tehniskos strādniekus, kas strādā pazemē: | Caisse de pension des employés privés (Privātā sektora ierēdņu pensiju kase) |

b) pārējos gadījumos: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Vecuma un invaliditātes apdrošināšanas iestāde), Luksemburga |

3.Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības:

a) lauksaimniecības un mežsaimniecības strādniekiem: | Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière (Asociācija apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem, Lauksaimniecības un mežsaimniecības nodaļa), Luksemburga |

b) pārējos gadījumos: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Asociācija apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem, Rūpniecības nodaļa), Luksemburga |

4. Bezdarbs: | Office nationale du travail (Valsts nodarbinātības dienests), Luksemburga |

5.Ģimenes pabalsti:

a) personām, kas apdrošinātas 2. punktā b) apakšpunktā minētajā institūcijā: | Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Strādnieku ģimenes piemaksu kase Vecuma un invaliditātes apdrošināšanas iestādē), Luksemburga |

b) pārējos gadījumos: | Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés (Ierēdņu ģimenes piemaksu kase pie Privātā sektora ierēdņu pensiju kases), Luksemburga |

6.Apbedīšanas pabalsti:

Piemērojot Regulas 66. pantu: | Par pensiju izmaksu atbildīgā institūcija, kam jānodrošina pabalsti natūrā |

F. NĪDERLANDĒ

1.Slimības, maternitāte:

a) pabalsti natūrā: | Ziekenfonds (Veselības apdrošināšanas fonds), kurā apdrošināta ieinteresētā persona |

b) naudas pabalsti: | Bedrijfsvereniging (Arodapvienība), kurā apdrošināts apdrošinātās personas darba devējs |

2.Invaliditāte:

a)ja tiesības saņemt pabalstu pastāv, nepiemērojot Regulu, jau saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem: | Bedrijfsvereniging (Arodapvienība), kurā apdrošināts apdrošinātās personas darba devējs |

b) pārējos gadījumos: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Jaunā vispārējā arodapvienība), Amsterdama |

3. Vecums, nāve (pensijas): | Sociale Verzekeringsbank (Sociālās apdrošināšanas banka), Amsterdama |

4.Bezdarbs:

a) apdrošināšanas pabalsti bezdarbniekiem: | Bedrijfsvereniging (Arodapvienība), kurā apdrošināts apdrošinātās personas darba devējs |

b) pabalsti no valsts iestādēm: | Pašvaldības dzīvesvietas iestāde |

5.Ģimenes pabalsti:

a)ja persona, kam ir tiesības saņemt pabalstus, dzīvo Nīderlandē: | Raad van Arbeid (Darba lietu padome) apvidū, kurā tā dzīvo |

b)ja persona, kam ir tiesības saņemt pabalstus, dzīvo ārpus Nīderlandes, bet tās darba devējs dzīvo Nīderlandē vai tur atrodas viņa uzņēmums: | Raad van Arbeid (Darba lietu padome) apvidū, kurā dzīvo darba devējs, vai tur atrodas viņa uzņēmums |

c) pārējos gadījumos: | Sociale Verzekeringsbank (Sociālās apdrošināšanas banka), Amsterdama |

6.Arodslimības, uz kurām attiecas Regulas 57. panta 3. punkta noteikumi:

Piemērojot Regulas 57. panta 3. punkta c) apakšpunktu

— ja pabalsts ir piešķirts pirms 1967. gada 1. jūlija: | Sociale Verzekeringsbank (Sociālās apdrošināšanas banka), Amsterdama |

— ja pabalsts ir piešķirts pēc 1967. gada 30. jūlija: | Bedrijfsvereniging voor de Mijnindustrie (Ieguves rūpniecības arodapvienība), Hērlena |

--------------------------------------------------

3. PIELIKUMS

DZĪVESVIETAS INSTITŪCIJAS UN INSTITŪCIJAS PĒC UZTURĒŠANĀS VIETAS

(Regulas 1. panta p) punkts un Īstenošanas regulas 4. panta 3. punkts)

A. BEĻĢIJĀ

I.DZĪVESVIETAS INSTITŪCIJAS

1.Slimības, maternitāte:

a)piemērojot Īstenošanas regulas 17., 18., 22., 25., 28., 29., 30. un 32 pantu: | Apdrošināšanas institūcijas |

b) piemērojot Īstenošanas regulas 31. pantu: | |

i) vispārējos gadījumos: | Apdrošināšanas institūcijas |

ii) jūrniekiem: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, AnversHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag, Antwerpen — (Palīdzības un labklājības kase jūrniekiem, kas kuģo ar Beļģijas karogu), Antverpene |

| vai |

| Apdrošināšanas institūcijas |

2.Invaliditāte:

a)vispārēja invaliditāte (fiziska darba strādnieki, ierēdņi, kalnrači): | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziegte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Veselības un invaliditātes apdrošināšanas valsts institūts, Brisele) kopā ar apdrošināšanas institūcijām |

piemērojot Īstenošanas regulas 105. pantu: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Veselības un invaliditātes apdrošināšanas valsts institūts, Brisele) |

b) īpaša invaliditātes apdrošināšanas sistēma kalnračiem: | Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, BruxellesNationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel — (Kalnraču valsts pensiju fonds, Brisele) |

c) invaliditātes apdrošināšanas sistēma jūrniekiem: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, AnversHulp- en voorzorkskas voor zeevarenden onder Belgische vlag, Antwerpen — (Palīdzības un labklājības kase jūrniekiem, kas kuģo ar Beļģijas karogu), Antverpene |

3. Vecums, nāve (pensijas): | Office national des pensions pour travailleurs salariés, BruxellesRijksdienst voor werknemerspensioenen, Brussel — (Darba ņēmēju valsts pensiju birojs, Brisele) |

4. Nelaimes gadījumi darbā (pabalsti natūrā): | Apdrošināšanas institūcijas |

5. Arodslimības: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel (Arodslimību fonds, Brisele) |

6. Apbedīšanas pabalsti: | Apdrošināšanas institūcijas kopā ar Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Veselības un invaliditātes apdrošināšanas valsts institūts, Brisele) |

7.Bezdarbs:

a) vispārējos gadījumos: | Office national de l'emploi, BruxellesRijkdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (Valsts nodarbinātības dienests, Brisele) |

b) jūrniekiem: | Pool des marins de la marine marchande, AnversPool van de zeelieden ter koopvaardij, Antwerpen — (Tirdzniecības flotes apvienotais fonds), Antverpene |

8. Ģimenes pabalsti: | Office national des allocations familiales pour travaillleurs salariés, BruxellesRijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel — (Darba ņēmēju ģimenes piemaksu valsts birojs, Brisele) |

II.INSTITŪCIJAS PĒC UZTURĒŠANĀS VIETAS

1. Slimības, maternitāte: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstitut voor ziegte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Veselības un invaliditātes apdrošināšanas valsts institūts, Brisele) ar apdrošināšanas institūciju starpniecību |

2. Nelaimes gadījumi darbā: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstitut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Veselības un invaliditātes apdrošināšanas valsts institūts, Brisele) ar apdrošināšanas institūciju starpniecību |

3. Arodslimības: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel — (Arodslimību fonds, Brisele) |

B. VĀCIJĀ

1.Veselības apdrošināšana:

a)visos gadījumos, izņemot Regulas 19. panta 2. punkta un Īstenošanas regulas 17. panta piemērošanas gadījumus: | Allgemeine Ortskrankenkasse (Vietējā vispārējā slimokase) pēc ieinteresētās personas dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas vai, ja tādas kases nav, Landkrankenkasse Ortskrankenkasse (Vietējā vispārējā slimokase) pēc ieinteresētās personas dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas |

personas, kas apdrošinātas saskaņā ar apdrošināšanas sistēmu kalnračiem un viņu ģimenes locekļiem: | Bundesknappschaft (Federālā kalnraču apdrošināšanas biedrība), Bohuma |

b)piemērojot Regulas 19. panta 2. punktu un Īstenošanas regulas 17. pantu: | Institūcija, kurā darba ņēmējs bijis pēdējā laikā apdrošināts Ja tādas institūcijas nav vai ja apdrošinātā persona pēdējā laikā apdrošinājusies Allgemeine Ortskrankenkasse, Landkrankenkasse vai Bundesknappschaft: Kompetentā institūcija pēc ieinteresētās personas dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas, kas minēta a) punktā |

c) ārstējot tuberkulozi ārstniecības iestādē: | Kompetentā pensiju apdrošināšanas institūcija fiziska darba strādniekiem ieinteresētās personas dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā |

2.Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem:

a)pabalsti natūrā, izņemot gadījumus, kad terapeitisko ārstēšanu veic saskaņā ar apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem; naudas pabalsti, izņemot pensijas, piemaksas sakarā ar pastāvīgu aprūpi (Pflegegeld) un apbedīšanas pabalstus: | Allgemeine Ortskrankenkasse Ortskrankenkasse (Vietējā vispārējā slimokase) pēc ieinteresētās personas dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas vai, ja tādas kases nav, Landkrankenkasse (Vietējā vispārējā slimokase) pēc ieinteresētās personas dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas |

personām, kas apdrošinātas pēc apdrošināšanas sistēmas kalnračiem un viņu ģimenes locekļiem: | Bundesknappschaft (Federālā kalnraču apdrošināšanas biedrība), Bohuma |

b)pabalsti natūrā un naudā, kas netiek maksāti saskaņā ar a) punktu, un Īstenošanas regulas 76. panta piemērošanas gadījumi: | Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Rūpniecības arodapvienību federācija), Bonna |

3.Pensiju apdrošināšana:

a) Pensiju apdrošināšana fiziska darba strādniekiem: | |

i) norēķini ar Beļģiju: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Reinas provinces Reģionālā apdrošināšanas iestāde), Diseldorfa |

ii) norēķini ar Franciju: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Reinzemes-Pfalcas Reģionālā apdrošināšanas iestāde) Špeierē vai Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Zārlandes Reģionālā apdrošināšanas iestāde), Zārbrikene, kā kompetenta institūcija, kas iekļauta 2. pielikumā |

iii) norēķini ar Itāliju: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Švābijas Reģionālā apdrošināšanas iestāde), Augsburga |

iv) norēķini ar Luksemburgu: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Reinzemes-Pfalcas Reģionālā apdrošināšanas iestāde), Špeiere |

v) norēķini ar Nīderlandi: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Vestfālenes Reģionālā apdrošināšanas iestāde), Minstere |

b) ierēdņu pensiju apdrošināšana: | Bundesversicherungsanastalt für Angestellte (Federālā ierēdņu apdrošināšanas iestāde), Berlīne |

c) kalnraču pensiju apdrošināšana: | Bundesknappschaft (Federālā kalnraču apdrošināšanas biedrība), Bohuma |

4. Bezdarbnieka pabalsti un ģimenes pabalsti: | Kompetentais nodarbinātības dienests pēc ieinteresētās personas dzīvesvietas vai uzturēšanas vietas |

C. FRANCIJĀ

I.FRANCIJAS METROPOLĒ

1.Riska veidi, izņemot bezdarbu un ģimenes pabalstus:

a) vispārējos gadījumos: | Caisse primaire d'assurance maladie vai uzturēšanās vietas apdrošināšanas fonds |

b)piemērojot Regulas 27. pantu saistībā ar jūrnieku apdrošināšanas sistēmu: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du Quartier des affaires maritimes (Jūras lietu departamenta nodaļa "Jūrnieku aprūpes vispārējā kase") |

c) piemērojot Īstenošanas regulas 35. pantu: | |

i) vispārēja apdrošināšanas sistēma: | |

aa)vispārējos gadījumos, izņemot Parīzi un Parīzes reģionu: | Caisse primaire d'assurance maladie (Veselības apdrošināšanas vietējā kase) |

Parīzē un Parīzes reģionā: | Caisse régionale d'assurance maladie (Veselības apdrošināšanas reģionālā kase), Parīze |

bb)īpašā sistēma, kas paredzēta Sociālā kodeksa L 365. līdz L 382. pantā: | Caisse régionale d'assurance maladie (Veselības apdrošināšanas reģionālā kase), Strasbūra |

ii) lauksaimniecībā nodarbināto apdrošināšanas sistēma: | Caisse de mutualité sociale agricole (Lauksaimniecības strādnieku savstarpējās apdrošināšanas kase) |

iii) kalnraču apdrošināšanas sistēma: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Kalnraču sociālā nodrošinājuma autonomā valsts kase), Parīze |

iv) jūrnieku apdrošināšanas sistēma: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du Quartier des affaires maritimes (Jūras lietu departamenta nodaļa "Jūrnieku aprūpes vispārējā kase") |

d)piemērojot Īstenošanas regulas 36. pantu saistībā ar invaliditātes pensijām: | |

i) vispārējos gadījumos, izņemot Parīzi un Parīzes reģionu: | Caisse primaire d'assurance maladie (Vietējā veselības apdrošināšanas kase) |

Parīzē un Parīzes reģionā: | Caisse régionale d'assurance maladie (Reģionālā veselības apdrošināšanas kase), Parīze |

ii)īpašā sistēma, kas paredzēta Sociālā nodrošinājuma kodeksa L 365. līdz L 382. pantā: | Caisse régionale d'assurance maladie (Reģionālā veselības apdrošināšanas kase), Strasbūra |

e)piemērojot Īstenošanas regulas 35. pantu saistībā ar vecuma pensijām: | |

i) vispārēja apdrošināšanas sistēma: | |

aa)vispārējos gadījumos, izņemot Parīzi un Parīzes reģionu: | Caisse régionale d'assurance maladie, branche "vieillesse" (Reģionālā veselības apdrošināšanas kase (Vecuma apdrošināšanas nodaļa)) |

Parīzē un Parīzes reģionā: | Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Darba ņēmēju vecuma apdrošināšanas valsts kase), Parīze |

bb)īpašā sistēma, kas paredzēta Sociālā nodrošinājuma kodeksa L 365. līdz L 382. pantā: | Caisse régionale d'assurance vieillesse (Vecuma apdrošināšanas reģionālā kase), Strasbūra |

ii) lauksaimniecībā nodarbināto apdrošināšanas sistēma: | Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Lauksaimniecības strādnieku centrālā palīdzības kase), Parīze |

iii) kalnraču apdrošināšanas sistēma: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Kalnraču sociālā nodrošinājuma autonomā valsts kase), Parīze |

iv) jūrnieku apdrošināšanas sistēma: | Section "Caisse de retraite des marins" du Quartier des affaires maritimes (Jūras lietu departamenta nodaļa "Jūrnieku pensiju kase") |

f) piemērojot Īstenošanas regulas 75. pantu: | Caisse primaire d'assurance maladie (Veselības apdrošināšanas vietējā kase) |

2.Bezdarbs:

a)piemērojot Īstenošanas regulas 80., 81. pantu un 82. panta 2. punktu: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre darbaspēka direkcija pēc darba vietas, kura pieprasa izziņu |

| Valsts Agence nationale pour l'emploi dienesta vietējā nodaļa |

| Vietējā pašvaldība pēc ģimenes locekļu dzīvesvietas |

b)piemērojot Īstenošanas regulas 83. panta 1. un 2. punktu un 97. pantu: | Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (Asociācija nodarbinātības veicināšanai rūpniecībā un tirdzniecībā) pēc ieinteresētās personas dzīvesvietas |

c) piemērojot Īstenošanas regulas 84. pantu: | |

i) pilnīgs bezdarbs: | Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (Asociācija nodarbinātības veicināšanai rūpniecībā un tirdzniecībā) pēc ieinteresētās personas dzīvesvietas |

ii) daļējs bezdarbs: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre direkcija pēc ieinteresētās personas darbavietas |

d) piemērojot Īstenošanas regulas 89. pantu: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre un darbaspēka direkcija |

3. Ģimenes pabalsti: | Caisse d'allocations familiales (Ģimenes piemaksu kase) pēc ieinteresētās personas dzīvesvietas |

II.AIZJŪRAS DEPARTAMENTOS

1.Riska veidi, izņemot ģimenes pabalstus:

a) vispārējos gadījumos: | Caisse générale de sécurité sociale (Vispārējā sociālā nodrošinājuma kase) |

b) jūrnieki: | |

i) invaliditātes pensijas: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du Quartier des affaires maritimes (Jūras lietu departamenta nodaļa "Jūrnieku aprūpes vispārējā kase") |

ii) vecuma pensijas: | Section "Caisse de retraite des marins" du Quartier des affaires maritimes (Jūras lietu departamenta nodaļa "Jūrnieku pensiju kase") |

2. Ģimenes pabalsti: | Caisse d'allocations familiales pēc ieinteresētās personas dzīvesvietas |

D. ITĀLIJĀ

1. Slimības (izņemot tuberkulozi), maternitāte: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (Veselības apdrošināšanas valsts institūts), reģionālie biroji |

| Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano (Veselības apdrošināšanas reģionālā kopējā kase, Bolcāno) |

| Cassa mutua provinciale di malattia di Trento (Veselības apdrošināšanas reģionālā kopējā kase, Trento) |

2. Tuberkuloze: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Valsts sociālās labklājības iestāde), reģionālie biroji |

3. Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Valsts iestāde apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā), reģionālie biroji |

4.Invaliditāte, vecums, apgādnieku zaudējušas personas (pensijas):

a) vispārējos gadījumos: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Valsts sociālās labklājības iestāde), reģionālie biroji |

b) darba ņēmējiem izklaides nozarē: | Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Valsts izklaides nozares darba ņēmēju labklājības un palīdzības dienests), Roma |

c) vadošajam personālam: | Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Valsts rūpniecības vadošā personāla labklājības iestāde), Roma |

d) žurnālistiem: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani — G. Amendola (Itālijas žurnālistu labklājības valsts iestāde "G. Amendola"), Roma |

5. Apbedīšanas pabalsti: | Attiecīgi 1., 2. vai 3. punktā uzskaitītās institūcijas |

6.Bezdarbs:

a) vispārējos gadījumos: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Valsts sociālās labklājības iestāde), reģionālie biroji |

b) žurnālistiem: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani — G. Amendola (Itālijas žurnālistu labklājības valsts iestāde "G. Amendola"), Roma |

7.Ģimenes piemaksas:

a) vispārējos gadījumos: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Valsts sociālās labklājības iestāde), reģionālie biroji |

b) žurnālistiem: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani — G. Amendola (Itālijas žurnālistu labklājības valsts iestāde "G. Amendola"), Roma |

E. LUKSEMBURGĀ

1.Slimības, maternitāte:

a)piemērojot Regulas 19., 22. pantu, 28. panta 1. punktu, 29. panta 1. punktu un 31. pantu, kā arī Īstenošanas regulas 17., 18., 20., 21., 22., 24., 29., 30. un 31. pantu: | Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers (Strādnieku veselības apdrošināšanas valsts kase), Luksemburga |

b) piemērojot Regulas 27. pantu: | Caisse de maladie compétente, selon la législation luxembourgeoise, pour la pension partielle luxembourgeoise aktiem ir atbildīgs par Luksemburgā piešķirto nepilno pensiju |

2.Invaliditāte, vecums, nāve:

a)i erēdņiem, to skaitā raktuvju tehniskos strādniekus, kas strādā pazemē: | Caisse de pension des employés privés (Privātā sektora ierēdņu pensiju kase), Luksemburga |

b) pārējos gadījumos: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Vecuma un invaliditātes apdrošināšanas iestāde), Luksemburga |

3.Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības:

a) lauksaimniecības un mežsaimniecības strādniekiem: | Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière (Asociācija apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem, Lauksaimniecības un mežsaimniecības nodaļa), Luksemburga |

b) pārējos gadījumos: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Asociācija apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem, Rūpniecības nodaļa), Luksemburga |

4. Bezdarbs: | Office nationale du travail (Valsts nodarbinātības dienests), Luksemburga |

5.Ģimenes pabalsti:

a)personām, kas apdrošinātas saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu: | Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Strādnieku ģimenes piemaksu kase pie Vecuma un invaliditātes apdrošināšanas iestādes), Luksemburga |

b) pārējos gadījumos: | Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés (Ierēdņu ģimenes piemaksu kase pie Privātā sektora ierēdņu pensiju kases), Luksemburga |

F. NĪDERLANDĒ

1.Slimības, maternitāte, nelaimes gadījumi darbā, arodslimības:

a) pabalsti natūrā: | |

i) dzīvesvietas institūcijas: | Viens no kompetentajiem veselības apdrošināšanas dzīvesvietas fondiem, pēc ieinteresētās personas izvēles |

ii) institūcijas pēc uzturēšanās vietas: | Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (Nīderlandes vispārējā savstarpējā slimokase), Utrehta |

b) naudas pabalsti: | Nieuwe algemene Bedrijfsvereniging (Jaunā vispārējā arodapvienība), Amsterdama |

2.Invaliditāte:

a)ja, arī nepiemērojot Regulu, ieinteresētajai personai jau ir tiesības saņemt pabalstu saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem: | Kompetentā Bedrijfsvereniging (arodapvienība) |

b) visos pārējos gadījumos: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Jaunā vispārējā arodapvienība), Amsterdama |

3.Vecums un nāve (pensijas):

piemērojot Īstenošanas regulas 36 pantu:

a) vispārējos gadījumos: | Sociale Verzekeringsbank (Sociālās apdrošināšanas banka), Amsterdama |

b) norēķini ar Beļģiju: | Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering betreffende (Birojs Beļģijas sociālās apdrošināšanas jautājumiem), Breda |

c) norēķini ar Vāciju: | Bureau voor Duitse Zaken van de Vereening van Raden van Arbeid (Darba lietu padomju apvienības Vācijas jautājumu birojs), Nijmegene |

4.Bezdarbs:

a) bezdarbnieku apdrošināšanas pabalsti: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Jaunā vispārējā arodapvienība), Amsterdama |

b) Valsts iestāžu pabalsti: | Pašvaldības dzīvesvietas institūcijas vai pēc uzturēšanās vietas |

5.Ģimenes piemaksas:

Piemērojot Regulas 73. panta 2. punktu un 74. panta 2. punktu: | "Raad van Arbeid" (Darba lietu padome) apvidū, kurā dzīvo ģimenes locekļi |

--------------------------------------------------

4. PIELIKUMS

SADARBĪBAS ORGANIZĀCIJAS

(Īstenošanas regulas 3. panta 1. punkts un 4. panta 4. punkts)

A. BEĻĢIJĀ

Ministère de la prévoyance sociale, Bruxelles – |

Ministerie van sociale Voorzorg, Brussel – |

(Sociālās labklājības ministrija, Brisele) |

B. VĀCIJĀ

1. Veselības apdrošināšana: | Bundesverband der Ortskrankenkassen (Vietējo slimokasu federālā apvienība), Bonna-Badgodesberga |

2. Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem: | Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Rūpniecības arodapvienību federācija), Bonna |

3. Fiziska darba strādnieku pensijas apdrošināšana: | |

a) piemērojot Īstenošanas regulas 3. panta 2. punktu: | Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (Vācijas pensijas apdrošināšanas iestāžu apvienība), Frankfurte pie Mainas |

b)piemērojot Īstenošanas regulas 51. pantu un 53. panta 1. punktu, kā arī Īstenošanas regulas 55. pantā minēto iedaļu "Maksātāja institūcija": | |

i) norēķini ar Beļģiju: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Reinas provinces Reģionālā apdrošināšanas iestāde), Diseldorfa |

ii) norēķini ar Franciju: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Reinzemes-Pfalcas Reģionālā apdrošināšanas iestāde), Špeiere, vai Landesversicherungsanstalt Saarland (Zārlandes Reģionālā apdrošināšanas iestāde), Zārbrikene, kā kompetenta institūcija, kas iekļauta 2. pielikumā |

iii) norēķini ar Itāliju: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Švābijas Reģionālā apdrošināšanas iestāde), Augsburga |

iv) norēķini ar Luksemburgu: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Reinzemes-Pfalcas Reģionālā apdrošināšanas iestāde), Špeiere |

v) norēķini ar Nīderlandi: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Vestfālenes Reģionālā apdrošināšanas iestāde), Minstere |

4. Ierēdņu pensijas apdrošināšana: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Federālā ierēdņu apdrošināšanas iestāde), Berlīne |

5. Kalnraču pensijas apdrošināšana: | Bundesknappschaft (Federālā kalnraču apdrošināšanas biedrība), Bohuma |

6.Dzelzs un tērauda rūpniecības strādnieku papildu apdrošināšana: | Landesversicherungsanstalt Saarland, Abteilung Hüttenknappschaftliche Pensionsversicherung (Zārlandes reģionālā apdrošināšanas iestāde, Metalurģiskās rūpniecības strādnieku pensijas apdrošināšanas nodaļa), Zārbrikene |

7. Bezdarbnieka un ģimenes pabalsti: | Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit (Federālās nodarbinātības iestādes galvenā mītne), Nirnberga |

C. FRANCIJĀ

1. Vispārējos gadījumos: | Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma centrs), Parīze |

2. Piemērojot kalnraču apdrošināšanas sistēmu (invaliditāte, vecums un nāve (pensijas)): | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Kalnraču sociālā nodrošinājuma autonomā valsts kase), Parīze |

D. ITĀLIJĀ

1. Slimības (izņemot tuberkulozi), maternitāte: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, Direzione generale (Valsts veselības apdrošināšanas institūts, Ģenerāldirekcija), Roma |

2. Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Direzione generale (Valsts iestāde apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā, Galvenā direkcija), Roma |

3.Invaliditāte, vecums, apgādnieku zaudējušas personas, tuberkuloze, bezdarbs, ģimenes piemaksas: | Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale (Valsts sociālās labklājības iestāde, Galvenā direkcija), Roma |

E. LUKSEMBURGĀ

I.PIEMĒROJOT ĪSTENOŠANAS REGULAS 53. PANTU:

1.Slimības, maternitāte:

a) piemērojot Regulas 28. panta 2. punktu: | Institūcija vai institūcijas, kas ir atbildīgas par izmaksu atiecībā uz pensijām, kuras atkarīgas no iemaksām |

b) pārējos gadījumos: | Veselības apdrošināšanas fonds, kurā darba ņēmējs apdrošināts sakarā ar savu nodarbošanos vai kurā viņš pēdējā laikā bijis apdrošināts |

2.Invaliditāte, vecums, nāve (pensijas):

a)ierēdņiem, to skaitā raktuvju tehniskajiem strādniekiem, kas strādā pazemē: | Caisse de pension des employés privés (Privātā sektora ierēdņu pensiju kase), Luksemburga |

b) pārējos gadījumos: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Vecuma un invaliditātes apdrošināšanas iestāde), Luksemburga |

3.Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības:

a) lauksaimniecības un mežsaimniecības strādniekiem: | Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière (Asociācija apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem, Lauksaimniecības un mežsaimniecības nodaļa), Luksemburga |

b) pārējos gadījumos: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Asociācija apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem, Rūpniecības nodaļa), Luksemburga |

4. Bezdarbs: | Office national du travail (Valsts nodarbinātības dienests), Luksemburga |

5.Ģimenes piemaksas:

a)personām, kas apdrošinātas 2. punktā b) apakšpunktā minētajā institūcijā: | Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Strādnieku ģimenes piemaksu kaseVecuma un invaliditātes apdrošināšanas iestādē), Luksemburga |

b) pārējos gadījumos: | Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés (Ierēdņu ģimenes piemaksu kase pie Privātā sektora ierēdņu pensiju kases), Luksemburga |

6.Apbedīšanas pabalsti:

a) piemērojot Regulas 66. pantu: | Institūcija, kas atbild par pensiju izmaksu, kad pienākas pabalsti natūrā |

b) pārējos gadījumos: | Institūcijas, kas norādītas 1. punkta b) apakšpunktā, 2. vai 3. punktā, kuras atkarībā no apdrošināšanas jomas atbild par pabalsta izmaksu |

II. PĀRĒJIE GADĪJUMI | Inspection générale de la sécurité sociale (Nodarbinātības un sociālā nodrošinājuma ministrija), Luksemburga |

F. NĪDERLANDĒ

1.Slimības, maternitāte, invaliditāte, nelaimes gadījumi darbā, arodslimības un bezdarbs:

a) pabalsti natūrā: | Ziekenfondsraad (Slimokasu padome), Amsterdama |

b) naudas pabalsti: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Jaunā vispārējā arodapvienība), Amsterdama |

2.Vecums, nāve (pensijas), ģimenes pabalsti:

a) vispārējos gadījumos: | Sociale verzekeringsbank (Sociālās apdrošināšanas banka), Amsterdama |

b) norēķini ar Beļģiju: | Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering betreffende (Birojs Beļģijas sociālās apdrošināšanas jautājumiem), Breda |

c) norēķini ar Vāciju: | Bureau voor Duitse Zaken (Darba lietu padomju apvienības Vācijas jautājumu birojs), Nijmegene |

--------------------------------------------------

5. PIELIKUMS

DIVPUSĒJU KOVENCIJU ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMI, KAS PALIEK SPĒKĀ

(Īstenošanas regulas 4. panta 5. punkts, 5. pants, 53. panta 3. punkts, 104. pants, 105. panta 2. punkts, 116. un 120. pants)

Vispārējas piezīmes

I. Ja pielikumā izklāstītajos noteikumos ir atsauce uz konvencijām vai Regulu Nr. 3, Regulu Nr. 4 un Regulu Nr. 36/63/EEK, šīs atsauces ikreiz aizstāj ar atsaucēm uz Regulas vai Īstenošanas regulas attiecīgajiem noteikumiem, izņemot to konvenciju noteikumus, kas paliek spēkā tādēļ, ka tie ir iekļauti Regulas II pielikumā.

II. Konvencijā ietvertā denonsēšanas klauzula, kuras daži noteikumi ir iekļauti šajā pielikumā, paliek spēkā attiecībā uz minētajiem noteikumiem.

1. BEĻĢIJA — VĀCIJA

a) 1965. gada 20. jūlija Administratīvie noteikumi Nr. 2 par 1957. gada 7. decembra Vispārējās konvencijas trešā Papildnolīguma izpildi (pensiju izmaksa par laiku pirms Konvencijas stāšanās spēkā).

b) 1965. gada 20. jūlija Noteikumi ar kuriem ievieš Eiropas Ekonomikas kopienas Padomes Regulu Nr. 3 un Regulu Nr. 4 par migrējošo darba ņēmēju sociālo nodrošinājumu, III daļa.

c) 1964. gada 6. oktobra Nolīgums par to pabalstu natūrā atmaksāšanu, kas piešķirti pensionāriem, kuri agrāk bijuši pārrobežu darba ņēmēji, piemērojot Regulas Nr. 36/63/EEK 14. panta 3. punktu un Eiropas Ekonomikas kopienas Padomes Regulas Nr. 4 73. panta 4. punktu.

d) 1969. gada 29. janvāra Nolīgums par sociālā nodrošinājuma iemaksu atgūšanu.

2. BEĻĢIJA — FRANCIJA

a) 1951. gada 22. decembra Noteikumi par 1948. gada 17. janvāra Papildnolīguma 23. panta izpildi (Raktuvju un līdzīgu uzņēmumu strādnieki).

b) 1959. gada 21. decembra Administratīvie noteikumi, ar ko papildina 1951. gada 22. decembra Administratīvos noteikumus, kuri pieņemti saskaņā ar 1948. gada 17. janvāra Papildnolīguma 23. pantu (Raktuvju un līdzīgu uzņēmumu strādnieki).

c) 1964. gada 8. jūlija Nolīgums par to pabalstu natūrā atmaksāšanu, kas piešķirti pensionāriem, kuri agrāk bijuši pārrobežu darba ņēmēji, piemērojot Regulas Nr. 36/63/EEK 14. panta 3. punktu un Eiropas Ekonomikas kopienas Padomes Regulas Nr. 4 73. panta 4. punktu.

d) 1967. gada 5. jūlija Nolīgums par to pārrobežu darba ņēmēju medicīnisko izmeklēšanu un administratīvajām pārbaudēm, kas dzīvo Beļģijā, bet strādā Francijā (I, II un III iedaļa).

3. BEĻĢIJA — ITĀLIJA

a) 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 19. pants, 24. panta otrā un trešā daļa un 28. panta 4. punkts 1950. gada 20. oktobra Administratīvajos noteikumos, kas grozīti ar 1952. gada 10. aprīļa Tehnisko labojumu Nr. 1, 1957. gada 9. decembra Tehnisko labojumu Nr. 2 un 1963. gada 21. februāra Tehnisko labojumu Nr. 3.

b) 1963. gada 21. februāra Nolīguma 6., 7., 8. un 9. pants, ciktāl tie skar Eiropas Ekonomikas kopienas Padomes Regulas Nr. 3 un Nr. 4 īstenošanu attiecībā uz migrējošo darba ņēmēju sociālo nodrošinājumu.

4. BEĻĢIJA — LUKSEMBURGA

a) 1959. gada 16. novembra Administratīvie noteikumi par 1959. gada 16. novembra Konvencijas īstenošanu, kas grozīti 1964. gada 12. februārī un 1966. gada 10. februārī, izņemot 5. līdz 9. pantu.

b) 1964. gada 24. jūlija Nolīgums par to pabalstu natūrā atmaksāšanu, kas piešķirti pensionāriem, kuri agrāk bijuši pārrobežu darba ņēmēji, piemērojot Regulas Nr. 36/63/EEK 14. panta 3. punktu un Eiropas Ekonomikas kopienas Padomes Regulas Nr. 4 73. panta 4. punktu.

c) 1961. gada 28. janvāra Nolīgums par sociālā nodrošinājuma iemaksu atgūšanu.

5. BEĻĢIJA -NĪDERLANDE

a) 2., 3., 13., 15. pants, 25. panta 2. punkts, 26. panta 1. un 2. punkts, 27., 46. un 48. pants 1957. gada 4. novembra Nolīgumā par apdrošināšanu slimību, maternitātes, nāves (apbedīšanas pabalsts), ārstnieciskās palīdzības un invaliditātes gadījumā.

b) 6., 9. līdz 15. pants un 17. panta ceturtā daļa 1964. gada 7. februāra Nolīgumā par ģimenes un bērna piedzimšanas piemaksām.

c) 9. pants, 15. panta 2. punkts, 17., 18., 29. un 37. pants 1965. gada 10. aprīļa Nolīgumā par tirdzniecības flotes jūrnieku apdrošināšanu pret slimībām, invaliditāti un bezdarbu.

d) 1968. gada 21. marta Nolīgums par sociālā nodrošinājuma iemaksu iekasēšanu un atgūšanu un 1970. gada 25. novembra Administratīvie noteikumi, kas pieņemti saskaņā ar minēto nolīgumu.

e) 1. pants 1964. gada 22. janvāra Nolīgumā, ar kuru ievieš Regulas Nr. 36/63/EEK par pārrobežu darba ņēmēju sociālo nodrošinājumu 8. panta 7. punktu un 15. pantu, kā arī Regulas Nr. 4 82. pantu.

f) 1964. gada 10. septembra Nolīgums par to pabalstu natūrā atmaksāšanu, kas piešķirti pensionāriem, kuri agrāk bijuši pārrobežu darba ņēmēji, ar kuru īsteno Regulas Nr. 36/63/EEK 14. panta 3. punktu un Regulas Nr. 4 73. panta 4. punktu.

g) 1971. gada 27. oktobra Nolīgums, ar kuru ievieš Regulas Nr. 4 82. pantu.

6. VĀCIJA — FRANCIJA

a) 2. līdz 4. pants un 22. līdz 28. pants 1952. gada 31. janvāra Administratīvajos noteikumos Nr. 2 par 1950. gada 10. jūlija Vispārējās konvencijas īstenošanu (Francijas pensiju par nelaimes gadījumiem darbā palielinājums).

b) 1. pants 1963. gada 27. jūnija Nolīgumā par Regulas Nr. 4 74. panta 5. punkta izpildi (apdrošināto personu ģimenes locekļiem piešķirto pabalstu natūrā atmaksāšana).

7. VĀCIJA — ITĀLIJA

a) 14. pants, 17. panta 1. punkts, 18., 35. pants, 38. panta 1. punkts, 39., 42. pants, 45. panta 1. punkts un 46. pants 1953. gada 6. decembra Administratīvajos noteikumos par 1953. gada 5. maija Konvencijas īstenošanu (pensiju izmaksa).

b) 1. un 2. pants 1963. gada 27. jūnija Nolīgumā par Regulas Nr. 4 73. panta 4. punkta un 74. panta 5. punkta izpildi (apdrošināto personu ģimenes locekļiem piešķirto pabalstu natūrā atmaksāšana).

c) 1968. gada 5. novembra Nolīgums par kārtību, kādā Vācijas kompetentās institūcijas atmaksā izdevumus, kas radušies, Itālijas veselības apdrošināšanas institūcijām nodrošinot Vācijas Federatīvajā Republikā apdrošinātu itāļu strādnieku ģimenes locekļus Itālijā ar pabalstiem natūrā.

8. VĀCIJA — LUKSEMBURGA

a) 1. un 2. pants 1963. gada 27. jūnija Nolīgumā par Regulas Nr. 4 73. panta 4. punkta un 74. panta 5. punkta izpildi (apdrošināto personu ģimenes locekļiem piešķirto pabalstu natūrā atmaksāšana).

b) 1969. gada 9. decembra Nolīgums par atteikšanos veikt to Regulas Nr. 36/63/EEK 14. panta 2. punktā paredzēto izdevumu atmaksāšanu, kas ir radušies, nodrošinot slimības pabalstus natūrā pensionāriem, kas ir vai nu bijušie pārrobežu darba ņēmēji, vai pārrobežu darba ņēmēju kā apgādnieku zaudējušas personas, un viņu ģimenes locekļiem.

9. VĀCIJA — NĪDERLANDE

a) 9. pants, 10. panta 2. līdz 5. punkts, 17., 18., 19. un 21. pants 1954. gada 18. jūnija Administratīvajos noteikumos Nr. 1 par 1951. gada 29. marta konvenciju (veselības apdrošināšana un pensiju izmaksa).

b) 1964. gada 27. maija Nolīgums par atteikšanos veikt to izdevumu atmaksāšanu, kas ir radušies, veicot medicīnisko izmeklēšanu un administratīvās pārbaudes saistībā ar apdrošināšanu invaliditātes, vecuma gadījumā un apdrošināšanu apgādnieku zaudējušām personām (pensijas apdrošināšana).

c) 1. līdz 4. pants 1963. gada 27. jūnija Nolīgumā par Regulas Nr 4. 73. panta 4. punkta, 74. panta 5. punkta un 75. panta 3. punkta izpildi (apdrošināto personu ģimenes locekļiem piešķirto pabalstu natūrā atmaksāšana).

d) 1969. gada 21. janvāra Nolīgums par sociālā nodrošinājuma iemaksu atgūšanu.

e) 1969. gada 3. decembra Nolīgums par atteikšanos veikt to Regulas Nr. 36/63/EEK 14. panta 2. punktā paredzēto izdevumu atmaksāšanu, kas ir radušies, nodrošinot slimības pabalstus natūrā pensionāriem, kuri ir vai nu bijušie pārrobežu darba ņēmēji, vai ir pārrobežu darba ņēmēju kā apgādnieku zaudējušas personas, un viņu ģimenes locekļiem.

10. FRANCIJA — ITĀLIJA

2. līdz 4. pants 1950. gada 12. aprīļa Administratīvajos noteikumos par 1948. gada 31. marta Vispārējās konvencijas īstenošanu (Francijas pensiju par nelaimes gadījumiem darbā palielinājums).

11. FRANCIJA — LUKSEMBURGA

a) 1969. gada 24. februāra Nolīgums, kas noslēgts saistībā ar Regulas Nr. 3 51. panta piemērošanu, un tā paša datuma Administratīvie noteikumi, kas pieņemti saskaņā ar minēto nolīgumu.

b) 1964. gada 18. jūnija Nolīgums par to pabalstu natūrā atmaksāšanu, kas piešķirti pensionāriem, kuri agrāk bijuši pārrobežu darba ņēmēji, ar kuru ievieš Regulas Nr. 36/63/EEK 14. panta 3. punktu.

12. FRANCIJA — NĪDERLANDE

1960. gada 5. maija un 21. jūnija sarakste saistībā ar 23. panta 5. punktu Regulā Nr. 3 par atteikšanos atmaksāt pabalstus natūrā, kas piešķirti apdrošināto personu ģimenes locekļiem, kā arī pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem.

13. ITĀLIJA — LUKSEMBURGA

4. panta 5. punkts un 6. pants 1955. gada 19. janvāra Administratīvajos noteikumos par Vispārējās sociālā nodrošinājuma īstenošanas noteikumiem (lauksaimniecības strādnieku veselības apdrošināšana).

14. ITĀLIJA — NĪDERLANDE

a) 9. panta trešā daļa un 11. panta trešā daļa 1955. gada 11. februāra Administratīvajos noteikumos par 1952. gada 28. oktobra Vispārējās konvencijas īstenošanu (veselības apdrošināšana).

b) 1963. gada 27. jūnija Nolīgums par Regulas Nr. 4 75. panta 3. punkta izpildi (pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem piešķirto pabalstu natūrā atmaksāšana).

15. LUKSEMBURGA — NĪDERLANDE

1960. gada 10. oktobra un 7. novembra sarakste saistībā ar 23. panta 5. punktu Regulā Nr. 3 par atteikšanos atmaksāt pabalstus natūrā, kas piešķirti apdrošināto personu ģimenes locekļiem, kā arī pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem.

--------------------------------------------------

6. PIELIKUMS

PIEMAKSU IZMAKSAS KĀRTĪBA

(Īstenošanas regulas 4. panta 6. punkts un 53. panta 1. punkts)

Vispārēja piezīme

Parādu nomaksu un pārējos vienreizējos maksājumus veic ar sadarbības organizāciju starpniecību, turpretim kārtējos un citus maksājumus veic saskaņā ar šajā pielikumā noteikto kārtību.

A. BEĻĢIJĀ

Tiešie maksājumi

B. VĀCIJĀ

1.Fiziska darba strādnieku un ierēdņu pensijas apdrošināšana (invaliditāte, vecums, nāve):

a) norēķini ar Beļģiju, Franciju un Luksemburgu: | Tiešie maksājumi |

b) norēķini ar Itāliju un Nīderlandi: | Maksājumi ar sadarbības organizāciju starpniecību (Īstenošanas regulas 53. līdz 59. panta un 5. pielikumā izklāstīto noteikumu kopīga piemērošana). |

2.Kalnraču pensijas apdrošināšana (invaliditāte, vecums, nāve):

a) norēķini ar Beļģiju un Luksemburgu: | Tiešie maksājumi |

b) norēķini ar Franciju Itāliju un Nīderlandi: | Maksājumi ar sadarbības organizāciju starpniecību (Īstenošanas regulas 53. līdz 59. panta un 5. pielikumā izklāstīto noteikumu kopīga piemērošana). |

3.Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem:

Norēķini ar visām dalībvalstīm: | Maksājumi ar sadarbības organizāciju starpniecību (Īstenošanas regulas 53. līdz 58. panta un 5. pielikumā izklāstīto noteikumu kopīga piemērošana). |

C. FRANCIJĀ

1. Visas apdrošināšanas sistēmas, izņemot jūrnieku sistēmu: | Tiešie maksājumi |

2. Jūrnieku apdrošināšana sistēma: | Maksājumus veic maksātāja institūcija dalībvalstī, kurā dzīvo persona, kam ir tiesības saņemt pabalstus. |

D. ITĀLIJĀ

1. Invaliditātes, vecuma pensijas un pensijas apgādnieku zaudējušām personām: | |

a)norēķini ar Beļģiju un Franciju, izņemot Francijas kalnraču fondus: | Tiešie maksājumi |

b) norēķini ar Vāciju un Francijas kalnraču fondiem: | Maksājumi ar sadarbības organizāciju starpniecību |

c) norēķini ar Luksemburgu un Nīderlandi: | Tiešie maksājumi |

2. Pensijas saistībā ar nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām: | Tiešie maksājumi |

E. LUKSEMBURGĀ

Tiešie maksājumi

F. NĪDERLANDĒ

1. Norēķini ar Beļģiju: | Tiešie maksājumi |

2. Norēķini ar Vāciju: | Maksājumi ar sadarbības organizāciju starpniecību (5. pielikumā izklāstīto noteikumu izpilde) |

3. Norēķini ar Franciju, Itāliju un Luksemburgu: | Tiešie maksājumi |

--------------------------------------------------

7. PIELIKUMS

BANKAS

(Īstenošanas regulas 4. panta 7. punkts un 55. panta 3. punkts)

A. BEĻĢIJĀ: | Nav |

B. VĀCIJĀ: | Deutsche Bundesbank (Vācijas Federālā banka), Frankfurte pie Mainas |

C. FRANCIJĀ: | Banque de France (Francijas banka), Parīze |

D. ITĀLIJĀ: | Banca Nazionale del Lavoro (Valsts darba banka), Roma |

E. LUKSEMBURGĀ: | Banque internationale (Starptautiskā banka), Luksemburga |

F. NĪDERLANDĒ: | Nav |

--------------------------------------------------

8. PIELIKUMS

ĢIMENES PABALSTU PIEŠĶIRŠANA

(Īstenošanas regulas 4. panta 8. punkts un 10. panta 2. punkta d) apakšpunkts)

Īstenošanas regulas 10. panta 2. punkta d) apakšpunktu piemēro norēķiniem: | — starp Vāciju un Franciju |

— starp Vāciju un Luksemburgu |

— starp Franciju un Luksemburgu |

--------------------------------------------------

9. PIELIKUMS

VIDĒJO GADA IZMAKSU APRĒĶINĀŠANA PABALSTIEM NATŪRĀ

(Īstenošanas regulas 4. panta 9. punkts, 94. panta 3. punkta a) apakšpunkts un 95. panta 3. punkta a) apakšpunkts)

A. BEĻĢIJĀ

Aprēķinot vidējās gada izmaksas pabalstiem natūrā, ņem vērā vispārējo sociālā nodrošinājuma sistēmu.

B. VĀCIJĀ

Aprēķinot vidējās gada izmaksas pabalstiem natūrā, ņem vērā šādas institūcijas.

1. Piemērojot Īstenošanas regulas 94. panta 3. punktu: | a) Ortskrankenkassen (Vietējās slimokases) |

b) Landkrankenkassen (Lauku slimokases) |

c) Betriebskrankenkassen (Uzņēmumu slimokases) |

d) Innungskrankenkassen (Arodapvienību slimokases) |

e) Bundesknappschaft (Federālā kalnraču apdrošināšanas biedrība) |

f) Seekasse (Jūrnieku kase) |

g) Ersatzkassen für Arbeiter (Strādnieku atlīdzības kases) |

h) Ersatzkassen für Angestellte (Ierēdņu atlīdzības kases) atkarībā no fonda, kas ir piešķīris pabalstus |

2. Piemērojot Īstenošanas regulas: 95. panta 3. punkta a) apakšpunktu: | a) Ortskrankenkassen (Vietējās slimokases) |

b) Landkrankenkassen (Lauku slimokases) |

c) Bundesknappschaft (Federālā kalnraču apdrošināšanas biedrība) atkarībā no fonda, kas ir piešķīris pabalstus |

C. FRANCIJĀ

Aprēķinot vidējās gada izmaksas pabalstiem natūrā, ņem vērā vispārējo sociālā nodrošinājuma sistēmu.

D. ITĀLIJĀ

Aprēķinot vidējās gada izmaksas pabalstiem natūrā, ņem vērā šādas apdrošināšanas sistēmas: | 1.Vispārējā sistēma ražošanā strādājošajiem un pensionāriem, ko pārvalda Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (Valsts veselības apdrošināšanas institūts) |

2.Tuberkulozes slimnieku pabalstu fonds (nav pieejams lauksaimniecības strādniekiem), ko pārvalda Istituto nazionale della previdenza sociale (Valsts sociālās labklājības iestāde) |

E. LUKSEMBURGĀ

Aprēķinot vidējās gada izmaksas pabalstiem natūrā, ņem vērā veselības apdrošināšanas fondus, kas ievēro Sociālās apdrošināšanas kodeksu.

F. NĪDERLANDĒ

Aprēķinot vidējās gada izmaksas pabalstiem natūrā, ņem vērā vispārējo sociālā nodrošinājuma sistēmu.

Tomēr veic samazinājumu, lai ņemtu vērā iespaidu, ko rada: | 1.Invaliditātes apdrošināšana ( arbeidsongeschiktheidsverzekering, W. A. O.) |

2.Apdrošināšana pret īpašām ārstēšanās izmaksām ( verzekering tegen bijzondere ziektekosten, A. W. B. Z.) |

--------------------------------------------------

10. PIELIKUMS

KOMPETENTO VALSTS IESTĀ U NORĀDĪTĀS INSTITŪCIJAS UN ORGANIZĀCIJAS

(Īstenošanas regulas 4. panta 10. punkts)

A. BEĻĢIJĀ

1.Piemērojot Regulas 14. panta 1. punktu un Īstenošanas regulas 11., 13. un 14. pantu: | Office national de sécurité sociale, BruxellesRijksdienst voor maatschappelijke Zekerheid, Brussel — (Valsts sociālā nodrošinājuma dienests, Brisele) |

2.Piemērojot Regulas 14. panta 2. punktu un Īstenošanas regulas 11. pantu: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, AnversHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag, Antwerpen — (Palīdzības un labklājības kase jūrniekiem, kas kuģo ar Beļģijas karogu), Antverpene |

3.Piemērojot Īstenošanas regulas 80. panta 2. punktu, 81. pantu, 82. panta 2. punktu, 85. panta 2. punktu un 88. pantu: | |

a) vispārējos gadījumos: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (Valsts nodarbinātības dienests, Brisele) |

b) jūrniekiem: | Pool des marins de la marine marchande, AnversPool van de zeelieden ter koopvaardij, Antwerpen — (Tirdzniecības flotes jūrnieku apvienotais fonds), Antverpene |

4. Piemērojot Īstenošanas regulas 102. panta 2. punktu: | |

a) slimības, maternitāte un nelaimes gadījumi darbā: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Veselības un invaliditātes apdrošināšanas valsts iestāde, Brisele) |

b) arodslimības: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel — (Arodslimību fonds, Brisele) |

c) bezdarbs | |

i) vispārējos gadījumos: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (Valsts nodarbinātības dienests, Brisele) |

ii) jūrniekiem: | Pool des marins de la marine marchande, AnversPool van de zeelieden ter koopvaardij, Antwerpen — (Tirdzniecības flotes jūrnieku apvienotais fonds), Antverpene |

d) ģimenes pabalsti: | Office national des allocations familiales pour travaillleurs salariés, BruxellesRijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel — (Darba ņēmēju ģimenes piemaksu valsts birojs, Brisele) |

5. Piemērojot Īstenošanas regulas 113. panta 2. punktu: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Valsts veselības un invaliditātes apdrošināšanas institūts, Brisele) |

B. VĀCIJĀ

1.Piemērojot Īstenošanas regulas 6. panta 1. punktu:

a) atkarībā no pēdējās nodarbošanās rakstura: | Dažādu dalībvalstu pensijas apdrošināšanas institūcijas fiziska darba strādniekiem un ierēdņiem, kas norādītas 2. pielikumā |

b) ja nav iespējams noteikt pēdējās nodarbošanās raksturu: | Dažādu dalībvalstu pensijas apdrošināšanas institūcijas fiziska darba strādniekiem, kas norādītas 2. pielikumā |

c)personas, kuras saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem ir bijušas apdrošinātas atbilstīgi vecuma apdrošināšanas vispārējai sistēmai (Algemene Ouderdomswet), veicot darbību, kas nav pakļauta obligātai apdrošināšanai saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Federālā ierēdņu apdrošināšanas iestāde), Berlīne |

2.Piemērojot Īstenošanas regulas 11. panta 1. punktu:

a) darba ņēmējs, kam apdrošināta veselība: | Institūcija, kurā viņš ir apdrošināts |

b) darba ņēmējs, kam nav apdrošināta veselība: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Federālā ierēdņu apdrošināšanas iestāde), Berlīne |

3.Piemērojot:

a)Īstenošanas regulas 13. panta 2. un 3. punktu un 14. panta 1., 2. un 3. punktu: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Bonnas vietējā vispārējā slimokase), Bonna |

b)Īstenošanas regulas 13. panta 4. punktu un 14. panta 4. punktu: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Bonnas vietējā vispārējā slimokase), Bonna, izņemot apdrošināšanu palīgkasē |

4.Piemērojot Īstenošanas regulas 80. panta 2. punktu, 81. pantu un 82. panta 2. punktu: | Arbeitsamt (Nodarbinātības dienests) tajā Vācijas apvidū, kurā darba ņēmējs pēdējā laikā ir i dzīvojis vai uzturējies, vai, ja darba ņēmējs, tur strādājot, nav dzīvojis vai uzturējies Vācijā, Arbeitsamt Vācijas apvidū, kurā darba ņēmējs ir bijis nodarbināts pēdējā laikā |

5. Piemērojot Īstenošanas regulas 85. panta 2. punktu: | Arbeitsamt apvidū, kurā darba ņēmējs ir bijis pēdējā laikā nodarbināts |

6. Piemērojot Īstenošanas regulas 91. panta 2. punktu: | Fiziska darba strādnieku, ierēdņu un kalnraču pensijas apdrošināšanas iestādes, kas norādītas kā kompetentās institūcijas 2. pielikuma B iedaļas 2. daļā |

7.Piemērojot:

a)Regulas 36. un 63. pantu un Īstenošanas regulas 102. panta 2. punktu: | Bundesverband der Ortskrankenkassen (Vietējo slimokasu federālā apvienība), Bonna-Badgodesberga; 3. pielikuma B iedaļas 2. daļa |

b) apakšdaļā paredzētajos gadījumos: | Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Rūpniecības arodapvienību federācija), Bonnab) |

b)Regulas 75. pantu un Īstenošanas regulas 102. panta 2. punktu: | Bundesanstalt für Arbeit (Federālā nodarbinātības iestāde), Nirnberga |

8.Piemērojot Īstenošanas regulas 113. panta 2. punktu:

a)to pabalstu natūrā atmaksāšana, kas ir nelikumīgi piešķirti darba ņēmējiem, viņiem uzrādot Īstenošanas regulas 20. panta 2. punktā paredzēto izziņu: | Bundesverband der Ortskrankenkasse (Vietējo slimokasu federālā apvienība), Bonna-Badgodesberga, izmantojot Regulas 5. pielikuma B iedaļas 5. daļā paredzēto atlīdzības kasi |

b)to pabalstu natūrā atmaksāšana, kas ir nelikumīgi piešķirti darba ņēmējiem, viņiem uzrādot Īstenošanas regulas 62. panta 2. punktā paredzēto izziņu: | |

i)gadījumā, kad kompetentā institūcija būtu bijusi apdrošināšanas institūcija, ja ieinteresētajai personai būtu tiesības saņemt pabalstus: | Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Vietējo slimokasu federālā apvienība), Bonna-Badgodesberga, izmantojot Regulas 5. pielikuma B iedaļas 5. daļā paredzēto atlīdzības kasi |

ii) pārējos gadījumos: | Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Rūpniecības arodapvienību federācija), Bonna |

C. FRANCIJĀ

1. Piemērojot Īstenošanas regulas 6. panta 1. punktu: | Direction régionale de la sécurité sociale (Reģionālā sociālā nodrošinājuma direkcija) |

2. Piemērojot Īstenošanas regulas 11. panta 1. punktu: | |

a)Francijas metropolē

i) vispārējos gadījumos: | Caisse primaire d'assurance-maladie (Vietējā veselības apdrošināšanas kase) |

ii) lauksaimniecībā nodarbināto apdrošināšanas sistēma: | Caisse de mutualité sociale agricole (Lauksaimniecības strādnieku savstarpējās apdrošināšanas kase) |

iii) kalnraču apdrošināšanas sistēma: | Société de secours minière (Kalnraču palīdzības biedrība) |

iv) jūrnieku apdrošināšanas sistēma: | Section "Caisse de retraite des marins" du Quartier des affaires maritimes (Jūras lietu departamenta nodaļa "Jūrnieku pensiju kase") |

b)aizjūras departamentos

i) vispārējos gadījumos: | Caisse générale de sécurité sociale (Vispārējā sociālā nodrošinājuma kase) |

ii) jūrniekiem: | Section "Caisse de retraite des marins" du Quartier des affaires maritimes (Jūras lietu departamenta nodaļa "Jūrnieku pensiju kase") |

3.Piemērojot Īstenošanas regulas 13. panta 2. un 3. punktu un 14. panta 3. punktu: | Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne (Parīzes reģiona Vietējā veselības apdrošināšanas kase) |

4.Piemērojot Regulas 17. pantu saistībā ar 14. panta 1. punkta a) apakšpunkta noteikumiem: | Direction Régionale de la sécurité sociale (Reģionālā sociālā nodrošinājuma direkcija) |

5.Piemērojot Īstenošanas regulas 80. un 81. pantu, 82. panta 2. punktu un 85. panta 2. punktu: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Reģionālā nodarbinātības un darbaspēka direkcija) pēc darba vietas, kas pieprasa izziņu: |

Valsts nodarbinātības dienesta vietējā nodaļa |

Vietējā pašvaldība pēc ģimenes locekļu dzīvesvietas |

6. Piemērojot Īstenošanas regulas 84. pantu: | |

a) pilnīgs bezdarbs: | Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce(ASSEDIC) (Asociācija nodarbinātības veicināšanai rūpniecībā un tirdzniecībā) pēc ieinteresētās personas dzīvesvietas |

b) daļējs bezdarbs: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Reģionālā nodarbinātības un darbaspēka direkcija) pēc ieinteresētās personas darba vietas |

7. Piemērojot Īstenošanas regulas 89. pantu: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Reģionālā nodarbinātības un darbaspēka direkcija) |

8.PiemērojotRegulas 36., 63. un 75. pantu un Īstenošanas regulas 102. panta 2. punktu: | Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma centrs), Parīze |

Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (Asociācija nodarbinātības veicināšanai rūpniecībā un tirdzniecībā) |

9. Piemērojot Īstenošanas regulas 113. panta 2. punktu: | Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma centrs), Parīze |

D. ITĀLIJĀ

1. Piemērojot Īstenošanas regulas 6. panta 1. punktu: | Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Nodarbinātības un sociālās labklājības ministrija), Roma |

2.Piemērojot Īstenošanas regulas 11. panta 1. punktu, 13. panta 2. un 3. punktu un 14. panta 1., 2. un 3. punktu: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (Valsts veselības apdrošināšanas institūts), reģionālie biroji |

3. Piemērojot Īstenošanas regulas 38. panta 1. punktu: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Valsts sociālās labklājības institūts), reģionālie biroji |

4. Piemērojot Īstenošanas regulas 75. panta 2. punktu: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Valsts iestāde apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā), reģionālie biroji |

5.Piemērojot Īstenošanas regulas 80. panta 2. punktu, 81. pantu, 82. panta 2. punktu, 85. panta 2. punktu, 88. pantu un 91. panta 2. punktu: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Valsts sociālās labklājības iestāde), reģionālie biroji |

6. Piemērojot Īstenošanas regulas 102. panta 2. punktu: | |

a) atmaksāšana saskaņā ar Regulas 36. pantu: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (Valsts veselības apdrošināšanas institūts), Roma |

b) atmaksāšana saskaņā ar Regulas 63. pantu: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Valsts iestāde apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā), Roma |

c) atmaksāšana saskaņā ar Regulas 70. un 75. pantu: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Valsts sociālās labklājības iestāde), Roma |

7. Piemērojot Īstenošanas regulas 113. panta 2. punktu: | |

a) slimības (izņemot tuberkulozi): | Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (Valsts veselības apdrošināšanas institūts), Roma |

b) tuberkuloze: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Valsts sociālās labklājības iestāde), Roma |

c) nelaimes gadījumi darbā un arodslimības: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Valsts iestāde apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā), Roma |

E. LUKSEMBURGĀ

1. Piemērojot Īstenošanas regulas 6. panta 1. punktu: | Caisse de pension des employés privés (Privātā sektora ierēdņu pensiju kase) |

vai |

Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Vecuma un invaliditātes apdrošināšanas iestāde), Luksemburga |

2.Piemērojot Īstenošanas regulas 11. panta 1. punktu, 13. panta 2. un 3. punktu un 14. panta 1., 2. un 3. punktu: | Ministère du travail et de la sécurité sociale (Nodarbinātības un sociālā nodrošinājuma ministrija), Luksemburga |

3. Piemērojot Īstenošanas regulas 22. panta 1. punktu: | Caisse nationale d'assurance maladie de ouvriers (Strādnieku veselības apdrošināšanas valsts kase), Luksemburga |

4.Piemērojot Īstenošanas regulas 80. panta 2. punktu, 81. pantu, 82. panta 2. punktu un 89. pantu: | Office nationale du travail (Valsts nodarbinātības dienests), Luksemburga |

5. Piemērojot Īstenošanas regulas 85. panta 2. punktu: | Veselības apdrošināšanas kase, kurā pēdējā laikā ir bijusi apdrošināta ieinteresētā persona |

6. Piemērojot Īstenošanas regulas 91. panta 2. punktu: | |

a)Invaliditāte, vecums, nāve (pensijas):

i)ierēdņiem, to skaitā raktuvju tehniskajiem strādniekiem (pazemē): | Caisse de pension des employés privés (Privātā sektora ierēdņu pensiju kase), Luksemburga |

ii) pārējos gadījumos: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Vecuma un invaliditātes apdrošināšanas iestāde), Luksemburga |

b)Ģimenes pabalsti:

i)personām, kas ir apdrošinātas a) punkta ii) apakšpunktā minētajā institūcijā: | Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Strādnieku ģimenes piemaksu kase pie Vecuma un invaliditātes apdrošināšanas iestādes), Luksemburga |

ii) pārējos gadījumos: | Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés (Ierēdņu ģimenes piemaksu kase pie Privātā sektora ierēdņu pensiju kases), Luksemburga |

7. Piemērojot Īstenošanas regulas 102. panta 2. punktu: | |

a) Slimības, maternitāte: | Caisse nationale d'assurance maladie de ouvriers (Strādnieku veselības apdrošināšanas valsts kase), Luksemburga |

b) Nelaimes gadījumi darbā: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Asociācija apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem, Rūpniecības nodaļa), Luksemburga |

c) Bezdarbs | Office nationale du travail (Valsts nodarbinātības dienests), Luksemburga |

d) Ģimenes pabalsti: | Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Strādnieku ģimenes piemaksu kase pie Vecuma un invaliditātes apdrošināšanas iestādes), Luksemburga |

8. Piemērojot Īstenošanas regulas 113. panta 2. punktu: | |

a) Slimības, maternitāte: | Caisse nationale d'assurance maladie de ouvriers (Strādnieku veselības apdrošināšanas valsts kase), Luksemburga |

b) Nelaimes gadījumi darbā: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Asociācija apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem, Rūpniecības nodaļa), Luksemburga |

F. NĪDERLANDĒ

1.Īstenošana regulas 6. panta 1. punktu, 11. panta 1. punktu, 13. panta 2. un 3. punktu un 14. panta 1. un 2. punktu: | Sociale verzekeringsraas (Sociālās apdrošināšanas padome, Hāga) |

2.Piemērojot Īstenošanas regulas 14. panta 3. punktu Eiropas Kopienu papildu darba ņēmējiem, kas dzīvo Nīderlandē (tikai attiecībā uz pabalstiem natūrā): | Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (Nīderlandes vispārējā savstarpējā slimokase), Utrehta |

3. Piemērojot Īstenošanas regulas 82. panta 2. punktu: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Jaunā vispārējā arodapvienība), Amsterdama |

a) Regulas 36. un 63. pantā paredzētā atmaksāšana: | Ziekenfondsraad (Slimokasu padome), Amsterdama |

b) Regulas 70. pantā paredzētā atmaksāšana: | Algemeen Werkloosheidsfond (Vispārējais bezdarbnieku fonds, Hāga) |

c) Regulas 75. pantā paredzētā atmaksāšana: | Sociale Verzekeringsbank (Sociālās apdrošināšanas banka), Amsterdama |

--------------------------------------------------

Augša