EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31970R1107

Padomes Regula (EEK) Nr. 1107/70 (1970. gada 4. jūnijs) par atbalsta piešķiršanu pārvadājumiem pa dzelzceļu, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem

OV L 130, 15.6.1970., 1./3. lpp. (DE, FR, IT, NL)
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Sējums 1970(II) Lpp. 309 - 311
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Sējums 1970(II) Lpp. 360 - 362
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 135 - 137
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 08 Sējums 001 Lpp. 164 - 166
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 08 Sējums 001 Lpp. 164 - 166
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 97 - 99
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 97 - 99
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 39 - 41
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 39 - 41
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 39 - 41
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 39 - 41
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 39 - 41
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 39 - 41
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 39 - 41
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 39 - 41
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 39 - 41
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 54 - 56
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 54 - 56

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 02/12/2009; Atcelts ar 32007R1370 . Jaunākā konsolidētā versija: 17/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1107/oj

31970R1107Oficiālais Vēstnesis L 130 , 15/06/1970 Lpp. 0001 - 0003
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 7 Sējums 1 Lpp. 0097
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Nodaļa 1970(II) Lpp. 0309
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 7 Sējums 1 Lpp. 0097
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Nodaļa 1970(II) Lpp. 0360
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 07 Sējums 1 Lpp. 0135
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 08 Sējums 1 Lpp. 0164
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 08 Sējums 1 Lpp. 0164


Padomes Regula (EEK) Nr. 1107/70

(1970. gada 4. jūnijs)

par atbalsta piešķiršanu pārvadājumiem pa dzelzceļu, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un it īpaši tā 75., 77. un 94. pantu,

ņemot vērā Padomes 1965. gada 13. maija Lēmumu [1] par dažu noteikumu saskaņošanu, kas ietekmē konkurenci attiecībā uz pārvadājumiem pa dzelzceļiem, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem, un it īpaši tā 9. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā svarīgs kopējās transporta politikas mērķis ir novērst atšķirības, kas draud deformēt konkurences apstākļus pārvadājumu tirgū;

tā kā šā iemesla dēļ būtu lietderīgi izstrādāt noteikumus atbalsta piešķiršanai pārvadājumiem pa dzelzceļu, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem tiktāl, ciktāl šis atbalsts skar tieši darbības šajā nozarē;

tā kā 77. pantā norādīts, ka atbalsts ir saderīgs ar Līgumu, ja tas vajadzīgs transporta koordinācijai vai ja tas ir atlīdzība par tādu saistību izpildi, kuras parasti uzskata par sabiedriskajiem pakalpojumiem;

tā kā Padomes 1969. gada 26. jūnija Regulās (EEK) Nr. 1192/69 un (EEK) Nr. 1191/69 [4] noteiktas kopējas normas un procedūras attiecīgi kompensācijas maksājumiem sakarā ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu uzskaites normalizēšanu un kompensācijām sakarā ar finansiālajiem apgrūtinājumiem, ko uzliek sabiedrisko pakalpojumu saistības pārvadājumos pa dzelzceļiem, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem;

tā kā tādēļ būtu jānosaka, kādos gadījumos un apstākļos dalībvalstis drīkst veikt koordinācijas pasākumus vai uzlikt saistības, kuras parasti uzskata par sabiedriskajiem pakalpojumiem, kas paredz atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Līguma 77. pantu, uz kuru neattiecas iepriekš minētā regula;

tā kā, ievērojot Padomes 1965. gada 13. maija lēmuma 8. pantu, valstu un valsts iestāžu maksājumi dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem jāveic saskaņā ar Kopienas noteikumiem; tā kā maksājumi, kas veikti tā iemesla dēļ, ka iepriekš nosauktajā 8. pantā minētā saskaņošana vēl nav panākta, būtu jāatbrīvo no šīs regulas noteikumiem, kuri norobežo dalībvalstu pilnvaras veikt koordinācijas pasākumus vai uzlikt saistības, kuras parasti uzskata par sabiedriskajiem pakalpojumiem, kas paredz atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Līguma 77. pantu;

tā kā sakarā ar šo maksājumu sevišķo raksturu šķiet lietderīgi, ievērojot Līguma 94. pantu, izstrādāt īpašu procedūru, kā informēt Komisiju par šiem maksājumiem;

tā kā būtu vēlams dažus no šīs regulas noteikumiem nepiemērot pasākumiem, ko veic dalībvalstis, īstenojot atbalsta sistēmu, par kuru Komisija, ievērojot Līguma 77., 92. un 93. pantu, jau pasludinājusi savu viedokli;

tā kā būtu vēlams, lai palīdzētu Komisijai izskatīt pārvadājumiem piešķirto atbalstu, izveidot pie Komisijas padomdevēju komiteju, kas sastāv no dalībvalstu ieceltiem ekspertiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šo regulu piemēro atbalstam, kas piešķirts pārvadājumiem pa dzelzceļu, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem tiktāl, ciktāl šāds atbalsts attiecas tieši uz darbībām šajā nozarē.

2. pants

Līguma 92. līdz 94. pantu piemēro atbalstam, kas piešķirts pārvadājumiem pa dzelzceļu, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem.

3. pants

Neskarot noteikumus Padomes 1969. gada 26. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos un Padomes 1969. gada 26. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1191/69 par dalībvalstu darbību sakarā ar saistībām, kuras parasti uzskata par sabiedriskajiem pakalpojumiem dzelzceļa pārvadājumu, autopārvadājumu un iekšējo ūdensceļu pārvadājumu nozarē, dalībvalstis nedz veic koordinācijas pasākumus, nedz uzliek saistības, kuras parasti uzskata par sabiedriskajiem pakalpojumiem, kas paredz atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Līguma 77. pantu, izņemot turpmāk minētos gadījumus vai apstākļus:

1. Attiecībā uz transporta koordināciju:

a) ja atbalsts, kas piešķirts dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, uz kuriem neattiecas Regula (EEK) Nr. 1192/69, ir paredzēts kā kompensācija par papildu finansiālajiem apgrūtinājumiem, kam pakļauti šie uzņēmumi, salīdzinot ar citiem transporta uzņēmumiem, un uz ko attiecas kāda no normalizēšanas kategorijām, kuras uzskaitītas minētajā regulā;

b) kamēr nav stājušies spēkā kopīgie noteikumi par infrastruktūras izmaksu sadalījumu, kad atbalstu piešķir uzņēmumiem, kam jāsedz izdevumi saistībā ar infrastruktūru, kuru tie izmanto, un turpretim citus uzņēmumus šie apgrūtinājumi neskar. Aprēķinot tādējādi piešķirtā atbalsta summu, ņem vērā infrastruktūras izmaksas, kas neskar konkurējošos pārvadājumu veidus;

c) kad atbalsta mērķis ir veicināt:

- to transporta sistēmu un tehnoloģiju izpēti, kas sniedz lielāku ekonomiju Kopienai visumā, vai

- to transporta sistēmu un tehnoloģiju attīstību, kas sniedz lielāku ekonomiju Kopienai visumā.

Šāds atbalsts aprobežojas ar izpētes un attīstības stadiju un nedrīkst skart šādu transporta sistēmu un tehnoloģiju komerciālo izmantošanu;

d) kamēr nav stājušies spēkā Kopienas noteikumi par piekļuvi pārvadājumu tirgum, kad atbalsta piešķiršana ir ārkārtējs un pagaidu pasākums, lai reorganizācijas plāna ietvaros novērstu liekas jaudas, kas rada nopietnas struktūras problēmas, un tādējādi ļautu efektīvāk piemēroties pārvadājumu tirgus vajadzībām.

2. Attiecībā uz atlīdzību par saistību izpildi, ko parasti uzskata par sabiedriskajiem pakalpojumiem:

kamēr nav stājušies spēkā attiecīgie Kopienas noteikumi, kad veic maksājumus dzelzceļa pārvadājumu, autopārvadājumu un iekšējo ūdensceļu transporta uzņēmumiem kā atlīdzību par publisko pakalpojumu saistībām, kuras tiem uzliek valsts vai valsts iestādes un kuras attiecas uz:

- tarifu saistībām, kas neatbilst Regulas (EEK) Nr. 1191/69 2. panta 5. punktā sniegtajai definīcijai, vai

- transporta uzņēmumiem vai darbībām, uz ko minētā regula neattiecas.

3. Neskarot Līguma 75. panta 3. punkta noteikumus, Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu var grozīt šā panta 1. un 2. punktā norādīto sarakstu.

4. pants

Kamēr nav stājušies spēkā Kopienas noteikumi, kas pieņemti, ievērojot Padomes 1965. gada 13. maija lēmuma 8. pantu, un neierobežojot Regulas (EEK) Nr. 1191/69 un Regulas (EEK) Nr. 1192/69 noteikumus, 3. panta noteikumus nepiemēro valsts vai valsts iestāžu maksājumiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kuri veikti tāpēc, ka normas, kas regulē finansu attiecības starp dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un valstīm, nav izdevies saskaņot, kā noteikts iepriekš minētajā 8. pantā, ja šādas saskaņošanas mērķis ir padarīt šos uzņēmumus finansiāli patstāvīgus.

5. pants

1. Saskaņā ar Līguma 93. panta 3. punktu, informējot Komisiju par jebkādiem plāniem piešķirt vai mainīt atbalstu, dalībvalstis nosūta Komisijai visu vajadzīgo informāciju, kas ļautu noteikt, ka šāds atbalsts atbilst šīs regulas noteikumiem.

2. Šīs regulas 4. pantā minētais atbalsts ir atbrīvots no Līguma 93. panta 3. punktā paredzētās procedūras. Visu informāciju par šādu atbalstu dara zināmu Komisijai provizoriskā aprēķina veidā katra gada sākumā un vēlāk ziņojuma veidā pēc saimnieciskā gada beigām.

6. pants

Ar šo izveido padomdevēju komiteju pie Komisijas; tā palīdz Komisijai izskatīt atbalstu, kas piešķirts pārvadājumiem pa dzelzceļu, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem. Komitejas priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis, un komitejā ir visu dalībvalstu iecelti pārstāvji. Par komitejas sanāksmēm paziņo vismaz desmit dienas iepriekš, iekļaujot šajā paziņojumā sīku informāciju par darba kārtību. Neatliekamos gadījumos šo laiku var samazināt. Komitejas darbība pakļauta Līguma 83. pantam.

Komiteja var izskatīt un sniegt atzinumu par visiem jautājumiem, kas attiecas uz šīs regulas un visu citu noteikumu darbību, kuri reglamentē atbalsta piešķiršanu pārvadājumu nozarē.

Komiteju informē par transporta uzņēmumiem piešķirto atbalstu, tā būtību un summām, un vispār par visiem būtiskiem datiem, kas attiecas uz šo atbalstu, tiklīdz par to paziņots Komisijai saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

7. pants

Šīs regulas 3. panta noteikumus nepiemēro pasākumiem, kas paredzēti kādā dalībvalstī, īstenojot atbalsta sistēmu, par kuru Komisija, ievērojot Līguma 77., 92. un 93. pantu, ir jau pasludinājusi savu viedokli.

8. pants

Šī regula stājas spēkā 1971. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 1970. gada 4. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. Bertrand

[1] OV 88, 24.5.1965., 1500./65. lpp.

[2] OV 103, 2.6.1967., 2050./67. lpp.

[3] OV 178, 2.8.1967., 18. lpp.

[4] OV L 156, 28.6.1969., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša