EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31968R0260

Padomes Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 260/68 (1968. gada 29. februāris), ar ko paredz Eiropas Kopienu nodokļa piemērošanas nosacījumus un procedūru

OV L 56, 4.3.1968., 8./10. lpp. (DE, FR, IT, NL)
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Sējums 1968(I) Lpp. 37 - 39
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Sējums 1968(I) Lpp. 37 - 39
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 115 - 117
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 136 - 138
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 136 - 138
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 45 - 47
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 45 - 47
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 33 - 35
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 33 - 35
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 33 - 35
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 33 - 35
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 33 - 35
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 33 - 35
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 33 - 35
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 33 - 35
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 33 - 35
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 01 Sējums 008 Lpp. 165 - 167
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 008 Lpp. 165 - 167
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 01 Sējums 015 Lpp. 12 - 14

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 03/10/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/260/oj

31968R0260Oficiālais Vēstnesis L 056 , 04/03/1968 Lpp. 0008 - 0010
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 1 Sējums 1 Lpp. 0045
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Nodaļa 1968(I) Lpp. 0037
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 1 Sējums 1 Lpp. 0045
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Nodaļa 1968(I) Lpp. 0037
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 01 Sējums 1 Lpp. 0115
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 1 Lpp. 0136
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 01 Sējums 1 Lpp. 0136


Padomes Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 260/68

(1968. gada 29. februāris),

ar ko paredz Eiropas Kopienu nodokļa piemērošanas nosacījumus un procedūru

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Līgumu par vienotas Eiropas Kopienu Padomes un vienotas Eiropas Kopienu Komisijas izveidi,

ņemot vērā Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās, jo īpaši tā 13. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā ir jāpieņem nosacījumi un procedūra, saskaņā ar kuriem algu, darba samaksas un ienākumu nodokli, kas paredzēts 13. pantā Protokolā par privilēģijām un imunitāti, attiecina uz Kopienu ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem, kā arī uz personām, kam tāpat tiek piemērots iepriekšminētais 13. pants,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nodokli no algām, darba samaksas un ienākumiem, ko Kopienas izmaksājušas saviem ierēdņiem un citiem darbiniekiem, kurš norādīts 13. panta pirmajā daļā Protokolā par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās, nosaka saskaņā ar attiecīgajiem nosacījumiem un iekasē saskaņā ar šajā regulā noteikto procedūru.

2. pants

Nodoklis jāmaksā

- personām, uz ko attiecas Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi vai Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, tostarp personām, kas saņem kompensāciju, kura paredzēta gadījumā, kad no amata atstādina dienesta interesēs, izņemot vietējos darbiniekus,

- personām, kas saņem kompensāciju sakarā ar darba pārtraukšanu, kura paredzēta 5. pantā Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 [1].

3. pants

1. Nodoklis no algām, darba samaksas un ienākumiem, ko Kopienas izmaksā katrai personai, kam ir jāmaksā nodoklis, ir jāmaksā katru mēnesi.

2. Tomēr naudas līdzekļus un pabalstus, kas ir vai nav vienreizējas summas, kuras ir tādu izdevumu kompensācija, kas veikti, pildot amata pienākumus, neiekļauj pamatsummā, kurai piemēro nodokli.

3. Turpmāk uzskaitītos ģimenes un sociālos pabalstus neiekļauj pamatsummā, kurai piemēro nodokli:

a) ģimenes pabalsti:

- apgādnieka pabalsts,

- pabalsts attiecībā uz apgādājamu bērnu,

- izglītības pabalsts,

- bērna piedzimšanas pabalsts;

b) sociālā palīdzība;

c) pabalsti, kas izmaksāti sakarā ar arodslimību vai negadījumu;

d) jebkura maksājuma tā daļa, kas ir ģimenes pabalsti.

Atskaitāmo summu aprēķina, vajadzības gadījumā atbilstīgi ņemot vērā 5. panta noteikumus.

4. Ievērojot 5. panta noteikumus, summai, kas iegūta, piemērojot iepriekšējos noteikumus, piemēro 10 % samazinājumu darba un personiskiem izdevumiem.

Attiecībā uz katru bērnu, kas ir jāapgādā personai, kurai jāmaksā nodokļi, kā arī attiecībā uz katru personu, ko uzskata par apgādājamu bērnu saskaņā ar Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu VII pielikuma 2. panta 4. punktu, piemēro papildu samazinājumu, kas vienāds ar divkāršu pabalstu attiecībā uz apgādājamu bērnu.

5. Atskaitījumus, ko piemēro nodokļu maksātāju personu atalgojumam, ņemot vērā pensijas un pensionēšanās pabalstus vai sociālo nodrošināšanu, atskaita no pamatsummas, kam piemēro nodokli.

4. pants

Nodokli, neskarot 5. panta noteikumus, aprēķina no summas, kam uzliekams nodoklis, kura iegūta saskaņā ar 3. pantu, par nulli uzskatot summu, kas nepārsniedz BEF 803, un piemērojot šādu likmi:

8 % | summām, kas pārsniedz BEF | 803 un ir mazākas par BEF 14178 |

10 % | summām, kas pārsniedz BEF | 14179 un ir mazākas par BEF 19528 |

12,50 % | summām, kas pārsniedz BEF | 19529 un ir mazākas par BEF 22380 |

15 % | summām, kas pārsniedz BEF | 22381 un ir mazākas par BEF 25413 |

17,50 % | summām, kas pārsniedz BEF | 25414 un ir mazākas par BEF 28265 |

20 % | summām, kas pārsniedz BEF | 28266 un ir mazākas par BEF 31030 |

22,50 % | summām, kas pārsniedz BEF | 31031 un ir mazākas par BEF 33883 |

25 % | summām, kas pārsniedz BEF | 33884 un ir mazākas par BEF 36648 |

27,50 % | summām, kas pārsniedz BEF | 36649 un ir mazākas par BEF 39500 |

30 % | summām, kas pārsniedz BEF | 39501 un ir mazākas par BEF 42265 |

32,50 % | summām, kas pārsniedz BEF | 42266 un ir mazākas par BEF 45118 |

35 % | summām, kas pārsniedz BEF | 45119 un ir mazākas par BEF 47883 |

40 % | summām, kas pārsniedz BEF | 47884 un ir mazākas par BEF 50735 |

45 % | summām, kas pārsniedz BEF 50735. |

5. pants

Ja uz algām, darba samaksu un ienākumiem attiecina korekcijas koeficientu,

- katra elementa vērtību, kurš ņemts vērā nodokļa aprēķināšanā, izņemot atskaitījumus, ko veic attiecībā uz nodokļu maksātājām personām, ņemot vērā pensijas, pensionēšanās pabalstus vai sociālo nodrošināšanu, šīs regulas piemērošanas nolūkiem iegūst, korekcijas koeficientu piemērojot šā elementa attiecīgajai vērtībai, kura iegūta, pirms jebkāda korekcijas koeficienta piemērošanas attiecīgajam atalgojumam,

- 3. panta 4. punktā minēto samazinājumu summu aprēķina, korekcijas koeficientu piemērojot atlaidēm, kas ir izskaitļotas, pirms attiecīgajam atalgojumam piemēroti kādi korekcijas koeficienti,

- uz 4. pantā norādītajām ieņēmumu summām attiecas korekcijas koeficients.

6. pants

1. Atkāpjoties no 3. un 4. panta noteikumiem:

a) summas, kas samaksātas:

- kā atlīdzība par virsstundu darbu,

- par sevišķi grūtu darbu,

- par ārkārtas pakalpojumiem,

- par patentētiem izgudrojumiem,

nodokļa nolūkos novērtē pēc likmes, kura attiecīgajā mēnesī pirms maksājuma veikšanas tika piemērota ierēdņa atalgojuma vislielākajai ar nodokli apliekamajai summai;

b) maksājumiem, kas veikti sakarā ar darba pārtraukšanu, pēc samazinājuma piemērošanas, kas noteikts 3. panta 4. punktā, piemēro likmi, kas ir vienāda ar divām trešdaļām no kvantitatīvā samēra pēdējā algas maksājuma brīdī starp:

- nodokļa summu, kas ir jāsamaksā, un

- ar nodokli apliekamo pamatsummu, kas definēta 3. pantā.

2. Šīs regulas piemērošana nesamazina algas, darba samaksu un jebkāda veida ienākumus, ko izmaksā Kopienas, līdz summai, kas ir mazāka par iztikas minimumu, kas definēts Kopienu Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 6. pantā.

7. pants

Kad ar nodokli apliekamais maksājums attiecas uz periodu, kas ir mazāks par vienu mēnesi, izmanto nodokļa likmi, kuru piemēro attiecīgajam mēneša maksājumam.

Kad ar nodokli apliekamais maksājums attiecas uz laikposmu, kas pārsniedz vienu mēnesi, attiecīgo nodokli aprēķina, pieņemot, ka šis maksājums vienmērīgi sadalīts pa mēnešiem, uz kuriem tas attiecas.

Uz pēcmaksājumiem, kas neattiecas uz mēnesi, kurā tie samaksāti, attiecas nodoklis, kas tiem tiktu piemērots, ja tie būtu veikti savlaicīgi.

8. pants

Nodokli iekasē, to atskaitot no pirmavota. Summu noapaļo līdz zemākajai vienībai.

9. pants

Nodokļu ieņēmumus kā ienākumus ieraksta Kopienu budžetā.

10. pants

Kopienu iestāžu vadības struktūras sadarbojas, lai nodrošinātu šīs regulas noteikumu vienādu piemērojumu.

Padome pēc Komisijas priekšlikuma pieņem visus noteikumus, kas vajadzīgi šīs regulas piemērošanai.

11. pants

Šī regula tāpat attiecas uz:

- Komisijas locekļiem,

- Tiesas tiesnešiem, ģenerāladvokātiem, Tiesas sekretāru un referenta palīgiem,

- Revīzijas padomes locekļiem.

12. pants

Šo regulu piemēro Eiropas Investīciju bankas iestāžu locekļiem, darbiniekiem un personām, kam tā maksā pensijas, kuri iekļauti kategorijās, ko Padome noteikusi, piemērojot 16. panta pirmo daļu Protokolā par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās, attiecībā uz algām, darba samaksu un ienākumiem, kā arī invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijām, ko maksā banka.

13. pants

No nodokļa atbrīvo kompensācijas un maksājumus, kas minēti 13. pantā Regulā Nr. 32 (EEK), 12 (Euratom) [2].

14. pants

Ar šo Regula Nr. 32 (EEK), 12 (Euratom) ir atcelta.

15. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1968. gada 29. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. Couve De Murville

[1] OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.

[2] OV 45, 14.6.1962., 1461./62. lpp.

--------------------------------------------------

Augša