EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32017H0948

Priporočilo Komisije (EU) 2017/948 z dne 31. maja 2017 o uporabi vrednosti porabe goriva in emisij CO2, homologiranih in izmerjenih v skladu z globalno usklajenim preskusnim postopkom za lahka vozila, ko se informacije dajejo na voljo potrošnikom na podlagi Direktive 1999/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 3525)

C/2017/3525

UL L 142, 2.6.2017, str. 100–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2017/948/oj

2.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 142/100


PRIPOROČILO KOMISIJE (EU) 2017/948

z dne 31. maja 2017

o uporabi vrednosti porabe goriva in emisij CO2, homologiranih in izmerjenih v skladu z globalno usklajenim preskusnim postopkom za lahka vozila, ko se informacije dajejo na voljo potrošnikom na podlagi Direktive 1999/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 3525)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 1999/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta za dne 13. decembra 1999 o informacijah o ekonomičnosti porabe goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom v zvezi s trženjem novih osebnih vozil (1), in zlasti člena 9(2)(c) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Novi regulativni preskusni postopek za merjenje emisij CO2 in porabe goriva pri lahkih vozilih, tj. globalno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila (v nadaljnjem besedilu: WLTP) iz Uredbe Komisije (EU) C(2017) 3521 (2), bo nadomestil novi evropski vozni cikel (v nadaljnjem besedilu: NEDC), ki se trenutno uporablja na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 (3), vendar ne ustreza več današnjim voznim pogojem ali tehnologijam vozil. WLTP bo zagotavljal strožje preskusne pogoje in bolj realne vrednosti porabe goriva ter emisij CO2 v korist potrošnikov. Zahteve v zvezi z informacijami za potrošnike bi morale vključevati način, ki bo zagotavljal dostop do teh izboljšanih informacij, da se omogoči potrebna primerljivost navedenih informacij.

(2)

Cilj Direktive 1999/94/ES je zagotoviti, da so informacije o porabi goriva in emisijah CO2 novih osebnih vozil, ki se ponujajo za prodajo ali lizing v Uniji, na voljo potrošnikom, da se jim omogoči ozaveščena izbira pri nakupu novega vozila. Navedena direktiva v zvezi z novimi osebnimi vozili zahteva, da so uradna poraba goriva in uradne specifične emisije CO2 novih osebnih vozil, kot so opredeljene v točkah 5 in 6 člena 2 navedene direktive, na voljo potrošnikom. Uporabljene vrednosti so tiste, ki jih je homologiral in izmeril homologacijski organ v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta (4) ter Uredbe (ES) št. 692/2008, zlasti Priloge XII, in so vključene v Prilogo VIII Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5). Navedene vrednosti se priložijo potrdilu o ES-homologaciji vozila in se vključijo v certifikat o skladnosti.

(3)

WLTP se bo uvajal postopno, najprej za nove tipe osebnih vozil, kot so opisani v delu B Priloge II k Direktivi 2007/46/ES, in sicer od 1. septembra 2017, zatem pa za nova osebna vozila od 1. septembra 2018. Vozila zaključka serije, kot so opredeljena v členu 3(22) Direktive 2007/46/ES, ki so homologirana in izmerjena v skladu z NEDC, so lahko dana na trg v obdobju dvanajstih mesecev od dneva, ko poteče veljavnost ES-homologacije, tj. do 31. avgusta 2019. Posledično se bodo od 1. septembra 2019 vsa nova osebna vozila, dana na trg Unije, preskušala v skladu z WLTP.

(4)

Med postopnim uvajanjem WLTP potrdilo o ES-homologaciji vozila in certifikat o skladnosti vsebujeta vrednosti porabe goriva in emisij CO2, homologirane in izmerjene v skladu z NEDC in/ali WLTP. Za osebna vozila, homologirana v skladu z WLTP, bodo v certifikatu o skladnosti navedene vrednosti porabe goriva in emisij CO2 na podlagi WLTP in NEDC.

(5)

Za navedeno prehodno obdobje postopnega uvajanja WLTP je zato pomembno pojasniti, katere vrednosti se bodo uporabljale za namene obveščanja potrošnikov na podlagi Direktive 1999/94/ES, da se zagotovi, da informacije za potrošnike ostanejo primerljive za vsa nova osebna vozila in vse države članice.

(6)

Zelo verjetno je, da bodo vrednosti porabe goriva in emisij CO2, izmerjene v skladu z WLTP, različne od vrednosti, izmerjenih v skladu z NEDC. V mnogih primerih bodo za isto vozilo vrednosti WLTP višje od vrednosti NEDC. Poleg tega bo za razliko od NEDC postopek WLTP zagotavljal specifične vrednosti porabe goriva in emisij CO2 za vsako posamezno vozilo, kar bo odražalo specifikacije vozil in dodatno opremo, ki vplivajo na navedene vrednosti. To bi potrošnikom moralo zagotavljati bolj natančne in realne informacije o vsakem novem osebnem vozilu ali, v primeru določenega modela vozila, o razponu možnih vrednosti porabe goriva in emisij CO2.

(7)

Vrednosti iz preskusov porabe goriva in emisij CO2 se evidentirajo za različne faze preskusa. Za vozila, homologirana v skladu z NEDC, se zagotovijo vrednosti za vožnje „v naselju“ in „zunaj naselja“ ter „kombinirane“ in „utežene in kombinirane“ vrednosti. Za vozila, homologirana v skladu z WLTP, se zagotovijo vrednosti za „nizko“, „srednje“, „visoko“ in „zelo visoko“ ter „kombinirane“ in „utežene in kombinirane“ vrednosti. Da se zagotovi primerljivost, bi bilo potrošnikom treba dati na voljo vsaj „kombinirane“ vrednosti ustrezne preskusne metode.

(8)

Kjer se informacije o porabi goriva ali emisijah CO2 potrošnikom dajo na voljo ločeno od oznak, plakatov, priročnikov ali promocijskih prospektov in gradiva iz Direktive 1999/94/ES in na podlagi neusklajenih preskusnih protokolov znotraj področja uporabe prostovoljnih sistemov proizvajalcev, bi potrošniki morali biti popolnoma obveščeni o tem, da takšne vrednosti temeljijo na neusklajenih preskusnih protokolih. Potrošnikom bi bilo treba priporočiti, da bi za primerjavo vrednosti porabe goriva in emisij CO2 novih osebnih vozil bilo treba uporabiti vrednosti, izmerjene in homologirane v skladu z usklajenim preskusnim protokolom EU.

(9)

Pri prenosu Direktive 1999/94/ES so se nekatere države članice odločile, da bodo na oznake poleg informacij o porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 vključile tudi informacije o onesnaževalih zraka. Z uvedbo WLTP in preskusnega postopka za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo (RDE) ter ob novih zahtevah za navajanje najvišje vrednosti dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, na certifikatu o skladnosti za nova vozila (6), bodo od 1. septembra 2017 na voljo informacije o onesnaževalih zraka za vse nove tipe vozil, od 1. septembra 2019 pa za vsa nova vozila. V skladu s priporočilom Evropskega parlamenta, ki je sledilo preiskavi merjenja emisij v avtomobilskem sektorju (7), bi morale države članice preučiti, ali bi potrošnikom dale na voljo takšne informacije zaradi večje osveščenosti in da se jim omogoči ozaveščena izbira pri nakupu vozila.

(10)

Da se zagotovi, da potrošniki v celoti razumejo posledice prehoda na WLTP, bi morale vse vpletene strani izvajati informacijske kampanje ali prispevati k takšnim kampanjam, da se pojasnijo učinki novih preskusnih postopkov na vrednosti porabe goriva in emisij CO2. Navedene informacijske kampanje bi morale vključevati javne organe, potrošniške organizacije, okoljske in nevladne organizacije, združenja voznikov in avtomobilsko industrijo.

(11)

Po opravljenih posvetovanjih s skupino strokovnjakov za razvoj politike in izvajanje zahtev za CO2 za cestna vozila, strokovnjaki iz sektorja, potrošniškimi organizacijami in drugimi nevladnimi organizacijami ter državami članicami Komisija meni, da je primerno oblikovati priporočila o tem, kako bi bilo treba potrošnikom predstaviti informacije o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO2 novih osebnih vozil.

(12)

Sprejeti bi bilo treba priporočilo, da se potrošnikom omogoči ozaveščena izbira in spodbudi usklajena uporaba Direktive 1999/94/ES v celotni Uniji.

(13)

Ukrepi, predvideni v tem priporočilu, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 10 Direktive 1999/94/ES –

SPREJELA NASLEDNJE PRIPOROČILO:

1.

Države članice naj zagotovijo, da se vrednosti NEDC, zapisane v certifikatih o skladnosti na novo registriranih vozil, uporabljajo za namene obveščanja potrošnikov o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO2, kot so opredeljene v točkah 5 in 6 člena 2 Direktive 1999/94/ES, do 31. decembra 2018, po tem datumu pa se vsa nova vozila, dana na trg Unije, preskusijo in homologirajo v skladu z WLTP.

2.

Od 1. januarja 2019 naj države članice zagotovijo, da se za namene obveščanja uporabljajo samo vrednosti porabe goriva in emisij CO2 na osnovi WLTP.

3.

Države članice naj zagotovijo, da je po 1. januarju 2019, ko vozila zaključka serije še lahko imajo samo vrednosti NEDC, navedenim vrednostim priložena izjava, da je vozilo vozilo zaključka serije in da vrednosti niso primerljive z vrednostmi na osnovi WLTP.

4.

Države članice naj zagotovijo, da oznaka, nameščena na vsako novo osebno vozilo ali postavljena v njegovi bližini na prodajnem mestu, vsebuje informacije o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO2 zadevnega vozila.

5.

Države članice naj zagotovijo, da priročnik za varčevanje z gorivom in emisijami CO2 ter plakat ali prikazovalnik, postavljen na prodajnem mestu, vsebujeta informacije o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO2 zadevnega vozila. Kjer je za en model v skupino združenih več variant in/ali različic, naj bodo prikazane tiste vrednosti, ki pripadajo posameznemu vozilu z najvišjimi vrednostmi v skupini.

6.

Države članice naj zagotovijo, da promocijsko gradivo, ki se nanaša na določeni model, različico ali varianto novega osebnega vozila, vsebuje informacije o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO2 zadevnega vozila. Kjer je opredeljen več kot en model, naj države članice zagotovijo, da informacije vsebujejo vrednosti porabe goriva in emisij CO2 vseh zadevnih vozil ali razpon od najslabših do najboljših vrednosti vseh zadevnih vozil. Za vozila, homologirana v skladu z WLTP, naj najslabše in najboljše vrednosti odražajo vrednosti za nova osebna vozila, ki so na voljo na trgu, kot so zapisane v certifikatih o skladnosti.

7.

Države članice naj zagotovijo, da promocijsko gradivo, ki se razpečuje na elektronski način in potrošnikom omogoča konfiguriranje določenega vozila, kot so spletni konfiguratorji vozil, potrošnikom jasno prikazuje, kako določena oprema in dodatne možnosti vplivajo na vrednosti porabe goriva in emisij CO2, homologiranih in izmerjenih v skladu z WLTP.

8.

V primeru, da države članice dopuščajo, da se vrednosti porabe goriva in emisij CO2 na osnovi WLTP posredujejo kot dodatne informacije pred 1. januarjem 2019, zato da se potrošnikom čim prej zagotovi dostop do vrednosti porabe goriva in emisij CO2, ki bolje ustrezajo dejanskim voznim pogojem, naj države članice zagotovijo, da se dodatne informacije predstavijo jasno in ločeno od oznak, plakatov ali promocijskih prospektov in gradiva iz Direktive 1999/94/ES ter da vsebujejo naslednje pojasnilo:

„Od 1. septembra 2017 bodo določena nova vozila homologirana z uporabo globalno usklajenega preskusnega postopka za lahka vozila (WLTP), ki je novejši in zanesljivejši preskusni postopek za merjenje porabe goriva in emisij CO2. Od 1. septembra 2018 bo WLTP v celoti nadomestil novi evropski vozni cikel (NEDC), ki je trenutno veljavni preskusni postopek. Zaradi preskusnih pogojev, ki bolj ustrezajo dejanskim voznim pogojem, so poraba goriva in emisije CO2, izmerjene v skladu s postopkom WLTP, pogosto višje v primerjavi z vrednostmi, izmerjenimi s postopkom NEDC.“

9.

Države članice naj zagotovijo, da so potrošniki pred sprejetjem odločitve o nakupu vozila obveščeni o spremembah v vrednostih porabe goriva in emisij CO2, nastalih zaradi uvedbe WLTP, in o posledicah, ki jih te spremembe lahko povzročijo v času registracije.

10.

Države članice naj zagotovijo, da vrednosti porabe goriva in emisij CO2 vsebujejo vsaj „kombinirane“ vrednosti, izmerjene v skladu z ustreznim preskusnim postopkom.

11.

Kjer so informacije v zvezi s porabo goriva ali emisijami CO2, ki temeljijo na neusklajenih preskusnih protokolih znotraj področja uporabe prostovoljnih sistemov proizvajalcev, potrošnikom posredovane ločeno od oznak, plakatov, priročnikov ali promocijskih prospektov in gradiva iz Direktive 1999/94/ES, naj države članice zagotovijo, da takšne informacije vsebujejo naslednje pojasnilo:

„Vrednosti porabe goriva ali emisij CO2 temeljijo na neusklajenih preskusnih protokolih. Navedene so samo zaradi namenov obveščanja. Za primerjavo porabe goriva ali emisij CO2 novega osebnega avtomobila na osnovi usklajenega preskusnega protokola EU je treba uporabiti uradne vrednosti [vstaviti povezavo na spletno mesto, kjer so te vrednosti na voljo].“

12.

Države članice naj preučijo možnost, da se na oznako, nameščeno na vsako novo osebno vozilo ali postavljeno v njegovi bližini na prodajnem mestu, dodajo tudi informacije o najvišji vrednosti dejanskih emisij onesnaževal zraka, ki nastajajo med vožnjo, iz certifikata o skladnosti vozila.

13.

Države članice naj zagotovijo, da se izvedejo ustrezne informacijske kampanje, da se potrošnikom pojasni uvedba WLTP in posledice za vrednosti porabe goriva ter emisij CO2, zlasti zaradi povišanih vrednosti v primerjavi z vrednostmi, pridobljenimi z NEDC, in pomen vrednosti, ki izvirajo iz različnih faz preskusa.

14.

To priporočilo je naslovljeno na države članice.

V Bruslju, 31. maja 2017

Za Komisijo

Miguel ARIAS CAÑETE

Član Komisije


(1)  UL L 12, 18.1.2000, str. 16.

(2)  Uredba Komisije C(2017) 3521 z dne 1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 692/2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 18. julija 2008 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 199, 28.7.2008, str. 1).

(4)  Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 171, 29.6.2007, str. 1).

(5)  Direktiva 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (okvirna direktiva) (UL L 263, 9.10.2007, p. 1).

(6)  Uredba Komisije (EU) 2016/646 z dne 20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (UL L 109, 26.4.2016, str. 1).

(7)  P8_TA(2017)0100


Na vrh