EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 02013H0711-20141003

Konsolidirano besedilo: Priporočilo Komisije z dne 3. decembra 2013 za zmanjšanje prisotnosti dioksinov, furanov in PCB-jev v krmi in živilih (Besedilo velja za EGP) (2013/711/EU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2013/711/2014-10-03

02013H0711 — SL — 03.10.2014 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 3. decembra 2013

za zmanjšanje prisotnosti dioksinov, furanov in PCB-jev v krmi in živilih

(Besedilo velja za EGP)

(2013/711/EU)

(UL L 323 4.12.2013, str. 37)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 11. septembra 2014

  L 272

17

13.9.2014
▼B

PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 3. decembra 2013

za zmanjšanje prisotnosti dioksinov, furanov in PCB-jev v krmi in živilih

(Besedilo velja za EGP)

(2013/711/EU)1. Države članice bi morale sorazmerno s svojo proizvodnjo, uporabo in porabo krme in živil izvajati naključno spremljanje prisotnosti dioksinov, dioksinom podobnih PCB-jev in PCB-jev, ki niso podobni dioksinom.

2. Poleg spremljanja iz točke 1 bi morale države članice posebej spremljati prisotnost dioksinov, dioksinom podobnih PCB-jev in PCB-jev, ki niso podobni dioksinom, v naslednjih proizvodih:

(a) jajcih iz proste reje in ekoloških jajcih;

(b) jetrih jagnjet in ovčjih jetrih;

(c) kitajskih volnokleščih rakovicah, in sicer v:

(i) mišičnini z okončin (ločeno);

(ii) rjavem mesu (ločeno);

(iii) celotnem proizvodu (z izračunom ob upoštevanju ravni, ugotovljenih v mišičnini z okončin in rjavem mesu, in njihovega relativnega deleža);

(d) posušenih zeliščih (v krmi in živilih);

(e) glini, ki se prodaja kot prehransko dopolnilo.

3. V primerih neizpolnjevanja določb iz Direktive 2002/32/ES in Uredbe (ES) št. 1881/2006 ter kadar se ugotovi, da vrednosti dioksinov in/ali dioksinom podobnih PCB-jev presegajo pragove ukrepanja iz Priloge k temu priporočilu za živila oz. iz Priloge II k Direktivi 2002/32/ES za krmo, države članice v sodelovanju z nosilci dejavnosti:

(a) sprožijo preiskave za ugotavljanje vira onesnaženja;

(b) sprejmejo ukrepe za zmanjšanje ali odpravo vira onesnaženja.

4. Države članice bi morale predložiti vse podatke o prisotnosti dioksinov, dioksinom podobnih PCB-jev in PCB-jev, ki niso podobni dioksinom, v krmi in živilih Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA). Države članice bi morale obvestiti Komisijo in druge države članice o svojih ugotovitvah, rezultatih preiskav ter ukrepih, sprejetih za zmanjšanje ali odpravo vira onesnaženja.

To priporočilo nadomešča Priporočilo 2011/516/EU.

▼M1
PRILOGA

V tej prilogi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „dioksini in furani (SZO-TEKV)“ pomenijo vsoto polikloriranih dibenzo-para-dioksinov (PCDD) in polikloriranih dibenzofuranov (PCDF), izraženo v toksičnih ekvivalentih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) z uporabo faktorjev toksične ekvivalentnosti SZO (SZO-TEF);

(b) „dioksinu podobni PCB-ji (SZO-TEKV)“ pomenijo vsoto polikloriranih bifenilov (PCB), izraženo v toksičnih ekvivalentih SZO z uporabo SZO-TEF;

(c) „SZO-TEF“ pomeni faktorje toksične ekvivalentnosti SZO za oceno tveganja za ljudi na podlagi sklepov Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) – strokovnega srečanja Mednarodnega programa za kemijsko varnost (IPCS) junija 2005 v Ženevi (Martin van den Berg et al., Ponovna ocena faktorjev toksične ekvivalentnosti za dioksine in dioksinom podobne spojine pri ljudeh in sesalcih, Svetovna zdravstvena organizacija, 2005 (The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds). Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)).ŽIVILA

PRAG ZA UKREPANJE ZA DIOKSINE IN FURANE (SZO-TEKV) (1)

PRAG ZA UKREPANJE ZA DIOKSINU PODOBNE PCB-JE (SZO-TEKV) (1)

Meso in mesni izdelki (razen užitne drobovine) (2) naslednjih živali:

 

 

— goveda in ovc

— perutnine

— prašičev

Mešane maščobe

1,75 pg/g maščobe (3)

1,25 pg/g maščobe (3)

0,75 pg/g maščobe (3)

1,00 pg/g maščobe (3)

1,75 pg/g maščobe (3)

0,75 pg/g maščobe (3)

0,50 pg/g maščobe (3)

0,75 pg/g maščobe (3)

Mišičnina farmsko gojenih rib in farmsko gojenih ribiških proizvodov

1,50 pg/g mokre teže

2,50 pg/g mokre teže

Surovo mleko (2) in mlečni izdelki (2), vključno z mlečno maščobo

1,75 pg/g maščobe (3)

2,00 pg/g maščobe (3)

Kokošja jajca in jajčni proizvodi (2)

1,75 pg/g maščobe (3)

1,75 pg/g maščobe (3)

Glina kot prehransko dopolnilo

0,50 pg/g mokre teže

0,50 pg/g mokre teže

Žita in oljnice

0,50 pg/g mokre teže

0,35 pg/g mokre teže

Sadje in zelenjava (vključno s svežimi zelišči) (4)

0,30 pg/g mokre teže

0,10 pg/g mokre teže

(1)   Zgornje koncentracije: zgornje koncentracije so izračunane ob predpostavki, da so vse vrednosti posameznih kongenerjev, ki so manjše od meje določanja, enake meji določanja.

(2)   Živila, razvrščena v to kategorijo, kakor je opredeljena v Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55).

(3)   Pragovi za ukrepanje se ne uporabljajo za živila, ki vsebujejo < 2 % maščobe.

(4)   Za suho sadje in posušeno zelenjavo (vključno s posušenimi zelišči) se uporablja člen 2 Uredbe (ES) št. 1881/2006. Za posušena zelišča je treba upoštevati faktor koncentracije kot posledico sušenja z vrednostjo 7.

Na vrh