EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 02006H0576-20160802

Konsolidirano besedilo: Priporočilo Komisije z dne 17. avgusta 2006 o prisotnosti deoksinivalenola, zearalenona, ohratoksina A, toksinov T-2 in HT-2 ter fumonizinov v proizvodih, namenjenih za krmo (Besedilo velja za EGP) (2006/576/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2006/576/2016-08-02

02006H0576 — SL — 02.08.2016 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 17. avgusta 2006

o prisotnosti deoksinivalenola, zearalenona, ohratoksina A, toksinov T-2 in HT-2 ter fumonizinov v proizvodih, namenjenih za krmo

(Besedilo velja za EGP)

(2006/576/ES)

(UL L 229 23.8.2006, str. 7)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 4. novembra 2013

  L 294

44

6.11.2013

►M2

PRIPOROČILO KOMISIJE (EU) 2016/1319 z dne 29. julija 2016

  L 208

58

2.8.2016
▼B

PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 17. avgusta 2006

o prisotnosti deoksinivalenola, zearalenona, ohratoksina A, toksinov T-2 in HT-2 ter fumonizinov v proizvodih, namenjenih za krmo

(Besedilo velja za EGP)

(2006/576/ES)1.

Ob aktivni udeležbi nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo morajo države članice okrepiti spremljanje prisotnosti deoksinivalenola, zearalenona, ohratoksina A in fumonizina B1 + B2 ter toksinov T-2 in HT-2 v žitih in izdelkih iz žit, namenjenih za krmo in krmne mešanice.

2.

Države članice morajo zagotoviti sočasno analizo vzorcev na prisotnost deoksinivalenola, zearalenona, ohratoksina A in fumonizina B1 + B2 ter toksinov T-2 in HT-2, da bo mogoče oceniti obseg njihove sopojavnosti.

3.

Države članice morajo biti še zlasti pozorne na prisotnost omenjenih mikotoksinov v stranskih proizvodih iz proizvodnje živil, namenjenih za krmo.

4.

Države članice morajo rezultate analiz redno pošiljati Komisiji, za zbiranje v enotni bazi podatkov.

5.

Sprejemljivost krmnih mešanic ter žit in izdelkov iz žit za uporabo v krmi morajo države članice ocenjevati na podlagi orientacijskih vrednosti, podrobno opisanih v Prilogi. V zvezi s fumonizinom B1 + B2 morajo države članice začeti uporabljati orientacijske vrednosti s 1. oktobrom 2007.

6.

Države članice morajo zlasti zagotoviti, da bodo nosilci dejavnosti na področju krme v svojih sistemih analize tveganj ter kritičnih kontrolnih točk (HACCP) ( 1 ) uporabljali orientacijske vrednosti iz točke 5 pri ugotavljanju in določanju kritičnih mej na kritičnih kontrolnih točkah, ki ločujejo sprejemljivost od nesprejemljivosti, za preprečevanje, odpravljanje ali zmanjševanje ugotovljenih tveganj.

Pri uporabi orientacijskih vrednosti morajo države članice upoštevati dejstvo, da so bile orientacijske vrednosti za žita in izdelke iz žit določene za najbolj odporne živalske vrste in da jih je zato treba razumeti kot najvišje orientacijske vrednosti.

Pri proizvodnji krme za občutljivejše živalske vrste morajo države članice zagotoviti, da bodo proizvajalci krme uporabili nižje orientacijske vrednosti za žita in izdelke iz žit, ob upoštevanju občutljivosti posamezne živalske vrste in v skladu z orientacijskimi vrednostmi, ki veljajo za krmne mešanice, namenjene posamezni živalski vrsti.

▼M2
PRILOGA

ORIENTACIJSKE VREDNOSTIMikotoksin

Proizvodi, namenjeni za krmo

Orientacijska vrednost v mg/kg (ppm) za krmo z 12-odstotno vsebnostjo vlage

Deoksinivalenol

Posamična krmila (*1)

 

—  žita in izdelki iz žit (*2), razen stranskih proizvodov iz koruze

8

—  stranski proizvodi iz koruze

12

Krmne mešanice, razen

5

—  krmnih mešanic za prašiče

0,9

—  krmnih mešanic za teleta (< 4 mesece), jagnjeta, kozličke in pse

2

Zearalenon

Posamična krmila (*1)

 

—  žita in izdelki iz žit (*2), razen stranskih proizvodov iz koruze

2

—  stranski proizvodi iz koruze

3

Krmne mešanice za:

 

—  pujske, mladice (mlade svinje), pse in mačke za razmnoževanje ter njihove mladiče

0,1

—  odrasle pse in mačke, razen za razmnoževanje

0,2

—  svinje in prašiče pitance

0,25

—  teleta, krave molznice, ovce (vključno z jagnjeti) in koze (vključno s kozlički)

0,5

Ohratoksin A

Posamična krmila (*1)

 

—  žita in žitni proizvodi (*2)

0,25

Krmne mešanice za:

 

—  prašiče

0,05

—  perutnino

0,1

—  mačke in pse

0,01

Fumonizin B1 + B2

Posamična krmila (*1)

 

—  koruza in proizvodi na osnovi koruze (*3)

60

Krmne mešanice za:

 

—  prašiče, konje (Equidae), kunce in hišne živali

5

—  ribe

10

—  perutnino, teleta (< 4 mesece), jagnjeta in kozličke

20

—  odrasle prežvekovalce (> 4 mesece) in kune

50

Toksina T-2 in HT-2

Krmne mešanice za mačke

0,05

(*1)   Posebna pozornost je potrebna pri žitih in izdelkih iz žit, ki se neposredno krmijo živalim, da s prisotnostjo v dnevnem obroku ne povzročijo večje stopnje izpostavljenosti omenjenim mikotoksinom kot pri primerljivi stopnji izpostavljenosti, če je dnevni obrok le iz popolne krmne mešanice.

(*2)   Pojem žita in izdelki iz žit zajema poleg posamičnih krmil iz poglavja 1 „Žitna zrna in iz njih pridobljeni proizvodi“ s seznama posamičnih krmil iz dela C Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 68/2013 z dne 16. januarja 2013 o katalogu posamičnih krmil (UL L 29, 30.1.2013, str. 1) tudi druga posamična krmila, pridobljena iz žit, zlasti suho ter grobo žitno krmo.

(*3)   Pojem „koruza in izdelki iz koruze“ zajema poleg posamičnih krmil iz poglavja 1 „Žitna zrna in iz njih pridobljeni proizvodi“ s seznama posamičnih krmil iz dela C Priloge k Uredbi (EU) št. 68/2013 tudi druga posamična krmila, pridobljena iz koruze, zlasti suho ter grobo koruzno krmo.( 1 ) Uredba (ES) št. 183/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 35, 8.2.2005, str. 1).

Na vrh