EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32004H0704

2004/704/ES:Priporočilo Komisije z dne 11. oktobra 2004 o spremljanju ravni prisotnosti dioksinov in dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov v krmi (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 3461)Besedilo velja za EGP.

UL L 321, 22.10.2004, str. 38–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
UL L 267M , 12.10.2005, str. 225–231 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2004/704/oj

22.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/38


PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 11. oktobra 2004

o spremljanju ravni prisotnosti dioksinov in dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov v krmi

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 3461)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/704/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 211 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/32/ES z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi (1) določa mejne vrednosti za dioksine v posamičnih krmilih in sestavljenih krmnih mešanicah.

(2)

Čeprav bi s toksikološkega vidika morale mejne vrednosti veljati za dioksine, furane in dioksinom podobne poliklorirane bifenile, so bile mejne vrednosti določene le za dioksine in furane, ne pa za dioksinom podobne poliklorirane bifenile zaradi zelo omejene količine podatkov o pogostnosti le-teh. Zgoraj omenjena direktiva zagotavlja podlago za revizijo mejnih vrednosti prvič najkasneje do 31. decembra 2004 v luči novih podatkov o prisotnosti dioksinov in dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov, zlasti z namenom vključitve dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov v določitev mejnih vrednosti.

(3)

Direktiva 2002/32/ES zagotavlja podlago za revizijo mejnih vrednosti najkasneje do 31. decembra 2006 z namenom znatno znižati mejne vrednosti.

(4)

Treba je zbrati zanesljive podatke v Evropski skupnosti o prisotnosti dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov v najširšem izboru proizvodov za živalsko krmo (kakor je opredeljeno v Direktivi 2002/32/ES o nezaželenih snoveh v živalski krmi), da se pridobi jasno sliko o časovnih gibanjih v ravni prisotnosti teh snovi v proizvodih za živalsko krmo.

(5)

Povezava med prisotnostjo dioksinov, furanov, dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov in dioksinom nepodobnih polikloriranih bifenilov je pomembna, vendar v večji meri nepoznana. Zato je primerno, da se izbrani vzorci analizirajo tudi za dioksinom nepodobne poliklorirane bifenile, kjer je to možno.

(6)

Priporočilo Komisije 2002/201/ES z dne 4. marca 2002 o zmanjšanju prisotnosti dioksinov, furanov in polikloriranih bifenilov v krmi in živilih (2) državam članicam priporoča naključno spremljanje prisotnosti dioksinov, furanov in dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov v proizvodih za živalsko krmo sorazmerno z njihovo proizvodnjo, uporabo in potrošnjo proizvodov za živalsko krmo. To spremljanje je treba izvajati v skladu s smernicami, ki jih določi Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali. Te smernice morajo zaradi zagotavljanja visoke stopnje enotnosti v Evropski uniji med drugim vsebovati določbe o najmanjši pogostnosti in obliki poročanja rezultatov.

(7)

Pomembno je, da se ti podatki redno posredujejo Komisiji. Komisija bo zagotovila ureditev podatkov v podatkovno zbirko, ki bo dostopna za javno posvetovanje.

(8)

Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovenija in Slovaška so se pridružile Evropski skupnosti 1. maja 2004. Primerno je, da se nove države članice čim prej udeležijo programa spremljanja. Čeprav je priznano, da je za nove države članice mogoče predvideti prehodno ureditev in da se trenutno za nove države članice ne priporoči podrobna najmanjša pogostnost naključnega spremljanja za prisotnost dioksinov, furanov in dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov v krmi –

PRIPOROČA:

1.

Da države članice izvajajo od leta 2004 do 31. decembra 2006 spremljanje ravni prisotnosti dioksinov, furanov in dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov v proizvodih za živalsko krmo na podlagi priporočene najmanjše pogostnosti vzorcev, analiziranih letno, kot je predvideno v preglednici Priloge I, po kateri se je treba ravnati. Pogostost vzorcev je treba vsako leto preveriti v luči pridobljenih izkušenj.

2.

Da se Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovenija in Slovaška čim prej udeležijo programa spremljanja prisotnosti dioksinov, furanov in dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov v živilih. Pogostost vzorcev, ki jih letno analizirajo Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovenija in Slovaška, bo določena od leta 2005 naprej.

3.

Države članice Komisiji redno posredujejo podatke, katerih vsebina in oblika sta predvideni v Prilogi II, za ureditev v podatkovno zbirko. Primerno je, da se predložijo tudi podatki iz zadnjih let, ki so bili pridobljeni z analizno metodo skladno z zahtevami, določenimi v Direktivi Komisije 2002/70/ES z dne 26. julija 2002 o določitvi zahtev za določanje vrednosti dioksinov in dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov vkrmi (3), ki odražajo ravni njihove prisotnosti.

4.

Da države članice v istih vzorcih izvajajo tudi analize za dioksinom nepodobne poliklorirane bifenile, če je možno.

V Bruslju, 11. oktobra 2004

Za Komisijo

David BYRNE

Član Komisije


(1)  UL L 140, 30.5.2002, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/100/ES (UL L 285, 1.11.2003, str. 33).

(2)  UL L 67, 9.3.2002, str. 69.

(3)  UL L 209, 6.8.2002, str. 15.


PRILOGA I

Preglednica: Pregled priporočenega najmanjšega števila vzorcev krme, analiziranih letno. Porazdelitev vzorcev temelji na proizvodnji in/ali uporabi v vsaki državi. Posebna pozornost je namenjena posamičnim krmilom in sestavljenim krmnim mešanicam, za katere se pričakuje, da imajo večjo variacijo ravni prisotnosti dioksinov, furanov in dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov.


Priporočeno število vzorcev za posamezno državo

Posamična krmila, dodatki, predmešanice

Sestavljene krmne mešanice

Rastlinskega izvora

Rudnine

Elementi v sledovih, sredstva proti sprijemanju

Predmešanice – vseh vrst

Živalskega izvora

Skupaj

Kopenske živali

Ribe

Skupaj

Država (1)

Število

Žita, zrnje, njihovi proizvodi in stranski proizvodi

Oljna semena in plodovi, njihovi proizvodi in stranski proizvodi/Semena stročnic, njihovi proizvodi in stranski proizvodi

Voluminozna krma in vlaknine

Druga posamična krmila rastlinskega izvora

Živalska maščoba/Živalski proizvodi (vključno z mlekom v prahu in proizvodi iz jajc)

Ribje olje

Ribja moka

Število

Govedo

Prašiči

Perutnina

Druge (kunci, konji, hrana za hišne živali)

Ribe

Število

Belgija

60

5

5

5

3

3

3

3

4

3

3

37

4

10

5

2

2

23

Danska

107

5

5

5

3

3

3

4

3

24

23

78

4

10

3

2

10

29

Nemčija

163

20

12

11

9

9

9

8

10

3

3

94

24

19

14

4

8

69

Grčija

53

5

5

3

2

2

2

3

3

4

3

32

2

2

2

1

14

21

Španija

135

8

6

5

7

8

8

8

6

5

9

70

12

21

14

8

10

65

Francija

232

28

19

28

11

11

11

12

7

4

5

136

15

19

32

15

15

96

Irska

56

5

3

5

2

3

3

3

3

3

3

33

7

3

3

3

5

21

Italija

117

10

7

12

5

5

5

7

5

4

3

63

12

6

14

7

15

54

Luksemburg

33

3

3

3

2

1

1

2

2

1

1

19

3

3

3

2

3

14

Nizozemska

111

5

5

5

7

8

8

7

5

3

3

56

14

19

13

6

3

55

Avstrija

47

5

5

5

2

2

2

3

3

3

3

33

3

3

3

2

3

14

Portugalska

50

3

5

5

2

3

3

3

3

3

3

33

4

3

5

2

3

17

Finska

48

5

3

5

2

3

3

3

3

3

3

33

3

3

3

2

4

15

Švedska

49

5

3

6

2

3

3

3

3

3

3

34

4

3

3

2

3

15

Združeno kraljestvo

158

10

10

10

6

6

6

10

4

10

8

80

15

7

13

10

33

78

Skupaj EU

1 417

122

96

113

65

70

70

79

64

76

76

831

126

131

130

68

131

586

Islandija

67

3

3

3

2

1

1

2

3

19

16

53

3

3

3

2

3

14

Norveška

127

5

5

5

3

3

3

5

3

13

15

60

3

3

3

2

56

67

Skupaj EGP

1 611

130

104

121

70

74

74

86

70

108

107

944

132

137

136

72

190

667


(1)  Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovenija in Slovaška so se pridružile Evropski skupnosti 1. maja 2004. Primerno je, da se nove države članice čim prej udeležijo programa spremljanja. Potrjuje se, da je za nove države članice primerno predvideti prehodno ureditev in da se zato za nove države članice ne priporoči podrobna najmanjša pogostnost naključnega spremljanja za prisotnost dioksinov, furanov in dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov v krmi.


PRILOGA II

A.   Pojasnila k obrazcu za analitske rezultate dioksinov, furanov in dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov ter drugih polikloriranih bifenilov v krmi

1.   Splošni podatki o analiziranih vzorcih

Država: ime države članice, kjer se je izvajalo spremljanje.

Leto: datum, ko se je spremljanje izvajalo.

Proizvod: analiziran krmni artikel – če je možno, za posamična krmila uporabite izrazje Direktive Sveta 1996/25/ES z dne 29. aprila 1996 o obtoku in uporabi posamičnih krmil (1). V primeru sestavljene krmne mešanice je sestava zelo uporaben podatek.

Faza trženja: kraj, kjer je bil proizvod (vzorec) odvzet.

Podajanje rezultatov: rezultati se poročajo za proizvod. Rezultati se podajajo na osnovi, ki je bila uporabljena za mejne vrednosti (za krmo z vsebnostjo vlage 12 % – Direktiva 2002/32/ES). V primeru analize dioksinu nepodobnih polikloriranih bifenilov je zelo priporočeno podajanje vrednosti na isti osnovi.

Vrsta vzorčenja: naključno vzorčenje – lahko se predložijo tudi analitski rezultati ciljnega vzorčenja, vendar mora biti jasno navedeno, da je vzorčenje ciljno in da ne neizogibno odraža običajne ravni prisotnosti.

Metode: navedite uporabljeno metodo.

Akreditirana: navedite, ali je analitska metoda akreditirana.

Negotovost (%): odstotek negotovosti v analitski metodi.

2.   Posebni podatki o analiziranih vzorcih

Vzorec št.: število analiziranih vzorcev enakega proizvoda. Če imate rezultate več vzorcev, kot je označenih stolpcev, na koncu obrazca dodajte nove stolpce s številom.

Metoda proizvodnje: dogovorjena/ekološka (čim bolj natančno).

Območje: če je ustrezno, navedite območje ali pokrajino, kjer je bil vzorec odvzet, če je možno, nakažite, ali gre za ruralno območje, urbano območje, industrijski predel, pristanišče, odprto morje itn. Na primer: Bruselj – urbano območje, Sredozemlje – odprto morje.

Število podvzorcev: če je analizirani vzorec združen vzorec, je treba navesti število podvzorcev (število posameznih vzorcev). Če analitski rezultat temelji le na enem vzorcu, navedite 1. Število podvzorcev v združenem vzorcu lahko variira, zato navedite ta podatek za vsak vzorec.

Vsebnost maščobe (%): odstotek vsebnosti maščobe v vzorcu (če je na voljo).

Vsebnost vlage (%): odstotek vsebnosti vlage v vzorcu (če je na voljo).

3.   Rezultati

Dioksini, furani, dioksinom podobni poliklorirani bifenili: rezultati vsake hlapne snovi se navedejo v ppt – nanogram/kilogram (ng/kg).

Dioksinom nepodobni poliklorirani bifenili: rezultati vsake hlapne snovi se navedejo v ppb – mikrogram/kilogram (μg/kg).

MKD: Meja količinske določljivosti v ng/kg ali μg/kg (za dioksinom nepodobne poliklorirane bifenile).

MZ: Meja zaznavnosti v ng/kg ali μg/kg (za dioksinom nepodobne poliklorirane bifenile).

Za hlapne snovi, ki so bile analizirane, vendar so bile vrednosti pod MZ (mejo zaznavnosti), se rezultat navaja kot < MZ (MZ se navede kot vrednost).

Za hlapne snovi, ki so bile analizirane, vendar so bile vrednosti pod MKD (mejo količinske določljivosti), se rezultat navaja kot < MKD (MKD se navede kot vrednost).

Za hlapne snovi poliklorirane bifenile (PCB), ki so bile analizirane poleg PCB-7 in dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov, je treba dodati številko hlapne snovi PCB, na primer 31, 99, 110 itn. Če je vzorec analiziran za več hlapnih snovi PCB, kot je označenih vrstic, dodajte nove vrstice na koncu obrazca.

4.   Opombe

Ta prostor je namenjen uporabljeni metodi ekstrakcije lipidov in dodatnim pomembnim opombam k predloženim podatkom.

B.   Obrazec za poročanje za hlapne snovi specifičnih analitskih rezultatov za dioksine, furane, dioksinom podobne poliklorirane bifenile in druge poliklorirane bifenile v krmi

Image

Image


(1)  UL L 125, 23.5.1996, str. 35. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).


Na vrh