EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009A0624(01)

Protocol between the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community, and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland

OJ L 161, 24.6.2009, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 108 P. 141 - 145

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2009/487/oj

Related Council decision
  The HTML format is unavailable in your User interface language

11/Sv. 108

HR

Službeni list Europske unije

141


22009A0624(01)


L 161/8

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROTOKOL

između Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u jednoj od država članica ili u Švicarskoj

EUROPSKA ZAJEDNICA (dalje u tekstu „Zajednica”),

s jedne strane,

i

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA (dalje u tekstu „Švicarska”),

i

Kneževina Lihtenštajn (dalje u tekstu „Lihtenštajn”),

s druge strane,

dalje u tekstu „ugovorne stranke”,

IMAJUĆI NA UMU da Protokol o stajalištu Danske, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, određuje da ni jedna od mjera iz glave IV. Ugovora o osnivanju Europske zajednice Dansku ne obvezuje, niti se na nju primjenjuje;

UPUĆUJUĆI na odredbu Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u jednoj od država članica ili u Švicarskoj (1) (dalje u tekstu „Sporazum između Europske zajednice i Švicarske”), o mogućnosti Kraljevine Danske (dalje u tekstu „Danska”) da zatraži sudjelovanje u tom Sporazumu;

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol između Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna uz isti Sporazum između Europske zajednice i Švicarske o pristupanju Kneževine Lihtenštajna tom Sporazumu, u skladu s njegovim člankom 15.;

PRIMJEĆUJUĆI da je u pismu od 8. studenoga 2004. Kraljevina Danska zatražila sudjelovanje u istom Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske;

PODSJEĆAJUĆI da prema Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske kojem je pristupila Kneževina Lihtenštajn, uvjete za takvo sudjelovanje Kraljevine Danske određuju ugovorne stranke u Protokolu uz taj Sporazum, djelujući u suglasnosti s Danskom;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je bilo primjereno da Danska i Zajednica prvotno sklope Sporazum posebno radi rješavanja pitanja nadležnosti Suda i koordinacije između Zajednice i Danske u pogledu međunarodnih sporazuma;

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za određivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i osnivanju sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije (2);

UZIMAJUĆI U OBZIR da je stoga nužno odrediti uvjete pod kojima Danska sudjeluje u Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske kojem je Lihtenštajn pristupio i da se posebno trebaju utvrditi prava i obveze između Švicarske, Lihtenštajna i Danske;

PRIMJEĆUJUĆI da je stupanje ovog Protokola na snagu temeljeno na suglasnosti Danske, u skladu s njezinim ustavnim zahtjevima,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Kraljevina Danska sudjeluje u Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za određivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili Švicarskoj (dalje u tekstu „Sporazum između Europske zajednice i Švicarske”) kojem se Kneževina Lihtenštajn pridružila Protokolom uz taj Sporazum (dalje u tekstu „Protokol o Lihtenštajnu”) u skladu s člankom 15. Sporazuma, prema uvjetima određenim u Sporazumu između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za određivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i osnivanju sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije (dalje u tekstu „Sporazum između Europske zajednice i Danske”) i u ovom Protokolu.

Članak 2.

1.   Odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 343/2003 od 18. veljače 2003. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji podnosi državljanin treće zemlje u jednoj od država članica (3) (Dublinska uredba), koja je priložena ovom Protokolu i njegov je sastavni dio, zajedno s provedbenim mjerama Dublinske uredbe donesenim prema članku 27. stavku 2. primjenjuju se na odnose između Danske, s jedne strane, i Švicarske i Lihtenštajna, s druge strane.

2.   Odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 2725/2000 od 11. prosinca 2000. o osnivanju sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije (4) (Uredba Eurodac), koja je priložena ovom Protokolu i njegov je sastavni dio, zajedno s provedbenim mjerama donesenim prema članku 22. i članku 23. stavku 2. Uredbe Eurodac, prema međunarodnom se pravu primjenjuje na odnose između Danske, s jedne strane, i Švicarske i Lihtenštajna s druge strane.

3.   Izmjene akata navedenih u stavcima 1. i 2., o kojima Danska obavješćuje Komisiju u skladu s člankom 3. Sporazuma između Europske zajednice i Danske te o kojima Švicarska i Lihtenštajn obavješćuju Komisiju u skladu s člankom 4. Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske, odnosno članka 5. Protokola o Lihtenštajnu, prema međunarodnom se pravu primjenjuju na odnose između Danske, s jedne strane, i Švicarske i Lihtenštajna, s druge strane.

4.   Provedbene mjere donesene prema članku 27. stavku 2. Dublinske uredbe i provedbenih mjera donesenih prema članku 22. ili članku 23. stavku 2. Uredbe Eurodac o kojima Danska obavješćuju Komisiju u skladu s člankom 4. Sporazuma između Europske zajednice i Danske te o kojima Švicarska i Danska obavješćuju Komisiju u skladu s člankom 4. Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske, odnosno članka 5. Protokola o Lihtenštajnu, prema međunarodnom se pravu primjenjuju na odnose između Danske s jedne strane i Švicarske i Lihtenštajna s druge strane.

Članak 3.

Švicarska i Lihtenštajn mogu dostaviti Sudu svoja očitovanja ili pisane izjave o predmetu u slučajevima kad mu, u skladu s člankom 6. stavkom 1. Sporazuma između Europske zajednice i Danske, danski sud uputi prethodno pitanje.

Članak 4.

1.   U slučaju da Švicarska ili Lihtenštajn ulože žalbu na primjenu ili tumačenje ovog Protokola od strane Danske, Švicarska ili Lihtenštajn mogu zatražiti da se predmet službeno uvrsti na dnevni red Mješovitog odbora kao predmet spora.

2.   U slučaju da Danska uloži žalbu na primjenu ili tumačenje ovog Protokola od strane Švicarske ili Lihtenštajna, Danska može zatražiti da se predmet službeno uvrsti na dnevni red Mješovitog odbora kao predmet spora. Komisija stavlja predmet na dnevni red.

3.   Mješoviti odbor ima 90 dana od dana donošenja dnevnog reda na koji je predmet spora uvršten za rješavanje spora. U tu svrhu Danska ima pravo Mješovitom odboru podnijeti očitovanje.

4.   U slučaju da je Mješoviti odbor riješio spor na način koji zahtijeva provedbu u Danskoj, Danska u razdoblju određenom u stavku 3. obavješćuje stranke o provedbi rješenja.

Ako Danska obavijesti o svojoj odluci o neprovođenju sadržaja odluke, primjenjuje se stavak 5.

5.   Ako Mješoviti odbor ne može riješiti spor u razdoblju određenom u stavku 3., u svrhu postizanja konačnog rješenja dozvoljava se dodatni rok od 90 dana. Ako Mješoviti odbor ne donese odluku do kraja tog roka, smatra se da je ovaj Protokol prestao važiti na kraju zadnjeg dana tog razdoblja.

Članak 5.

Ovaj Protokol podliježe ratifikaciji ili odobrenju od strane ugovornih stranaka.

Isprave o ratifikaciji ili odobrenju polažu se u Glavnom tajništvu Vijeća, koje djeluje kao depozitar.

Za Lihtenštajn ovaj Protokol stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon obavijesti Zajednice i Lihtenštajna o dovršetku njihovih pojedinačnih postupaka.

Za Švicarsku ovaj Protokol stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon obavijesti Zajednice i Švicarske o dovršetku njihovih pojedinačnih postupaka.

Stupanje na snagu ovog Protokola za Zajednicu i Lihtenštajn, s jedne strane, i Zajednicu i Švicarsku Konfederaciju, s druge strane, također podliježe tome da depozitar od Danske primi Obavijest kojom Danska pristaje na odredbe sadržane u sadašnjem Protokolu i izjavljuje da u svojim međusobnim odnosima sa Švicarskom i Lihtenštajnom primjenjuje odredbe navedene u članku 2.

Članak 6.

Svaka od ugovornih stranaka može prekinuti ovaj Protokol pisanom izjavom upućenom depozitaru. Takva izjava stupa na snagu šest mjeseci nakon njezina polaganja.

Ovaj Protokol prestaje važiti ako je prekinut Sporazum između Zajednice i Danske.

Ovaj Protokol prestaje važiti ako ga Zajednica ili Švicarska i Lihtenštajn otkažu.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta' Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  SL L 53, 27.2.2008., str. 5.

(2)  SL L 66, 8.3.2006., str. 38.

(3)  SL L 50, 25.2.2003., str. 1.

(4)  SL L 316, 15.12.2000., str. 1.


PRILOG

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 343/2003 od 18. veljače 2003. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji u jednoj od država članica podnese državljanin treće države (SL L 50, 25.2.2003., str. 1.).

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 2725/2000 od 11. prosinca 2000. o osnivanju sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije (SL L 316, 15.12.2000., str. 1.).


Top