EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32020L0177

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA (ES) 2020/177 (2020. gada 11. februāris), ar ko attiecībā uz augu kaitīgajiem organismiem sēklās un citā augu reproduktīvajā materiālā groza Padomes Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK, Komisijas Direktīvas 93/49/EEK un 93/61/EEK un Īstenošanas direktīvas 2014/21/ES un 2014/98/ES (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 41, 13.2.2020., 1./77. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2020/177/oj

13.2.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 41/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA (ES) 2020/177

(2020. gada 11. februāris),

ar ko attiecībā uz augu kaitīgajiem organismiem sēklās un citā augu reproduktīvajā materiālā groza Padomes Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK, Komisijas Direktīvas 93/49/EEK un 93/61/EEK un Īstenošanas direktīvas 2014/21/ES un 2014/98/ES

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvu 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 21.a pantu,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvu 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību (2) un jo īpaši tās 21.a pantu,

ņemot vērā Padomes 1968. gada 9. aprīļa Direktīvu 68/193/EEK par vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla tirdzniecību (3) un jo īpaši tās 17.a pantu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 20. jūlija Direktīvu 98/56/EK par dekoratīvo augu pavairošanas materiāla tirdzniecību (4) un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību (5) un jo īpaši tās 45. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/56/EK par sēklas kartupeļu tirdzniecību (6) un jo īpaši tās 18. panta c) punktu un 24. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību (7) un jo īpaši tās 24. pantu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 15. jūlija Direktīvu 2008/72/EK par tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas (8), un jo īpaši tās 4. pantu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 29. septembra Direktīvu 2008/90/EK par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai (9), un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2031 (10) ir jāpiemēro no 2019. gada 14. decembra. Lai tās noteikumi kļūtu pilnībā piemērojami, ir jāpieņem īstenošanas noteikumi, kas reglamentēs kaitīgos organismus, augus, augu produktus un citus objektus, kā arī attiecīgas prasības, kas vajadzīgas, lai aizsargātu Savienības teritoriju no fitosanitāriem riskiem.

(2)

Ņemot vērā iepriekš minēto, būtu jāparedz konkrēti noteikumi Savienības reglamentēto nekarantīnas organismu (RNKO) saraksta izveidei un pasākumi, kas ļautu novērst šādu organismu klātbūtni attiecīgajos stādīšanai paredzētajos augos.

(3)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) atkārtoti novērtēja kaitīgos organismus, kas norādīti Padomes Direktīvas 2000/29/EK (11) I pielikuma A daļā un II pielikuma A daļas I iedaļā, lai izveidotu Savienības karantīnas organismu sarakstu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 5. pantu. Atkārtota novērtēšana bija jāveic, lai atjauninātu šādu kaitīgo organismu fitosanitāro statusu saskaņā ar jaunākajiem tehniskajiem un zinātniskajiem sasniegumiem un novērtētu to atbilstību minētās regulas 3. pantā noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz Savienības teritoriju un tās I pielikuma 1. iedaļā noteiktajiem kritērijiem.

(4)

Eiropas un Vidusjūras Augu aizsardzības organizācija (EPPO) atkārtoti novērtēja kaitīgos organismus, kas norādīti Direktīvas 2000/29/EK II pielikuma A daļas II iedaļā, kultūraugus, kas minēti Direktīvas 66/401/EEK I pielikuma 3. punktā, un kaitīgos organismus, kas minēti tās I pielikuma 6. punktā, kaitīgos organismus, kas minēti Direktīvas 66/402/EEK II pielikuma 3. punktā, Direktīvas 68/193/EEK I pielikumā un II pielikuma 4. punktā, kaitīgos organismus, kuri norādīti aktos, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvas 98/56/EK 5. panta 5. punktu, Direktīvas 2002/55/EK II pielikumu, Direktīvas 2002/56/EK I un II pielikumu, kā arī kaitīgos organismus, kuri norādīti aktos, kas pieņemti saskaņā ar minētās direktīvas 18. panta c) punktu, Direktīvas 2002/57/EK I pielikuma 4. punktu un II pielikuma I daļas 5. punktu un Direktīvas 2008/72/EK 4. pantu.

(5)

Pamatojoties uz šo atkārtoto novērtējumu, attiecīgie RNKO, stādīšanai paredzētie augi un šādos augos esošo RNKO klātbūtnes pieļaujamie līmeņi ir norādīti Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 (12). Savukārt RNKO klātbūtnes novēršanas pasākumi ir noteikti minētās īstenošanas regulas V pielikumā.

(6)

Direktīvās 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 2002/55/EK, 2002/56/EK, 2002/57/EK, 93/49/EEK, 93/61/EEK un Īstenošanas direktīvās 2014/21/ES un 2014/98/ES var būt norādīti papildu pasākumi attiecībā uz RNKO, kas ir svarīgi to piemērošanas jomā.

(7)

Tāpēc minētās direktīvas būtu jāatjaunina, lai pielāgotu vai svītrotu noteikumus par dažiem kaitīgajiem organismiem, kuri klasificēti par RNKO saskaņā ar Regulu (ES) 2016/2031.

(8)

Skaidrības labad un lai pielāgotos jaunajam tiesiskajam regulējumam, minētajās direktīvās būtu jānorāda, ka attiecīgā gadījumā sēklām vai citam augu reproduktīvajam materiālam ir jāatbilst arī prasībām attiecībā uz Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un reglamentētajiem nekarantīnas organismiem, kas noteiktas īstenošanas aktos, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 5. panta 2. punktu, 32. panta 3. punktu, 37. panta 2. un 4. punktu, 40. panta 2. punktu, 41. panta 2. punktu, 53. panta 2. punktu, 54. panta 2. punktu, 72. panta 1. punktu, 73. pantu, 79. panta 2. punktu un 80. panta 2. punktu, kā arī pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar minētās regulas 30. panta 1. punktu. Šāda norāde būtu arī jāiekļauj Direktīvā 66/401/EEK, lai gan tajā nav noteiktas sīkākas prasības attiecībā uz konkrētiem RNKO.

(9)

Lai veicinātu dažādo lietoto terminu saskaņotību un konsekvenci, minētajās direktīvās būtu jānorāda, ka attiecīgā gadījumā sēklām vai citam augu reproduktīvajam materiālam vajadzētu būt praktiski brīvam no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kuri samazina šādu sēklu vai augu reproduktīvā materiāla lietderību un pazemina to kvalitāti.

(10)

Konkrētāk, lai nodrošinātu konsekvenci ar attiecīgo RNKO sarakstu un pieļaujamajiem līmeņiem, ievērojot Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 IV pielikumu, Direktīvas 66/402/EEK I un II pielikumā būtu jāatjaunina atsauces uz kaitīgajiem organismiem un attiecīgajiem pieļaujamajiem līmeņiem.

(11)

Direktīva 68/193/EEK būtu jāatjaunina, iekļaujot tajā jaunas prasības, kas pielāgotas zinātnisko atziņu un metožu attīstībai vīnogulāju ražošanas jomā, kā arī tādas jaunas prasības, kuru pamatā ir EPPO veiktais RNKO novērtējums. Šādām prasībām būtu jāaizstāj pašreizējās veselības prasības stādaudzētavām un jāietver stādaudzētavām izvirzītās prasības attiecībā uz augsni un audzēšanas apstākļiem, prasības ražošanas vietu daļām, pārbaudēm, RNKO sarakstiem un attiecīgie pasākumi RNKO klātbūtnes novēršanai. Tāpēc minētās direktīvas I un II pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(12)

Lai nodrošinātu konsekvenci ar attiecīgajiem RNKO, stādīšanai paredzētajiem augiem un šādos augos pieļaujamajiem līmeņiem, kā norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 IV pielikumā, Direktīvu 93/49/EEK un 93/61/EEK pielikumos iekļautie RNKO, kaitīgo organismu un augu saraksti būtu jāatjaunina un jāaizstāj ar jauniem sarakstiem.

(13)

Minētajās direktīvās būtu arī jānosaka, ka attiecīgajam pavairošanas materiālam vismaz vizuālā pārbaudē ražošanas vietā vajadzētu būt praktiski brīvam no visiem minēto direktīvu attiecīgajos pielikumos norādītajiem kaitīgajiem organismiem attiecībā uz konkrēto pavairošanas materiālu. Tas nepieciešams, lai ražošanas līmenī nodrošinātu pieeju, kas ir mazāk stingra nekā pieeja, ko piemēro tirgojamā pavairošanas materiāla prasībām.

(14)

Lai nodrošinātu konsekvenci ar attiecīgajiem RNKO, stādīšanai paredzētajiem augiem un šādos augos pieļaujamajiem līmeņiem, kā norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 IV pielikumā, kukaiņu saraksts Direktīvas 2002/55/EK II pielikuma 3. punkta b) apakšpunktā būtu jāaizstāj ar jaunu sarakstu.

(15)

Lai nodrošinātu konsekvenci ar attiecīgajiem RNKO un pieļaujamajiem līmeņiem bāzes sēklas kartupeļos un sertificētas sēklas kartupeļos, kā norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 IV pielikumā, Direktīvas 2002/56/EK I un II pielikumā iekļautais kaitīgo organismu saraksts būtu jāaizstāj ar jaunu sarakstu.

(16)

Atsauces uz kaitīgajiem organismiem, attiecīgajiem pieļaujamajiem līmeņiem un konkrētiem nosacījumiem attiecīgajiem stādīšanai paredzētajiem augiem Īstenošanas direktīvas 2014/21/ES pielikumā būtu attiecīgi jāgroza.

(17)

Lai nodrošinātu konsekvenci ar attiecīgajiem RNKO, stādīšanai paredzētajiem augiem un šādos augos pieļaujamajiem līmeņiem, kā norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 IV pielikumā, Direktīvas 2002/57/EK I un II pielikumā iekļautais kaitīgo organismu saraksts būtu jāaizstāj ar jaunu sarakstu.

(18)

EPPO arī secināja, ka divi augsnes kaitīgie organismi, proti, Phialophora gregata un Phytophthora megasperma, kuri ar augsni varētu tikt pārnesti uz sojas pupu sēklām, nebūtu jāiekļauj sarakstā kā RNKO. Tāpēc inertā viela vairs nerada risku saistībā ar šiem kaitīgajiem organismiem, un prasība par šādu vielu sojas pupu sēklās no minētās direktīvas darbības jomas būtu jāsvītro.

(19)

Īstenošanas direktīva 2014/98/ES būtu turpmāk jāatjaunina, iekļaujot tajā jaunas prasības, kas ataino jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas augļu pavairošanas materiāla un augļaugu ražošanas jomā, pamatojoties uz EPPO veikto RNKO novērtējumu. Pašreizējās veselības prasības dažādām pavairošanas materiāla kategorijām būtu jāatjaunina un jāiekļauj jauni RNKO kā arī pasākumi saistībā ar šiem RNKO, un jāietver prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam, lai novērstu visu sarakstā iekļauto RNKO klātbūtni attiecīgajos stādīšanai paredzētajos augos.

(20)

Laikā, kad tika pieņemta Īstenošanas direktīva 2014/98/ES, nebija skaidra nošķīruma starp materiālu, kas atrodas ražošanas vietas daļās, un pavairošanas materiālu, ko paredzēts tirgot. Saistībā ar Īstenošanas direktīvā 2014/98/ES iekļautajām veselības prasībām dažādām pavairošanas materiāla kategorijām būtu skaidri jānodala veselības prasības mātesaugiem no veselības prasībām pavairošanas materiālam, kas atrodas ražošanas vietas daļās, un no prasībām pavairošanas materiālam, ko paredzēts tirgot. Tirdzniecībai paredzētajam pavairošanas materiālam, to vizuāli apskatot, vajadzētu būt brīvam no visiem attiecīgajai ģintij un sugai raksturīgajiem RNKO, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 IV pielikumā. Šā iemesla dēļ Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 IV pielikumā paredzētais pieļaujamais tolerances līmenis visiem RNKO ir nulle. Bāzes kategorijas, sertificētās kategorijas un Conformitas Agraria Communitatis (CAC) kategorijas mātesaugiem un pavairošanas materiālam, kas atrodas ražošanas vietas daļās, var būt konkrētu RNKO simptomi ar nosacījumu, ka šādiem mātesaugiem un pavairošanas materiālam ir veikti atbilstoši pasākumi. Minētie pasākumi var būt mātesaugu un pavairošanas materiāla nošķiršana atsevišķi no cita tās pašas kategorijas pavairošanas materiāla vai izraušana un attiecīgā gadījumā minētā materiāla iznīcināšana.

(21)

Īstenošanas direktīvas 2014/98/ES 10., 16., 21. pantā un tās I pielikuma B daļā ir norādīti pieļaujamie līmeņi bez precizējuma, uz kura veida materiālu tie attiecas. Skaidrības labad Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 IV pielikumā visiem tirdzniecībai paredzētajā augļaugu pavairošanas materiālā un augļaugos esošo RNKO pieļaujamais tolerances līmenis ir nulle. Īstenošanas direktīvas 2014/98/ES 10., 16. un 21. pants būtu attiecīgi jāatjaunina atbilstīgi minētajai pieejai, un tās I pielikuma B daļā norādītie RNKO klātbūtnes pieļaujamie līmeņi būtu jāsvītro.

(22)

Īstenošanas direktīvas 2014/98/ES I un II pielikumā būtu jāiekļauj jauni RNKO, bet tās III pielikumā konkrēti augļu sugu nosaukumi būtu jāatjaunina.

(23)

Turklāt būtu jāatjaunina Īstenošanas direktīvas 2014/98/ES IV pielikuma prasības, ņemot vērā EPPO veikto novērtējumu.

(24)

Šai direktīvai būtu jāstājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, lai kompetentajām iestādēm un profesionālajiem operatoriem būtu pietiekami daudz laika sagatavoties tās transponēšanai un piemērošanai.

(25)

Lai kompetentajām iestādēm un profesionālajiem operatoriem dotu pietiekami daudz laika šīs direktīvas noteikumu izpildei, tā būtu jāpiemēro no 2020. gada 1. jūnija.

(26)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 66/401/EEK

Direktīvas 66/401/EEK I un II pielikumu groza, kā noteikts šīs direktīvas I pielikumā.

2. pants

Grozījumi Direktīvā 66/402/EEK

Direktīvas 66/402/EEK I un II pielikumu groza, kā noteikts šīs direktīvas II pielikumā.

3. pants

Grozījumi Direktīvā 68/193/EEK

Direktīvas 68/193/EEK I un II pielikumu groza, kā noteikts šīs direktīvas III pielikumā.

4. pants

Grozījumi Direktīvā 93/49/EEK

Direktīvu 93/49/EEK groza šādi:

1)

direktīvas 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls vismaz vizuālā pārbaudē ražošanas vietā ir atzīts par praktiski brīvu no visiem pielikumā norādītajiem kaitīgajiem organismiem attiecībā uz konkrēto dekoratīvo augu pavairošanas materiālu.

Reglamentēto nekarantīnas organismu (RNKO) klātbūtne dekoratīvo augu pavairošanas materiālā, kas tiek tirgots, vismaz vizuālā pārbaudē nepārsniedz attiecīgos pielikumā noteiktos pieļaujamos līmeņus.

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls vismaz vizuālā pārbaudē ir praktiski brīvs no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kas nav kaitīgie organismi, kuri attiecībā uz šādu dekoratīvo augu pavairošanas materiālu ir norādīti pielikumā, un kuri samazina šāda materiāla lietderību un pazemina tā kvalitāti, vai jebkādām šādu organismu pazīmēm vai simptomiem.

Turklāt materiāls atbilst prasībām par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un reglamentētajiem nekarantīnas organismiem, kuras paredzētas īstenošanas aktos, kas pieņemti, ievērojot Regulu (ES) 2016/2031 (*1), kā arī pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.).”;"

2)

direktīvas 3.a pantu svītro;

3)

direktīvas pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas IV pielikuma tekstu.

5. pants

Grozījumi Direktīvā 93/61/EEK

Direktīvu 93/61/EEK groza šādi:

1)

direktīvas 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

Dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls vismaz vizuālā pārbaudē ražošanas vietā ir atzīts par praktiski brīvu no visiem pielikumā norādītajiem kaitīgajiem organismiem attiecībā uz konkrēto dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu.

Reglamentēto nekarantīnas organismu (RNKO) klātbūtne dārzeņu pavairošanas un stādāmajā materiālā, kas tiek tirgots, vismaz vizuālā pārbaudē nepārsniedz attiecīgos pielikumā noteiktos pieļaujamos līmeņus.

Dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls vizuālā pārbaudē ir atzīts par praktiski brīvu no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kas nav kaitīgie organismi, kuri attiecībā uz šādu dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu ir norādīti pielikumā, un kuri samazina šāda materiāla lietderību un pazemina tā kvalitāti.

Turklāt dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls atbilst prasībām par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un reglamentētajiem nekarantīnas organismiem, kuras paredzētas Regulā (ES) 2016/2031 (*2) un īstenošanas aktos, kas pieņemti, ievērojot minēto regulu, kā arī pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu.

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.).”;"

2)

direktīvas pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas V pielikuma tekstu.

6. pants

Grozījumi Direktīvā 2002/55/EK

Direktīvas 2002/55/EK I un II pielikumu groza, kā noteikts šīs direktīvas VI pielikumā.

7. pants

Grozījumi Direktīvā 2002/56/EK

Direktīvas 2002/56/EK I un II pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas VII pielikuma tekstu.

8. pants

Grozījumi Direktīvā 2002/57/EK

Direktīvas 2002/57/EK I un II pielikumu groza, kā noteikts šīs direktīvas VIII pielikumā.

9. pants

Grozījumi Īstenošanas direktīvā 2014/21/ES

Īstenošanas direktīvu 2014/21/ES groza šādi:

1)

direktīvas 2. pantu aizstāj ar šādu:

“2. pants

Minimālie nosacījumi pirmsbāzes sēklas kartupeļiem

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka pirmsbāzes sēklas kartupeļi atbilst šādiem minimālajiem nosacījumiem:

a)

tie iegūti no mātesaugiem, kuri ir brīvi no šādiem kaitīgajiem organismiem: Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds, kartupeļu lapu ritināšanās vīruss, kartupeļu A tipa vīruss, kartupeļu M tipa vīruss, kartupeļu S tipa vīruss, kartupeļu X tipa vīruss un kartupeļu Y tipa vīruss;

b)

šķirnei netipisko augu un citu šķirņu augu skaits stādījumā kopā nepārsniedz 0,01 %;

c)

uz lauka ir ne vairāk kā četras paaudzes;

d)

reglamentēto nekarantīnas organismu (RNKO) vai to izraisīto simptomu klātbūtne pirmsbāzes sēklas kartupeļos ir tādā apjomā, kas nepārsniedz tabulā norādītos pieļaujamos līmeņus:

RNKO vai to izraisītie simptomi

RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklas kartupeļu stādījumos

Melnkāja (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG], Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Simptomi, ko izraisījis kartupeļu mozaīkas vīruss,

un

simptomi, ko izraisījis kartupeļu lapu ritināšanās vīruss [PLRV00]

0,1 %

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

0 %

RNKO vai to izraisītie simptomi

RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklas kartupeļu ataudzējumā

Vīrusu infekciju simptomi

0,5 %

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka pirmsbāzes sēklas kartupeļus var tirgot kā “Savienības kategoriju PBTC” un “Savienības kategoriju PB” saskaņā ar pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

3.   Atbilstību šā panta 1. punkta b) un d) apakšpunkta prasībām nosaka, izmantojot oficiālas lauka pārbaudes. Šaubu gadījumā šādas pārbaudes papildina ar oficiālām lapu pārbaudēm.

Ja izmanto mikropavairošanas metodes, atbilstību 1. punkta a) apakšpunktam nosaka, veicot mātesauga oficiālu testēšanu vai šādu testēšanu veicot oficiālā uzraudzībā.

Ja izmanto klonu selekcijas metodes, atbilstību 1. punkta a) apakšpunktam nosaka, veicot klonu oficiālu testēšanu vai šādu testēšanu veicot oficiālā uzraudzībā.”;

2)

direktīvas 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

Minimālie nosacījumi pirmsbāzes sēklas kartupeļu partijām

Dalībvalstis nodrošina, ka pirmsbāzes sēklas kartupeļu partijas atbilst šādiem minimālajiem nosacījumiem:

a)

augsnes un svešķermeņu klātbūtne nepārsniedz 1,0 % no masas;

b)

kartupeļi, kurus skārusi puve, kas nav gaišā vai tumšā gredzenpuve, nepārsniedz 0,2 % no masas;

c)

kartupeļi ar ārējiem bojājumiem, tostarp nepareizas formas vai mehāniski bojāti bumbuļi, nepārsniedz 3,0 % no masas;

d)

kartupeļi, kuriem parastais kraupis skāris vairāk nekā trešo daļu no bumbuļu virsmas, nepārsniedz 5,0 % no masas;

e)

bumbuļi, kas sačokurojušies pārliekas dehidrācijas vai sudrabotā kraupja izraisītas dehidrācijas dēļ, nepārsniedz 0,5 % no masas;

f)

pirmsbāzes sēklas kartupeļu partijas atbilst šādām prasībām par RNKO klātbūtni vai to izraisītām slimībām, kā norādīts tabulā:

RNKO vai to izraisītie simptomi

RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklas kartupeļu partijās

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

Melnais kraupis, ko izraisījis Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] un kas skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas

1,0 %

Irdenais kraupis, ko izraisījis Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] un kas skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas

1,0 %

g)

kartupeļu kopējais īpatsvars, kā minēts šā punkta b) līdz f) apakšpunktā, nepārsniedz 6,0 % no masas.”;

3)

direktīvas pielikumu aizstāj atbilstoši šīs direktīvas IX pielikumā noteiktajam.

10. pants

Grozījumi Īstenošanas direktīvā 2014/98/ES

Īstenošanas direktīvu 2014/98/ES groza šādi:

1)

direktīvas 10. pantu aizstāj ar šādu:

“10. pants

Veselības prasības attiecībā uz pirmsbāzes mātesaugiem un pirmsbāzes materiālu

1.   Veicot vizuālo pārbaudi telpās, laukos un partijās, konstatē, ka pirmsbāzes mātesaugs vai pirmsbāzes materiāls ir bez reglamentētajiem nekarantīnas organismiem (RNKO), kas norādīti I un II pielikumā attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu, un uz šādu mātesaugu un materiālu attiecas IV pielikuma prasības. Šādu vizuālo pārbaudi veic atbildīgā oficiālā iestāde un vajadzības gadījumā piegādātājs.

Atbildīgā oficiālā iestāde un vajadzības gadījumā piegādātājs ņem paraugus no pirmsbāzes mātesauga vai pirmsbāzes materiāla un testē tos, lai noteiktu, vai tajos ir RNKO, kas norādīti II pielikumā attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu un kategoriju, un uz šādu mātesaugu vai materiālu attiecas IV pielikuma prasības.

Ja rodas šaubas par I pielikumā norādīto RNKO klātbūtni, atbildīgā oficiālā iestāde un vajadzības gadījumā piegādātājs ņem paraugus no attiecīgā pirmsbāzes mātesauga vai pirmsbāzes materiāla un testē tos.

2.   Šā panta 1. punktā paredzētajai paraugu ņemšanai un testēšanai dalībvalstis piemēro EPPO noteiktos vai citus starptautiski atzītos protokolus. Ja šādu protokolu nav, atbildīgā oficiālā iestāde piemēro attiecīgos protokolus, kas izstrādāti valsts līmenī. Tādā gadījumā dalībvalstis pēc pieprasījuma šādus protokolus dara pieejamus pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

Atbildīgā oficiālā iestāde un vajadzības gadījumā piegādātājs paraugus iesniedz laboratorijām, kuras atbildīgā oficiālā iestāde ir oficiāli atzinusi.

3.   Ja testējot attiecīgo ģinti vai sugu, tai tiek atrasts jebkurš no I un II pielikumā norādītajiem RNKO, piegādātājs nošķir invadēto pirmsbāzes mātesaugu vai pirmsbāzes materiālu atsevišķi no citiem pirmsbāzes mātesaugiem un pirmsbāzes materiāla saskaņā ar 3. panta 3. punktu vai 4. panta 3. punktu vai veic atbilstošus pasākumus saskaņā ar IV pielikumu.

4.   Pasākumi attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu un kategoriju, ar kuriem nodrošina 1. punktā minēto prasību izpildi, ir noteikti IV pielikumā.

5.   Šā panta 1. punktu nepiemēro pirmsbāzes mātesaugiem un pirmsbāzes materiālam krioprezervācijas laikā.”;

2)

direktīvas 11. panta nosaukumu aizstāj ar šādu:

Augsnes prasības attiecībā uz pirmsbāzes mātesaugiem un pirmsbāzes materiālu”;

3)

direktīvas 16. pantu aizstāj ar šādu:

“16. pants

Veselības prasības attiecībā uz bāzes mātesaugiem un bāzes materiālu

1.   Veicot vizuālo pārbaudi telpās, laukos un partijās, konstatē, ka bāzes mātesaugs vai bāzes materiāls ir bez RNKO, kas norādīti I un II pielikumā attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu, un uz šādu mātesaugu vai materiālu attiecas IV pielikuma prasības. Šādu vizuālo pārbaudi veic atbildīgā oficiālā iestāde un vajadzības gadījumā piegādātājs.

Atbildīgā oficiālā iestāde un vajadzības gadījumā piegādātājs ņem paraugus no bāzes mātesauga vai bāzes materiāla un testē tos, lai noteiktu, vai tajos ir RNKO, kas norādīti II pielikumā attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu un kategoriju, un uz šādu mātesaugu vai materiālu attiecas IV pielikuma prasības.

Ja rodas šaubas par I pielikumā norādīto RNKO klātbūtni, atbildīgā oficiālā iestāde un vajadzības gadījumā piegādātājs ņem paraugus no attiecīgā bāzes mātesauga vai bāzes materiāla un testē tos.

2.   Šā panta 1. punktā paredzētajai paraugu ņemšanai un testēšanai dalībvalstis piemēro EPPO noteiktos vai citus starptautiski atzītos protokolus. Ja šādu protokolu nav, atbildīgā oficiālā iestāde piemēro attiecīgos protokolus, kas izstrādāti valsts līmenī. Šajā gadījumā dalībvalstis pēc pieprasījuma šos protokolus dara pieejamus citām dalībvalstīm un Komisijai.

Atbildīgā oficiālā iestāde un vajadzības gadījumā piegādātājs paraugus iesniedz laboratorijām, kuras atbildīgā oficiālā iestāde ir oficiāli atzinusi.

3.   Ja testējot attiecīgo ģinti vai sugu, tai tiek atrasts jebkurš no I un II pielikumā norādītajiem RNKO, piegādātājs nošķir invadēto bāzes mātesaugu vai bāzes materiālu atsevišķi no citiem bāzes mātesaugiem un bāzes materiāla saskaņā ar 15. panta 7. vai 8. punktu vai veic atbilstošus pasākumus saskaņā ar IV pielikumu.

4.   Pasākumi attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu un kategoriju, ar kuriem nodrošina 1. punktā minēto prasību izpildi, ir noteikti IV pielikumā.

5.   Šā panta 1. punktu nepiemēro bāzes mātesaugiem un bāzes materiālam krioprezervācijas laikā.”;

4)

direktīvas 17. panta nosaukumu aizstāj ar šādu:

Augsnes prasības attiecībā uz bāzes mātesaugiem un bāzes materiālu”;

5)

direktīvas 21. pantu aizstāj ar šādu:

“21. pants

Veselības prasības attiecībā uz sertificētiem mātesaugiem un sertificētu materiālu

1.   Veicot vizuālo pārbaudi telpās, laukos un partijās, konstatē, ka sertificēts mātesaugs vai sertificēts materiāls ir bez RNKO, kas norādīti I un II pielikumā attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu, un uz šādu mātesaugu vai materiālu attiecas IV pielikuma prasības. Šādu vizuālo pārbaudi veic atbildīgā oficiālā iestāde un vajadzības gadījumā piegādātājs.

Atbildīgā oficiālā iestāde un vajadzības gadījumā piegādātājs ņem paraugus no sertificētā mātesauga vai sertificētā materiāla un testē tos, lai noteiktu, vai tajos ir RNKO, kas norādīti II pielikumā attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu un kategoriju, un uz šādu mātesaugu vai materiālu attiecas IV pielikuma prasības.

Ja rodas šaubas par I pielikumā norādīto minēto RNKO klātbūtni, atbildīgā oficiālā iestāde un vajadzības gadījumā piegādātājs ņem paraugus no attiecīgā sertificētā mātesauga vai sertificētā materiāla un testē tos.

2.   Šā panta 1. punktā paredzētajai paraugu ņemšanai un testēšanai dalībvalstis piemēro EPPO noteiktos vai citus starptautiski atzītos protokolus. Ja šādu protokolu nav, atbildīgā oficiālā iestāde piemēro attiecīgos protokolus, kas izstrādāti valsts līmenī. Šajā gadījumā dalībvalstis pēc pieprasījuma šos protokolus dara pieejamus citām dalībvalstīm un Komisijai.

Atbildīgā oficiālā iestāde un vajadzības gadījumā piegādātājs paraugus iesniedz laboratorijām, kuras atbildīgā oficiālā iestāde ir oficiāli atzinusi.

3.   Ja testējot attiecīgo ģinti vai sugu, tai tiek atrasts jebkurš no I un II pielikumā norādītajiem RNKO, piegādātājs nošķir invadēto sertificēto mātesaugu vai sertificēto materiālu atsevišķi no citiem sertificētiem mātesaugiem un sertificētā materiāla saskaņā ar 20. panta 7. vai 8. punktu vai veic atbilstošus pasākumus saskaņā ar IV pielikumu.

4.   Pasākumi attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu un kategoriju, ar kuriem nodrošina 1. punktā minēto prasību izpildi, ir noteikti IV pielikumā.

5.   Šā panta 1. punktu nepiemēro sertificētiem mātesaugiem un sertificētam materiālam krioprezervācijas laikā.”;

6)

direktīvas 22. panta nosaukumu aizstāj ar šādu:

Augsnes prasības attiecībā uz sertificētiem mātesaugiem un sertificētu materiālu”;

7)

direktīvas 22. panta 2. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Ja vien nav norādīts citādi, paraugu ņemšanu un testēšanu neveic sertificētiem augļaugiem.”;

8)

direktīvas 26. pantu aizstāj ar šādu:

“26. pants

Veselības prasības attiecībā uz CAC materiālu

1.   Piegādātājam ražošanas posmā veicot CAC materiāla vizuālo pārbaudi telpās, laukos un partijās, konstatē, ka CAC materiāls ir praktiski bez kaitīgajiem organismiem, kas norādīti I un II pielikumā attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu, ja vien IV pielikumā nav noteikts citādi.

Piegādātājs ņem paraugus no identificētā materiālu avota vai CAC materiāla un testē tos, lai noteiktu, vai tajos ir RNKO, kas norādīti II pielikumā attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu un kategoriju, un uz šādiem materiāliem attiecas IV pielikuma prasības.

Ja rodas šaubas par I pielikumā norādīto RNKO klātbūtni, piegādātājs ņem paraugus no attiecīgā identificētā materiālu avota vai CAC materiāla un testē tos.

Pēc ražošanas posma beigām partijās esošu CAC pavairošanas materiālu un CAC augļaugus drīkst tirgot tikai tad, ja piegādātāja veiktajā vizuālajā pārbaudē ir konstatēts, ka tie ir brīvi no I un II pielikumā norādīto kaitīgo organismu pazīmēm vai simptomiem.

Piegādātājs attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu un kategoriju veic pasākumus, ar kuriem nodrošina 1. punktā minēto prasību izpildi, saskaņā ar IV pielikumu.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro CAC materiālam krioprezervācijas laikā.”;

9)

direktīvā iekļauj 27.a pantu:

“27.a pants

Prasības attiecībā uz ražošanas vietas daļu, ražošanas vietu vai apgabalu

Pavairošanas materiālu un augļaugus ražo, ievērojot ne vien 9., 10., 11., 16., 17., 21., 22. un 26. pantā noteiktās veselības un augsnes prasības, bet arī IV pielikuma prasības attiecībā uz ražošanas vietas daļu, ražošanas vietu vai apgabalu, lai ierobežotu minētajā pielikumā norādīto RNKO klātbūtni attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu.”;

10)

direktīvas I–IV pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas X pielikuma tekstu.

11. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2020. gada 31. maijam. Tās tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

12. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

13. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2020. gada 11. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV 125, 11.7.1966., 2298. lpp.

(2)  OV 125, 11.7.1966., 2309. lpp.

(3)  OV L 93, 17.4.1968., 15. lpp.

(4)  OV L 226, 13.8.1998., 16. lpp.

(5)  OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.

(6)  OV L 193, 20.7.2002., 60. lpp.

(7)  OV L 193, 20.7.2002., 74. lpp.

(8)  OV L 205, 1.8.2008., 28. lpp.

(9)  OV L 267, 8.10.2008., 8. lpp.

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regula (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.).

(11)  Padomes 2000. gada 8. maija Direktīva 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.).

(12)  Komisijas 2019. gada 28. novembra Īstenošanas regula (ES) 2019/2072, ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (OV L 319, 10.12.2019, 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Grozījumi Direktīvā 66/401/EEK

Direktīvu 66/401/EEK groza šādi:

1)

direktīvas I pielikuma 5. punktu aizstāj ar šādu:

“Kultūra ir praktiski brīva no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kuri samazina sēklu lietderību un pazemina to kvalitāti.

Kultūra arī atbilst prasībām par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un reglamentētajiem nekarantīnas organismiem (RNKO), kuras paredzētas īstenošanas aktos, kas pieņemti, ievērojot Regulu (ES) 2016/2031 (*1), kā arī pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu.

RNKO klātbūtne kultūrā un katrā attiecīgajā kultūras kategorijā atbilst šādām prasībām, kā norādīts tabulā:

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regula (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.).”;"

2)

direktīvas II pielikuma I iedaļas 3. punktu aizstāj ar šādu:

“Sēklas ir praktiski brīvas no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kuri samazina sēklu lietderību un pazemina to kvalitāti.

Sēklas arī atbilst prasībām par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un RNKO, kuras paredzētas īstenošanas aktos, kas pieņemti, ievērojot Regulu (ES) 2016/2031, kā arī pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu.

RNKO klātbūtne sēklās un katrā attiecīgajā sēklu kategorijā atbilst šādām prasībām, kā norādīts tabulā:

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām

Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %”.


(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regula (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.).”;”


II PIELIKUMS

Grozījumi Direktīvā 66/402/EEK

Direktīvu 66/402/EEK groza šādi:

1)

direktīvas I pielikumu groza šādi:

(a)

pielikuma 3. punkta A daļu aizstāj ar šādu:

“A.    Oryza sativa :

to augu skaits, kuri atpazīstami kā acīmredzami savvaļas augi vai sarkano graudu augi, nepārsniedz:

nulli bāzes sēklu ražošanai,

vienu uz 100 m2 sertificētu pirmās un otrās paaudzes sēklu ražošanai.”;

b)

pielikuma 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.

Kultūraugs ir praktiski brīvs no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kuri samazina lietderību un pazemina to kvalitāti.

Kultūraugs arī atbilst prasībām par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un reglamentētajiem nekarantīnas organismiem (RNKO), kuras paredzētas īstenošanas aktos, kas pieņemti, ievērojot Regulu (ES) 2016/2031 (*1), kā arī pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu.

RNKO klātbūtne kultūraugos atbilst šādām prasībām, kā norādīts tabulā:

Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga stādu reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā divi augi ar simptomiem uz 200 m2.

Piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga stādu reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā divi augi ar simptomiem uz 200 m2.

Pirmās paaudzes sertificētās sēklas (C1):

piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga stādu reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā četri augi ar simptomiem uz 200 m2.

Otrās paaudzes sertificētās sēklas (C2):

piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga stādu reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā astoņi augi ar simptomiem uz 200 m2.

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

(ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regula (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.).”;"

2)

direktīvas II pielikumu groza šādi:

(a)

pielikuma 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Sēklas ir praktiski brīvas no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kuri samazina sēklu lietderību un pazemina to kvalitāti.

Sēklas arī atbilst prasībām par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un RNKO, kuras paredzētas īstenošanas aktos, kas pieņemti, ievērojot Regulu (ES) 2016/2031, kā arī pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu.

RNKO klātbūtne sēklās un katrā attiecīgajā sēklu kategorijā atbilst šādām prasībām, kā norādīts tabulā:

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

(ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Sēnes

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Praktiski brīvs

Praktiski brīvs

Praktiski brīvs”,

(b)

pievieno šādu 4. punktu:

“4.

Sēņu daļu klātbūtne sēklās un katrā attiecīgajā sēklu kategorijā atbilst šādām prasībām, kā norādīts tabulā:

Kategorija

Maksimālais sēņu daļu, piemēram, sklerociju vai melno graudu, skaits paraugā, kura svars norādīts III pielikuma 3. ailē

Graudaugi, izņemot Secale cereale hibrīdus:

 

bāzes sēklas

1

sertificētas sēklas

3

Secale cereale hibrīdi:

 

bāzes sēklas

1

sertificētas sēklas

4 (*2)


(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regula (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.).”;”


(*2)  Piecu sēņu daļu, piemēram, sklerociju vai to fragmentu vai melno graudu, klātbūtne noteikta svara paraugā ir uzskatāma par standartiem atbilstošu, ja otrā tāda paša svara paraugā ir ne vairāk kā četras sēņu daļas.”.


III PIELIKUMS

Grozījumi Direktīvā 68/193/EEK

Direktīvu 68/193/EEK groza šādi:

1)

direktīvas I pielikumu aizstāj ar šādu:

“I PIELIKUMS

NOSACĪJUMI AUGOŠAI KULTŪRAI

1. iedaļa. Identitāte, tīrība un audzēšanas apstākļi

1.

|Augošajai kultūrai piemīt šķirnes un – attiecīgā gadījumā – klonējuma identitāte un tīrība.

2.

Augošās kultūras audzēšanas apstākļi un attīstības stadija ir tāda, kas ļauj pienācīgi pārbaudīt šādas kultūras šķirnes un – vajadzības gadījumā – klonējuma identitāti un tīrību, kā arī tās veselības stāvokli.

2. iedaļa. Veselības prasības tām potcelmu stādaudzētavām un tām spraudeņu stādaudzētavām, kuras paredzētas visu kategoriju pavairošanas materiāla ražošanai

1.

Šī iedaļa attiecas uz potcelmu stādaudzētavām, kas paredzētas visu kategoriju pavairošanas materiāla ražošanai, un visu šādu kategoriju spraudeņu stādaudzētavām.

2.

Potcelmu stādaudzētavas un spraudeņu stādaudzētavas, vizuāli pārbaudot, ir atzītas par brīvām no 6. un 7. iedaļā minētajiem reglamentētajiem nekarantīnas organismiem (RNKO) attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu.

Potcelmu stādaudzētavās un spraudeņu stādaudzētavās ņem paraugus no konkrētās ģints vai sugas un testē tos, lai konstatētu 7. iedaļā minēto RNKO klātbūtni. Ja rodas šaubas par 6. un 7. iedaļā minēto RNKO klātbūtni attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu, potcelmu stādaudzētavās un spraudeņu stādaudzētavās ņem paraugus un testē tos.

3.

Vizuālo pārbaudi un vajadzības gadījumā paraugu ņemšanu attiecīgajās potcelmu stādaudzētavās un spraudeņu stādaudzētavās un to testēšanu veic saskaņā ar 8. iedaļu.

4.

Šīs iedaļas 2. punktā paredzēto paraugu ņemšanu un testēšanu veic gada piemērotākajā periodā, ņemot vērā klimatiskos un vīnogulāju augšanas apstākļus, kā arī vīnogulājiem raksturīgo RNKO bioloģiju.

Paraugu ņemšanā un testēšanā dalībvalstis izmanto Eiropas un Vidusjūras Augu aizsardzības organizācijas (EPPO) protokolus vai citus starptautiski atzītus protokolus. Ja šādu protokolu nav, izmanto attiecīgos protokolus, kas izstrādāti valsts līmenī. Tādā gadījumā dalībvalstis pēc pieprasījuma šos protokolus dara pieejamus pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

Ņemot vīnogulāju paraugus potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas sākotnējā pavairošanas materiāla ražošanai, un testējot tos, dalībvalstis izmanto indikatoraugu bioloģisko indeksēšanu, lai novērtētu vīrusu, viroīdu, vīrusveidīgo slimību un fitoplazmu klātbūtni, vai citus līdzvērtīgus starptautiski atzītus protokolus.

3. iedaļa. Augsnes prasības un ražošanas nosacījumi tām potcelmu stādaudzētavām un tām spraudeņu stādaudzētavām, kuras paredzētas visu kategoriju pavairošanas materiāla ražošanai

1.

Potcelmu stādaudzētavās un spraudeņu stādaudzētavās vīnogulājus drīkst stādīt tikai tādā augsnē vai vajadzības gadījumā podos ar augsnes substrātu, kas ir brīvi no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kuri var kalpot par vektoru 7. iedaļā minētajiem vīrusiem. To, vai augsne vai augsnes substrāts ir brīvs no šādiem kaitīgajiem organismiem, nosaka, veicot paraugu ņemšanu un testēšanu.

Šādu paraugu ņemšanu un testēšanu veic, ņemot vērā klimatiskos apstākļus un to kaitīgo organismu bioloģiju, kuri var kalpot par vektoru 7. iedaļā minētajiem vīrusiem.

2.

Paraugu ņemšanu un testēšanu neveic, ja oficiālā kontroles iestāde oficiālas pārbaudes rezultātā secina, ka augsne ir brīva no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kuri var kalpot par vektoru 7. iedaļā minētajiem vīrusiem.

Paraugu ņemšanu un testēšanu neveic arī tad, ja vīnogulāji nav audzēti ražošanas augsnē vismaz piecus gadus un ja ir pilnīga pārliecība par to, ka šādā augsnē nav kaitīgo organismu, kuri var kalpot par vektoru 7. iedaļā minētajiem vīrusiem.

3.

Paraugu ņemšanā un testēšanā dalībvalstis izmanto EPPO protokolus vai citus starptautiski atzītus protokolus. Ja šādu protokolu nav, dalībvalstis izmanto attiecīgos protokolus, kas izstrādāti valsts līmenī. Tādā gadījumā dalībvalstis pēc pieprasījuma šos protokolus dara pieejamus pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

4. iedaļa. Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam

1.

Potcelmu stādaudzētavas un spraudeņu stādaudzētavas veido atbilstošos apstākļos, lai izvairītos no jebkāda riska, ka tās varētu tikt piesārņotas ar kaitīgajiem organismiem, kuri var kalpot par vektoru 7. iedaļā minētajiem vīrusiem.

2.

Spraudeņu stādaudzētavas neveido vīna dārzā vai potcelmu stādaudzētavā. Minimālais attālums līdz vīna dārzam vai potcelmu stādaudzētavai ir trīs metri.

3.

Pavairošanas materiālu ražo ne tikai atbilstīgi veselības un augsnes prasībām un 2. un 3. iedaļā minētajiem ražošanas nosacījumiem, bet arī 8. iedaļā minētajām prasībām ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam, lai ierobežotu minētajā iedaļā norādītos kaitīgos organismus.

5. iedaļa. Oficiālas pārbaudes

1.

Ikgadējās oficiālās kultūru pārbaudēs ir konstatēts, ka potcelmu stādaudzētavās un spraudeņu stādaudzētavās ražotais pavairošanas materiāls atbilst 2.–4. iedaļas prasībām.

2.

Šīs oficiālās pārbaudes oficiālā kontroles iestāde veic saskaņā ar 8. iedaļu.

3.

Papildu oficiālas kultūru pārbaudes veic tad, ja rodas strīdi jautājumos, kurus var izlemt, neietekmējot pavairošanas materiāla kvalitāti.

6. iedaļa. To RNKO saraksts, kuru klātbūtnes noteikšanai jāveic vizuāla pārbaude un – šaubu gadījumā – paraugu ņemšana un testēšana, kā paredzēts 2. iedaļas 2. punktā

Vīnogulāju pavairošanas materiāla, kas nav sēklas, ģints vai suga

RNKO

 

Kukaiņi un ērces

Nepotēts Vitis vinifera L.

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

 

Kukaiņi un ērces

Vitis L., izņemot nepotētu Vitis vinifera L.

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

 

Baktērijas

Vitis L.

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

 

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

Vitis L.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

7. iedaļa. To RNKO saraksts, kuru klātbūtnes noteikšanai jāveic vizuālā pārbaude un – īpašos gadījumos – paraugu ņemšana un testēšana, kā paredzēts 2. iedaļas 2. punktā un 8. iedaļā

Ģints vai suga

RNKO

 

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

Vitis L. propagating material other than seeds

Arabis mozaīkas vīruss [ARMV00]

Vīnogulāju vēdekļveida lapu vīruss [GFLV00]

Vīnogulāju lapu ritināšanās vīruss 1 [GLRAV1]

Vīnogulāju lapu ritināšanās vīruss 3 [GLRAV3]

 

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

Vitis spp. un to hibrīdu, izņemot Vitis vinifera L., potcelmi

Arabis mozaīkas vīruss [ARMV00]

Vīnogulāju vēdekļveida lapu vīruss [GFLV00]

Vīnogulāju lapu ritināšanās vīruss 1 [GLRAV1]

Vīnogulāju lapu ritināšanās vīruss 3 [GLRAV3]

Vīnogulāju plankumainības vīruss [GFKV00]

8. iedaļa. Prasības pasākumiem, kas veicami Vitis L. potcelmu stādaudzētavās un attiecīgā gadījumā spraudeņu stādaudzētavās sadalījumā pa kategorijām saskaņā ar 2. iedaļas 2. punktu

Vitis L.

1.   Sākotnējais pavairošanas materiāls, bāzes pavairošanas materiāls un sertificētais materiāls

Vizuālās pārbaudes

Oficiālā kontroles iestāde veic vizuālās pārbaudes potcelmu stādaudzētavās un spraudeņu stādaudzētavās vismaz vienu reizi audzēšanas sezonā attiecībā uz visiem 6. un 7. iedaļā norādītajiem RNKO.

2.   Sākotnējais pavairošanas materiāls

Paraugu ņemšana un testēšana

No visiem vīnogulājiem potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas sākotnējā pavairošanas materiāla ražošanai, ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu Arabis mozaīkas vīrusa, vīnogulāju vēdekļveida lapu vīrusa, vīnogulāju lapu ritināšanās vīrusa 1 un vīnogulāju lapu ritināšanās vīrusa 3 klātbūtni. Turpmāk šādu paraugu ņemšanu un testēšanu atkārto reizi piecos gados.

Papildus paraugu ņemšanai un testēšanai uz pirmajā ievilkumā minētajiem vīrusiem no potcelmu stādaudzētavām, kas paredzētas potcelmu ražošanai, vienu reizi ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu vīnogulāju plankumainības vīrusa klātbūtni.

Paraugu ņemšanas un testēšanas rezultāti ir pieejami pirms attiecīgo potcelmu stādaudzētavu apstiprināšanas.

3.   Bāzes pavairošanas materiāls

Paraugu ņemšana un testēšana

No visiem vīnogulājiem potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas bāzes pavairošanas materiāla ražošanai, ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu Arabis mozaīkas vīrusa, vīnogulāju vēdekļveida lapu vīrusa, vīnogulāju lapu ritināšanās vīrusa 1 un vīnogulāju lapu ritināšanās vīrusa 3 klātbūtni.

Pirmo reizi paraugu ņemšanu un testēšanu veic sešus gadus vecās potcelmu stādaudzētavās, bet turpmāk – reizi sešos gados.

Paraugu ņemšanas un testēšanas rezultāti ir pieejami pirms attiecīgo potcelmu stādaudzētavu apstiprināšanas.

4.   Sertificētais materiāls

Paraugu ņemšana un testēšana

No reprezentatīvas vīnogulāju daļas potcelmu stādaudzētavā, kas paredzēta sertificēta materiāla ražošanai, ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu Arabis mozaīkas vīrusa, vīnogulāju vēdekļveida lapu vīrusa, vīnogulāju lapu ritināšanās vīrusa 1 un vīnogulāju lapu ritināšanās vīrusa 3 klātbūtni.

Paraugu ņemšanu un testēšanu pirmo reizi veic desmit gadus vecās potcelmu stādaudzētavās un turpmāk reizi desmit gados.

Paraugu ņemšanas un testēšanas rezultāti ir pieejami pirms attiecīgo potcelmu stādaudzētavu apstiprināšanas.

5.   Sākotnējais pavairošanas materiāls, bāzes pavairošanas materiāls un sertificētais materiāls

Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam atkarībā no attiecīgajiem RNKO

(a)

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(i)

Vīnogulājus audzē apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., vai

(ii)

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā vīnogulājiem nav novēroti Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. simptomi vai

(iii)

attiecībā uz Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. klātbūtni ir izpildīti šādi nosacījumi:

tajās potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas sākotnējā pavairošanas materiāla un bāzes pavairošanas materiāla ražošanai, visi vīnogulāji ar Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ir izrauti un

tajās potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas sertificētā materiāla ražošanai, visi vīnogulāji ar Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. simptomiem vismaz netiek izmantoti pavairošanai un

tad, ja tirdzniecībai paredzētajam pavairošanas materiālam ir Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. simptomi, visu šāda materiāla partiju pakļauj apstrādei ar karstu ūdeni vai citai piemērotai apstrādei saskaņā ar EPPO protokoliem vai citiem starptautiski atzītiem protokoliem, lai nodrošinātu, ka tas ir brīvs no Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(b)

Xylophilus ampelinus Willems et al.

(i)

Vīnogulājus audzē apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xylophilus ampelinus Willems et al., vai

(ii)

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā vīnogulājiem nav novēroti Xylophilus ampelinus Willems et al. simptomi vai

(iii)

attiecībā uz Xylophilus ampelinus Willems et al. klātbūtni ir izpildīti šādi nosacījumi:

tajās potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas sākotnējā pavairošanas materiāla, bāzes pavairošanas materiāla un sertificētā materiāla ražošanai, visi vīnogulāji ar Xylophilus ampelinus Willems et al. simptomiem ir izrauti, un tiek veikti piemēroti higiēnas pasākumi un

ražošanas vietas daļā vīnogulājus ar Xylophilus ampelinus Willems et al. simptomiem pēc apgriešanas apstrādā ar baktericīdu, lai nodrošinātu, ka tie ir brīvi no Xylophilus ampelinus Willems et al., un

tad, ja tirdzniecībai paredzētajam pavairošanas materiālam ir Xylophilus ampelinus Willems et al. simptomi, visu šāda materiāla partiju pakļauj apstrādei ar karstu ūdeni vai citai piemērotai apstrādei saskaņā ar EPPO protokoliem vai citiem starptautiski atzītiem protokoliem, lai nodrošinātu, ka tas ir brīvs no Xylophilus ampelinus Willems et al.

(c)

Arabis mozaīkas vīruss, vīnogulāju vēdekļveida lapu vīruss, vīnogulāju lapu ritināšanās vīruss 1 un vīnogulāju lapu ritināšanās vīruss 3

(i)

Attiecībā uz Arabis mozaīkas vīrusu, vīnogulāju vēdekļveida lapu vīrusu, vīnogulāju lapu ritināšanās vīrusu 1 un vīnogulāju lapu ritināšanās vīrusu 3 ir izpildīti šādi nosacījumi:

vīnogulājiem potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas sākotnējā pavairošanas materiāla un bāzes pavairošanas materiāla ražošanai, nav novēroti neviena minētā vīrusa simptomi un

potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas sertificētā materiāla ražošanai, minēto vīrusu simptomi ir novēroti ne vairāk kā 5 % vīnogulāju, un šie vīnogulāji ir izrauti un iznīcināti vai

(ii)

visi vīnogulāji potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas sākotnējā pavairošanas materiāla ražošanai, un sākotnējais pavairošanas materiāls tiek turēts no kukaiņiem aizsargātās telpās, lai nodrošinātu, ka šādos vīnogulājos un šādā pavairošanas materiālā nav vīnogulāju lapu ritināšanās vīrusa 1 un vīnogulāju lapu ritināšanās vīrusa 3.

(d)

Viteus vitifoliae Fitch

(i)

Vīnogulājus audzē apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Viteus vitifoliae Fitch, vai

(ii)

vīnogulājus potē uz potcelmiem, kas ir izturīgi pret Viteus vitifoliae Fitch, vai

visi vīnogulāji potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas sākotnējā pavairošanas materiāla ražošanai, un viss sākotnējais pavairošanas materiāls tiek turēts no kukaiņiem aizsargātās telpās, un pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā šiem vīnogulājiem nav novēroti Viteus vitifoliae Fitch simptomi un

tad, ja tirdzniecībai paredzētajam pavairošanas materiālam ir Viteus vitifoliae Fitch simptomi, visu šāda materiāla partiju pakļauj fumigācijai, apstrādei ar karstu ūdeni vai citai piemērotai apstrādei saskaņā ar EPPO protokoliem vai citiem starptautiski atzītiem protokoliem, lai nodrošinātu, ka šāds pavairošanas materiāls ir brīvs no Viteus vitifoliae Fitch.

6.   Standarta materiāls

Vizuālās pārbaudes

Oficiālā kontroles iestāde veic vizuālās pārbaudes potcelmu stādaudzētavās un spraudeņu stādaudzētavās vismaz vienu reizi audzēšanas sezonā attiecībā uz visiem 6. un 7. iedaļā norādītajiem RNKO.

Prasības attiecībā uz ražošanas vietas daļu, ražošanas vietu vai apgabalu atkarībā no attiecīgajiem RNKO

(a)

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(i)

Vīnogulājus audzē apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., vai

(ii)

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā vīnogulājiem nav novēroti Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. simptomi vai

(iii)

tajās potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas standarta materiāla ražošanai, visi vīnogulāji ar Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. simptomiem vismaz netiek izmantoti pavairošanai un

tad, ja tirdzniecībai paredzētajam pavairošanas materiālam ir Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. simptomi, visu šāda materiāla partiju pakļauj apstrādei ar karstu ūdeni vai citai piemērotai apstrādei saskaņā ar EPPO protokoliem vai citiem starptautiski atzītiem protokoliem, lai nodrošinātu, ka tas ir brīvs no Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(b)

Xylophilus ampelinus Willems et al.

(i)

Vīnogulājus audzē apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xylophilus ampelinus Willems et al., vai

(ii)

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā vīnogulājiem nav novēroti Xylophilus ampelinus Willems et al. simptomi vai

(iii)

attiecībā uz Xylophilus ampelinus Willems et al. klātbūtni ir izpildīti šādi nosacījumi:

tajās potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas standarta materiāla ražošanai, visi vīnogulāji ar Xylophilus ampelinus Willems et al. simptomiem ir izrauti, un tiek veikti piemēroti higiēnas pasākumi, un

ražošanas vietas daļā vīnogulājus ar Xylophilus ampelinus Willems et al. simptomiem pēc apgriešanas apstrādā ar baktericīdu, lai nodrošinātu, ka tie ir brīvi no Xylophilus ampelinus Willems et al., un

tad, ja tirdzniecībai paredzētajam pavairošanas materiālam ir Xylophilus ampelinus Willems et al. simptomi, visu šāda materiāla partiju pakļauj apstrādei ar karstu ūdeni vai citai piemērotai apstrādei saskaņā ar EPPO protokoliem vai citiem starptautiski atzītiem protokoliem, lai nodrošinātu, ka tas ir brīvs no Xylophilus ampelinus Willems et al.

(c)

Arabis mozaīkas vīruss, vīnogulāju vēdekļveida lapu vīruss, vīnogulāju lapu ritināšanās vīruss 1 un vīnogulāju lapu ritināšanās vīruss 3

Visu vīrusu (Arabis mozaīkas vīrusa, vīnogulāju vēdekļveida lapu vīrusa, vīnogulāju lapu ritināšanās vīrusa 1 un vīnogulāju lapu ritināšanās vīrusa 3) simptomi ir novēroti ne vairāk kā 10 % vīnogulāju potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas standarta materiāla ražošanai, un šie vīnogulāji netiek izmantoti pavairošanai.

(d)

Viteus vitifoliae Fitch

(i)

Vīnogulājus audzē apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Viteus vitifoliae Fitch, vai

(ii)

vīnogulājus potē uz potcelmiem, kas ir izturīgi pret Viteus vitifoliae Fitch, vai

(iii)

tad, ja tirdzniecībai paredzētajam pavairošanas materiālam ir Viteus vitifoliae Fitch simptomi, visu šāda materiāla partiju pakļauj fumigācijai, apstrādei ar karstu ūdeni vai citai piemērotai apstrādei saskaņā ar EPPO protokoliem vai citiem starptautiski atzītiem protokoliem, lai nodrošinātu, ka šāds materiāls ir brīvs no Viteus vitifoliae Fitch.”;

2)

direktīvas II pielikumā I iedaļas 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

Pavairošanas materiāls ir praktiski brīvs no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kuri samazina šāda materiāla lietderību un pazemina tā kvalitāti.

Pavairošanas materiāls atbilst arī prasībām par Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kuras paredzētas īstenošanas aktos, kas pieņemti, ievērojot Regulu (ES) 2016/2031, un pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās Regulas 30. panta 1. punktu.”


IV PIELIKUMS

Grozījumi Direktīvā 93/49/EEK

Direktīvas 93/49/EEK pielikumu aizstāj ar šādu:

“PIELIKUMS

Baktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāla ģints vai suga

RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis dekoratīvā auga pavairošanas materiālā

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas

Citrus L., Citrus L. hibrīdi, Fortunella Swingle, Fortunella Swingle hibrīdi, Poncirus Raf., Poncirus Raf. hibrīdi

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāla ģints vai suga

RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis dekoratīvo augu pavairošanas materiālā

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Sēklas

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas

Citrus L., Citrus L. hibrīdi, Fortunella Swingle, Fortunella Swingle hibrīdi, Poncirus Raf., Poncirus Raf. hibrīdi

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas

Chrysanthemum L.

0 %

Kukaiņi un ērces

RNKO vai to izraisītie simptomi

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāla ģints vai suga

RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis dekoratīvo augu pavairošanas materiālā

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot Palmae sēklas, attiecībā uz šādām ģintīm un sugām:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāla ģints vai suga

RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis dekoratīvā auga pavairošanas materiālā

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāla ģints vai suga

RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis dekoratīvā auga pavairošanas materiālā

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas

Lavandula L.

0 %

Krizantēmu pundurainības viroīds [CSVD00]

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas

Argyranthemum Webb ex Sch. Bip., Chrysanthemum L.

0 %

Citrus exocortis viroīds [CEVD00]

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza vīruss [CTV000] (izolāti, kas sastopami ES)

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas

Citrus L., Citrus L. hibrīdi, Fortunella Swingle, Fortunella Swingle hibrīdi, Poncirus Raf., Poncirus Raf. hibrīdi

0 %

Impatiens nekrotisko plankumu tospovīruss [INSV00]

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas

Begonia x hiemalis

Fotsch, Impatiens L. Jaungvinejas hibrīdi

0 %

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

Capsicum annuum L.

0 %

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl.

citas pret plūmju virālo baku vīrusu uzņēmīgas Prunus L. sugas

0 %

Tomātu plankumainības tospovīruss [TSWV00]

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. Jaungvinejas hibrīdi, Pelargonium L.

0 %”.


V PIELIKUMS

Grozījumi Direktīvā 93/61/EEK

Direktīvas 93/61/EEK pielikumu aizstāj ar šādu:

“PIELIKUMS

RNKO dārzeņu pavairošanas un stādāmajā materiālā

Baktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls (ģints vai suga)

RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis dārzeņu pavairošanas un stādāmajā materiālā

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls (ģints vai suga)

RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis dārzeņu pavairošanas un stādāmajā materiālā

Fusarium Link (anamorfiska ģints) [1FUSAG], izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] un Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls (ģints vai suga)

RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis dārzeņu pavairošanas un stādāmajā materiālā

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativum L.

0 %

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls (ģints vai suga)

RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis dārzeņu pavairošanas un stādāmajā materiālā

Puravu dzeltenās svītrainības vīruss [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Sīpolu dzeltenās pundurainības vīruss [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomātu plankumainības tospovīruss [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīruss [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %”.


VI PIELIKUMS

Grozījumi Direktīvas 2002/55/EK I un II pielikumā

Direktīvu 2002/55/EK groza šādi:

1)

direktīvas I pielikuma 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.

Kultūraugi ir praktiski brīvi no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kuri samazina pavairošanas materiāla lietderību un pazemina tā kvalitāti.

Kultūraugi arī atbilst prasībām par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un reglamentētajiem nekarantīnas organismiem (RNKO), kuras paredzētas īstenošanas aktos, kas pieņemti, ievērojot Regulu (ES) 2016/2031 (*1), kā arī pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regula (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.).”;"

2)

direktīvas II pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

Sēklas ir praktiski brīvas no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kuri samazina pavairošanas materiāla lietderību un pazemina tā kvalitāti.

Sēklas arī atbilst prasībām par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un RNKO, kuras paredzētas īstenošanas aktos, kas pieņemti, ievērojot Regulu (ES) 2016/2031, kā arī pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu.”;

b)

pielikuma 3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Reglamentēto nekarantīnas organismu (RNKO) klātbūtne dārzeņu sēklās vismaz vizuālā pārbaudē nepārsniedz attiecīgos tabulā norādītos pieļaujamos līmeņus:

Baktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Dārzeņu sēklu ģints vai suga

RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis uz dārzeņu sēklām

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Kukaiņi un ērces

RNKO vai to izraisītie simptomi

Dārzeņu sēklu ģints vai suga

RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis uz dārzeņu sēklām

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Dārzeņu sēklu ģints vai suga

RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis uz dārzeņu sēklām

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Dārzeņu sēklu ģints vai suga

RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis uz dārzeņu sēklām

Pepino mozaīkas vīruss [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %”.


(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regula (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.).”;”


VII PIELIKUMS

Grozījumi Direktīvā 2002/56/EK

Direktīvu 2002/56/EK groza šādi:

1)

direktīvas I pielikumu aizstāj ar šādu:

“I PIELIKUMS

SĒKLAS KARTUPEĻU KVALITĀTES MINIMĀLĀS PRASĪBAS

1.

Bāzes sēklas kartupeļiem šķirnei netipisko augu un citu šķirņu augu skaits stādījumā kopā nepārsniedz 0,1 %, bet ataudzējumā tie kopā nepārsniedz 0,25 %.

2.

Sertificētas sēklas kartupeļu gadījumā šķirnei netipisko augu skaits un citu šķirņu piejaukums kopā nepārsniedz 0,5 %, bet ataudzējumā tie kopā nepārsniedz 0,5 %.

3.

Sēklas kartupeļi atbilst šādām prasībām par reglamentēto nekarantīnas organismu (RNKO) vai to izraisīto slimību klātbūtni un attiecīgajām kategorijām, kā norādīts tabulā turpmāk:

RNKO vai to izraisītie simptomi

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklas kartupeļu stādījumos

Pieļaujamais līmenis sertificētas sēklas kartupeļu stādījumos

Melnkāja (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG], Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

1,0 %

4,0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

0 %

Simptomi, ko izraisījis kartupeļu mozaīkas vīruss,

un

simptomi, ko izraisījis kartupeļu lapu ritināšanās vīruss [PLRV00]

0,8 %

6,0 %

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

0 %

0 %


RNKO vai to izraisītie simptomi

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklas kartupeļu ataudzējumā

Pieļaujamais līmenis sertificētas sēklas kartupeļu ataudzējumā

Vīrusu infekciju simptomi

4,0 %

10,0 %

4.

Bāzes sēklas kartupeļu ataudzējumu maksimālais skaits ir četri, bet uz lauka esošo pirmsbāzes sēklas kartupeļu un bāzes sēklas kartupeļu ataudzējumu kopējais skaits ir septiņi.

Sertificētas sēklas kartupeļu ataudzējumu maksimālais skaits ir divi.

Ja uz oficiālās etiķetes ataudzējums nav norādīts, uzskata, ka attiecīgie sēklas kartupeļi pieder maksimālajam konkrētajā kategorijā atļautajam ataudzējumam.”;

2)

direktīvas II pielikumu aizstāj ar šādu:

“II PIELIKUMS

SĒKLAS KARTUPEĻU PARTIJĀM NOTEIKTĀS MINIMĀLĀS KVALITĀTES PRASĪBAS

Sēklas kartupeļiem ir atļauti šādi piemaisījumu, bojājumu un RNKO vai to izraisīto simptomu tolerances līmeņi:

1)

augsnes un svešķermeņu klātbūtne bāzes sēklas kartupeļiem – 1,0 % no masas un sertificētas sēklas kartupeļiem – 2,0 % no masas;

2)

sausā puve un slapjā puve kopā, izņemot gadījumus, kad to izraisījis Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus vai Ralstonia solanacearum – 0,5 % no masas, no kuriem slapjā puve 0,2 % no masas;

3)

ārēji bojājumi, piemēram, nepareizas formas vai mehāniski bojāti bumbuļi – 3,0 % no masas;

4)

parastais kraupis, kas skāris vairāk nekā vienu trešdaļu no bumbuļu virsmas – 5,0 % no masas;

5)

bumbuļi, kas sačokurojušies pārmērīgas dehidrācijas vai sudrabotā kraupja izraisītas dehidrācijas dēļ – 1,0 % no masas;

6)

RNKO vai to izraisītie simptomi sēklas kartupeļu partijās:

RNKO vai to izraisītie simptomi

RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis bāzes sēklas kartupeļos (% no masas)

RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis sertificētas sēklas kartupeļos (% no masas)

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

0 %

Melnais kraupis, ko izraisījis Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] un kas skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas

5,0 %

5,0 %

Irdenais kraupis, ko izraisījis Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] un kas skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas

3,0 %

3,0 %;

7)

kopējais tolerances līmenis 2. līdz 6. punktam: bāzes sēklas kartupeļiem – 6,0 % no masas, sertificētas sēklas kartupeļiem – 8,0 % no masas.”


VIII PIELIKUMS

Grozījumi Direktīvā 2002/57/EK

Direktīvu 2002/57/EK groza šādi:

1)

direktīvas I pielikuma 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

Kultūraugs ir praktiski brīvs no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kuri samazina pavairošanas materiāla lietderību un pazemina tā kvalitāti. Kultūraugs arī atbilst prasībām par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un reglamentētajiem nekarantīnas organismiem (RNKO), kuras paredzētas īstenošanas aktos, kas pieņemti, ievērojot Regulu (ES) 2016/2031 (*1), kā arī pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu.

RNKO klātbūtne kultūraugos atbilst šādām prasībām, kā norādīts tabulā:

Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regula (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.).”;"

2)

direktīvas II pielikumā I iedaļas 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.

Sēklas ir praktiski brīvas no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kuri samazina pavairošanas materiāla lietderību un pazemina tā kvalitāti.

Sēklas arī atbilst prasībām par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un RNKO, kuras paredzētas īstenošanas aktos, kas pieņemti, ievērojot Regulu (ES) 2016/2031, kā arī pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu.

RNKO klātbūtne sēklās un katrā attiecīgajā sēklu kategorijā atbilst šādām prasībām, kā norādīts tabulā:

Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

(ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – šķiedras lini

1 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

1 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

1 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – eļļas lini

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 %, ja inficētas ar Phomopsis complex

15 %, ja inficētas ar Phomopsis complex

15 %, ja inficētas ar Phomopsis complex

Fusarium (anamorfiska ģints) Link [1FUSAG],

izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] un Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tāda katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tāda katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tāda katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Ne vairāk kā 10 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tāda katras sēklu partijas reprezentatīva parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Ne vairāk kā 10 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tāda katras sēklu partijas reprezentatīva parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Ne vairāk kā 10 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tāda katras sēklu partijas reprezentatīva parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tāda katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tāda katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē”.


(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regula (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.).”;”


IX PIELIKUMS

Grozījumi Īstenošanas direktīvā 2014/21/ES

Īstenošanas direktīvas 2014/21/ES pielikumu aizstāj ar šādu:

“PIELIKUMS

Nosacījumi pirmsbāzes sēklas kartupeļu ar marķējumu “Savienības kategorija PBTC” un “Savienības kategorija PB” laišanai tirgū

1)

“Savienības kategorijas PBTC” pirmsbāzes sēklas kartupeļi atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

nosacījumi sēklas kartupeļiem:

i)

sēklas kartupeļu laukā nav šķirnei netipisku augu un citu šķirņu piejaukuma,

ii)

augus, tostarp bumbuļus, audzē, izmantojot mikropavairošanas metodi,

iii)

augus, tostarp bumbuļus, audzē aizsargātā objektā un tādā augsnes substrātā, kas ir brīvs no kaitīgajiem organismiem,

iv)

bumbuļus pavairo tikai līdz pirmajai paaudzei,

v)

augos RNKO vai to izraisīto simptomu klātbūtne atbilst šādiem tabulā norādītajiem pieļaujamajiem līmeņiem:

RNKO vai to izraisītie simptomi

RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis “Savienības kategorijas PBTC” pirmsbāzes sēklas kartupeļu stādījumos

Melnkāja (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG], Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Simptomi, ko izraisījis kartupeļu mozaīkas vīruss,

un

simptomi, ko izraisījis kartupeļu lapu ritināšanās vīruss [PLRV00]

0 %

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

0 %

RNKO vai to izraisītie simptomi

RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis “Savienības kategorijas PBTC” pirmsbāzes sēklas kartupeļu ataudzējumā

Vīrusu infekciju simptomi

0 %

b)

nosacījumi sēklas kartupeļu partijām:

i)

tajās nav sēklas kartupeļu, ko skārusi puve,

ii)

tajās nav sēklas kartupeļu, ko skāris parastais kraupis,

iii)

tajās nav sēklas kartupeļu, kas pārmērīgi sačokurojušies dehidrācijas dēļ,

iv)

tajās nav sēklas kartupeļu ar ārējiem bojājumiem, tostarp nepareizas formas vai mehāniski bojātu bumbuļu,

v)

pirmsbāzes sēklas kartupeļu partijās RNKO vai to izraisīto simptomu klātbūtne atbilst šādiem tabulā norādītajiem pieļaujamajiem līmeņiem:

RNKO vai to izraisītie simptomi

RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis “Savienības kategorijas PBTC” pirmsbāzes sēklas kartupeļu partijās (% no masas)

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

Melnais kraupis, ko izraisījis Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

0 %

Irdenais kraupis, ko izraisījis Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

0 %.

2)

“Savienības kategorijas PB” pirmsbāzes sēklas kartupeļi atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

nosacījumi sēklas kartupeļiem:

i)

šķirnei netipisko augu skaits un citu šķirņu piejaukums kopā nepārsniedz 0,01 %;

ii)

augos RNKO vai to izraisīto simptomu klātbūtne atbilst šādiem tabulā norādītajiem pieļaujamajiem līmeņiem:

RNKO vai to izraisītie simptomi

RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis “Savienības kategorijas PB” pirmsbāzes sēklas kartupeļu stādījumos

Melnkāja (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG], Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Simptomi, ko izraisījis kartupeļu mozaīkas vīruss,

un

simptomi, ko izraisījis kartupeļu lapu ritināšanās vīruss [PLRV00]

0,1 %

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

0 %

RNKO vai to izraisītie simptomi

RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis “Savienības kategorijas PB” pirmsbāzes sēklas kartupeļu ataudzējumā

Vīrusu infekciju simptomi

0,5 %;

b)

partijām piemērojamie piemaisījumu, bojājumu un slimību tolerances līmeņi:

i)

sēklas kartupeļi, kurus skārusi puve, kas nav gaišā vai tumšā gredzenpuve, nepārsniedz 0,2 % no masas,

ii)

sēklas kartupeļi, kurus skāris parastais kraupis, kas sedz vairāk nekā vienu trešdaļu no to virsmas, nepārsniedz 5,0 % no masas,

iii)

bumbuļi, kas sačokurojušies pārliekas dehidrācijas vai sudrabotā kraupja izraisītas dehidrācijas dēļ, nepārsniedz 0,5 % no masas,

iv)

sēklas kartupeļi ar ārējiem bojājumiem, tostarp nepareizas formas vai mehāniski bojāti bumbuļi, nepārsniedz 3,0 % no masas,

v)

augsnes un svešķermeņu klātbūtne nepārsniedz 1,0 % no masas,

vi)

pirmsbāzes sēklas kartupeļu partijās RNKO vai to izraisīto simptomu klātbūtne atbilst šādiem pieļaujamajiem līmeņiem, kā norādīts tabulā:

RNKO vai to izraisītie simptomi

RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis “Savienības kategorijas PB” pirmsbāzes sēklas kartupeļu partijās (% no masas)

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

Melnais kraupis, ko izraisījis Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] un kas skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas

1,0 %

Irdenais kraupis, ko izraisījis Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] un kas skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas

1,0 %,

vii)

kopējais to sēklas kartupeļu procentuālais daudzums, uz kuriem attiecas i) līdz iv) un vi) punktā minētie tolerances līmeņi, nepārsniedz 6,0 % no masas.”


X PIELIKUMS

Grozījumi Īstenošanas direktīvā 2014/98/ES

Īstenošanas direktīvas 2014/98/ES pielikumu aizstāj ar šādu:

“‘I PIELIKUMS

To reglamentēto nekarantīnas organismu saraksts, kuru klātbūtnes noteikšanai jāveic vizuālā pārbaude un – šaubu gadījumā – paraugu ņemšana un testēšana, ievērojot 9. panta 1. punktu, 10. panta 1. punktu, 16. panta 1. punktu, 21. panta 1. punktu un 26. panta 1. punktu

Ģints vai suga

RNKO

Castanea sativa Mill.

Sēnes un oomicētes

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

 

 

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

 

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

 

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

 

Kastaņu mozaīkas izraisītājs

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Sēnes un oomicētes

 

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO ]

 

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

 

Kukaiņi un ērces

 

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

 

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

 

Nematodes

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Corylus avellana L.

Baktērijas

 

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

 

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

 

Sēnes un oomicētes

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Kukaiņi un ērces

 

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Cydonia oblonga Mill. un Pyrus L.

Baktērijas

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

 

Sēnes un oomicētes

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Kukaiņi un ērces

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

 

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Nematodes

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ficus carica L.

Baktērijas

 

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

 

Sēnes un oomicētes

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Kukaiņi un ērces

 

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

 

Nematodes

 

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

 

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

 

Vīģu mozaīkas izraisītājs [FGM000]

Fragaria L.

Baktērijas

 

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

 

Sēnes un oomicētes

 

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

 

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Kukaiņi un ērces

 

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

 

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

 

Nematodes

 

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

 

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

 

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

 

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

 

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

 

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

 

Clover phyllody fitoplazma [PHYP03]

 

Zemenāju pavairošanas slimības fitoplazma [PHYP75]

Juglans regia L.

Baktērijas

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

 

Sēnes un oomicētes

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Kukaiņi un ērces

 

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Malus Mill.

Baktērijas

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

 

Sēnes un oomicētes

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Kukaiņi un ērces

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA] Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Nematodes

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Olea europaea L.

Baktērijas

 

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

 

Nematodes

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

 

Olīvu lapu dzeltēšanas vīruss [OLYAV0]

Olīvu lapu dzīslu dzeltēšanas vīruss [OVYAV0]

Olīvu dzeltenplankumainības un samazināšanās vīruss [OYMDAV]

Pistacia vera L.

Sēnes un oomicētes

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Nematodes

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus domestica L. un Prunus dulcis (Miller) Webb

Baktērijas

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Sēnes un oomicētes

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Kukaiņi un ērces

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nematodes

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus armeniaca L.

Baktērijas

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

 

Sēnes un oomicētes

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Kukaiņi un ērces

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nematodes

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus avium L. un Prunus cerasus L.

Baktērijas

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Sēnes un oomicētes

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Kukaiņi un ērces

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nematodes

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus persica (L.) Batsch un Prunus salicina Lindley

Baktērijas

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

 

Sēnes un oomicētes

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Kukaiņi un ērces

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nematodes

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ribes L.

Sēnes un oomicētes

 

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

 

Kukaiņi un ērces

 

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

 

Nematodes

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

Aukubas mozaīkas izraisītāja un upeņu dzeltēšanas izraisītāja apvienojums

Rubus L.

Baktērijas

 

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Sēnes un oomicētes

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Kukaiņi un ērces

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Vaccinium L.

Baktērijas

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Sēnes un oomicētes

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

“‘II PIELIKUMS

To reglamentēto nekarantīnas organismu saraksts, kuru klātbūtnes noteikšanai jāveic vizuālā pārbaude un – vajadzības gadījumā – paraugu ņemšana un testēšana, ievērojot 9. panta 2. un 4. punktu, 10. panta 1. punktu, 16. panta 1. punktu, 21. panta 1. punktu, 26. panta 1. punktu un IV pielikumu

Ģints vai suga

RNKO

Citrus L., Fortunella Swingle un Poncirus Raf.

Baktērijas

 

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

 

Sēnes un oomicētes

 

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

 

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

 

Citrus cristacortis izraisītājs [CSCC00]

Citrus exocortis viroīds [CEVD00]

Citrus impietratura izraisītājs [CSI000]

Citrusaugu lapu plankumainības vīruss [CLBV00]

Citrus psorosis vīruss [CPSV00]

Citrus tristeza vīruss (izolāti, kas sastopami ES) [CTV000]

Citrusaugu raiblapainības vīruss [CVV000]

Apiņu pundurainības viroīds [HSVD00]

Corylus avellana L.

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

 

Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]

Cydonia oblonga Mill.

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

 

Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]

Gumijotas ābeļu koksnes izraisītājs [ARW000]

Ābeļu stumbra rievainības vīruss [ASGV00]

Ābeļu stumbra bedrainības vīruss [ASPV00]

Bumbieru mizas nekrozes izraisītājs [PRBN00]

Bumbieru mizas plaisāšanas izraisītājs [PRBS00]

Bumbieru čūlveida vēža viroīds [PBCVD0]

Raupjas bumbieru mizas izraisītājs [PRRB00]

Cidoniju dzeltenplankumainības izraisītājs [ARW000]

Fragaria L.

Baktērijas

 

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Sēnes un oomicētes

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Nematodes

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

 

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

Arabis mozaīkas vīruss [ARMV00]

Avenāju gredzenplankumainības vīruss [RPRSV0]

Zemenāju lapu čokurošanās vīruss [SCRV00]

Zemenāju latentās gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0]

Zemenāju vieglās lapmalu dzeltēšanas vīruss [SMYEV0]

Zemenāju plankumainības vīruss [SMOV00]

Zemenāju lapu dzīslu bālēšanas vīruss [SVBV00]

Tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss [TBRV00]

Juglans regia L.

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

 

Ķiršu lapu ritināšanās vīruss [CLRV00]

Malus Mill.

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]

Ābolu bedrainības viroīds [ADFVD0]

Ābeļu plakanzarainības izraisītājs [AFL000]

Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]

Gumijotas ābeļu koksnes izraisītājs [ARW000]

Ābolu mizas rētainības viroīds [ASSVD0]

Ābeļu zvaigžņveida plaisāšanas izraisītājs [APHW00]

Ābeļu stumbra rievainības vīruss [ASGV00]

Ābeļu stumbra bedrainības vīruss [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Augļu slimības: sīki augļi [APCF00], sačokurojušies negatavi augļi [APGC00], bedraini augļi (Ben Davis), raupja miza [APRSK0], zvaigžņveida plaisāšana, rūsveida gredzenplankumainība [APLP00], rūsgani izaugumi

Olea europaea L.

Sēnes un oomicētes

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

Arabis mozaīkas vīruss [ARMV00]

Ķiršu lapu ritināšanās vīruss [CLRV00]

Zemenāju latentās gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0]

Prunus dulcis (Miller) Webb

Baktērijas

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]

Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

Plūmju pundurainības vīruss [PDV000]

Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss [PNRSV0]

Prunus armeniaca L.

Baktērijas

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]

Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]

Aprikožu latentais vīruss [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

Plūmju pundurainības vīruss [PDV000]

Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss [PNRSV0]

Prunus avium L. un Prunus cerasus L.

Baktērijas

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]

Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]

Arabis mozaīkas vīruss [ARMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Ķiršu zaļās gredzenplankumainības vīruss [CGRMV0]

Ķiršu lapu ritināšanās vīruss [CLRV00]

Ķiršu lapu plankumainības vīruss [CMLV00]

Ķiršu nekrotiskās rūsveida plankumainības vīruss [CRNRM0]

Sīko ķiršu vīruss 1 [LCHV10] un sīko ķiršu vīruss 2 [LCHV20]

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

Plūmju pundurainības vīruss [PDV000]

Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss [PNRSV0]

Avenāju gredzenplankumainības vīruss [RPRSV0]

Zemenāju latentās gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0]

Tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss [TBRV00]

Prunus L. hibrīdu gadījumā – Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley un citas pret plūmju virālo baku vīrusu uzņēmīgas Prunus L. sugas

Baktērijas

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]

Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Mirabeļu latentās gredzenplankumainības vīruss [MLRSV0]

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

Plūmju pundurainības vīruss [PDV000]

Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss [PNRSV0]

Prunus persica (L.) Batsch

Baktērijas

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]

Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]

Aprikožu latentais vīruss [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Persiku latentās mozaīkas viroīds [PLMVD0]

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

Plūmju pundurainības vīruss [PDV000]

Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss [PNRSV0]

Zemenāju latentās gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0]

Pyrus L.

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]

Gumijotas ābeļu koksnes izraisītājs [ARW000]

Ābeļu stumbra rievainības vīruss [ASGV00]

Ābeļu stumbra bedrainības vīruss [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Bumbieru mizas nekrozes izraisītājs [PRBN00]

Bumbieru mizas plaisāšanas izraisītājs [PRBS00]

Bumbieru čūlveida vēža viroīds [PBCVD0]

Raupjas bumbieru mizas izraisītājs [PRRB00]

Cidoniju dzeltenplankumainības izraisītājs [ARW000]

Ribes L.

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

Arabis mozaīkas vīruss [ARMV00]

Upeņu pilnziedainības vīruss [BRAV00]

Gurķu mozaīkas vīruss [CMV000]

Ērkšķogu lapu dzīslu bālēšanas vīruss [GOVB00]

Avenāju gredzenplankumainības vīruss [RPRSV0]

Zemenāju latentās gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0]

Rubus L.

Sēnes un oomicētes

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]

Arabis mozaīkas vīruss [ARMV00]

Kazenāju nekrozes vīruss [BRNV00]

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Gurķu mozaīkas vīruss [CMV000]

Avenāju pundurainības vīruss [RBDV00]

 

Avenāju lapu plankumainības vīruss [RLMV00]

Avenāju gredzenplankumainības vīruss [RPRSV0]

Avenāju dzīslu hlorozes vīruss [RVCV00]

Avenāju dzeltenplankumainības izraisītājs [RYS000]

Kazenāju un avenāju dzeltenā tīklojuma vīruss [RYNV00]

Zemenāju latentās gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0]

Tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss [TBRV00]

Vaccinium L.

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās sssssslimības un fitoplazmas

Mellenāju mozaīkas ofiovīruss [BLMAV0]

Mellenāju sarkanās gredzenplankumainības vīruss [BRRV00]

Mellenāju iedegas vīruss [BLSCV0]

Mellenāju šoka vīruss [BLSHV0]

Mellenāju šaurlapainības vīruss [BSSV00]

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Dzērvenāju viltus ziedu fitoplazma [PHYPFB]

“‘III PIELIKUMS

To reglamentēto nekarantīnas organismu saraksts, kuru klātbūtni augsnē reglamentē 11. panta 1. un 2. punkts, 17. panta 1. un 2. punkts un 22. panta 1. un 2. punkts

Ģints vai suga

RNKO

Fragaria L.

Nematodes

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Juglans regia L.

Nematodes

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Olea europaea L.

Nematodes

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Pistacia vera L.

Nematodes

 

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Prunus avium L. un Prunus cerasus L.

Nematodes

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch un Prunus salicina Lindley

Nematodes

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Ribes L.

Nematodes

 

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Rubus L.

Nematodes

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

“‘IV PIELIKUMS

Prasības attiecībā uz pasākumiem atkarībā no ģints vai sugas un kategorijas, ievērojot 10. panta 4. punktu, 16. panta 4. punktu, 21. panta 4. punktu un 26. panta 2. punktu

Pavairošanas materiāls atbilst prasībām par Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kuras paredzētas īstenošanas aktos, kas pieņemti, ievērojot Regulu (ES) 2016/2031, kā arī pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu.

Turklāt tas atkarībā no attiecīgās ģints vai sugas un kategorijas atbilst šādām prasībām:

1.    Castanea sativa Mill.

(a)   Visas kategorijas

Vizuālā pārbaude

Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

Paraugu ņemšana un testēšana

Ja rodas šaubas par I pielikumā norādīto RNKO klātbūtni, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

(b)   Pirmsbāzes kategorija

Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam

Ja izņēmuma kārtā pirmsbāzes materiālu drīkst ražot laukā, kur nav nodrošināta aizsardzība pret kukaiņiem, kā noteikts Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2017/925 (1), attiecībā uz Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr piemēro šādas prasības:

i)

pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, vai

ii)

kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomi.

(c)   Bāzes kategorija

Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam

i)

bāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, vai

ii)

kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietas daļā uz bāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomi.

d)   Sertificētā kategorija un CAC kategorija

Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam

i)

sertificētās kategorijas un CAC kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, vai

ii)

kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietas daļā uz sertificētās kategorijas un CAC kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomi vai

iii)

sertificētās kategorijas un CAC kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ar Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomiem ir izrauti, bet pārējo pavairošanas materiālu un augļaugus pārbauda reizi nedēļā un vismaz trīs nedēļas pirms to nosūtīšanas ražošanas vietas daļā nav novēroti minētā kaitīgā organisma simptomi.

2.    Citrus L., Fortunella Swingle un Poncirus Raf.

a)   Pirmsbāzes kategorija

Vizuālā pārbaude

Vizuālo pārbaudi veic divas reizes gadā.

Paraugu ņemšana un testēšana

No katra pirmsbāzes mātesauga reizi gadā ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu Spiroplasma citri Saglio et al. klātbūtni. No katra pirmsbāzes mātesauga ņem paraugus un tos testē trīs gadus pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk – reizi trijos gados, lai noteiktu Citrus tristeza vīrusa (izolātu, kas sastopami ES) klātbūtni.

No katra pirmsbāzes mātesauga ņem paraugus un testē tos sešus gadus pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk – reizi sešos gados, lai noteiktu to II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav Citrus tristeza vīruss (izolāti, kas sastopami ES) un Spiroplasma citri Saglio et al., bet šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

b)   Bāzes kategorija

Vizuālā pārbaude

Vizuālo pārbaudi Citrus tristeza vīrusa (izolātu, kas sastopami ES), Spiroplasma citri Saglio et al. un Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley klātbūtnes noteikšanai veic divas reizes gadā. Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā visu to I un II pielikumā norādīto RNKO noteikšanai, kas nav Citrus tristeza vīruss (izolāti, kas sastopami ES), Spiroplasma citri Saglio et al. un Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Paraugu ņemšana un testēšana

Ja bāzes mātesaugi ir turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, reizi trīs gados no katra bāzes mātesauga ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu Citrus tristeza vīrusa (izolātu, kas sastopami ES) klātbūtni. No reprezentatīvas bāzes mātesaugu daļas reizi trīs gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu Spiroplasma citri Saglio et al. klātbūtni.

Ja bāzes mātesaugi nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, katru gadu no reprezentatīvas šādu augu daļas ņem paraugus un tos testē Citrus tristeza vīrusa (izolātu, kas sastopami ES) un Spiroplasma citri Saglio et al. klātbūtnes noteikšanai, lai panāktu, ka visi mātesaugi tiek testēti reizi divos gados. Ja testēšanas rezultātā tiek atklāts Citrus tristeza vīruss (izolāti, kas sastopami ES), no visiem bāzes mātesaugiem ražošanas vietas daļā ņem paraugus un testē tos. No reprezentatīvas tādu bāzes mātesaugu daļas, kas nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, reizi sešos gados ņem paraugus un testē tos, pamatojoties uz šādu augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu tādu I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav Citrus tristeza vīruss (izolāti, kas sastopami ES) un Spiroplasma citri Saglio et al.

c)   Sertificētā kategorija

Vizuālā pārbaude

Vizuālo pārbaudi divas reizes gadā veic attiecībā uz Citrus tristeza vīrusu (izolātiem, kas sastopami ES), Spiroplasma citri Saglio et al. un Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Vizuālo pārbaudi reizi gadā veic visu to I un II pielikumā norādīto RNKO noteikšanai, kas nav Citrus tristeza vīruss (izolāti, kas sastopami ES), Spiroplasma citri Saglio et al. un Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley .

Paraugu ņemšana un testēšana

Ja sertificēti mātesaugi ir turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, reizi četros gados no reprezentatīvas šādu augu daļas ņem paraugus un tos testē Citrus tristeza vīrusa (izolātu, kas sastopami ES) klātbūtnes noteikšanai, lai panāktu, ka visi mātesaugi ir testēti reizi astoņos gados.

Ja sertificēti mātesaugi nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, reizi gadā no reprezentatīvas šādu mātesaugu daļas ņem paraugus un tos testē Citrus tristeza vīrusa (izolātu, kas sastopami ES) klātbūtnes noteikšanai, lai panāktu, ka visi mātesaugi ir testēti reizi trīs gados. No reprezentatīvas sertificētu mātesaugu daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, ņem paraugus un testē tos, ja rodas šaubas par to I un II pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, kas nav Citrus tristeza vīruss (izolāti, kas sastopami ES).

Ja testēšanas rezultāti attiecībā uz Citrus tristeza vīrusu (izolātiem, kas sastopami ES) ir pozitīvi, no visiem sertificētiem mātesaugiem ražošanas vietas daļā ņem paraugus un testē tos.

d)   Bāzes kategorija un sertificētā kategorija

Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam

i)

CAC pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Citrus tristeza vīrusa (izolātiem, kas sastopami ES) un Spiroplasma citri Saglio et al. un Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, vai

ii)

tāda bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu gadījumā, kas audzēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā uz šāda pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti Spiroplasma citri Saglio et al. vai Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley simptomi, un pirms tirdzniecības šāds materiāls un augļaugi ir pakļauti pēc nejaušības principa veiktai paraugu ņemšanai un testēšanai, lai noteiktu Citrus tristeza vīrusu (izolātus, kas sastopami ES), vai

iii)

tāda sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu gadījumā, kas nav audzēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā šādam pavairošanas materiālam un augļaugiem nav novēroti Spiroplasma citri Saglio et al. vai Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley simptomi, un pirms tirdzniecības no reprezentatīvas materiāla daļas ir paņemti paraugi un veikta to testēšana, lai noteiktu Citrus tristeza vīrusu (izolātus, kas sastopami ES), vai

iv)

tāda sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu gadījumā, kas nav audzēti no kukaiņiem aizsargātās telpās:

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley vai Spiroplasma citriSaglio et al. simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2 % sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, un

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā no reprezentatīvas sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu daļas pirms tirdzniecības ir ņemti paraugi un veikti testi attiecībā uz Citrus tristeza vīrusu (izolātiem, kas sastopami ES), un ražošanas vietas daļā minētais vīruss ir konstatēts ne vairāk kā 2 % sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu. Šāds pavairošanas materiāls un augļaugi ir izrauti un nekavējoties iznīcināti. Tuvākajā apkārtnē esošais pavairošanas materiāls un augļaugi ir pakļauti pēc nejaušības principa veiktai paraugu ņemšanai un testēšanai, un viss šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kuros tika atrasts minētais vīruss, ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

e)    CAC kategorija

Vizuālā pārbaude

Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

Paraugu ņemšana un testēšana

CAC kategorijas pavairošanas materiālu un augļaugus iegūst no identificēta materiālu avota, kas, pamatojoties uz vizuālo pārbaudi, paraugu ņemšanu un testēšanu, ir atzīts par brīvu no II pielikumā minētajiem RNKO.

Ja identificētais materiālu avots ir turēts no kukaiņiem aizsargātās telpās, no reprezentatīvas šāda materiāla daļas reizi astoņos gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu Citrus tristeza vīrusa (izolātu, kas sastopami ES) klātbūtni.

Ja identificētais materiālu avots nav turēts no kukaiņiem aizsargātās telpās, no reprezentatīvas šāda materiāla daļas reizi trīs gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu Citrus tristeza vīrusa (izolātu, kas sastopami ES) klātbūtni.

Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam

i)

CAC pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Citrus tristeza vīrusa (izolātiem, kas sastopami ES) un Spiroplasma citri Saglio et al. un Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley vai

ii)

tāda CAC kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu gadījumā, kas audzēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz minētā pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti Spiroplasma citri Saglio et al. vai Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley simptomi, un pirms tirdzniecības šāds materiāls un augļaugi ir pakļauti pēc nejaušības principa veiktai paraugu ņemšanai un testēšanai, lai noteiktu Citrus tristeza vīrusu (izolātus, kas sastopami ES), vai

iii)

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā Spiroplasma citri Saglio et al. or Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2 % CAC kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, un pirms tirdzniecības no reprezentatīvas materiāla daļas ir paņemti paraugi un veikta to testēšana, lai noteiktu Citrus tristeza vīrusu (izolātus, kas sastopami ES), vai

iv)

tāda CAC kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu gadījumā, kas nav audzēti no kukaiņiem aizsargātās telpās:

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā Spiroplasma citri Saglio et al. or Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2 % CAC kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, un

pirms tirdzniecības pēdējā pilnajā veģetācijas periodā ražošanas vietas daļā no reprezentatīvas CAC kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu daļas ir ņemti paraugi un testēti attiecībā uz Citrus tristeza vīrusu (izolāti, kas sastopami ES), un testēšanas rezultātā minētais vīruss ir konstatēts ne vairāk kā 2 % CAC kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu. Šāds pavairošanas materiāls un augļaugi ir izrauti un nekavējoties iznīcināti. Tuvākajā apkārtnē esošais pavairošanas materiāls un augļaugi ir pakļauti ēc nejaušības principa veiktai paraugu ņemšanai un testēšanai, un viss šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kuros tika atrasts minētais vīruss, ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

3.    Corylus avellana L.

Visas kategorijas

Vizuālā pārbaude

Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

Paraugu ņemšana un testēšana

Ja rodas šaubas par I un II pielikumā norādīto RNKO klātbūtni, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

4.    Cydonia oblonga Mill.

a)   Visas kategorijas

Vizuālā pārbaude

Pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā veic vizuālas pārbaudes Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. noteikšanai. Lai noteiktu visus tos RNKO, kas nav Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., vizuālās pārbaudes veic reizi gadā.

b)   Pirmsbāzes kategorija

Paraugu ņemšana un testēšana

No katra pirmsbāzes mātesauga ņem paraugus un testē tos piecpadsmit gadus pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi piecpadsmit gados, lai noteiktu to II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav vīrusveidīgās slimības un viroīdi, bet šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam

Ja saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/925 izņēmuma kārtā pirmsbāzes materiālu atļauts ražot laukā, kur nav nodrošināta aizsardzība pret kukaiņiem, attiecībā uz Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. piemēro šādas prasības:

i)

pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., vai

ii)

pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ir pārbaudīti, un viss pavairošanas materiāls un augļaugi ar Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. simptomiem un visi apkārt esošie saimniekaugi ir nekavējoties izrauti un iznīcināti.

c)   Bāzes kategorija

Paraugu ņemšana un testēšana

No reprezentatīvas bāzes mātesaugu daļas reizi piecpadsmit gados ņem paraugus un testē tos, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu to II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav vīrusveidīgās slimības un viroīdi, bet šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

d)   Sertificētā kategorija

Paraugu ņemšana un testēšana

No reprezentatīvas sertificēto mātesaugu daļas ņem paraugus un testē tos reizi piecpadsmit gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu to II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav vīrusveidīgās slimības un viroīdi, bet šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

Ja rodas šaubas par I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, no sertificētiem augļaugiem ņem paraugus un testē tos.

e)   Bāzes kategorija un sertificētā kategorija

Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam

i)

Bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., vai

ii)

bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ir pārbaudīti, un viss pavairošanas materiāls un augļaugi ar Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. simptomiem, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir nekavējoties izrauti un iznīcināti.

f)    CAC kategorija

Paraugu ņemšana un testēšana

Ja rodas šaubas par I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam

i)

CAC kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., vai

ii)

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā CAC kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir pārbaudīti, un viss pavairošanas materiāls un augļaugi ar Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. simptomiem, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

5.    Ficus carica L.

Visas kategorijas

Vizuālā pārbaude

Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

Paraugu ņemšana un testēšana

Ja rodas šaubas par I pielikumā minēto RNKO klātbūtni, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

6.    Fragaria L.

a)   Visas kategorijas

Vizuālā pārbaude

Vizuālo pārbaudi veic divas reizes gadā audzēšanas sezonā. Vizuāli pārbauda Fragaria L. lapotni, lai noteiktu Phytophthora fragariae C.J. Hickman klātbūtni.

Ja pavairošanas materiāls un augļaugi iegūti, izmantojot mikropavairošanas metodi, un turēti mazāk par trim mēnešiem, šajā laikposmā vizuālā pārbaude jāveic tikai vienu reizi.

b)   Pirmsbāzes kategorija

Paraugu ņemšana un testēšana

No katra pirmsbāzes mātesauga ņem paraugus un testē tos vienu gadu pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk vienu reizi audzēšanas sezonā, lai noteiktu II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, bet šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

c)   Bāzes kategorija

Paraugu ņemšana un testēšana

No reprezentatīva sakņu parauga ņem paraugus un veic to testēšanu, ja lapotnē ir Phytophthora fragariae C.J. Hickman simptomi. Ja vizuālajā pārbaudē ir novēroti neskaidri Arabis mozaīkas vīrusa, avenāju gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju lapu čokurošanās vīrusa, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju vieglās lapmalu dzeltēšanas vīrusa, zemenāju lapu dzīslu bālēšanas vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomi, veic paraugu ņemšanu un testēšanu. Ja rodas šaubas par to I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav Arabis mozaīkas vīruss, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, avenāju gredzenplankumainības vīruss, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīruss, zemenāju lapu čokurošanās vīruss, zemenāju vieglās lapmalu dzeltēšanas vīruss, zemenāju lapu dzīslu bālēšanas vīruss un tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam

i)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

Bāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Phytophthora fragariae C.J. Hickman, vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā bāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu lapotnē nav novēroti Phytophthora fragariae C.J. Hickman simptomi, un viss inficētais pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī vismaz 5 m rādiusā esošie inficētie augi ir atzīmēti, nav vākti un tirgoti un pēc neinficētā pavairošanas materiāla un augļaugu novākšanas ir iznīcināti,

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

Bāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas fragariae Kennedy & King, vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti Xanthomonas fragariae Kennedy & King simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

ii)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

Laikposms, kurā attiecīgais pavairošanas materiāls un augļaugi netiek audzēti, ir vismaz desmit gadi no Phytophthora fragariae C.J. Hickman konstatēšanas līdz nākamajai stādīšanai vai

ražošanas vietas daļā ir vesta lauku augsekas maiņas un augsnes slimību vēsture.

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

Laikposms, kurā attiecīgais pavairošanas materiāls un augļaugi netiek audzēti, ir vismaz viens gads no Xanthomonas fragariae Kennedy & King konstatēšanas līdz nākamajai stādīšanai.

iii)

Prasības attiecībā uz tiem RNKO, kas nav Xanthomonas fragariae Kennedy & King un Phytophthora fragariaeC.J. C.J. Hickman un kas nav vīrusi:

Pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā tā bāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu procentuālais daudzums, kuriem ir katra turpmāk minētā RNKO simptomi, nepārsniedz:

0,05 % Aphelenchoides besseyi gadījumā,

0,1 % zemenāju pavairošanas slimības fitoplazmas gadījumā,

0,2 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,

Candidatus Phytoplasma pruni,

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,

Verticillium dahliae Kleb gadījumā,

0,5 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

Meloidogyne hapla Chitwood,

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu gadījumā,

1 % Pratylenchus vulnus Allen & Jensen gadījumā, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir izrauti un iznīcināti un

ja testēšanas rezultātā bāzes kategorijas pavairošanas materiālam un augļaugiem konstatē Arabis mozaīkas vīrusa, avenāju gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju lapu čokurošanās vīrusa, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju vieglās lapmalu dzeltēšanas vīrusa, zemenāju lapu dzīslu bālēšanas vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomus, attiecīgo pavairošanas materiālu un augļaugus izrauj un nekavējoties iznīcina.

iv)

Prasības attiecībā uz visiem vīrusiem:

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā visu I un II pielikumā minēto vīrusu simptomi ir novēroti ne vairāk kā 1 % bāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

d)   Sertificētā kategorija

Paraugu ņemšana un testēšana

No reprezentatīva sakņu parauga ņem paraugus un veic to testēšanu, ja lapotnē ir Phytophthora fragariae C.J. Hickman simptomi. Ja vizuālajā pārbaudē ir novēroti neskaidri Arabis mozaīkas vīrusa, avenāju gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju lapu čokurošanās vīrusa, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju vieglās lapmalu dzeltēšanas vīrusa, zemenāju lapu dzīslu bālēšanas vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomi, veic paraugu ņemšanu un testēšanu. Ja rodas šaubas par to I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav Arabis mozaīkas vīruss, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, avenāju gredzenplankumainības vīruss, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīruss, zemenāju lapu čokurošanās vīruss, zemenāju vieglās lapmalu dzeltēšanas vīruss, zemenāju lapu dzīslu bālēšanas vīruss un tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam

i)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

Sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Phytophthora fragariae C.J. Hickman, vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā sertificētā pavairošanas materiāla un augļaugu lapotnē nav novēroti Phytophthora fragariae C.J. Hickman simptomi, un viss inficētais pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī vismaz 5 m rādiusā esošie inficētie augi apkārtnē ir atzīmēti, nav vākti un tirgoti un pēc neinficēto augu novākšanas ir iznīcināti,

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas fragariae Kennedy & King, vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā Xanthomonas fragariae Kennedy & King simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2 % sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

ii)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

Laikposms, kurā attiecīgais pavairošanas materiāls un augļaugi netiek audzēti, ir vismaz desmit gadi no Phytophthora fragariae C.J. Hickman konstatēšanas līdz nākamajai stādīšanai vai

ražošanas vietas daļā ir vesta lauku augsekas maiņas un augsnes slimību vēsture.

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

Laikposms, kurā attiecīgais pavairošanas materiāls un augļaugi netiek audzēti, ir vismaz viens gads no Xanthomonas fragariae Kennedy & King konstatēšanas līdz nākamajai stādīšanai.

iii)

Prasības attiecībā uz tiem RNKO, kas nav Xanthomonas fragariae Kennedy & King un Phytophthora fragariae C.J. Hickman un kas nav vīrusi:

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā tā sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu procentuālais daudzums, kuriem ir katra turpmāk minētā RNKO simptomi, nepārsniedz:

0,1 % Phytonemus pallidus Banks gadījumā,

0,5 %

Aphelenchoides besseyi Christie,

zemenāju pavairošanas slimības fitoplazmas gadījumā,

1 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie,

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier,

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.,

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis,

Candidatus Phytoplasma pruni,

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,

Clover phyllody fitoplazma,

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood,

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu,

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen,

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen gadījumā,

2 %:

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,

Verticillium dahliae Kleb gadījumā, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir izrauti un iznīcināti, un

ja testējot tiek atklāts sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ar Arabis mozaīkas vīrusa, avenāju gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju lapu čokurošanās vīrusa, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju vieglās lapmalu dzeltēšanas vīrusa, zemenāju lapu dzīslu bālēšanas vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomiem, attiecīgo pavairošanas materiālu un augļaugus izrauj un nekavējoties iznīcina.

iv)

Prasības attiecībā uz visiem vīrusiem:

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā visu I un II pielikumā minēto vīrusu simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2 % sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

e)    CAC kategorija

Paraugu ņemšana un testēšana

No reprezentatīva sakņu parauga ņem paraugus un veic to testēšanu, ja lapotnē ir Phytophthora fragariae C.J. Hickman simptomi. Ja vizuālajā pārbaudē ir novēroti neskaidri Arabis mozaīkas vīrusa, avenāju gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju lapu čokurošanās vīrusa, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju vieglās lapmalu dzeltēšanas vīrusa, zemenāju lapu dzīslu bālēšanas vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomi, veic paraugu ņemšanu un testēšanu. Ja rodas šaubas par tādu I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav Arabis mozaīkas vīruss, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, avenāju gredzenplankumainības vīruss, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīruss, zemenāju lapu čokurošanās vīruss, zemenāju vieglās lapmalu dzeltēšanas vīruss, zemenāju lapu dzīslu bālēšanas vīruss un tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam

i)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

CAC kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Phytophthora fragariae C.J. Hickman, vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā CAC kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu lapotnē nav novēroti Phytophthora fragariae C.J. Hickman simptomi, un viss inficētais pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī vismaz 5 m rādiusā esošie inficētie augi ir atzīmēti, nav vākti un tirgoti un pēc neinficētā pavairošanas materiāla un augļaugu novākšanas ir iznīcināti,

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

CAC kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas fragariae Kennedy & King, vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti Xanthomonas fragariae Kennedy & King simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā Xanthomonas fragariae Kennedy & King simptomi ir novēroti ne vairāk kā 5 % CAC kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

ii)

Prasības attiecībā uz vīrusiem:

ja testēšanas rezultātā tiek atklāts CAC kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ar Arabis mozaīkas vīrusa, avenāju gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju lapu čokurošanās vīrusa, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju vieglās lapmalu dzeltēšanas vīrusa, zemenāju lapu dzīslu bālēšanas vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomiem, attiecīgo pavairošanas materiālu un augļaugus izrauj un nekavējoties iznīcina.

7.    Juglans regia L.

a)   Visas kategorijas

Vizuālā pārbaude

Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

b)   Pirmsbāzes kategorija

Paraugu ņemšana un testēšana

No katra ziedoša pirmsbāzes mātesauga ņem paraugus un tos testē vienu gadu pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi gadā, lai noteiktu II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, bet – šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

c)   Bāzes kategorija

Paraugu ņemšana un testēšana

No reprezentatīvas bāzes mātesaugu daļas reizi gadā ņem paraugus un testē tos, lai noteiktu I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu.

d)   Sertificētā kategorija

Paraugu ņemšana un testēšana

No reprezentatīvas sertificēto mātesaugu daļas ņem paraugus un testē tos reizi trīs gados, lai noteiktu I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu.

Ja rodas šaubas par I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, no sertificētiem augļaugiem ņem paraugus un veic to testēšanu.

e)    CAC kategorija

Paraugu ņemšana un testēšana

Ja rodas šaubas par I un II pielikumā norādīto RNKO klātbūtni, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

8.    Malus Mill.

a)   Visas kategorijas

Vizuālā pārbaude

Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

b)   Pirmsbāzes kategorija

Paraugu ņemšana un testēšana

No katra pirmsbāzes mātesauga ņem paraugus un testē tos piecpadsmit gadus pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi piecpadsmit gados, lai noteiktu to II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav vīrusveidīgās slimības un viroīdi, bet šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam

Ja saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/925 izņēmuma kārtā pirmsbāzes materiālu atļauts ražot laukā, kur nav nodrošināta aizsardzība pret kukaiņiem, attiecībā uz Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider un Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. piemēro šādas prasības:

i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., vai

pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ir pārbaudīti, un viss pavairošanas materiāls un augļaugi ar Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. simptomiem un visi apkārt esošie saimniekaugi ir nekavējoties izrauti un iznīcināti.

c)   Bāzes kategorija

Paraugu ņemšana un testēšana

Tādu bāzes mātesaugu gadījumā, kas turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, no reprezentatīvas bāzes mātesaugu daļas reizi piecpadsmit gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider klātbūtni.

Tādu bāzes mātesaugu gadījumā, kas nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, no reprezentatīvas bāzes mātesaugu daļas reizi trīs gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider klātbūtni. No reprezentatīvas bāzes mātesaugu daļas reizi piecpadsmit gados ņem paraugus un veic to testēšanu, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu to II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider un citas vīrusveidīgās slimības un viroīdi, bet šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

d)   Sertificētā kategorija

Paraugu ņemšana un testēšana

Tādu sertificētu mātesaugu gadījumā, kas turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, no reprezentatīvas sertificēto mātesaugu daļas ņem paraugus un veic to testēšanu reizi piecpadsmit gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider klātbūtni.

Tādu sertificētu mātesaugu gadījumā, kas nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, no reprezentatīvas šādu mātesaugu daļas ņem paraugus un tos testē reizi piecos gados, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider klātbūtni. No reprezentatīvas sertificēto mātesaugu daļas ņem paraugus un testē tos reizi piecpadsmit gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu to II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider un citas vīrusveidīgās slimības un viroīdi, bet šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

Ja rodas šaubas par I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, no sertificētiem augļaugiem ņem paraugus un testē tos.

e)   Bāzes kategorija un sertificētā kategorija

Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam

i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2 % CAC kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, un pārējā pavairošanas materiāla un augļaugu bez simptomiem reprezentatīvs paraugs partijās, kurās tika konstatēti augi ar simptomiem, ir testēts un atzīts par brīvu no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., vai

bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ir pārbaudīti, un viss pavairošanas materiāls un augļaugi ar Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. simptomiem, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir nekavējoties izrauti un iznīcināti.

f)    CAC kategorija

Paraugu ņemšana un testēšana

Ja rodas šaubas par I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam

i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

CAC kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz CAC kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2 % CAC kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, un pārējā pavairošanas materiāla un augļaugu bez simptomiem reprezentatīvs paraugs partijās, kurās tika konstatēti augi ar simptomiem, ir testēts un atzīts par brīvu no Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

CAC kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., vai

CAC kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ir pārbaudīti, un viss pavairošanas materiāls un augļaugi ar Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. simptomiem, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir nekavējoties izrauti un iznīcināti.

9.    Olea europaea L.

a)   Visas kategorijas

Vizuālā pārbaude

Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

b)   Pirmsbāzes kategorija

Paraugu ņemšana un testēšana

No katra pirmsbāzes mātesauga ņem paraugus un testē tos desmit gadus pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi desmit gados, lai noteiktu II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, bet – šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

c)   Bāzes kategorija

Paraugu ņemšana un testēšana

No reprezentatīvas bāzes mātesaugu daļas ņem paraugus, lai panāktu, ka visi augi reizi trīsdesmit gados ir testēti uz I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, pamatojoties uz šādu augu inficēšanās riska novērtējumu.

d)   Sertificētā kategorija

Paraugu ņemšana un testēšana

Ja mātesaugus izmanto sēklu (“sēklas mātesaugu”) ražošanai, no reprezentatīvas šādu sēklas mātesaugu daļas ņem paraugus, pamatojoties uz šādu augu inficēšanās riska novērtējumu, lai panāktu, ka visi augi reizi četrdesmit gados ir testēti uz I un II pielikumā norādīto RNKO klātbūtni. Ja izmanto mātesaugus, kas nav sēklas mātesaugi, no reprezentatīvas šādu augu daļas ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, pamatojoties uz šādu augu inficēšanās riska novērtējumu, lai panāktu, ka visi augi ir testēti reizi trīsdesmit gados.

e)    CAC kategorija

Paraugu ņemšana un testēšana

Ja rodas šaubas par I un II pielikumā norādīto RNKO klātbūtni, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

10.    Pistacia vera L.

Visas kategorijas

Vizuālā pārbaude

Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

Paraugu ņemšana un testēšana

Ja rodas šaubas par I pielikumā minēto RNKO klātbūtni, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

11.    Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch un Prunus salicina Lindley

a)   Pirmsbāzes kategorija

Vizuālā pārbaude

Vizuālo pārbaudi divas reizes gadā veic attiecībā uz Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, plūmju virālo baku vīrusu, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie (Prunus persica (L.) Batsch un Prunus salicina Lindley). Vizuālo pārbaudi reizi gadā veic visu to I un II pielikumā minēto RNKO noteikšanai, kas nav Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneide, plūmju virālo baku vīruss, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. un Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie.

Paraugu ņemšana un testēšana

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L. un Prunus dulcis (Miller) Webb pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiālu un augļaugus iegūst no mātesaugiem, kuri iepriekšējā audzēšanas sezonā ir testēti un atzīti par brīviem no plūmju virālo baku vīrusa.

Prunus cerasifera Ehrh. un Prunus domestica L. pirmsbāzes potcelmus iegūst no mātesaugiem, kuri iepriekšējā audzēšanas sezonā ir testēti un atzīti par brīviem no plūmju virālo baku vīrusa. Prunus cerasifera Ehrh. un Prunus domestica L. pirmsbāzes potcelmus iegūst no mātesaugiem, kuri iepriekšējās piecās audzēšanas sezonās ir testēti un atzīti par brīviem no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

No katra ziedoša pirmsbāzes mātesauga vienu gadu pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi gadā ņem paraugus un testē tos, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni. Prunus persica gadījumā no katra ziedoša pirmsbāzes mātesauga vienu gadu pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu persiku latentās mozaīkas viroīdu. No īpaši apputeksnēšanai iestādītu koku reprezentatīvas daļas un vajadzības gadījumā no lielākajiem apputeksnētājkokiem apkārtējā vidē ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusu un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusu.

No katra pirmsbāzes mātesauga piecus gadus pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi piecos gados ņem paraugus un testē tos, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider un plūmju virālo baku vīrusu. No katra pirmsbāzes mātesauga desmit gadus pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi desmit gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu to II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav plūmju pundurainības vīruss, plūmju virālo baku vīruss un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss, bet šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni. Ja rodas šaubas par Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. klātbūtni, no reprezentatīvas pirmsbāzes mātesaugu daļas ņem paraugus un veic to testēšanu.

Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam

Ja izņēmuma kārtā pirmsbāzes materiālu atļauts ražot laukā, kur nav nodrošināta aizsardzība pret kukaiņiem, kā noteikts Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2017/925, attiecībā uz Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, plūmju virālo baku vīrusu, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. un Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie piemēro šādas prasības:

i)

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, vai

pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ražošanas vietas daļā ir atdalīti no citiem saimniekaugiem. Atdalītās ražošanas vietas daļas attālums ir atkarīgs no reģionālajiem apstākļiem, pavairošanas materiāla veida, Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider klātbūtnes attiecīgajā apgabalā, kā arī attiecīgajiem riskiem, ko pārbaudē noteikušas kompetentās iestādes;

ii)

plūmju virālo baku vīruss

pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no plūmju virālo baku vīrusa, vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti vai

pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ražošanas vietas daļā ir atdalīti no citiem saimniekaugiem. Atdalītās ražošanas vietas daļas attālums ir atkarīgs no reģionālajiem apstākļiem, pavairošanas materiāla veida, plūmju virālo baku vīrusa klātbūtnes attiecīgajā apgabalā un attiecīgajiem riskiem, ko pārbaudē noteikušas kompetentās iestādes;

iii)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

iv)

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

b)   Bāzes kategorija, sertificētā kategorija un CAC kategorija

Vizuālā pārbaude

Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

c)   Bāzes kategorija

Paraugu ņemšana un testēšana

(i)

Mātesaugi, kas turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās

No reprezentīvas bāzes mātesaugu daļas reizi trīs gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa, plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa un plūmju virālo baku vīrusa klātbūtni. No reprezentīvas bāzes mātesaugu daļas reizi desmit gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider klātbūtni.

(ii)

Mātesaugi, kas nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās

No reprezentatīvas tādu bāzes mātesaugu daļas, kuri nav paredzēti potcelmu ražošanai, reizi gadā ņem paraugus un tos testē uz plūmju virālo baku vīrusu, lai panāktu, ka visi augi ir testēti reizi desmit gados.

No reprezentatīvas potcelmu ražošanai paredzētu bāzes mātesaugu daļas reizi gadā ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu plūmju virālo baku vīrusa klātbūtni, un šajos testos konstatē, ka tie ir brīvi no minētā RNKO. No reprezentatīvas potcelmu ražošanai paredzētu Prunus domestica L. bāzes mātesaugu daļas iepriekšējās piecās audzēšanas sezonās ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider klātbūtni, un šajos testos konstatē, ka tie ir brīvi no minētā RNKO.

Ja rodas šaubas par Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. klātbūtni, no reprezentatīvas bāzes mātesaugu daļas ņem paraugus un testē tos. No reprezentatīvas bāzes mātesaugu daļas reizi desmit gados ņem paraugus un testē tos, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu to II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, plūmju pundurainības vīruss, plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss un plūmju virālo baku vīruss, bet šaubu gadījumā – I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

Ziedoši mātesaugi

No reprezentatīvas ziedošu bāzes mātesaugu daļas reizi gadā ņem paraugus tos testē, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu.

Prunus persica (L.) Batsch gadījumā no ziedošu bāzes mātesaugu reprezentatīvas daļas reizi gadā ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu persiku latentās mozaīkas viroīdu, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu. No īpaši apputeksnēšanai iestādītu koku reprezentatīvas daļas un vajadzības gadījumā no lielākajiem apputeksnētājkokiem apkārtējā vidē ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu.

Neziedoši mātesaugi

No tādu neziedošu bāzes mātesaugu reprezentatīvas daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, reizi trīs gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa, plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa un Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu.

d)   Sertificētā kategorija

Paraugu ņemšana un testēšana

i)

Mātesaugi, kas turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās

No reprezentatīvas sertificēto mātesaugu daļas ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa, plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa un plūmju virālo baku vīrusa klātbūtni, nolūkā panākt, ka visi augi ir testēti reizi piecpadsmit gados. No reprezentatīvas sertificēto mātesaugu daļas reizi piecpadsmit gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider klātbūtni.

ii)

Mātesaugi, kas nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās

No reprezentatīvas sertificēto mātesaugu daļas reizi trīs gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu plūmju virālo baku vīrusa klātbūtni, nolūkā panākt, ka visi augi ir testēti reizi piecpadsmit gados.

No potcelmu ražošanai paredzētu sertificēto mātesaugu reprezentatīvas daļas reizi gadā ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu plūmju virālo baku vīrusa klātbūtni, un šajos testos nekonstatē minētā RNKO klātbūtni. No potcelmu ražošanai paredzētu sertificēto Prunus cerasifera Ehrh. un Prunus domestica L. mātesaugu reprezentatīvas daļas pēdējās piecās audzēšanas sezonās ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider klātbūtni, un šajos testos nekonstatē RNKO klātbūtni.

Ja rodas šaubas par Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. klātbūtni, no reprezentatīvas sertificēto mātesaugu daļas ņem paraugus un testē tos. No reprezentatīvas sertificēto mātesaugu daļas reizi piecpadsmit gados ņem paraugus un testē tos, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu to II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav Candidatus Phytoplasma prunorumSeemüller & Schneider, plūmju pundurainības vīruss, plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss un plūmju virālo baku vīruss, bet šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

Ziedoši mātesaugi

No reprezentatīvas ziedošu sertificēto mātesaugu daļas reizi gadā ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu. Prunus persica (L.) Batsch gadījumā no ziedošu sertificētu mātesaugu reprezentatīvas daļas reizi gadā ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu persiku latentās mozaīkas viroīdu, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu. No īpaši apputeksnēšanai iestādītu koku reprezentatīvas daļas un vajadzības gadījumā no lielākajiem apputeksnētājkokiem apkārtējā vidē ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu.

Neziedoši mātesaugi

No tādu neziedošu sertificētu mātesaugu reprezentatīvas daļas, kas nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, reizi trīs gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum, plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu.

e)   Bāzes kategorija un sertificētā kategorija

Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam

i)

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider simptomi ir novēroti ne vairāk kā 1 % sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem, un viss tuvākajā apkārtnē esošais pavairošanas materiāls un augļaugi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, un reprezentatīvs pārējā pavairošanas materiāla un augļaugu bez simptomiem paraugs partijās, kurās tika konstatēti augi ar simptomiem, ir testēts un atzīts, ka tas ir brīvs no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

ii)

plūmju virālo baku vīruss

bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no plūmju virālo baku vīrusa, vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā plūmju virālo baku vīrusa simptomi ir novēroti ne vairāk kā 1 % sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem, un viss tuvākajā apkārtnē esošais pavairošanas materiāls un augļaugi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, un reprezentatīvs pārējā pavairošanas materiāla un augļaugu bez simptomiem paraugs partijās, kurās tika konstatēti augi ar simptomiem, ir testēts un atzīts par brīvu no plūmju virālo baku vīrusa;

iii)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilki simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilki simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2 % sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem, un viss tuvākajā apkārtnē esošais pavairošanas materiāls un augļaugi ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

iv)

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2% sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un viss tuvākajā apkārtnē esošais pavairošanas materiāls un augļaugi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

f)    CAC kategorija

Paraugu ņemšana un testēšana

CAC kategorijas pavairošanas materiālu un augļaugus iegūst no identificēta materiālu avota, no kura reprezentatīvas daļas trīs iepriekšējās audzēšanas sezonās ir ņemti paraugi un veikta to testēšana, un tie atzīti par brīviem no plūmju virālo baku vīrusa.

Prunus cerasifera Ehrh. un Prunus domestica L. CAC kategorijas potcelmi ir iegūti no identificēta materiālu avota, no kura reprezentatīvas daļas iepriekšējos piecos gados ir ņemti paraugi un veikta to testēšana, un tie atzīti par brīviem no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider un plūmju virālo baku vīrusa.

Ja rodas šaubas par Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. klātbūtni, no reprezentatīvas CAC kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu daļas ņem paraugus un testē tos.

No reprezentatīvas tādu CAC kategorijas augļaugu daļas, uz kuriem vizuālajās pārbaudēs nav novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi, ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu minētā RNKO klātbūtni, pamatojoties uz šo augļaugu inficēšanās riska novērtējumu, kā arī tad, ja tuvākajā apkārtnē ir augi ar minētā vīrusa simptomiem.

Ja vizuālā pārbaudē ražošanas vietas daļā ir konstatēts CAC kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ar Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider simptomiem, no pārējā CAC kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem bez simptomiem reprezentatīvas daļas partijās, kurās tika konstatēts pavairošanas materiāls un augļaugi ar simptomiem, ņem paraugus un testē tos, lai noteiktu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider klātbūtni.

Ja rodas šaubas par to I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider un plūmju virālo baku vīruss, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam

i)

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

CAC kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider; vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā CAC kategorijas pavairošanas materiālā un augļaugos nav novēroti Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider simptomi ir novēroti ne vairāk kā 1 % CAC kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, un pārējā pavairošanas materiāla un augļaugu bez simptomiem reprezentatīvs paraugs partijās, kurās tika konstatēti augi ar simptomiem, ir testēts un atzīts par brīvu no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie un Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2% CAC kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

ii)

plūmju virālo baku vīruss

CAC kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no plūmju virālo baku vīrusa, vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz CAC kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi, un jebkuri tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā plūmju virālo baku vīrusa simptomi ir novēroti ne vairāk kā 1 % CAC kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, un ir veikta pārējo augu bez simptomiem reprezentatīva parauga pārbaude partijās, kurās tika konstatēti augi ar simptomiem, un ir atzīts, ka tas ir brīvs no plūmju virālo baku vīrusa;

iii)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

CAC kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &.Gardan) Young, Dye & Wilkie simptomi nav novēroti CAC kategorijas pavairošanas materiālā un augļaugos, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2 % CAC kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

iv)

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

CAC kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz CAC kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augu ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2% CAC kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

12.    Pyrus L.

a)   Visas kategorijas

Vizuālā pārbaude

Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

b)   Pirmsbāzes kategorija

Paraugu ņemšana un testēšana

No katra pirmsbāzes mātesauga ņem paraugus un testē tos piecpadsmit gadus pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk – reizi piecpadsmit gados, lai noteiktu to II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav vīrusveidīgās slimības un viroīdi, bet šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam

Ja izņēmuma kārtā ir atļauts ražot pirmsbāzes materiālu laukā, kur nav nodrošināta aizsardzība pret kukaiņiem, kā to paredz Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/925, attiecībā uz Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider un Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. piemēro šādas prasības:

i)

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, vai

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā nav novēroti Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow