EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32019L0990

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2019/990 (2019. gada 17. jūnijs), ar ko groza ģinšu un sugu sarakstu Padomes Direktīvas 2002/55/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, Padomes Direktīvas 2008/72/EK II pielikumā un Komisijas Direktīvas 93/61/EEK pielikumā (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/4308

OV L 160, 18.6.2019., 14./22. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/990/oj

18.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/14


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA (ES) 2019/990

(2019. gada 17. jūnijs),

ar ko groza ģinšu un sugu sarakstu Padomes Direktīvas 2002/55/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, Padomes Direktīvas 2008/72/EK II pielikumā un Komisijas Direktīvas 93/61/EEK pielikumā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 2. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 15. jūlija Direktīvu 2008/72/EK par tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas (2), un jo īpaši tās 1. panta 3. punktu un 22. pantu,

ņemot vērā Komisijas 1993. gada 2. jūlija Direktīvu 93/61/EEK, kas nosaka grafiku, kurā norādīti izpildāmie nosacījumi attiecībā uz dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas, ievērojot Padomes Direktīvu 92/33/EEK (3), un jo īpaši tās 1. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvās 2002/55/EK un 2008/72/EK šo direktīvu aptvertās sugas norādītas divu sleju tabulā, kuras vienā slejā dots sugas zinātniskais nosaukums, bet otrā katrai sugai doti viens vai vairāki vispārpieņemtie sugas nosaukumi.

(2)

Atsevišķas dārzeņu sugu šķirnes pieder pie sugām, kam dots zinātniskais nosaukums, bet ne pie to šķirņu veidiem, kurām norādīti vispārpieņemtiem nosaukumi. Tāpēc būtu jāprecizē, vai uz šķirni attiecas Direktīvu 2002/55/EK un 2008/72/EK darbības joma.

(3)

Šajā precizējumā būtu jāņem vērā fakts, ka dažas atsevišķu vairāku sugu dārzeņu šķirnes Savienībā tiek tirgotas plašā apjomā, kamēr citas tiek tirgotas valsts vai reģionāla mēroga tirgos. Tāpēc nebūtu lietderīgi aptvert visas šo dārzeņu sugu šķirnes. Tādēļ būtu jāparedz, ka attiecībā uz atsevišķām sugām jāaptver visas šķirnes, taču attiecībā uz atsevišķām citām sugām būtu jāaptver tikai noteiktas šķirnes.

(4)

Starptautiskais kultivēto augu nomenklatūras kodekss (ICNCP) ieviesa formālu kategoriju “grupa”, kurā klasificēt kultūraugu sugu šķirnes. Kategorija “grupa” ir piemērots instruments, ar ko noteikt atsevišķu sugu šķirnes, uz kurām attiecas Direktīvu 2002/55/EK 2008/72/EK darbības joma.

(5)

Lai precizētu, vai aptvertas visas dārzeņu sugas šķirnes vai tikai atsevišķas grupas, Direktīvās 2002/55/EK un 2008/72/EK dotās sugu tabulas būtu jāgroza. Attiecīgie dārzeņu sugu botāniskie nosaukumi un tiem piesaistītās grupas būtu jānorāda hierarhiskā secībā, tā novēršot visas iespējamās neskaidrības attiecībā uz attiecīgo sugu šķirņu tvērumu.

(6)

Šķirņu starpsugu krustošanas un iekšsugas krustošanas rezultātā var rasties dārzeņu sugu šķirnes, kas nepieder ne pie vienas iedibinātās sugas vai grupas. Lai šāda veida šķirnes iekļautu Direktīvas 2002/55/EK darbības jomā, sugu sarakstam būtu jāaptver hibrīdi starp sugām un grupām, kas norādītas minētās direktīvas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

(7)

Direktīvas 2002/55/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā dotajā sarakstā norādītās grupas, kur vien vajadzīgs, būtu jānorāda arī minētās direktīvas II pielikuma 3. punkta a) apakšpunktā un III pielikuma 2. punktā.

(8)

Tāpēc Direktīvas 2002/55/EK, 2008/72/EK un 93/61/EEK būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Turklāt ar Direktīvu 93/61/EEK tiek īstenots Padomes Direktīvas 92/33/EK (4) 4. pants, ko atceļ un aizstāj Direktīvas 2008/72/EK 4. pants. Ar Direktīvas 93/61/EEK pielikumu ir izveidota attiecībā uz dārzeņu pavairošanas materiālu izpildāmo nosacījumu tabula, kurā norādītas attiecīgās sugas, kā arī kaitīgie organismi, kas var ietekmēt to kvalitāti.

(10)

Atsevišķu Direktīvā 93/61/EEK minēto sugu botāniskie nosaukumi attiecīgās tabulas atjaunināšanas ietvaros būtu jāatjaunina atbilstoši jaunākajām zinātnes atziņām.

(11)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 2002/55/EK

Direktīvu 2002/55/EK groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikuma A daļu.

2. pants

Grozījumi Direktīvā 2008/72/EK

Direktīvas 2008/72/EK II pielikumu aizstāj ar tekstu šīs direktīvas pielikuma B daļā.

3. pants

Grozījumi Direktīvā 93/61/EEK

Direktīvas 93/61/EEK pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikuma C daļu.

4. pants

Transponēšana

Dalībvalstis līdz 2020. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2020. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2019. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.

(2)  OV L 205, 1.8.2008., 28. lpp.

(3)  OV L 250, 7.10.1993., 19. lpp.

(4)  Padomes 1992. gada 28. aprīļa Direktīva 92/33/EEK par tirdzniecību ar dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas (OV L 157, 10.6.1992., 1. lpp.).


PIELIKUMS

A DAĻA

Direktīvu 2002/55/EK groza šādi:

1)

direktīvas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

 

Allium cepa L.

Cepa grupa (sīpoli, dārza sīpoli)

Aggregatum grupa (šalotes)

 

Allium fistulosum L. (lielloku sīpols)

visas šķirnes

 

Allium porrum L. (puravs)

visas šķirnes

 

Allium sativum L. (ķiploks)

visas šķirnes

 

Allium schoenoprasum L. (maurloks)

visas šķirnes

 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (kārvele)

visas šķirnes

 

Apium graveolens L.

seleriju grupa

sakņu seleriju grupa

 

Asparagus officinalis L. (sparģelis)

visas šķirnes

 

Beta vulgaris L.

Galda biešu grupa (bietes, tostarp Cheltenham bietes)

Lapu biešu grupa (mangoldi jeb lapu bietes)

 

Brassica oleracea L.

Lapu kāpostu grupa

Ziedkāpostu grupa

Galviņkāpostu grupa (sarkanie kāposti un baltie kāposti)

Briseles kāpostu grupa

Kolrābju grupa

Savojas kāpostu grupa

Brokoļu grupa (brokoļveidīgie un sparģeļkāpostveidīgie)

Toskānas kāpostu grupa

Tronchuda grupa (Portugāles kāposti)

 

Brassica rapa L.

Ķīnas kāpostu grupa

Rāceņu grupa

 

Capsicum annuum L. (dārzeņpipars)

visas šķirnes

 

Cichorium endivia L. (endīvija)

visas šķirnes

 

Cichorium intybus L.

Vitlufa cigoriņu grupa

Lapu cigoriņu grupa (liellapu cigoriņi vai itāļu cigoriņi)

Rūpniecisko (sakņu) cigoriņu grupa

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (arbūzs)

visas šķirnes

 

Cucumis melo L. (melone)

visas šķirnes

 

Cucumis sativus L.

Gruķu grupa

Īsaugļu gurķu grupa

 

Cucurbita maxima Duchesne (lielaugļu ķirbis)

visas šķirnes

 

Cucurbita pepo L. (parastais ķirbis, arī nobriedis ķirbis un patisons, vai kabacis, arī nenobriedis patisons)

visas šķirnes

 

Cynara cardunculus L.

Artišoku grupa

Lapu artišoku grupa

 

Daucus carota L. (galda burkāns un lopbarības burkāns)

visas šķirnes

 

Foeniculum vulgare Mill. (fenhelis)

Azoricum grupa

 

Lactuca sativa L. (dārza salāts)

visas šķirnes

 

Solanum lycopersicum L. (tomāts)

visas šķirnes

 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Lapu pētersīļu grupa

Sakņu pētersīļu grupa

 

Phaseolus coccineus L. (daudzziedu pupiņa)

visas šķirnes

 

Phaseolus vulgaris L.

Krūmu pupiņu grupa

Kāršu pupiņu grupa

 

Pisum sativum L.

Lobāmo zirņu grupa

Šķautņaino zirņu grupa

Cukurzirņu grupa

 

Raphanus sativus L.

Redīsu grupa

Rutku grupa

 

Rheum rhabarbarum L. (rabarbers)

visas šķirnes

 

Scorzonera hispanica L. (melnsakne)

visas šķirnes

 

Solanum melongena L. (baklažāns)

visas šķirnes

 

Spinacia oleracea L. (spināts)

visas šķirnes

 

Valerianella locusta (L.) Laterr. (lauka salāts jeb salātu baldriņš)

visas šķirnes

 

Vicia faba L. (lauka pupa)

visas šķirnes

 

Zea mays L.

Cukurkukurūzu grupa

Plīsējkukurūzu grupa

Visi iepriekš minēto sugu un grupu hibrīdi.”;

2)

direktīvas II pielikuma 3. punkta a) apakšpunkta tabulas pirmajā slejā ierakstus starp “Asparagus officinalis” un “Cichorium endivia” aizstāj ar šādiem:

 

Beta vulgaris (galda biešu grupa)

 

Beta vulgaris (pārējais, kas nepieder pie galda biešu grupas)

 

Brassica oleracea (ziedkāpostu grupa)

 

Brassica oleracea (pārējais, kas nepieder pie ziedkāpostu grupas)

 

Brassica rapa (Ķīnas kāpostu grupa)

 

Brassica rapa (rāceņu grupa)

 

Capsicum annuum

 

Cichorium intybus (Vitlufa cigoriņu grupa, lapu cigoriņu grupa)

 

Cichorium intybus (rūpniecisko (sakņu) cigoriņu grupa)”;

3)

direktīvas III pielikuma 2. punkta tabulas pirmajā slejā ierakstus starp “Capsicum annuum” un “Cichorium endivia” aizstāj ar šādiem:

 

Cichorium intybus (Vitlufa cigoriņu grupa, lapu cigoriņu grupa)

 

Cichorium intybus (rūpniecisko (sakņu) cigoriņu grupa)”.

B DAĻA

“II PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punktā minēto ģinšu un sugu saraksts

Allium cepa L.

Cepa grupa (sīpoli, dārza sīpoli)

Aggregatum grupa (šalotes)

Allium fistulosum L. (lielloku sīpols)

visas šķirnes

Allium porrum L. (puravs)

visas šķirnes

Allium sativum L. (ķiploks)

visas šķirnes

Allium schoenoprasum L. (maurloks)

visas šķirnes

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (kārvele)

visas šķirnes

Apium graveolens L.

seleriju grupa

sakņu seleriju grupa

Asparagus officinalis L. (sparģelis)

visas šķirnes

Beta vulgaris L.

Galda biešu grupa (bietes, tostarp Cheltenham bietes)

Lapu biešu grupa (mangoldi vai lapu bietes)

Brassica oleracea L.

Lapu kāpostu grupa

Ziedkāpostu grupa

Galviņkāpostu grupa (sarkanie kāposti un baltie kāposti)

Briseles kāpostu grupa

Kolrābju grupa

Savojas kāpostu grupa

Brokoļu grupa (brokoļveidīgie un sparģeļkāpostveidīgie)

Toskānas kāpostu grupa

Tronchuda grupa (Portugāles kāposti)

Brassica rapa L.

Ķīnas kāpostu grupa

Rāceņu grupa

Capsicum annuum L. (dārzeņpipars)

visas šķirnes

Cichorium endivia L. (endīvija)

visas šķirnes

Cichorium intybus L.

Vitlufa cigoriņu grupa

Lapu cigoriņu grupa (liellapu cigoriņi vai itāļu cigoriņi)

Rūpniecisko (sakņu) cigoriņu grupa

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (arbūzs)

visas šķirnes

Cucumis melo L. (melone)

visas šķirnes

Cucumis sativus L.

Gruķu grupa

Īsaugļu gurķu grupa

Cucurbita maxima Duchesne (lielaugļu ķirbis)

visas šķirnes

Cucurbita pepo L. (parastais ķirbis, arī nobriedis ķirbis un patisons, vai kabacis, arī nenobriedis patisons)

visas šķirnes

Cynara cardunculus L.

Artišoku grupa

Lapu artišoku grupa

Daucus carota L. (galda burkāns un lopbarības burkāns)

visas šķirnes

Foeniculum vulgare Mill. (fenhelis)

Azoricum grupa

Lactuca sativa L. (dārza salāts)

visas šķirnes

Solanum lycopersicum L. (tomāts)

visas šķirnes

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Lapu pētersīļu grupa

Sakņu pētersīļu grupa

Phaseolus coccineus L. (daudzziedu pupiņa)

visas šķirnes

Phaseolus vulgaris L.

Krūmu pupiņu grupa

Kāršu pupiņu grupa

Pisum sativum L.

Lobāmo zirņu grupa

Šķautņaino zirņu grupa

Cukurzirņu grupa

Raphanus sativus L.

Redīsu grupa

Rutku grupa

Rheum rhabarbarum L. (rabarbers)

visas šķirnes

Scorzonera hispanica L. (melnsakne)

visas šķirnes

Solanum melongena L. (baklažāns)

visas šķirnes

Spinacia oleracea L. (spināts)

visas šķirnes

Valerianella locusta (L.) Laterr. (lauka salāts jeb salātu baldriņš)

visas šķirnes

Vicia faba L. (lauka pupa)

visas šķirnes

Zea mays L.

Cukurkukurūzu grupa

Plīsējkukurūzu grupa.

C DAĻA

Direktīvas 93/61/EEK pielikumā sleju “Ģints vai suga” groza šādi:

a)

vārdus “Allium ascalonicum” aizstāj ar vārdiem “Allium cepaAggregatum grupa”;

b)

vārdus “Allium cepa” aizstāj ar vārdiem “Allium cepaCepa grupa”;

c)

vārdus “Brassica pekinensis” aizstāj ar vārdiem “Brassica rapa – Ķīnas kāpostu grupa”;

d)

vārdus “Lycopersicon lycopersicum” aizstāj ar vārdiem “Solanum lycopersicum”.


Augša