EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32018L0484

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2018/484 (2018. gada 21. marts), ar ko attiecībā uz prasībām, kuras Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) sakarā tiek piemērotas atsevišķu palmu ģinšu vai sugu pavairošanas materiālam, groza Direktīvu 93/49/EEK

C/2018/1603

OV L 81, 23.3.2018., 10./12. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2018/484/oj

23.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA (ES) 2018/484

(2018. gada 21. marts),

ar ko attiecībā uz prasībām, kuras Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) sakarā tiek piemērotas atsevišķu palmu ģinšu vai sugu pavairošanas materiālam, groza Direktīvu 93/49/EEK

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 20. jūlija Direktīvu 98/56/EK par dekoratīvo augu pavairošanas materiāla tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ir konstatēts lielākajā daļā apdraudēto Savienības teritoriju, un ir secināts, ka šis kaitīgais organisms tagad ir sastopams nozīmīgā daļā Savienības teritorijas. Tāpēc par ārkārtas pasākumiem attiecībā uz Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) pieņemtais Komisijas Lēmums 2007/365/EK (2) ir atcelts ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/490 (3).

(2)

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) izraisa nopietnus bojājumus palmu dzimtas saimnieksugu augiem, izņemot augus, kuru stumbra pamatnes diametrs ir mazāks par 5 cm.

(3)

Minētie augi ir sastopami daudzviet Savienībā, kur tos stāda lielās platībās dekoratīviem mērķiem un kur tiem ir liela vidiska un ekonomiska nozīme.

(4)

Tāpēc ir lietderīgi noteikt īpašas prasības, lai nodrošinātu tādu atsevišķu palmu ģinšu un sugu pavairošanas materiāla kvalitāti, kuras ir Savienībā visbiežāk tirgotās ģintis un sugas un kurām šādu prasību nepiemērošanas gadījumā ir risks tikt inficētām ar minēto kaitīgo organismu. Šajās prasībās būtu jāiekļauj specifiski augšanas vai apstrādes nosacījumi attiecībā uz minēto materiālu, kā arī nosacījums par Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) neesību.

(5)

Komisijas Direktīva 93/49/EEK (4) tāpēc būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 93/49/EEK grozījums

Direktīvu 93/49/EEK groza šādi:

1)

pievieno šādu 3.a pantu:

“3.a pants

Pielikumā minēto palmu (Palmae) ģinšu un sugu augu, kuru stumbra pamatnes diametrs pārsniedz 5 cm, pavairošanas materiāls atbilst vienai no šādām prasībām:

a)

tas visā dzīves ciklā audzēts apgabalā, kas pēc atbildīgās valsts iestādes atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīvs no Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

b)

tas divus gadus pirms tirdzniecības audzēts Savienības vietā, kas ir visā pilnībā fiziski aizsargāta pret Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ievešanu, vai Savienības vietā, kurā ir piemērotas atbilstošas profilaktiskas apstrādes attiecībā uz šo kaitīgo organismu. Vismaz reizi četros mēnešos tam veic vizuālas pārbaudes, kas apliecina, ka minētais materiāls ir brīvs no Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Šo pantu piemēro, neskarot atbilstoši Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta h) apakšpunktam un 5. panta 3. punktam pieņemtos noteikumus par aizsargājamām zonām.”;

2)

pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2018. gada 30. septembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās šos noteikumus piemēro no 2018. gada 1. oktobra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 21. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 226, 13.8.1998., 16. lpp.

(2)  Komisijas 2007. gada 25. maija Lēmums 2007/365/EK par ārkārtas pasākumiem, kas vajadzīgi, lai novērstu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ievešanu un izplatīšanos Kopienā (OV L 139, 31.5.2007., 24. lpp.).

(3)  Komisijas 2018. gada 21. marta Īstenošanas lēmums (ES) 2018/490, ar kuru atceļ Lēmumu 2007/365/EK par ārkārtas pasākumiem, kas vajadzīgi, lai novērstu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ievešanu un izplatīšanos Kopienā (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 22. lpp.).

(4)  Komisijas 1993. gada 23. jūnija Direktīva 93/49/EEK, ar ko nosaka sarakstu ar nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz dekoratīvo augu pavairošanas materiālu un dekoratīvajiem augiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/682/EEK (OV L 250, 7.10.1993., 9. lpp.).


PIELIKUMS

Pielikuma tabulā pēc ieraksta “Narcissus L.” iekļauj šādu ierakstu:

Ģintis vai sugas

Specifiski kaitīgi organismi un slimības

“—

Palmae, attiecībā uz šādām ģintīm un sugām

Areca catechu L.

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman

Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

Bismarckia Hildebr. & H.Wendl.

Borassus flabellifer L.

Brahea armata S. Watson

Brahea edulis H.Wendl.

Butia capitata (Mart.) Becc.

Calamus merrillii Becc.

Caryota maxima Blume

Caryota cumingii Lodd. ex Mart.

Chamaerops humilis L.

Cocos nucifera L.

Corypha utan Lam.

Copernicia Mart.

Elaeis guineensis Jacq.

Howea forsteriana Becc.

Jubaea chilensis (Molina) Baill.

Livistona australis C. Martius

Livistona decora (W. Bull) Dowe

Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.

Metroxylon sagu Rottb.

Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook

Phoenix canariensis Chabaud

Phoenix dactylifera L.

Phoenix reclinata Jacq.

Phoenix roebelenii O'Brien

Phoenix sylvestris (L.) Roxb.

Phoenix theophrasti Greuter

Pritchardia Seem. & H.Wendl.

Ravenea rivularis Jum. & H.Perrier

Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f.

Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl.

Washingtonia H. Wendl.

Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)”


Augša