EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32018L1581

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2018/1581 (2018. gada 19. oktobris), ar ko Padomes Direktīvu 2009/119/EK groza attiecībā uz krājumu uzturēšanas pienākumu aprēķināšanu

C/2018/6817

OV L 263, 22.10.2018., 57./60. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force [lv]

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2018/1581/oj

22.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 263/57


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA (ES) 2018/1581

(2018. gada 19. oktobris),

ar ko Padomes Direktīvu 2009/119/EK groza attiecībā uz krājumu uzturēšanas pienākumu aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 14. septembra Direktīvu 2009/119/EK, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves (1), un jo īpaši tās 3. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisija saskaņā ar Direktīvas 2009/119/EK 22. pantu ir novērtējusi direktīvas darbību un īstenošanu (“vidusposma novērtēšana”), un novērtēšanas gaitā noskaidrojās, ka direktīvā ir jāievieš virkne tehnisku izmaiņu, lai atvieglotu tās īstenošanu (2).

(2)

Ja Direktīvā 2009/119/EK paredzēto krājumu uzturēšanas pienākuma ikgadējā jaunā perioda sākumu atliktu uz trim mēnešiem, tas dalībvalstīm dotu papildu laiku iekšējo administratīvo procedūru pabeigšanai un atvieglotu pienākuma izpildi termiņā un, iespējams, ar mazākām izmaksām.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1099/2008 (3) ir atsauces punkts, ko izmanto, lai definētu “naftas krājumus”, identificētu dažādos naftas produktus, kas ir relevanti krājumu uzturēšanas pienākuma, drošības rezerves un īpašo krājumu aprēķinam, un sagatavotu ziņojumus. Regula (EK) Nr. 1099/2008 ir vairākkārt grozīta. Tāpēc atsauces uz konkrētiem Regulas (EK) Nr. 1099/2008 noteikumiem Direktīvā 2009/119/EK ir novecojušas un ir jāpielāgo tā, lai atsauces uz minētās regulas attiecīgajiem noteikumiem būtu pareizas.

(4)

Tas, ka tiek izmantotas divas dažādas formulas, lai aprēķinātu ligroīna daudzumus, kas nav relevanti krājuma uzturēšanas pienākuma aprēķināšanai, atkarībā no tā, vai ligroīna ražīgums iepriekšējā gadā bijis lielāks vai mazāks par 7 %, ir novedis pie krājumu uzturēšanas pienākuma svārstībām dažās dalībvalstīs, kā dēļ var rasties ievērojams finansiālais slogs un neatbilstība, turklāt to nevar pamatot ar direktīvas mērķiem. Ja 7 % slieksnis tiktu atcelts un visām dalībvalstīm tiktu piedāvātas vienādas iespējas, tas novērstu nevienlīdzību un nepamatotas svārstības.

(5)

Saskaņā ar dalībvalstu un Komisijas 2011. gada 28. septembra kopīgo politisko deklarāciju par skaidrojošiem dokumentiem (4) dalībvalstis ir apņēmušās kopā ar paziņojumiem par to veiktajiem transponēšanas pasākumiem iesniegt vienu vai vairākus dokumentus, kuros paskaidrota saikne starp direktīvas komponentiem un valsts transponēšanas instrumentu attiecīgajām daļām.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar tās komitejas atzinumu, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2009/119/EK 23. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 2009/119/EK groza šādi:

1)

direktīvas 2. panta i) punktu aizstāj ar šādu:

“i)

“naftas krājumi” ir to energoproduktu krājumi, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 1099/2008 A pielikuma 3.4. punktā;”;

2)

direktīvas 3. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Tomēr, atkāpjoties no 2. punkta, attiecībā uz laikposmu no katra kalendārā gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam minētajā punktā paredzētos dienas vidējā tīrā importa daudzumus un iekšzemes patēriņu nosaka, pamatojoties uz daudzumiem, kas importēti un patērēti priekšpēdējā gadā pirms attiecīgā kalendārā gada.”;

3)

direktīvas 6. panta 1. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Šajā reģistrā jo īpaši iekļauj informāciju, kas ļauj precīzi identificēt noliktavu, naftas rafinēšanas rūpnīcu vai glabātavu, kurā atrodas attiecīgie krājumi, kā arī noteikt to daudzumus, īpašnieku un veidu atbilstoši kategorijām, kuras noteiktas Regulas (EK) Nr. 1099/2008 A pielikuma 3.4.punktā.”;

4)

direktīvas 9. panta 2. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“2.   Īpašie krājumi var sastāvēt tikai no vienas vai vairākām šādām produktu kategorijām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1099/2008 A pielikuma 3.4. punktā:”;

5)

direktīvas 9. panta 3. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Pirmajā un otrajā daļā minētos jēlnaftas ekvivalentus aprēķina, reizinot ar 1,2 izmantotajās vai attiecīgajās kategorijās iekļauto produktu “faktisko iekšzemes piegāžu” kopsummu, kā tās definētas Regulas (EK) Nr. 1099/2008 C pielikuma 3.2.2.11. punktā. Starptautiskos kuģu bunkurus aprēķinos neiekļauj.”;

6)

direktīvas II pielikuma otro daļu aizstāj ar šādu:

“Iekšzemes patēriņš ir to faktisko bruto iekšzemes piegāžu kopsumma, kas definētas Regulas (EK) Nr. 1099/2008 C pielikuma 3.2.2.11. punktā, ko veido tikai šādi produkti: benzīns, aviācijas benzīns, benzīna tipa reaktīvā degviela (ligroīna tipa reaktīvā degviela vai JP4), petrolejas tipa reaktīvā degviela, cita veida petroleja, gāzeļļa/dīzeļdegviela (destilēta degvieleļļa), degvieleļļa (ar augstu un zemu sēra saturu), kā tie definēti Regulas (EK) Nr. 1099/2008 A pielikuma 3.4. punktā.”;

7)

direktīvas III pielikuma sestās daļas a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)

iekļaut visus pārējos krājumus, ko veido naftas produkti, kuri uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 1099/2008 A pielikuma 3.4. punktā, un aprēķināt to jēlnaftas ekvivalentu, attiecīgos daudzumus reizinot ar koeficientu 1,065; vai”;

8)

direktīvas I pielikumu aizstāj ar tekstu šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais 2019. gada 19. oktobrī pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Dalībvalstis piemēro minētos noteikumus no 2020. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 19. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 265, 9.10.2009., 9. lpp.

(2)  Komisijas dienestu darba dokuments “Vidusposma novērtējums par Padomes Direktīvu 2009/119/EK, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves (SWD(2017) 439 final).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1099/2008 par enerģētikas statistiku (OV L 304, 14.11.2008., 1. lpp.).

(4)  OV C 369, 17.12.2011., 14. lpp.


PIELIKUMS

I PIELIKUMS

IMPORTĒTO NAFTAS PRODUKTU DAUDZUMU JĒLNAFTAS EKVIVALENTA APRĒĶINĀŠANAS METODE

Direktīvas 3. pantā minēto importēto naftas produktu daudzumu jēlnaftas ekvivalentu dalībvalstis aprēķina ar šādu metodi:

1)

summē Regulas (EK) Nr. 1099/2008 (*1) A pielikuma 3.4. punktā definētās jēlnaftas, dabasgāzes kondensātu (NGL), naftas rafinēšanas rūpnīcu izejvielu un citu ogļūdeņražu tīrā importa daudzumus un iegūto summu koriģē, lai ņemtu vērā krājumu izmaiņas. No iegūtā rezultāta atskaita vienu no šādiem ligroīna ražīguma rādītājiem:

4 %,

ligroīna ražīguma vidējais līmenis,

ligroīna faktiskais neto patēriņš;

2)

summē Regulas (EK) Nr. 1099/2008 A pielikuma 3.4. punktā definēto visu citu naftas produktu tīrā importa daudzumus, iegūto summu koriģē, lai ņemtu vērā krājumu izmaiņas, un pareizina ar koeficientu 1,065.

No 1. un 2. punkta izrietošo rezultātu summa ir jēlnaftas ekvivalents.

Starptautiskos kuģu bunkurus aprēķinos neiekļauj.Augša