Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32017L1920

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2017/1920 (2017. gada 19. oktobris), ar kuru attiecībā uz Savienības izcelsmes Solanum tuberosum L. sēklu apriti groza Padomes Direktīvas 2000/29/EK IV pielikumu

C/2017/6947

OV L 271, 20.10.2017., 34./37. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2017/1920/oj

20.10.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 271/34


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA (ES) 2017/1920

(2017. gada 19. oktobris),

ar kuru attiecībā uz Savienības izcelsmes Solanum tuberosum L. sēklu apriti groza Padomes Direktīvas 2000/29/EK IV pielikumu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 14. panta otrās daļas d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2000/29/EK 5. panta 1. punkts saistībā ar minētās direktīvas IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.3. pozīciju paredz īpašas prasības attiecībā uz tādu stolonus vai bumbuļus veidojošo Solanum L. sugu vai to hibrīdu augiem, kas paredzēti stādīšanai, izņemot minētās direktīvas IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.1., 18.1.1. vai 18.2. pozīcijā minētos Solanum tuberosum L. bumbuļus un kultūru pavairošanas materiālu, kas glabājas gēnu bankās vai ģenētiskā materiāla kolekcijās.

(2)

Dažas dalībvalstis ir lūgušas precizēt prasības attiecībā uz Savienības izcelsmes Solanum tuberosum L. sugas sēklu, ko bieži sauc arī par “īstajām kartupeļu sēklām” (turpmāk – “norādītās sēklas”), apriti. Tādām prasībām būtu jāgarantē Savienības teritorijas fitosanitārā aizsardzība pret kaitīgiem organismiem, kuri varētu atrasties norādītajās sēklās.

(3)

Par norādītajām sēklām nebūtu jāuzskata sēklas, kuras ir stādīšanai paredzēti stolonus vai bumbuļus veidojoši Solanum L. sugu vai to hibrīdu augi, kas glabājas gēnu bankās vai ģenētiskā materiāla kolekcijās, jo tās ir paredzētas izpētei un saglabāšanai.

(4)

Sakarā ar to, ka norādītajām sēklām lielāko fitosanitāro risku rada Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. un kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds, un ņemot vērā kaitēkļu riska analīzi (2), kuru 2015. gadā veikusi Nīderlandes Pārtikas un patēriņa preču nekaitīguma iestāde, ir lietderīgi paredzēt, ka norādītajām sēklām vai nu jābūt ar izcelsmi teritorijās, par kurām ir zināms, ka tās ir brīvas no minētajiem organismiem, vai arī attiecībā uz norādītajām sēklām un to ražošanas vietām būtu jāizvirza noteiktas prasības.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2000/29/EK IV pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2018. gada 31. martam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās šos noteikumus piemēro no 2018. gada 1. aprīļa.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2017. gada 19. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  PRA EU internal movement of True Potato Seeds of official varieties, NVWA, June 2015.


PIELIKUMS

Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas II iedaļu groza šādi:

1)

iedaļas 18.3. pozīciju aizstāj ar šādu:

“18.3.

Stolonus vai bumbuļus veidojošo Solanum L. sugu vai to hibrīdu augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot 18.1., 18.1.1. vai 18.2. pozīcijā minētos Solanum tuberosum L. bumbuļus, izņemot kultūru pavairošanas materiālu, kas glabājas gēnu bankās vai ģenētiskā materiāla kolekcijās, un izņemot 18.3.1. pozīcijā precizētās Solanum tuberosum L. sēklas.

a)

Augi ir uzglabāti karantīnas apstākļos, un, testējot karantīnas apstākļos, tajos nav konstatēti nekādi kaitīgi organismi;

b)

testēšanu karantīnas apstākļos, kas minēta a) apakšpunktā:

aa)

uzrauga attiecīgās dalībvalsts oficiālās augu aizsardzības organizācijas un veic apmācīts minētās organizācijas vai kādas citas oficiāli apstiprinātas organizācijas zinātniskais personāls;

bb)

veic ar piemērotu aparatūru aprīkotā vietā, kas nodrošina kaitīgo organismu ierobežošanu un materiāla, kā arī indikatoraugu uzturēšanu tādā veidā, kas nepieļauj nekādus kaitīgo organismu izplatīšanās draudus;

cc)

veic katrai materiāla vienībai:

vismaz viena pilna veģetatīvā perioda laikā regulāri vizuālas pārbaudes veidā novērtējot kaitīgu organismu klātbūtnes simptomus, ņemot vērā materiāla īpatnības un attīstības posmu testēšanas programmas laikā,

veicot testēšanu saskaņā ar attiecīgajām metodēm, kas jāiesniedz izskatīšanai 18. pantā minētajai komitejai:

visus kartupeļu paraugus testē vismaz attiecībā uz:

kartupeļu Andu latento vīrusu,

Arrakačas vīrusa B. oca celmu,

kartupeļu melnās gredzenplankumainības vīrusu,

kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīdu,

kartupeļu T tipa vīrusu,

kartupeļu Andu plankumainības vīrusu,

A, M, S, V, X un Y tipa (arī Yo, Yn un Yc) kartupeļu parasto vīrusu un kartupeļu lapu ritināšanās vīrusu,

Clayibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al.,

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

Solanum tuberosum L. sēklu gadījumā, izņemot 18.3.1. pozīcijā minētās, vismaz uz iepriekš minētajiem vīrusiem un viroīdu;

dd)

attiecīgi testē jebkuras citas slimības simptomus, veicot apskati, lai noteiktu kaitīgos organismus, kas izraisījuši šos simptomus;

c)

jebkuru materiālu, kas saskaņā ar b) apakšpunktā minētajiem testiem satur b) apakšpunktā minētos kaitīgos organismus, nekavējoties iznīcina vai izmanto paņēmienus, kas iznīcina šo(-os) kaitīgo(-os) organismu(-us);

d)

ikviena organizācija vai pētniecības iestāde, kurā glabājas šis materiāls, par to paziņo dalībvalsts oficiālajam augu aizsardzības dienestam.”;

2)

pēc 18.3. pozīcijas iekļauj šādu 18.3.1. pozīciju:

“18.3.1.

Solanum tuberosum L. sēklas, izņemot 18.4. pozīcijā minētās.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

sēklas ir iegūtas no augiem, kuri atbilst attiecīgi 18.1., 18.1.1., 18.2. un 18.3. pozīcijā norādītajām prasībām;

kā arī:

a)

sēklas ir no teritorijām, par kurām ir zināms, ka tās ir brīvas no Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. un kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda;

vai

b)

sēklas atbilst visām šādām prasībām:

i)

tās ir iegūtas vietā, kur kopš pēdējā veģetācijas cikla sākuma nav novēroti a) apakšpunktā minēto kaitīgo organismu izraisītu slimību simptomi;

ii)

tās ir iegūtas vietā, kurā ir veikti visi šie pasākumi:

1)

vieta ir nodalīta no citiem nakteņu dzimtas augiem un citiem kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda saimniekaugiem;

2)

ir novērsta saskare ar personālu un priekšmetiem, piemēram, darbarīkiem, agregātiem, transportlīdzekļiem, traukiem un iepakojuma materiālu, no citām vietām, kurās iegūst nakteņu dzimtas augus un citus vārpstveida bumbuļu viroīda saimniekaugus, vai tiek veikti atbilstoši higiēnas pasākumi attiecībā uz personālu vai priekšmetiem no citām vietām, kurās iegūst nakteņu dzimtas augus un citus vārpstveida bumbuļu viroīda saimniekaugus, lai novērstu inficēšanu;

3)

tiek izmantots tikai tāds ūdens, kurā nav neviena šajā pozīcijā minētā kaitīgā organisma.”


Augša