EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32017L1279

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2017/1279 (2017. gada 14. jūlijs), ar ko groza I līdz V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

C/2017/4883

OV L 184, 15.7.2017., 33./62. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2017/1279/oj

15.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/33


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA (ES) 2017/1279

(2017. gada 14. jūlijs),

ar ko groza I līdz V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 14. panta otrās daļas c) un d) punktu,

tā kā:

(1)

Pēc tam, kad nesen publicēts pārskatīts attiecīgais zinātniskais nosaukums, Anoplophora malasiaca (Forster) ir uzskatāma par Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma A daļas I iedaļā jau iekļautās Anoplophora chinensis (Thomson) sinonīmu. Tāpēc Anoplophora malasiaca (Forster) no Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma A daļas I iedaļas būtu jāsvītro.

(2)

Pastiprinātās starptautiskās tirdzniecības gaismā un pēc kaitīgo organismu riska novērtēšanas, kuru veica un kura novērtējumus nesen publicēja Eiropas un Vidusjūras valstu augu aizsardzības organizācija, lai aizsargātu augus, augu produktus un citus objektus, tehniski pamatoti un attiecīgajiem kaitīgo organismu radītajiem riskiem atbilstoši ir Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma A daļas I iedaļā pievienot kaitīgos organismus Bactericera cockerelli (Sulc.), Keiferia lycopersicella (Walsingham), Saperda candida Fabricius un Thaumatotibia leucotreta (Meyrick).

(3)

No Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma A daļas I iedaļas ir tehniski pamatoti svītrot Xylella fastidiosa (Wells et al.) un to pievienot minētās daļas II iedaļai, jo zināms, ka šis kaitīgais organisms ir Savienībā sastopams.

(4)

Kaitīgā organisma Xanthomonas campestris (visi Citrus ģints augiem patogēnie celmi) klātbūtne ir nepieļaujams risks augu, augu produktu un citu objektu ražošanai un tirdzniecībai. Turklāt citrusaugiem patogēnie Xanthomonas campestris celmi ir klasificēti no jauna. Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii ir citrusu bakteriālā vēža izraisītāji. Tāpēc zinātniski pamatoti un attiecīgajam kaitīgo organismu riskam atbilstoši ir Xanthomonas campestris svītrot no Direktīvas 2000/29/EK II pielikuma A daļas I iedaļas un ar nosaukumu Xanthomonas citri pv. iekļaut to minētās direktīvas I pielikuma A daļas I iedaļā.

(5)

Attiecīgais zinātniskais nosaukums ir pārskatīts un kaitīgais organisms Guignardia citricarpa Kiely (visi Citrus ģints augiem patogēnie celmi) ir nosaukts jaunā vārdā Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, citrusu melnplankumainības izraisītājs. Tas arī rada nepieļaujamu risku augu, augu produktu un citu objektu ražošanai un tirdzniecībai. Tāpēc zinātniski pamatoti un attiecīgajam kaitīgo organismu riskam atbilstoši ir minētā kaitīgā organisma nosaukumu no Direktīvas 2000/29/EK II pielikuma A daļas I iedaļas pārvietot uz minētās direktīvas I pielikuma A daļas I iedaļu un dot tam jaunu nosaukumu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

(6)

Būtu jāizlabo drukas kļūdas šādu kaitīgo organismu zinātniskajos nosaukumos: Phyloosticta solitaria Ell. and Ev. un Popilia japonica Newman Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma A daļas attiecīgi I un II iedaļā un Aleurocantus spp. un Aonidella citrina Coquillet minētās direktīvas II pielikuma A daļas I iedaļā būtu jākoriģē un jāaizstāj attiecīgi ar Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart, Popillia japonica Newman, Aleurocanthus spp. un Aonidiella citrina Coquillet. Līdzīgi visos pielikumos, kur ir atsauce uz sugu Zea mays L., būtu jākoriģē arī šis zinātniskais nosaukums. Minētās direktīvas V pielikuma B daļas I iedaļā zinātniskajā nosaukumā Amiris P. Browne ir drukas kļūda, un šis nosaukums būtu jāaizstāj ar Amyris P. Browne.

(7)

Nesen publicēts pārskatītais gobu floēmas nekrozes mikoplazmas zinātniskais nosaukums: jaunais nosaukums ir Candidatus Phytoplasma ulmi. Turklāt ir tehniski pamatoti minēto organismu no Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma A daļas I nodaļas (kurā tas norādīts sarakstā kā gobu floēmas nekrozes mikoplazma) svītrot un ar nosaukumu Candidatus Phytoplasma ulmi to iekļaut minētās daļas II iedaļā, jo zināms, ka minētais kaitīgais organisms ir Savienībā sastopams. Tas atbilst kaitīgā organisma kategorizācijai, ko veikusi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (2). Jaunais nosaukums būtu jāatspoguļo arī Direktīvas 2000/29/EK IV pielikumā.

(8)

Tehniski pamatoti un attiecīgajam kaitīgo organismu riskam atbilstoši ir no Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma A daļas I iedaļas svītrot kaitīgā organisma nosaukumu “kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds”, jo minētais kaitīgais organisms lielā Savienības daļā ir izplatījies un ieviesies uz vairākiem saimniekaugiem. Šis organisms minētās direktīvas II pielikuma A daļas II iedaļā ir iekļauts, lai aizsargātu preces, kuras patlaban no tā ir brīvas un kurām tā klātbūtne radītu būtisku apdraudējumu un būtiskus zaudējumus.

(9)

Pēc tam, kad nesen publicēts pārskatīts attiecīgais zinātniskais nosaukums, kaitīgā organisma Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye jaunajam nosaukumam vajadzētu būt Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

(10)

Būtu jāpārskata Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I iedaļas īpašās prasības attiecībā uz koksni, lai tās saskaņotu ar attiecīgo fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu (ISPM 15) un vēl precizētu. Turklāt minētajā iedaļā būtu jāatjaunina koksnes iepakojamā materiāla atbrīvojums no Platanus L. koksnei izvirzītajām īpašajām prasībām, jo jaunākajos minētās iedaļas grozījumos atbrīvojums bija izlaists.

(11)

Balstoties uz zinātnes un tehnikas atziņām, ir tehniski pieņemami sakarā ar to, ka noteikti augi var būt 2. apsvērumā minēto kaitīgo organismu saimniekaugi, ieviest īpašas prasības attiecībā uz šādu augu, augu produktu un citu objektu ievešanu Savienībā. Tādēļ attiecīgie augi, augu produkti un citi objekti būtu jānorāda Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas sarakstā.

(12)

Kas attiecas uz 4., 5. un 7. apsvērumā minētajiem kaitīgajiem organismiem, sakarā ar zinātnes un tehnikas progresu un nesen publicētajiem EFSA izdarītajiem kaitīgo organismu riska novērtējumiem nepieciešams grozīt īpašās prasības, kas noteiktas Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļā. Grozīto prasību mērķis ir līdz pieņemamam līmenim samazināt fitosanitāro risku, ko rada šo trešo valstu izcelsmes augu, augu produktu un citu objektu ievešana Savienībā.

(13)

Balstoties uz kaitīgo organismu riska novērtējumiem, tehniski pamatoti un ar kaitīgo organismu Trioza erytreae Del Guercio saistītajiem riskiem atbilstoši ir minētā kaitīgā organisma saimniekaugu sarakstiem attiecīgajos Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I un II iedaļas punktos pievienot Murraya J. Koenig ex L. Turklāt, balstoties uz to, ka dalībvalstīs konstatēta Choisya Kunth, arī tā būtu jāiekļauj minētā kaitīgā organisma saimniekaugu sarakstā. Tāpēc būtu jāgroza īpašās prasības, kas attiecas uz Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I un II iedaļas attiecīgajos punktos minēto saimniekaugu importēšanu Savienībā un pārvietošanu pa tās teritoriju.

(14)

Turklāt 10.–13. apsvērumā minētajiem augiem, augu produktiem vai citiem objektiem pirms to ievešanas Savienībā vai pārvietošanas pa tās teritoriju būtu jāveic augu veselības pārbaudes. Tādēļ minētie augi, augu produkti un citi objekti būtu jānorāda Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma A vai B daļas sarakstā.

(15)

Direktīvas 2000/29/EK V pielikumā dotie KN kodi attiecībā uz koksni būtu jāatjaunina, tos saskaņojot ar pašreizējiem KN kodiem, kuri izmantoti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/1821 (3) grozītajā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (4).

(16)

Saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 (5) dažas zonas attiecībā uz dažādiem kaitīgiem organismiem ir atzītas par aizsargājamām zonām. Minētā regula nesen grozīta, lai būtu ņemta vērā jaunākā virzība attiecībā uz Savienības aizsargājamām zonām un šādiem kaitīgiem organismiem: Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), “Candidatus Phytoplasma ulmi”, Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., citrusu tristēzas vīruss (Eiropas celmi), Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col., Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., tomātu plankumainās vītes vīruss un Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Lai prasības attiecībā uz aizsargājamām zonām attiecīgo kaitīgo organismu sakarā būtu konsekventas, būtu jāatjaunina Direktīvas 2000/29/EK I līdz V pielikuma attiecīgās prasības.

(17)

Turklāt vairākas Savienības teritorijas, kas attiecībā uz konkrētiem kaitīgiem organismiem atzītas par aizsargājamām zonām, prasībām vairs neatbilst, jo šie kaitīgie organismi šajās teritorijās ieviesušies vai attiecīgās dalībvalstis pieprasījušas aizsargājamās zonas statusu atcelt. Tās ir šādas teritorijas: Ribatežu un Oestes reģions Portugālē attiecībā uz Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas); Alentežu Odemiras konsela Portugālē attiecībā uz citrusu tristēzas vīrusu (Eiropas celmi); Portugāles teritorija attiecībā uz Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. un Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu; Andalūzijas autonomais apgabals un Madrides autonomais apgabals un Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarka Ļeidas provincē (Katalonijas autonomais apgabals) Spānijā; Milānas un Varēzes province (Lombardijā) un Buskas, Čentallo un Tarantaskas komūna Kuneo provincē (Pjemontā) Itālijā; Augšējās Balinranas, Augšējās Karigenahas, Balinranas un Karigenahas pilsētciems Daunas grāfistē un Danmarīkrosas vēlēšanu apgabals Belfāstā, kā arī Antrimas grāfiste (Ziemeļīrijā) Apvienotajā Karalistē un visa Dunajska Stredas apriņķa teritorija Slovākijā attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.); Gildfordas un Vokingas pašvaldības teritorija Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Thaumetopoea processionea L. un Somijas teritorija attiecībā uz tomātu plankumainās vītes vīrusu. Tas būtu jāatspoguļo Direktīvas 2000/29/EK I līdz IV pielikuma B daļā.

(18)

Kļūdas, kas Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma B daļā pieļautas attiecībā uz aizsargājamām zonām, kuras Leptinotarsa decemlineata Say sakarā izveidotas Somijā un Zviedrijā, būtu jākoriģē un jāsaskaņo ar Regulu (EK) Nr. 690/2008.

(19)

Lai aizsargātu augu, augu produktu un citu objektu ražošanu un tirdzniecību, tehniski pamatoti un attiecīgajam kaitīgo organismu riskam atbilstoši ir kaitīgo organismu Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens pievienot Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma B daļai un Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller un Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. minētās direktīvas II pielikuma B daļai.

(20)

No Portugāles sniegtās informācijas izriet, ka Azoru salu teritorija ir brīva no Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens un Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) un ka Azoru salas atbilst Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta h) apakšpunkta nosacījumiem aizsargājamas zonas izveidošanai attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem. Attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK I, II un IV pielikuma B daļa. Tāpat minētās direktīvas IV pielikuma B daļa un V pielikuma A daļa būtu jāgroza, lai ieviestu prasības par noteiktu augu, augu produktu un citu objektu pārvietošanu uz aizsargājamajām zonām.

(21)

No Īrijas, Maltas un Apvienotās Karalistes sniegtās informācijas izriet, ka minēto dalībvalstu teritorija ir brīva no Paysandisia archon (Burmeister) un ka šīs teritorijas atbilst Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta h) apakšpunkta nosacījumiem aizsargājamas zonas izveidošanai attiecībā uz minēto kaitīgo organismu. Attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK II un IV pielikuma B daļa. Līdzīgi minētās direktīvas IV pielikuma B daļa un V pielikuma A daļa būtu jāgroza, lai ieviestu prasības par noteiktu augu, augu produktu un citu objektu pārvietošanu uz aizsargājamajām zonām.

(22)

No Īrijas un Apvienotās Karalistes sniegtās informācijas izriet, ka minēto dalībvalstu teritorija ir brīva no Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) un ka šīs teritorijas atbilst Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta h) apakšpunkta nosacījumiem aizsargājamas zonas izveidošanai attiecībā uz minēto kaitīgo organismu. Attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK II un IV pielikuma B daļa. Līdzīgi minētās direktīvas IV pielikuma B daļa un V pielikuma A daļa būtu jāgroza, lai ieviestu prasības par noteiktu augu, augu produktu un citu objektu pārvietošanu uz aizsargājamajām zonām.

(23)

No Apvienotās Karalistes sniegtās informācijas izriet, ka tās teritorija ir brīva no Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller un Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. un atbilst Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta h) apakšpunkta nosacījumiem aizsargājamas zonas izveidošanai attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem. Attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK II un IV pielikuma B daļa. Līdzīgi minētās direktīvas IV pielikuma B daļa un V pielikuma A daļa būtu jāgroza, lai ieviestu prasības par noteiktu augu, augu produktu un citu objektu pārvietošanu uz aizsargājamajām zonām.

(24)

No Īrijas sniegtās informācijas izriet, ka tās teritorija ir brīva no Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. un atbilst Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta h) apakšpunkta nosacījumiem aizsargājamas zonas izveidošanai attiecībā uz minēto kaitīgo organismu. Attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK II un IV pielikuma B daļa.

(25)

Nesen veikta kaitīgo organismu riska analīze liecina, ka ar prasībām, kas attiecībā uz konkrētu augu, augu produktu un citu objektu ievešanu konkrētās aizsargājamās zonās un pārvietošanu pa to teritoriju līdz šim noteiktas Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) un Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) sakarā, vēl nepietiek, lai attiecīgais fitosanitārais risks būtu samazināts līdz pieņemamiem līmeņiem. Šīs prasības Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma B daļā būtu jāpārformulē.

(26)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Direktīvas 2000/29/EK I līdz V pielikums.

(27)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2000/29/EK I līdz V pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2017. gada 31. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās šos noteikumus piemēro no 2018. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2017. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  EFSA Zinātnisko ekspertu grupa augu veselības jautājumos (PLH), 2014. Scientific Opinion on the pest categorisation of Elm phloem necrosis mycoplasm. EFSA Journal, 2014; 12(7):3773, 34. lpp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3773.

(3)  Komisijas 2016. gada 6. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2016/1821, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 294, 28.10.2016., 1. lpp.).

(4)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2008. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 690/2008, ar ko atzīst aizsargājamās zonas, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem (OV L 193, 22.7.2008., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 2000/29/EK I līdz V pielikumu groza šādi:

(1)

direktīvas I pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma A daļu groza šādi:

i)

pielikuma I iedaļu groza šādi:

iedaļas a) apakšvirsraksta punktus groza šādi:

apakšvirsraksta 5. punktu svītro;

aiz 6. punkta iekļauj šādu:

“6.1.

Bactericera cockerelli (Sulc.)”;

aiz 11.1. punkta iekļauj šādu:

“11.2.

Keiferia lycopersicella (Walsingham)”;

aiz 19.1. punkta iekļauj šādu:

“19.2.

Saperda candida Fabricius”;

aiz 25. punkta iekļauj šādu:

“25.1.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)”;

iedaļas b) apakšvirsraksta punktus groza šādi:

apakšvirsraksta 1. punktu svītro;

aiz 0.1. punkta iekļauj šādus punktus:

“2.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii

2.1.

Xanthomonas citri pv. citri”;

iedaļas c) apakšvirsraksta punktus groza šādi:

aiz 12. punkta iekļauj šādu:

“12.1.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa”;

apakšvirsraksta 13. punktā “Phyloosticta solitaria Ell. and Ev.” aizstāj ar “Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart”;

iedaļas d) apakšvirsraksta punktus groza šādi:

apakšvirsraksta 1. punktu svītro;

apakšvirsraksta 2. punktā svītro e) apakšpunktu;

ii)

pielikuma II iedaļu groza šādi:

iedaļas a) apakšvirsraksta 8. punktā “Popilia japonica Newman” aizstāj ar “Popillia japonica Newman”;

iedaļas b) apakšvirsrakstā aiz 2. punkta pievieno šādu:

“3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.)”;

iedaļas d) apakšvirsrakstā aiz 2. punkta iekļauj šādu:

“2.1.

Candidatus Phytoplasma ulmi””;

b)

pielikuma B daļu groza šādi:

i)

daļas a) apakšvirsraksta punktus groza šādi:

apakšvirsraksta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas)

IRL, P (Azoru salas, Iekšbeira, Piejūras Beira, Apgabals starp Douru un Miņu un Trašošmonteša), UK, S, FI”;

apakšvirsraksta 1.2. punktu aizstāj ar šādu:

“1.2.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, UK”;

apakšvirsraksta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

Globodera pallida (Stone) Behrens

FI, LV, P (Azoru salas), SI, SK”;

aiz 2. punkta iekļauj šādu:

“2.1.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

P (Azoru salas)”;

apakšvirsraksta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Leptinotarsa decemlineata Say

E (Ibisa un Menorka), IRL, CY, M, P (Azoru salas un Madeira), UK, S (Blēkinges, Gotlandes, Hallandes, Kalmaras un Skones lēne), FI (Olandes, Hemes, Kimi, Pirkanmā, Satakuntas, Turku un Ūsimā reģions)”;

apakšvirsraksta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.

Thaumetopoea processionea L.

IRL, UK (izņemot šādu vietējo pašvaldību teritorijas: Bārneta; Brenta; Bromlija; Kamdena: Londonas Sitija; Vestminsteras Sitija; Kroidona; Īlinga; Elmbridžas apgabals; Epsomas un Jūelas apgabals; Gildforda; Haknija; Hamersmita un Fulema; Haringeja; Harova; Hilingdona; Hounslova; Islingtona; Kensingtona un Čelsija; Kingstona pie Temzas; Lambeta; Lūishema; Mertona; Redinga; Ričmonda pie Temzas; Ranimīdas apgabals; Slouva; Sautoksfordšīra; Saterka; Spelthornas apgabals; Satona; Tauerhamleta; Vandsvorta; Rietumberkšīra un Vokinga)”;

ii)

daļas b) apakšvirsraksta 2. punkta labajā slejā “S, FI” aizstāj ar “S”;

(2)

direktīvas II pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma A daļu groza šādi:

i)

daļas I iedaļu groza šādi:

iedaļas a) apakšvirsraksta punktus groza šādi:

apakšvirsraksta 2. punkta kreisajā slejā “Aleurocantus spp.” aizstāj ar “Aleurocanthus spp.”;

apakšvirsraksta 5. punkta kreisajā slejā “Aonidella citrina Coquillet” aizstāj ar “Aonidiella citrina Coquillet”;

iedaļas b) apakšvirsraksta punktus groza šādi:

apakšvirsraksta 3. punkta labajā slejā “Zea mais L. sēklas” aizstāj ar “Zea mays L. sēklas”;

apakšvirsraksta 4. punktu svītro;

iedaļas c) apakšvirsrakstā 11. punktu svītro;

ii)

daļas II iedaļu groza šādi:

iedaļas b) apakšvirsraksta 8. punkta kreisajā slejā “Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye” aizstāj ar “Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.”;

iedaļas d) apakšvirsrakstā aiz 7. punkta iekļauj šādu:

“7.1.

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds

Šādu sugu augi, kas paredzēti stādīšanai (ieskaitot sēklas): Solanum lycopersicum L. un tā hibrīdi, Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L.; Solanum tuberosum L. augi”;

b)

pielikuma B daļu groza šādi:

i)

daļas a) apakšvirsraksta punktus groza šādi:

aiz 6. punkta iekļauj šādus punktus:

“6.1.

Paysandisia archon (Burmeister)

Stādīšanai paredzēti dzimtas Palmae augi, kuru stumbra pamatnes diametrs pārsniedz 5 cm un kuri pieder pie šādām ģintīm un sugām: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

IRL, MT, UK

6.2.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Stādīšanai paredzēti dzimtas Palmae augi, kuru stumbra pamatnes diametrs pārsniedz 5 cm un kuri pieder pie šādiem taksoniem: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. un Washingtonia Raf.

IRL, P (Azoru salas), UK”;

aiz 9. punkta pievieno šādu:

“10.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

Stādīšanai paredzēti Pinus L. augi, izņemot augļus un sēklas

UK”;

ii)

daļas b) apakšvirsraksta punktus groza šādi:

apakšvirsraksta 1. punkta trešajā slejā svītro “P”;

tekstu 2. punkta trešajā slejā aizstāj ar šādu:

“E (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomo apgabalu un Gipuskojas provinci (Basku Zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarku Ļeidas provincē (Katalonijas autonomais apgabals), Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarku Alikantes provincē un Alvoračes un Turisas municipalitāti Valensijas provincē (Valensijas apgabals)), EE, F (Korsika), IRL (izņemot Golvejas pilsētu), I (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija–Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas, Milānas, Sondrio un Varēzes provinci), Marke, Molize, Pjemonta (izņemot Buskas, Čentallo un Tarantaskas komūnu Kuneo provincē), Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Barbonas, Boara Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačenca d'Adidžes, Santurbano un Veskovanas komūnu Padujas provincē un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT (izņemot Ķēdaiņu un Babtu pašvaldību (Kauņas reģions)), P, SI (izņemot Goreņskas, Koroškas, Mariboras un Notraņskas reģionu un Lendavas un Renče-Vogrsko kopienu (uz dienvidiem no autoceļa H4)), SK (izņemot Dunajska Stredas apriņķi, Hronovces un Hronske Kļačanu pagastu (Levices apriņķis), Dvoru pie Žitavas pagastu (Nove Zāmku apriņķis), Malinecas pagastu (Poltāras apriņķis), Hrhovas pagastu (Rožņavas apriņķis), Veļke Ripņanu pagastu (Topoļčanu apriņķis), Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zatīnas pagastu (Trebišovas apriņķis)), FI, UK (Ziemeļīrija: izņemot Augšējās Balinranas, Augšējās Karigenahas, Balinranas un Karigenahas pilsētciemu Daunas grāfistē, Danmarīkrosas vēlēšanu apgabalu Belfāstā, Antrimas grāfistē; Mēnas sala un Normandijas salas).”;

aiz 2. punkta pievieno šādu:

“3.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Stādīšanai paredzēti Prunus L. augi, izņemot sēklas

UK”;

iii)

daļas c) apakšvirsraksta trešās slejas 0.0.1. punktā “UK” aizstāj ar “IRL, UK”;

iv)

daļas d) apakšvirsraksta punktus groza šādi:

pirms 1. punkta iekļauj šādu:

“01.

Candidatus Phytoplasma ulmi”

Stādīšanai paredzēti Ulmus L. augi, izņemot sēklas

UK”;

tekstu 1. punkta trešajā slejā aizstāj ar šādu:

“EL (izņemot Argolidas un Hanjas reģionālās pārvaldes vienības), M, P (izņemot Algarvi, Madeiru un Odemiras konselu Alentežu)”;

(3)

III pielikuma B daļu groza šādi:

a)

tekstu 1. punkta labajā slejā aizstāj ar šādu:

“E (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomo apgabalu un Gipuskojas provinci (Basku Zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarku Ļeidas provincē (Katalonijas autonomais apgabals), Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarku Alikantes provincē un Alvoračes un Turisas municipalitāti Valensijas provincē (Valensijas apgabals)), EE, F (Korsika), IRL (izņemot Golvejas pilsētu), I (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija–Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas, Milānas, Sondrio un Varēzes provinci), Marke, Molize, Pjemonta (izņemot Buskas, Čentallo un Tarantaskas komūnu Kuneo provincē), Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Barbonas, Boara Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačenca d'Adidžes, Santurbano un Veskovanas komūnu Padujas provincē un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT (izņemot Ķēdaiņu un Babtu pašvaldību (Kauņas reģions)), P, SI (izņemot Goreņskas, Koroškas, Mariboras un Notraņskas reģionu un Lendavas un Renče-Vogrsko kopienu (uz dienvidiem no autoceļa H4)), SK (izņemot Dunajska Stredas apriņķi, Hronovces un Hronske Kļačanu pagastu (Levices apriņķis), Dvoru pie Žitavas pagastu (Nove Zāmku apriņķis), Malinecas pagastu (Poltāras apriņķis), Hrhovas pagastu (Rožņavas apriņķis), Veļke Ripņanu pagastu (Topoļčanu apriņķis), Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zatīnas pagastu (Trebišovas apriņķis)), FI, UK (Ziemeļīrija: izņemot Augšējās Balinranas, Augšējās Karigenahas, Balinranas un Karigenahas pilsētciemu Daunas grāfistē, Danmarīkrosas vēlēšanu apgabalu Belfāstā, Antrimas grāfistē; Mēnas sala un Normandijas salas).”;

b)

tekstu 2. punkta labajā slejā aizstāj ar šādu:

“E (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomo apgabalu un Gipuskojas provinci (Basku Zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarku Ļeidas provincē (Katalonijas autonomais apgabals), Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarku Alikantes provincē un Alvoračes un Turisas municipalitāti Valensijas provincē (Valensijas apgabals)), EE, F (Korsika), IRL (izņemot Golvejas pilsētu), I (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija–Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas, Milānas, Sondrio un Varēzes provinci), Marke, Molize, Pjemonta (izņemot Buskas, Čentallo un Tarantaskas komūnu Kuneo provincē), Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Barbonas, Boara Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačenca d'Adidžes, Santurbano un Veskovanas komūnu Padujas provincē un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT (izņemot Ķēdaiņu un Babtu pašvaldību (Kauņas reģions)), P, SI (izņemot Goreņskas, Koroškas, Mariboras un Notraņskas reģionu un Lendavas un Renče-Vogrsko kopienu (uz dienvidiem no autoceļa H4)), SK (izņemot Dunajska Stredas apriņķi, Hronovces un Hronske Kļačanu pagastu (Levices apriņķis), Dvoru pie Žitavas pagastu (Nove Zāmku apriņķis), Malinecas pagastu (Poltāras apriņķis), Hrhovas pagastu (Rožņavas apriņķis), Veļke Ripņanu pagastu (Topoļčanu apriņķis), Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zatīnas pagastu (Trebišovas apriņķis)), FI, UK (Ziemeļīrija: izņemot Augšējās Balinranas, Augšējās Karigenahas, Balinranas un Karigenahas pilsētciemu Daunas grāfistē, Danmarīkrosas vēlēšanu apgabalu Belfāstā, Antrimas grāfistē; Mēnas sala un Normandijas salas).”;

(4)

direktīvas IV pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma A daļu groza šādi:

i)

daļas I iedaļu groza šādi:

tekstu 2. punkta labajā slejā aizstāj ar šādu:

“Koksnes iepakojamie materiāli ir:

gatavoti no mizota koka, kā norādīts FAO Starptautiskā fitosanitāro pasākumu standarta Nr. 15 “Starptautiskajā tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā materiāla reglamentācija” I pielikumā,

apstrādāti vienā no atzītiem apstrādes veidiem, kā norādīts šā starptautiskā standarta I pielikumā, un

marķēti ar šā starptautiskā standarta II pielikumā noteikto marķējumu, kas norāda, ka koksnes iepakojamam materiālam izdarīta apstiprināta un minētajam standartam atbilstoša fitosanitārā apstrāde.”;

tekstu 5. punkta kreisajā slejā aizstāj ar šādu:

“Armēnijas, Šveices vai ASV izcelsmes Platanus L. koksne, izņemot šāda veida koksni:

šķelda, skaidas, to vidū zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi,

koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem koksnes krava nostiprināta un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kam nav saglabājusies tās dabiskā apaļā virsma.”;

aiz 7.3. punkta iekļauj šādus punktus:

“7.4.

ASV un Kanādas izcelsmes Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. un Sorbus L. koksne – neatkarīgi no tā, vai tāda veida koksne norādīta V pielikuma B daļas KN kodu sarakstā, – kas nav:

no šiem augiem pilnīgi vai daļēji iegūtas šķeldas un skaidu, to vidū zāģskaidu un ēveļskaidu, veidā,

koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem koksnes krava nostiprināta un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kam nav saglabājusies tās dabiskā apaļā virsma.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)

koksnes izcelsme ir teritorijā, kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Saperda candida Fabricius, un tas norādīts 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minēto sertifikātu ailē “Papildu deklarācija”,

vai

b)

koksne termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā (tostarp koksnes centrā) temperatūra vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C; tas jānorāda 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minētajos sertifikātos,

vai

c)

koksne apstrādāta ar jonizējošu starojumu tā, lai visā koksnes profilā (tostarp koksnes centrā) minimālā absorbētā deva sasniegtu 1 kGy; tas jānorāda 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minētajos sertifikātos.

7.5.

Šķeldota koksne, kas pilnīgi vai daļēji iegūta no Kanādas un ASV izcelsmes Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. un Sorbus L., neatkarīgi no tā, vai ir norādīta KN kodu sarakstā V pielikuma B daļā.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)

koksnes izcelsme ir teritorijā, kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Saperda candida Fabricius, un tas norādīts 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minētā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

b)

koksne ir pārstrādāta gabalos, kuru biezums un platums nepārsniedz 2,5 cm,

vai

c)

koksne termiski apstrādāta tā, lai visā šķeldas profilā (tostarp koksnes centrā) temperatūra vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C; tas jānorāda 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minētajos sertifikātos.”;

tekstu 14. punkta labajā slejā aizstāj ar šādu:

“Neskarot noteikumus, kas attiecināmi uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 11.4. punktā minētajiem augiem, oficiāls apliecinājums, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma “Candidatus Phytoplasma ulmi” klātbūtnes simptomi audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti.”;

pēc 14. punkta iekļauj šādu:

“14.1.

Kanādas un ASV izcelsmes Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. un Sorbus L. augi, kas paredzēti stādīšanai un kas nav potzari, spraudeņi, augi audu kultūrā, ziedputekšņi un sēklas

Neskarot noteikumus, kas attiecināmi uz III pielikuma A daļas 9. un 18. punktā, III pielikuma B daļas 1. vai 2. punktā vai IV pielikuma A daļas I iedaļas 17., 19.1, 19.2, 20., 22.1., 22.2., 23.1. un 23.2. punktā minētajiem augiem, attiecīgā gadījumā oficiāls apliecinājums, ka augi:

a)

visā dzīves ciklā audzēti teritorijā, kas pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Saperda candida Fabricius, un tas norādīts 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minēto sertifikātu ailē “Papildu deklarācija”,

vai

b)

vismaz divus gadus pirms eksportēšanas vai – ja tie jaunāki par diviem gadiem – visā dzīves ciklā audzēti audzēšanas vietā, kura saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem noteikta par brīvu no Saperda candida Fabricius un:

i)

kuru reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija,

un

ii)

kurā katru gadu piemērotā laikā veiktas divas oficiālas pārbaudes attiecībā uz jebkādām Saperda candida Fabricius pazīmēm

un

iii)

kurā augus audzē vietā,

kas ir pilnīgi fiziski aizsargāta pret Saperda candida Fabricius ievešanu,

vai

kur tiek veikta attiecīga profilaktiska apstrāde un kam apkārt atrodas vismaz 500 m plata buferzona, kurā Saperda candida Fabricius neesība apstiprināta oficiālos apsekojumos, ko katru gadu izdara piemērotā laikā,

un

iv)

tieši pirms eksportēšanas augiem rūpīgi pārbaudīta Saperda candida Fabricius neesība, jo īpaši auga stumbrā, attiecīgā gadījumā izdarot arī destruktīvu paraugošanu.”;

iedaļas 16.2. punktu aizstāj ar šādu:

“16.2.

Trešo valstu izcelsmes Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. un to hibrīdu augļi

Neskarot noteikumus, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 16.1., 16.3., 16.4., 16.5. un 16.6. punktā minētajiem augļiem, oficiāls apliecinājums, ka:

a)

augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem atzīta par brīvu no Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii, ja vien attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu “brīvs no” iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)

augļu izcelsme ir teritorijā, kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii, un tas norādīts 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minēto sertifikātu ailē “Papildu deklarācija”, ja vien attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu “brīvs no” iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)

augļu izcelsme ir audzēšanas vietā, kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii, un tas norādīts 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minēto sertifikātu ailē “Papildu deklarācija”,

vai

d)

ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē tiek veikta attiecīga apstrāde un piekopta attiecīga kultivēšanas prakse Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii apkarošanai,

un

augļi ir apstrādāti ar nātrija ortofenilfenātu vai tiem veikta cita iedarbīga apstrāde, kas norādīta 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minētajos sertifikātos, ja vien attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija apstrādes metodi iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

un

pirms eksportēšanas piemērotā laikā veiktas oficiālas pārbaudes apstiprinājušas, ka augi ir brīvi no Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii klātbūtnes simptomiem

un

13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minētajos sertifikātos ir iekļauta informācija par izsekojamību,

vai

e)

attiecībā uz rūpnieciskai pārstrādei paredzētiem augļiem – oficiālas pirmseksportēšanas pārbaudes apliecinājušas, ka augļi ir brīvi no Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii klātbūtnes simptomiem,

un

ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē tiek veikta attiecīga apstrāde un piekopta attiecīga kultivēšanas prakse Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii apkarošanai

un

pārvietošana, glabāšana un pārstrāde notiek ar nosacījumiem, kuri apstiprināti saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru,

un

augļi ir pārvadāti atsevišķā iepakojumā ar etiķeti, kurā ir izsekojamības kods un norāde, ka augļi paredzēti rūpnieciskai pārstrādei,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minētajos sertifikātos.”;

iedaļas 16.3. punktu aizstāj ar šādu:

“16.3.

Trešo valstu izcelsmes Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi

Neskarot noteikumus, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 16.1., 16.2., 16.4. un 16.5. punktā minētajiem augļiem, oficiāls apliecinājums, ka:

a)

augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem atzīta par brīvu no Cercospora angolensis Carv. et Mendes, ja vien attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu “brīvs no” iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)

augļu izcelsme ir teritorijā, kura saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem atzīta par brīvu no Cercospora angolensis Carv. et Mendes, un tas norādīts 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minēto sertifikātu ailē “Papildu deklarācija”, ja vien attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu “brīvs no” iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)

kopš pēdējā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Cercospora angolensis Carv. et Mendes klātbūtnes simptomi un attiecīgā oficiālā apsekošanā šā organisma klātbūtnes simptomi nav novēroti audzēšanas vietā novāktajiem augļiem.”;

iedaļas 16.4. punktu aizstāj ar šādu:

“16.4.

Trešo valstu izcelsmes Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi, izņemot Citrus aurantium L. un Citrus latifolia Tanaka augļus

Neskarot noteikumus, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 16.1., 16.2., 16.3., 16.5. un 16.6. punktā minētajiem augļiem, oficiāls apliecinājums, ka:

a)

augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem atzīta par brīvu no Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, ja vien attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu “brīvs no” iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)

augļu izcelsme ir teritorijā, kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, un tas norādīts 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minēto sertifikātu ailē “Papildu deklarācija”, ja vien attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu “brīvs no” iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)

augļu izcelsme ir audzēšanas vietā, kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, un tas norādīts 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minēto sertifikātu ailē “Papildu deklarācija”,

un

augļi par brīviem no Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa klātbūtnes simptomiem atzīti starptautiskiem standartiem atbilstoša reprezentatīva parauga oficiālā pārbaudē

vai

d)

augļu izcelsme ir audzēšanas vietā, kurā veic attiecīgu apstrādi un kultivēšanas pasākumus pret Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

un

audzēšanas sezonā, kas sākusies kopš pēdējā veģetācijas perioda sākuma, ražošanas vietā ir veiktas oficiālas pārbaudes un Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa klātbūtnes simptomi augļiem nav konstatēti,

un

attiecīgajā audzēšanas vietā novāktie augļi par brīviem no Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa klātbūtnes simptomiem atzīti starptautiskiem standartiem atbilstoša reprezentatīva parauga oficiālā pirmseksportēšanas pārbaudē,

un

13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minētajos sertifikātos ir iekļauta informācija par izsekojamību,

vai

e)

attiecībā uz rūpnieciskai pārstrādei paredzētiem augļiem starptautiskiem standartiem atbilstoša reprezentatīva parauga oficiālā pirmseksportēšanas pārbaudē atzīts, ka augļi ir brīvi no Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa klātbūtnes simptomiem,

un

ka 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minēto sertifikātu ailē “Papildu deklarācija” ir iekļauts apliecinājums, ka augļu izcelsme ir audzēšanas vietā, kurā piemērotā laikā tiek veikta attiecīga apstrāde pret Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

un

pārvietošana, glabāšana un pārstrāde notiek ar nosacījumiem, kuri apstiprināti saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru,

un

augļi pārvadāti atsevišķā iepakojumā ar etiķeti, kurā ir izsekojamības kods un norāde, ka augļi paredzēti rūpnieciskai pārstrādei,

un

13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minētajos sertifikātos ir iekļauta informācija par izsekojamību.”;

aiz 16.5. punkta iekļauj šādu:

“16.6.

Āfrikas kontinenta valstu, Kaboverdes, Sv. Helēnas salas, Madagaskaras, Reinjonas, Maurīcijas un Izraēlas izcelsmes Capsicum (L.), Citrus L., – kas nav Citrus limon (L.) Osbeck. un Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, – Prunus persica (L.) Batsch un Punica granatum L. augļi

Neskarot noteikumus, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5. un 36.3. punktā minētajiem augļiem, oficiāls apliecinājums, ka augļu:

a)

izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem atzīta par brīvu no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

vai

b)

izcelsme ir teritorijā, kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), un tas norādīts 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minēto sertifikātu ailē “Papildu deklarācija”,

vai

c)

izcelsme ir audzēšanas vietā, kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), un informācija par izsekojamību ir iekļauta 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minēto sertifikātu ailē “Papildu deklarācija”,

un

piemērotos audzēšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes, ieskaitot reprezentatīva augļu parauga vizuālu pārbaudi, un tajās pierādīts, ka augļi ir brīvi no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

vai

d)

augļiem veikta iedarbīga aukstumapstrāde, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), vai cita iedarbīga apstrāde, kas nodrošina, ka augļi ir brīvi no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), un dati par apstrādi būtu jānorāda 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minētajos sertifikātos, ja vien attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija apstrādes metodi iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.”;

iedaļas 18.2. punktu aizstāj ar šādu:

“18.2.

Trešo valstu izcelsmes Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm un Zanthoxylum L. augi, izņemot augļus un sēklas

Neskarot noteikumus, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 18.1. un 18.3. punktā minētajiem augiem, oficiāls apliecinājums, ka:

a)

augu izcelsme ir valstī, par kuru zināms, ka Trioza erytreae Del Guercio tajā nav sastopama,

vai

b)

augu izcelsme ir teritorijā, kuru nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem atzinusi par brīvu no Trioza erytreae Del Guercio, un tas norādīts 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minēto sertifikātu ailē “Papildu deklarācija”,

vai

c)

augi audzēti audzēšanas vietā, kuru reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija

un

kurā augi atrodas vietā, kas ir pilnīgi fiziski aizsargāta pret Trioza erytreae Del Guercio ievešanu,

un

kurā pēdējā pilnajā veģetācijas periodā, kas bijis pirms pārvietošanas, minētajā vietā un tās apkārtē vismaz 200 m rādiusā piemērotos laikos veiktas divas oficiālas pārbaudes, un tajās Trioza erytreae Del Guercio pazīmes nav konstatētas.”;

aiz 18.3. punkta iekļauj šādu:

“18.4.

Trešo valstu izcelsmes Microcitrus Swingle, Naringi Adans. un Swinglea Merr. augi, izņemot augļus un sēklas

Neskarot noteikumus, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 18.1., 18.2 un 18.3. punktā minētajiem augiem, oficiāls apliecinājums, ka augu:

a)

izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem atzīta par brīvu no Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii, ja vien attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu “brīvs no” iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)

izcelsme ir teritorijā, kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii, un tas norādīts 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minēto sertifikātu ailē “Papildu deklarācija”, ja vien attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu “brīvs no” iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.”;

iedaļas 19.2. punkta kreisajā slejā “Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye” aizstāj ar “Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.;

aiz 25.7. punkta iekļauj šādus punktus:

“25.7.1.

Solanum lycopersicum L. un Solanum melongena L. augi, izņemot augļus un sēklas

Neskarot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 13. punktā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.5., 25.6., 25.7., 28.1. un 45.3. punktā minētajiem augiem, oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir:

a)

valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem atzīta par brīvu no Keiferia lycopersicella (Walsingham),

vai

b)

teritorijā, kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Keiferia lycopersicella (Walsingham), un tas norādīts 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minēto sertifikātu ailē “Papildu deklarācija”.

25.7.2.

Solanum lycopersicum L. un Solanum melongena L. augļi

Oficiāls apliecinājums, ka augļu izcelsme ir:

a)

valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem atzīta par brīvu no Keiferia lycopersicella (Walsingham),

vai

b)

teritorijā, kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Keiferia lycopersicella (Walsingham), un tas norādīts 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minēto sertifikātu ailē “Papildu deklarācija”,

vai

c)

audzēšanas vietā, kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem, balstoties uz oficiālām pārbaudēm un apsekojumiem, kas veikti pēdējos trijos mēnešos pirms eksportēšanas, ir brīva no Keiferia lycopersicella (Walsingham), un tas norādīts 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minēto sertifikātu ailē “Papildu deklarācija”.”;

iedaļas 52. punkta kreisajā slejā “Zea mais L. sēklas” aizstāj ar “Zea mays L. sēklas”;

ii)

daļas II iedaļu groza šādi:

pēc 8. punkta iekļauj šādu:

“8.1.

Stādīšanai paredzēti Ulmus L. augi, izņemot sēklas

Oficiāls apliecinājums, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē “Candidatus Phytoplasma ulmi” klātbūtnes simptomi nav novēroti.”;

iedaļas 10.1. punktu aizstāj ar šādu:

“10.1.

Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi un Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm. un Zanthoxylum L., izņemot augļus un sēklas

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)

augu izcelsme ir teritorijā, kura pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Trioza erytreae Del Guercio;

vai

b)

augi audzēti audzēšanas vietā, kuru reģistrējušas un uzrauga izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes

un

kurā augi atrodas vietā, kas ir pilnīgi fiziski aizsargāta pret Trioza erytreae Del Guercio ievešanu,

un

kurā pēdējā pilnajā veģetācijas periodā, kas bijis pirms pārvietošanas, minētajā vietā un tās apkārtē vismaz 200 m rādiusā piemērotos laikos veiktas divas oficiālas pārbaudes, un tajās Trioza erytreae Del Guercio pazīmes nav konstatētas.”;

iedaļas 12. punkta labajā slejā “Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye” aizstāj ar “Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.”;

b)

pielikuma B daļu groza šādi:

i)

tekstu 6.4. punkta trešajā slejā aizstāj ar šādu:

“IRL, UK”;

ii)

tekstu 12.1. punkta trešajā slejā aizstāj ar šādu:

“IRL, UK”;

iii)

aiz 16. punkta iekļauj šādu 16.1. punktu:

“16.1.

Stādīšanai paredzēti Pinus L. augi, izņemot augļus un sēklas

Neskarot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 1. punkta, IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9. un 10. punkta, IV pielikuma A daļas II iedaļas 4. un 5. punkta vai IV pielikuma B daļas 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 16. punkta sarakstā norādītajiem augiem, oficiāls apliecinājums, ka:

a)

augi visā dzīves ciklā audzēti audzēšanas vietās valstīs, par kurām nav zināms, ka tajās sastopams Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

vai

b)

augi visā dzīves ciklā audzēti teritorijā, kura pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller;

vai

c)

augi izaudzēti stādaudzētavās, kuras un kuru tuvākā apkārtne, balstoties uz piemērotā laikā veiktām oficiālām pārbaudēm un apsekojumiem, atzītas par brīvām no Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

vai

d)

augi visā dzīves ciklā audzēti vietā, kas pilnīgi fiziski aizsargāta pret Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller ievešanu un piemērotā laikā pārbaudīta, konstatējot, ka tā ir brīva no Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.

UK”;

iv)

tekstu 20.3. punkta trešajā slejā aizstāj ar šādu:

“FI, LV, P (Azoru salas), SI, SK”;

v)

aiz 20.3. punkta iekļauj šādus punktus:

“20.4.

Iestādīti vai stādīšanai paredzēti augi ar saknēm, audzēti atklātā laukā

Jābūt pierādījumam, ka augu izcelsme ir laukā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

P (Azoru salas)

20.5.

Stādīšanai paredzēti Prunus L. augi, izņemot sēklas

Neskarot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 9. un 18. punkta, IV pielikuma A daļas I iedaļas 19.2., 23.1 un 23.2. punkta vai IV pielikuma A daļas II iedaļas 12. un 16. punkta sarakstā norādītajiem augiem, oficiāls apliecinājums, ka:

a)

augi visā dzīves ciklā audzēti audzēšanas vietās valstīs, par kurām nav zināms, ka tajās sastopams Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

vai

b)

augi visā dzīves ciklā ir audzēti teritorijā, kura pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

vai

c)

augi tiešā līnijā cēlušies no mātesaugiem, kam pēdējā pilnajā veģetācijas periodā Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. klātbūtnes simptomi nav novēroti,

un

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. klātbūtnes simptomi augiem audzēšanas vietā nav novēroti kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma

vai

d)

attiecībā uz Prunus laurocerasus L. un Prunus lusitanica L. augiem, par kuriem iepakojums vai citi faktori liecina, ka tos paredzēts pārdot profesionālā augu audzēšanā neiesaistītiem galalietotājiem, augiem audzēšanas vietā kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. simptomi nav novēroti.

UK”;

vi)

tekstu 21. punkta trešajā slejā aizstāj ar šādu:

“E (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus un Gipuskojas provinci (Basku Zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarku Ļeidas provincē (Katalonijas autonomais apgabals), Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarku Alikantes provincē un Alvoračes un Turisas municipalitāti Valensijas provincē (Valensijas apgabalā)), EE, F (Korsika), IRL (izņemot Golvejas pilsētu), I (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija–Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas, Milānas, Sondrio un Varēzes provinci), Marke, Molize, Pjemonta (izņemot Buskas, Čentallo un Tarantaskas komūnu Kuneo provincē), Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Barbonas, Boara Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačenca d'Adidžes, Santurbano un Veskovanas komūnu Padujas provincē un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT (izņemot Ķēdaiņu un Babtai pašvaldību (Kauņas reģions)), P, SI (izņemot Goreņskas, Koroškas, Mariboras un Notraņskas reģionu un Lendavas un Renče-Vogrsko kopienu (uz dienvidiem no autoceļa H4)), SK (izņemot Dunajska Stredas apriņķi, Hronovces un Hronske Kļačanu pagastu (Levices apriņķis), Dvoru pie Žitavas pagastu (Nove Zāmku apriņķis), Malinecas pagastu (Poltāras apriņķis), Hrhovas pagastu (Rožņavas apriņķis), Veļke Ripņanu pagastu (Topoļčanu apriņķis), Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zatīnas pagastu (Trebišovas apriņķis)), FI, UK (Ziemeļīrija: izņemot Augšējās Balinranas, Augšējās Karigenahas, Balinranas un Karigenahas pilsētciemu Daunas grāfistē, Danmarīkrosas vēlēšanu apgabalu Belfāstā, Antrimas grāfistē; Mēnas sala un Normandijas salas).”;

vii)

tekstu 21.1. punkta otrajā slejā aizstāj ar šādu:

“Neskarot III pielikuma A daļas 15. punktā noteikto aizliegumu no trešām valstīm (izņemot Šveici) Savienībā ievest Vitis L. augus, izņemot augļus, oficiāls apliecinājums, ka:

a)

augu izcelsme ir labās puses slejas sarakstā norādītajās aizsargājamās zonās;

vai

b)

pēc specifikācijas, kas apstiprināta 18. panta 2. punktā minētās procedūras kārtībā, augiem veikta piemērota apstrāde, kura nodrošina, ka augi ir brīvi no Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).”;

viii)

tekstu 21.3. punkta trešajā slejā aizstāj ar šādu:

“E (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus un Gipuskojas provinci (Basku Zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarku Ļeidas provincē (Katalonijas autonomais apgabals), Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarku Alikantes provincē un Alvoračes un Turisas municipalitāti Valensijas provincē (Valensijas apgabalā)), EE, F (Korsika), IRL (izņemot Golvejas pilsētu), I (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija–Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas, Milānas, Sondrio un Varēzes provinci), Marke, Molize, Pjemonta (izņemot Buskas, Čentallo un Tarantaskas komūnu Kuneo provincē), Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Barbonas, Boara Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačenca d'Adidžes, Santurbano un Veskovanas komūnu Padujas provincē un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT (izņemot Ķēdaiņu un Babtai pašvaldību (Kauņas reģions)), P, SI (izņemot Goreņskas, Koroškas, Mariboras un Notraņskas reģionu un Lendavas un Renče-Vogrsko kopienu (uz dienvidiem no autoceļa H4)), SK (izņemot Dunajska Stredas apriņķi, Hronovces un Hronske Kļačanu pagastu (Levices apriņķis), Dvoru pie Žitavas pagastu (Nove Zāmku apriņķis), Malinecas pagastu (Poltāras apriņķis), Hrhovas pagastu (Rožņavas apriņķis), Veļke Ripņanu pagastu (Topoļčanu apriņķis), Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zatīnas pagastu (Trebišovas apriņķis)), FI, UK (Ziemeļīrija: izņemot Augšējās Balinranas, Augšējās Karigenahas, Balinranas un Karigenahas pilsētciemu Daunas grāfistē, Danmarīkrosas vēlēšanu apgabalu Belfāstā, Antrimas grāfistē; Mēnas sala un Normandijas salas).”;

ix)

aiz 21.3. punkta iekļauj šādus:

“21.4.

Stādīšanai paredzēti dzimtas Palmae augi, kuru stumbra pamatnes diametrs pārsniedz 5 cm un kuri pieder pie šādām ģintīm un sugām: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Neskarot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 17. punkta, IV pielikuma A daļas I iedaļas 37. un 37.1. punkta vai IV pielikuma A daļas II iedaļas 19.1. punkta sarakstā norādītajiem augiem, oficiāls apliecinājums, ka augi:

a)

visā dzīves ciklā audzēti audzēšanas vietās valstīs, par kurām zināms, ka Paysandisia archon (Burmeister) tajās nav sastopams,

vai

b)

visā dzīves ciklā audzēti teritorijā, kura pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Paysandisia archon (Burmeister),

vai

c)

vismaz divus gadus pirms eksportēšanas vai pārvietošanas audzēti audzēšanas vietā:

kuru reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija,

un

kurā augi atrodas vietā, kas ir pilnīgi fiziski aizsargāta pret Paysandisia archon (Burmeister) ievešanu,

un

kurā trijās oficiālās pārbaudēs gadā, kas izdarītas piemērotos laikos, arī tieši pirms pārvietošanas no attiecīgās audzēšanas vietas, Paysandisia archon (Burmeister) pazīmes nav novērotas.

IRL, MT, UK

21.5.

Stādīšanai paredzēti dzimtas Palmae augi, kuru stumbra pamatnes diametrs pārsniedz 5 cm un kuri pieder pie šādiem taksoniem: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. un Washingtonia Raf.

Neskarot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 17. punkta, IV pielikuma A daļas I iedaļas 37. un 37.1. punkta vai IV pielikuma A daļas II iedaļas 19.1. punkta sarakstā norādītajiem augiem, oficiāls apliecinājums, ka augi:

a)

visā dzīves ciklā audzēti audzēšanas vietās valstīs, par kurām zināms, ka Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) tajās nav sastopams,

vai

b)

augi visā dzīves ciklā audzēti teritorijā, kura pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),

vai

c)

vismaz divus gadus pirms eksportēšanas vai pārvietošanas audzēti audzēšanas vietā:

kuru reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija,

un

kurā augi atrodas vietā, kas ir pilnīgi fiziski aizsargāta pret Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ievešanu,

un

kurā trijās oficiālās pārbaudēs gadā, kas izdarītas piemērotos laikos, arī tieši pirms pārvietošanas no attiecīgās audzēšanas vietas, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) pazīmes nav novērotas.

IRL, P (Azoru salas), UK”;

x)

tekstu 24.1. un 24.2. punkta trešajā slejā aizstāj ar šādu:

“IRL, P (Azoru salas, Iekšbeira, Piejūras Beira, Apgabals starp Douru un Miņu un Trašošmonteša), UK, S, FI”;

xi)

iedaļas 24.3. punktu aizstāj ar šādu:

“24.3.

Stādīšanai paredzēti Begonia L. augi, izņemot sēklas, bumbuļsīpolus un bumbuļus, un stādīšanai paredzēti Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. un Nerium oleander L. augi, izņemot sēklas

Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 45.1. punkta sarakstā minētajiem augiem, attiecīgā gadījumā oficiāls apliecinājums, ka:

a)

augu izcelsme ir teritorijā, par kuru zināms, ka tā ir brīva no Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas),

vai

b)

deviņās nedēļās pirms tirgošanas sākuma, audzēšanas vietā oficiālas pārbaudes izdarot vismaz reizi trijās nedēļās, Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) pazīmes augiem nav konstatētas

vai

c)

gadījumā, ja audzēšanas vietā Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) jau ir konstatēta, šajā audzēšanas vietā turētajiem vai audzētajiem augiem ir veikta attiecīga apstrāde, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), un pēc Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) izskaušanai paredzētu attiecīgu procedūru izpildes šī audzēšanas vieta par brīvu no Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) atzīta gan oficiālās pārbaudēs, kas trīs nedēļas pirms pārvietošanas no šīs vietas veiktas katru nedēļu, gan minētajā laikposmā veiktās uzraudzības procedūrās,

vai

d)

attiecībā uz augiem, par kuriem iepakojums, ziedu attīstība vai citi faktori liecina, ka tos paredzēts pārdot profesionālā augu audzēšanā neiesaistītiem galalietotājiem, augi tieši pirms pārvietošanas ir oficiāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas).

IRL, P (Azoru salas, Iekšbeira, Piejūras Beira, Apgabals starp Douru un Miņu un Trašošmonteša), UK, S, FI”;

xii)

tekstu 33. punkta trešajā slejā aizstāj ar šādu:

“IRL, UK”;

(5)

direktīvas V pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma A daļu groza šādi:

i)

daļas I iedaļu groza šādi:

iedaļas 1.4. punktu aizstāj ar šādu:

“1.4.

Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. un Vitis L. augi, izņemot augļus un sēklas.”;

iedaļas 1.7. punkta b) apakšpunkta tabulu aizstāj ar šādu:

“KN kods

Apraksts

4401 12 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, lapu koki

4401 22 00

Koka šķeldas vai skaidas, lapu koku koksnes

4401 40 90

Koksnes atlikumi (kas nav zāġskaidas), neaglomerēti

ex 4403 12 00

Neapstrādāti lapu koku kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas

ex 4403 99 00

Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolu (Quercus spp.), dižskābardi (Fagus spp.), bērzu (Betula spp.), papeli un apsi (Populus spp.) vai eikaliptu (Eucalyptus spp.)), neapstrādāti, arī ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

ex 4404 20 00

Šķeltas kārtis, lapu koku; lapu koku pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti

ex 4407 99

Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolu (Quercus spp.), dižskābardi (Fagus spp.), kļavu (Acer spp.), ķirsi (Prunus spp.), osi (Fraxinus spp.), bērzu (Betula spp.) vai papeli un apsi (Populus spp.)), garumā saāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm”;

iedaļas 2.1. punktu aizstāj ar šādu:

“2.1.

Izņemot sēklas, stādīšanai paredzēti Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L. un tās hibrīdi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., visi Impatiens L. Jaungvinejas hibrīdu veidi, Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. un citi stādīšanai paredzēti stiebraugu sugu augi, izņemot Gramineae ģints augus un izņemot sīpolus, bumbuļsīpolus, sakneņus, sēklas un bumbuļus.”;

ii)

daļas II iedaļu groza šādi:

iedaļas 1.2. punktu aizstāj ar šādu:

“1.2.

Izņemot sēklas, stādīšanai paredzēti Beta vulgaris L., Platanus L., Populus L., Prunus L. un Quercus spp. – izņemot Quercus suber –, kā arī Ulmus L. augi”;

aiz 1.3. punkta iekļauj šādu:

“1.3.1.

Stādīšanai paredzēti dzimtas Palmae augi, kuru stumbra pamatnes diametrs pārsniedz 5 cm un kuri pieder pie šādiem taksoniem: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.”;

iedaļas 1.10. punkta b) apakšpunkta tabulu aizstāj ar šādu:

“KN kods

Apraksts

4401 11 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, skujkoki

4401 12 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, lapu koki

4401 21 00

Koka šķeldas vai skaidas, skujkoku koksnes

4401 22 00

Koka šķeldas vai skaidas, lapu koku koksnes

4401 40 90

Koksnes atlikumi (kas nav zāġskaidas), neaglomerēti

ex 4403 11 00

Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas

ex 4403 12 00

Neapstrādāti lapu koku kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas

ex 4403 21

Neapstrādāti skujkoku – priedes (Pinus spp.) – kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, šķērsgriezums viscaur 15 cm vai vairāk

ex 4403 22 00

Neapstrādāti skujkoku – priedes (Pinus spp.) – kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir 15 cm vai vairāk

ex 4403 23

Neapstrādāti skujkoku – baltegles (Abies spp.) un parastās egles (Picea spp.) – kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, šķērsgriezums viscaur 15 cm vai vairāk

ex 4403 24 00

Neapstrādāti skujkoku – baltegles (Abies spp.) un parastās egles (Picea spp.) – kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir 15 cm vai vairāk

ex 4403 25

Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, kas nav no priedes (Pinus spp.), baltegles (Abies spp.) vai parastās egles (Picea spp.), ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, šķērsgriezums viscaur 15 cm vai vairāk

ex 4403 26 00

Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, kas nav no priedes (Pinus spp.), baltegles (Abies spp.) vai parastās egles (Picea spp.), ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir 15 cm vai vairāk

ex 4403 99 00

Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolu (Quercus spp.), dižskābardi (Fagus spp.), bērzu (Betula spp.), papeli un apsi (Populus spp.) vai eikaliptu (Eucalyptus spp.)), neapstrādāti, arī ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

ex 4404

Šķeltas kārtis; koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti

4406

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka

ex 4407

Skujkoku kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm

ex 4407 99

Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolu (Quercus spp.), dižskābardi (Fagus spp.), kļavu (Acer spp.), ķirsi (Prunus spp.), osi (Fraxinus spp.), bērzu (Betula spp.) vai papeli un apsi (Populus spp.)), garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm”;

iedaļas 2.1. punktu aizstāj ar šādu:

“2.1.

Stādīšanai paredzēti Begonia L. augi, izņemot bumbuļsīpolus, sēklas un bumbuļus, un stādīšanai paredzēti Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. un Nerium oleander L. augi, izņemot sēklas.”;

b)

pielikuma B daļu groza šādi:

i)

daļas I iedaļu groza šādi:

iedaļas 1. punktā “Zea mais L.” aizstāj ar “Zea mays L.”;

iedaļas 2. punkta desmitajā ievilkumā “Amiris P. Browne” aizstāj ar “Amyris P. Browne”;

iedaļas 3. punktu groza šādi:

pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. un to hibrīdi, Momordica L., Solanum lycopersicum L. un Solanum melongena L.”;

pievieno šādu ievilkumu:

“—

Punica granatum L. – izcelsme Āfrikas kontinenta valstīs, Kaboverdē, Sv. Helēnas salā, Madagaskarā, Reinjonā, Maurīcijā un Izraēlā.”;

iedaļas 6. punktu groza šādi:

punkta a) apakšpunktam pievieno šādu ievilkumu:

“—

Kanādas vai ASV izcelsmes Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. un Sorbus L. koksne, arī koksne, kam nav saglabājusies dabiska apaļa virsma, izņemot zāģskaidas vai ēveļskaidas,”;

punkta b) apakšpunkta tabulu aizstāj ar šādu:

“KN kods

Apraksts

4401 11 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, skujkoki

4401 12 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, lapu koki

4401 21 00

Koka šķeldas vai skaidas, skujkoku koksnes

4401 22 00

Koka šķeldas vai skaidas, lapu koku koksnes

4401 40 10

Zāģskaidas, neaglomerētas

4401 40 90

Koksnes atlikumi (kas nav zāģskaidas), neaglomerēti

ex 4403 11 00

Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas

ex 4403 12 00

Neapstrādāti lapu koku kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas

ex 4403 21

Neapstrādāti skujkoku – priedes (Pinus spp.) – kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, šķērsgriezums viscaur 15 cm vai vairāk

ex 4403 22 00

Neapstrādāti skujkoku – priedes (Pinus spp.) – kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir 15 cm vai vairāk

ex 4403 23

Neapstrādāti skujkoku – baltegles (Abies spp.) un parastās egles (Picea spp.) – kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, šķērsgriezums viscaur 15 cm vai vairāk

ex 4403 24 00

Neapstrādāti skujkoku – baltegles (Abies spp.) un parastās egles (Picea spp.) – kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir 15 cm vai vairāk

ex 4403 25

Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, kas nav no priedes (Pinus spp.), baltegles (Abies spp.) vai parastās egles (Picea spp.), ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, šķērsgriezums viscaur 15 cm vai vairāk

ex 4403 26 00

Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, kas nav no priedes (Pinus spp.), baltegles (Abies spp.) vai parastās egles (Picea spp.), ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir 15 cm vai vairāk

4403 91 00

Neapstrādāti ozola (Quercus spp.) kokmateriāli, arī ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

4403 95

Neapstrādāti bērza (Betula spp.) kokmateriāli, arī ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, šķērsgriezums viscaur 15 cm vai vairāk

4403 96 00

Neapstrādāti bērza (Betula spp.) kokmateriāli, arī ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir 15 cm vai vairāk

4403 97 00

Neapstrādāti papeles un apses (Populus spp.) kokmateriāli, arī ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

ex 4403 99 00

Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolu (Quercus spp.), dižskābardi (Fagus spp.), bērzu (Betula spp.), papeli un apsi (Populus spp.) vai eikaliptu (Eucalyptus spp.)), neapstrādāti, arī ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

ex 4404

Šķeltas kārtis; koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti

4406

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka

ex 4407

Skujkoku kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm

4407 91

Ozola (Quercus spp.) kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm

ex 4407 93

Cukura kļavas Acer saccharum Marsh kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm

4407 94

Ķirša (Prunus spp.) kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm

4407 95

Oša (Fraxinus spp.) kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm

4407 96

Bērza (Betula spp.) kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm

4407 97

Papeles un apses (Populus spp.) kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm

ex 4407 99

Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolu (Quercus spp.), dižskābardi (Fagus spp.), kļavu (Acer spp.), ķirsi (Prunus spp.), osi (Fraxinus spp.), bērzu (Betula spp.) vai papeli un apsi (Populus spp.)), garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm

4408 10

Skujkoku loksnes finierim (ieskaitot loksnes, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus) un tamlīdzīgiem laminētas koksnes materiāliem un citi garumā sazāģēti kokmateriāli, lobīti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti, savienoti vai saaudzēti garumā, ne biezāki par 6 mm

4416 00 00

Mucas, muciņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēlīšus

9406 10 00

Saliekamās būvkonstrukcijas no koka”;

ii)

pielikuma II iedaļu groza šādi:

iedaļas 7. punkta b) apakšpunkta tabulu aizstāj ar šādu:

“KN kods

Apraksts

4401 11 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, skujkoki

4401 12 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, lapu koki

4401 21 00

Koka šķeldas vai skaidas, skujkoku koksnes

4401 22 00

Koka šķeldas vai skaidas, lapu koku koksnes

4401 40 90

Koksnes atlikumi (kas nav zāģskaidas), neaglomerēti

ex 4403 11 00

Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas

ex 4403 12 00

Neapstrādāti lapu koku kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas

ex 4403 21

Neapstrādāti skujkoku – priedes (Pinus spp.) – kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, šķērsgriezums viscaur 15 cm vai vairāk

ex 4403 22 00

Neapstrādāti skujkoku – priedes (Pinus spp.) – kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir 15 cm vai vairāk

ex 4403 23

Neapstrādāti skujkoku – baltegles (Abies spp.) un parastās egles (Picea spp.) – kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, šķērsgriezums viscaur 15 cm vai vairāk

ex 4403 24 00

Neapstrādāti skujkoku – baltegles (Abies spp.) un parastās egles (Picea spp.) – kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir 15 cm vai vairāk

ex 4403 25

Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, kas nav no priedes (Pinus spp.), baltegles (Abies spp.) vai parastās egles (Picea spp.), ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, šķērsgriezums viscaur 15 cm vai vairāk

ex 4403 26 00

Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, kas nav no priedes (Pinus spp.), baltegles (Abies spp.) vai parastās egles (Picea spp.), ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir 15 cm vai vairāk

ex 4403 99 00

Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolu (Quercus spp.), dižskābardi (Fagus spp.), bērzu (Betula spp.), papeli un apsi (Populus spp.) vai eikaliptu (Eucalyptus spp.)), neapstrādāti, arī ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

ex 4404

Šķeltas kārtis; koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti

4406

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka

ex 4407

Skujkoku kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm

ex 4407 99

Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolu (Quercus spp.), dižskābardi (Fagus spp.), kļavu (Acer spp.), ķirsi (Prunus spp.), osi (Fraxinus spp.), bērzu (Betula spp.) vai papeli un apsi (Populus spp.)), garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm

4415

Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara; koka kabeļu spoles; paliktņi, kastu paliktņi un citas kravu plātnes no koka; paliktņu apmales no koka

9406 10 00

Saliekamās būvkonstrukcijas no koka”


Augša