Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32016L0317

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2016/317 (2016. gada 3. marts), ar ko attiecībā uz sēklu iepakojumu oficiālo etiķeti groza Padomes Direktīvu 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2016/1220

OV L 60, 5.3.2016., 72./75. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2016/317/oj

5.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 60/72


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA (ES) 2016/317

(2016. gada 3. marts),

ar ko attiecībā uz sēklu iepakojumu oficiālo etiķeti groza Padomes Direktīvu 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvu 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 21.a pantu,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvu 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību (2) un jo īpaši tās 21.a pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/54/EK par biešu sēklu tirdzniecību (3) un jo īpaši tās 27. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību (4) un jo īpaši tās 45. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/56/EK par sēklas kartupeļu tirdzniecību (5) un jo īpaši tās 24. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību (6) un jo īpaši tās 24. pantu,

tā kā:

(1)

Padomes Direktīvā 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK ir paredzēti noteikumi par sēklu iepakojumu marķēšanu ar oficiālo etiķeti.

(2)

Pēdējos gados ir konstatēti daži oficiālo etiķešu krāpnieciskas izmantošanas gadījumi. Tādēļ, lai novērstu šādu krāpniecisku praksi, oficiālo etiķešu drošība būtu jāuzlabo atbilstoši pašlaik pieejamajām tehniskajām zināšanām. Ņemot to vērā un lai kompetentās iestādes varētu labāk uzskaitīt un uzraudzīt atsevišķu oficiālo etiķešu drukāšanu, izplatīšanu un izmantošanu, ko veic operatori, un izsekot sēklu partijām, oficiālo etiķešu drošība būtu jāuzlabo, ieviešot oficiāli piešķirtu sērijas numuru, ko iekļauj bāzes sēklu, sertificēto sēklu, komercsēklu un sēklu maisījumu oficiālajās etiķetēs, kā arī etiķetē un dokumentā, kas paredzēti, ja sēklas nav sertificētas un ir novāktas kādā citā dalībvalstī.

(3)

Tāpēc Direktīva 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK būtu attiecīgi jāgroza.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 66/401/EEK

Direktīvu 66/401/EEK groza šādi:

1)

IV pielikumu groza šādi:

a)

A daļas I sadaļas a) punktā iekļauj šādu 2.a apakšpunktu:

“2.a

Oficiāli piešķirtais sērijas numurs.”;

b)

A daļas I sadaļas b) punktā iekļauj šādu 3.a apakšpunktu:

“3.a

Oficiāli piešķirtais sērijas numurs.”;

c)

A daļas I sadaļas c) punktā iekļauj šādu 2.a apakšpunktu:

“2.a

Oficiāli piešķirtais sērijas numurs.”;

2)

V pielikumu groza šādi:

a)

A daļā pēc pirmā ievilkuma iekļauj šādu ievilkumu:

“—

oficiāli piešķirtais sērijas numurs,”;

b)

C daļā pēc pirmā ievilkuma iekļauj šādu ievilkumu:

“—

oficiāli piešķirtais sērijas numurs,”.

2. pants

Grozījumi Direktīvā 66/402/EEK

Direktīvu 66/402/EEK groza šādi:

1)

IV pielikumu groza šādi:

a)

A daļas a) punktā iekļauj šādu 2.a apakšpunktu:

“2.a

Oficiāli piešķirtais sērijas numurs.”;

b)

A daļas b) punktā iekļauj šādu 2.a apakšpunktu:

“2.a

Oficiāli piešķirtais sērijas numurs.”;

2)

V pielikumu groza šādi:

a)

A daļā pēc pirmā ievilkuma iekļauj šādu ievilkumu:

“—

oficiāli piešķirtais sērijas numurs,”;

b)

C daļā pēc pirmā ievilkuma iekļauj šādu ievilkumu:

“—

oficiāli piešķirtais sērijas numurs,”.

3. pants

Grozījumi Direktīvā 2002/54/EK

Direktīvu 2002/54/EK groza šādi:

1)

III pielikumu groza šādi:

A daļas I punktā iekļauj šādu 2.a apakšpunktu:

“2.a

Oficiāli piešķirtais sērijas numurs.”;

2)

IV pielikumu groza šādi:

a)

A daļā pēc pirmā ievilkuma iekļauj šādu ievilkumu:

“—

oficiāli piešķirtais sērijas numurs,”;

b)

C daļā pēc pirmā ievilkuma iekļauj šādu ievilkumu:

“—

oficiāli piešķirtais sērijas numurs,”.

4. pants

Grozījumi Direktīvā 2002/55/EK

Direktīvu 2002/55/EK groza šādi:

1)

IV pielikumu groza šādi:

A daļas I punktā iekļauj šādu 2.a apakšpunktu:

“2.a

Oficiāli piešķirtais sērijas numurs.”;

2)

V pielikumu groza šādi:

a)

A daļā pēc pirmā ievilkuma iekļauj šādu ievilkumu:

“—

oficiāli piešķirtais sērijas numurs,”;

b)

C daļā pēc pirmā ievilkuma iekļauj šādu ievilkumu:

“—

oficiāli piešķirtais sērijas numurs,”.

5. pants

Grozījumi Direktīvā 2002/56/EK

Direktīvas 2002/56/EK III pielikuma A daļā iekļauj šādu 2.a punktu:

“2.a

Oficiāli piešķirtais sērijas numurs.”

6. pants

Grozījumi Direktīvā 2002/57/EK

Direktīvu 2002/57/EK groza šādi:

1)

IV pielikumu groza šādi:

a)

A daļas a) punktā iekļauj šādu 2.a apakšpunktu:

“2.a

Oficiāli piešķirtais sērijas numurs.”;

b)

A daļas b) punktā iekļauj šādu 3.a apakšpunktu:

“3.a

Oficiāli piešķirtais sērijas numurs.”;

2)

V pielikumu groza šādi:

a)

A daļā pēc pirmā ievilkuma iekļauj šādu ievilkumu:

“—

oficiāli piešķirtais sērijas numurs,”;

b)

C daļā pēc pirmā ievilkuma iekļauj šādu ievilkumu:

“—

oficiāli piešķirtais sērijas numurs,”.

7. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2017. gada 31. martam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2017. gada 1. aprīļa.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

9. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 3. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV 125, 11.7.1966., 2298/66. lpp.

(2)  OV 125, 11.7.1966., 2309/66. lpp.

(3)  OV L 193, 20.7.2002., 12. lpp.

(4)  OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.

(5)  OV L 193, 20.7.2002., 60. lpp.

(6)  OV L 193, 20.7.2002., 74. lpp.


Augša