Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32015L1955

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2015/1955 (2015. gada 29. oktobris), ar ko groza I un II pielikumu Padomes Direktīvai 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 284, 30.10.2015., 142./145. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2015/1955/oj

30.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 284/142


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA (ES) 2015/1955

(2015. gada 29. oktobris),

ar ko groza I un II pielikumu Padomes Direktīvai 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvu 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 21.b pantu,

tā kā:

(1)

Pēdējos gados Kopējā lauksaimniecības augu šķirņu katalogā saskaņā ar Padomes Direktīvas 2002/53/EK (2) 17. pantu ir iekļauts arvien lielāks skaits miežu hibrīdšķirņu, ko ražo, izmantojot citoplazmatiskās vīrišķās sterilitātes metodi.

(2)

Citoplazmatiskā vīrišķā sterilitāte (CVS) ir pasaulē atzīta selekcijas metode, ko izmanto miežu hibrīdšķirņu ražošanai. Tā ietver ģenētisku sistēmu, kas dabā sastopama augu citoplazmā. Šo ģenētisko sistēmu var introducēt augos, izmantojot krustošanu. Pamatojoties uz minēto metodi, ir iespējams apvienot divu vai vairāku vecāku līniju ģenētisko daudzveidību. Tādējādi var uzlabot šo šķirņu sniegumu tādās jomās kā rezistence pret slimībām un ražība. Ņemot vērā minēto tehnoloģijas attīstību, ir lietderīgi ieviest īpašus nosacījumus attiecībā uz miežu hibrīdšķirnēm.

(3)

Ņemot vērā tehniskās līdzības ar rudzu hibrīdu sēklu ražošanu un miežu hibrīdu sēklu lietotāju vajadzības, ir lietderīgi attiecībā uz minētajām sēklām noteikt tādus nosacījumus, kas līdzīgi nosacījumiem, ko piemēro rudzu hibrīdu sēklām.

(4)

Pieredze liecina, ka, ņemot vērā uz lauka izmantoto īpašo maisījumu ražošanas sistēmu, kā arī ar laikapstākļiem saistītos riskus ziedēšanas laikā, šķirnes tīrības standarts CVS metodes izmantošanas gadījumā būtu jāsamazina līdz 85 %, lai panāktu sēklu ražošanas stabilitāti mazāk labvēlīgos laikapstākļos. Tādēļ ir lietderīgi noteikt zemāku šķirnes tīrības līmeni, nekā prasīts attiecībā uz citiem hibrīdiem.

(5)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Direktīvas 66/402/EEK I un II pielikums.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 66/402/EEK

Direktīvas 66/402/EEK I un II pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2016. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2016. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2015. gada 29. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV 125, 11.7.1966., 2309./66. lpp.

(2)  Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīva 2002/53/EK par lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējo katalogu (OV L 193, 20.7.2002., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 66/402/EEK I un II pielikumu groza šādi:

1)

direktīvas I pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 5. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu: “Kultūraugi sertificētu Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta un pašapputes xTriticosecale hibrīdu sēklu ražošanai un kultūraugi sertificētu Hordeum vulgare hibrīdu sēklu ražošanai, izmantojot metodi, kas nav citoplazmatiskā vīrišķā sterilitāte (CVS)”;

b)

pēc 5. punkta iekļauj šādu punktu:

“5.a

Kultūraugi Hordeum vulgare hibrīdu bāzes un sertificētu sēklu ražošanai, izmantojot CVS metodi

a)

Kultūraugs atbilst šādiem standartiem attiecībā uz attālumiem no tuvumā esošiem putekšņu avotiem, kā rezultātā var notikt nevēlama svešappute:

Kultūraugs

Minimālais attālums

bāzes sēklu ražošanai

100 m

sertificētu sēklu ražošanai

50 m

b)

Kultūraugam piemīt pietiekama šķirnes identitāte un tīrība attiecībā uz komponentu īpašībām.

Kultūraugs jo īpaši atbilst šādiem standartiem:

i)

to augu skaita procentuālais daudzums, kas acīmredzami nepieder pie tipa, nepārsniedz:

attiecībā uz kultūraugiem, ko izmanto bāzes sēklu ražošanai, 0,1 % – uzturētāja līnijai un atjaunojošajai līnijai un 0,2 % – CVS sievišķajam komponentam,

attiecībā uz kultūraugiem, ko izmanto sertificētu sēklu ražošanai, 0,3 % – atjaunojošajai līnijai un CVS sievišķajam komponentam un 0,5 % gadījumos, kad CVS sievišķais komponents ir vienkāršs hibrīds;

ii)

sievišķā komponenta vīrišķās sterilitātes līmenis ir vismaz:

99,7 % kultūraugiem, ko izmanto bāzes sēklu ražošanai,

99,5 % kultūraugiem, ko izmanto sertificētu sēklu ražošanai;

iii)

i) un ii) apakšpunkta prasības pārbauda oficiālā pēckontroles testā.

c)

Sertificētas sēklas var ražot sievišķās un vīrišķās sterilitātes komponentu jauktās kultūrās, kur vīrišķais komponents atjauno reproduktīvās spējas.”;

2)

direktīvas II pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. punkta C apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“C.    Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta un pašapputes xTriticosecale hibrīdi

Sertificētu sēklu kategorijas sēklu minimālā šķirnes tīrība ir 90 %.

Ja Hordeum vulgare ražots, izmantojot CVS, tā ir 85 %. Citi piemaisījumi, izņemot atjaunojošo līniju, nepārsniedz 2 %.

Minimālo šķirnes tīrību pārbauda oficiālā pēckontroles testā atbilstīgam paraugu īpatsvaram.”;

b)

direktīvas II pielikuma 1. punkta E apakšpunkta nosaukumu aizstāj ar šādu:

“E.   

Secale cereale hibrīdi un Hordeum vulgare CVS hibrīdi”.


Augša