EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32014L0096

Komisijas Īstenošanas direktīva 2014/96/ES ( 2014. gada 15. oktobris ) par marķēšanas, iepakojumu noslēgšanas un iepakošanas prasībām augļaugu pavairošanas materiālam un augļu ražošanai paredzētiem augļaugiem, kas ietilpst Padomes Direktīvas 2008/90/EK darbības jomā

OV L 298, 16.10.2014., 12./15. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force [lv]: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 01/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/96/oj

16.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 298/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2014/96/ES

(2014. gada 15. oktobris)

par marķēšanas, iepakojumu noslēgšanas un iepakošanas prasībām augļaugu pavairošanas materiālam un augļu ražošanai paredzētiem augļaugiem, kas ietilpst Padomes Direktīvas 2008/90/EK darbības jomā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 29. septembra Direktīvu 2008/90/EK par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai (1), un jo īpaši tās 9. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ir lietderīgi pieņemt prasības par augļaugu pavairošanas materiāla un augļu ražošanai paredzētu augļaugu marķēšanu, iepakojumu noslēgšanu un iepakošanu, lai nodrošinātu, ka tirdzniecība norisinās atbilstoši Direktīvas 2008/90/EK prasībām.

(2)

Ir jānosaka iepakojumu noslēgšanas un iepakošanas prasības augļaugu pavairošanas materiālam, kas oficiāli sertificēts kā pirmsbāzes, bāzes vai sertificēts materiāls, un augļaugiem, kas oficiāli sertificēti kā sertificēts materiāls.

(3)

Pirmsbāzes, bāzes vai sertificēts materiāls būtu jātirgo ar noteiktām prasībām atbilstošu marķējumu. Marķējuma sagatavošana un piestiprināšana būtu jāveic atbildīgajai oficiālajai iestādei. Dalībvalstīm būtu jādod iespēja paredzēt, ka atbildīgā oficiālā iestāde var atļaut piegādātājam sagatavot un piestiprināt marķējumu tās pārraudzībā. Marķējuma dizains jebkurā gadījumā būtu jānosaka atbildīgajai oficiālajai iestādei saskaņā ar šajā direktīvā izklāstītajām prasībām.

(4)

Lai partijas ar dažādām šķirnēm vai dažādu veidu pirmsbāzes, bāzes vai sertificētu materiālu varētu tirgot vienkop, dalībvalstīm būtu jāļauj noteikt, ka ir nepieciešams pavaddokuments, kas papildina marķējumu, lai atvieglotu lietotāju informēšanu un uzlabotu partiju izsekojamību un kontroli visos tirdzniecības posmos. Šis dokuments būtu jāsagatavo atbildīgajai oficiālajai iestādei vai attiecīgajam piegādātājam atbildīgās oficiālās iestādes pārraudzībā.

(5)

CAC (Conformitas Agraria Communitatis) materiāla tirdzniecības vajadzībām būtu jāpieprasa piegādātāja sagatavots dokuments.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļaugu ģinšu un sugu pavairojamā materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Marķēšanas, iepakojumu noslēgšanas un iepakošanas prasības

Dalībvalstis nodrošina, ka augļaugu pavairošanas materiāls (turpmāk “pavairošanas materiāls”), kas oficiāli sertificēts kā pirmsbāzes, bāzes vai sertificēts materiāls, un augļaugi, kas paredzēti augļu ražošanai (turpmāk “augļaugi”) un oficiāli sertificēti kā sertificēts materiāls, tiek tirgoti tikai tad, ja tie atbilst 2. un 4. pantā izklāstītajām marķēšanas, iepakojumu noslēgšanas un iepakošanas prasībām. Attiecīgā gadījumā marķējumu var papildināt ar 3. pantā paredzēto pavaddokumentu.

Dalībvalstis nodrošina, ka pavairošanas materiāls un augļaugi, kas kvalificēti kā CAC (Conformitas Agraria Communitatis) materiāls, tiek tirgoti tikai tad, ja tie atbilst 5. pantā izklāstītajām prasībām par piegādātāja dokumentu.

2. pants

Pirmsbāzes, bāzes vai sertificēta materiāla marķējums

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka atbildīgā oficiālā iestāde sagatavo un piestiprina augiem vai augu daļām, kas tirgojamas kā pavairošanas materiāls vai augļaugi, saskaņā ar 2.–5. punktu sagatavotu pirmsbāzes, bāzes vai sertificēta materiāla marķējumu. Dalībvalstis var paredzēt, ka atbildīgā oficiālā iestāde var atļaut piegādātājam sagatavot un piestiprināt marķējumu tās pārraudzībā. Marķējuma dizainu nosaka atbildīgā oficiālā iestāde saskaņā ar 2., 3. un 4. punktu.

Vienā un tajā pašā partijā ietvertu pavairošanas materiālu vai augļaugus var tirgot ar vienu marķējumu, ja šāds materiāls vai šādi augi ir ietverti vienā un tajā pašā pakā, saišķī vai konteinerā un ja šis marķējums ir piestiprināts saskaņā ar 5. punkta otro daļu.

Dalībvalstis var paredzēt, ka augļaugus, kuri ir gadu veci vai vecāki, marķē atsevišķi. Šādā gadījumā tos var marķēt uz lauka pirms izrakšanas vai tās laikā, vai vēlāk. Ja tie tiek marķēti vēlāk, tās pašas partijas augus izrok kopā un tur atsevišķi no citām partijām marķētos konteineros līdz šo augu marķēšanai.

2.   Uz marķējuma norāda:

a)

norādi “ES noteikumi un standarti”;

b)

marķēšanas dalībvalsti vai attiecīgo kodu;

c)

atbildīgo oficiālo iestādi vai attiecīgo kodu;

d)

piegādātāja nosaukumu vai tā reģistrācijas numuru/kodu, ko piešķīrusi atbildīgā oficiālā iestāde;

e)

pakas vai saišķa atsauces numuru, atsevišķu sērijas numuru, nedēļas numuru vai partijas numuru;

f)

botānisko nosaukumu;

g)

kategoriju un – bāzes materiālam – arī paaudzes numuru;

h)

šķirnes un attiecīgā gadījumā klona apzīmējumu. Potcelmiem, kas nepieder ne pie vienas šķirnes, norāda attiecīgās sugas vai starpsugu hibrīda nosaukumu. Uzpotētiem augļaugiem šādu informāciju norāda gan par potcelmu, gan potzaru. Par šķirnēm, kuru oficiālās reģistrācijas pieteikums vai pieteikums par augu šķirnes aizsardzības tiesībām vēl nav izskatīts, norāda: “ierosinātais apzīmējums” un “pieteikums vēl nav izskatīts”;

i)

attiecīgā gadījumā norādi “šķirne ar oficiāli atzītu aprakstu”;

j)

daudzumu;

k)

ražošanas valsti un attiecīgo kodu, ja tā atšķiras no marķēšanas dalībvalsts;

l)

izdošanas gadu;

m)

ja oriģinālo marķējumu aizstāj ar citu marķējumu, tad oriģinālā marķējuma izdošanas gadu.

3.   Marķējumu neizdzēšami uzdrukā kādā no Savienības oficiālajām valodām tā, lai tas ir viegli saredzams un salasāms.

4.   Ja kādai no augu vai augu daļu kategorijām izmanto krāsainu marķējumu, marķējums ir šādā krāsā:

a)

balts ar diagonālu violetu līniju pirmsbāzes materiālam;

b)

balts bāzes materiālam;

c)

zils sertificētam materiālam.

5.   Marķējumu piestiprina augiem vai augu daļām, ko paredzēts tirgot kā pavairošanas materiālu vai augļaugus. Ja šādus augus vai augu daļas paredzēts tirgot pakā, saišķī vai konteinerā, marķējumu piestiprina pie šīs pakas, saišķa vai konteinera.

Ja pavairošanas materiālu vai augļaugus tirgo ar vienu marķējumu saskaņā ar 1. punkta otro daļu, tad marķējumu piestiprina pie pakas, saišķa vai konteinera, kurā ietverts minētais pavairošanas materiāls vai augļaugi.

3. pants

Pavaddokuments pirmsbāzes, bāzes vai sertificētam materiālam

1.   Dalībvalstis var paredzēt, ka partijām, kurās ietilpst dažādas šķirnes vai dažādu veidu pirmsbāzes, bāzes vai sertificēts materiāls, ko paredzēts tirgot vienkop, atbildīgā oficiālā iestāde vai attiecīgais piegādātājs minētās iestādes pārraudzībā var sagatavot pavaddokumentu, kas papildina 2. pantā minēto marķējumu.

2.   Pavaddokuments atbilst šādām prasībām:

a)

tas ietver informāciju, kas minēta 2. panta 2. punktā un uz attiecīgā marķējuma;

b)

tas ir sagatavots kādā no Savienības oficiālajām valodām;

c)

tas ir sagatavots vismaz divos eksemplāros (piegādātājam un saņēmējam);

d)

tas tiek pārvests kopā ar attiecīgo materiālu no piegādātāja vietas līdz saņēmēja vietai;

e)

tajā ir norādīts saņēmēja nosaukums un adrese;

f)

tajā ir norādīts dokumenta izdošanas datums;

g)

attiecīgā gadījumā tajā ir norādīta papildu informācija par attiecīgajām partijām.

3.   Ja pavaddokumentā norādītā informācija ir pretrunā tai, kas norādīta uz 2. pantā minētā marķējuma, par pareizu tiek uzskatīta uz marķējuma norādītā informācija.

4. pants

Pirmsbāzes, bāzes un sertificēta materiāla iepakojumu noslēgšanas un iepakošanas prasības

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kad pirmsbāzes, bāzes vai sertificētu materiālu tirgo partijās, kurās ietverti divi vai vairāki augi vai augu daļas, šīs partijas ir pietiekami viendabīgas.

Augi vai augu daļas, kas ietvertas šādās partijās, atbilst a) vai b) apakšpunkta prasībām:

a)

augi vai augu daļas ir pakā vai konteinerā, kas noslēgts atbilstoši 2. punktā minētajai definīcijai; vai

b)

augi vai augu daļas veido daļu no saišķa, kas noslēgts atbilstoši 2. punktā minētajai definīcijai.

2.   Šīs direktīvas izpratnē “noslēgšana” ir pakas vai konteinera aizvēršana tā, lai to nevarētu atvērt, nesabojājot slēgumu, vai saišķa sasiešana tā, lai augus vai augu daļas, kas ir saišķī, nevarētu atdalīt, nesabojājot saiti vai saites. Paku, konteineru vai saišķi marķē tā, lai pēc marķējuma noņemšanas tas vairs nebūtu derīgs.

5. pants

Piegādātāja dokuments CAC materiālam

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka CAC materiālu tirgo kopā ar piegādātāja sagatavotu dokumentu, kas atbilst 2. un 3. punkta prasībām (turpmāk “piegādātāja dokuments”).

Dalībvalstis nodrošina, ka piegādātāja dokuments nelīdzinās 2. pantā minētajam marķējumam vai 3. pantā minētajam pavaddokumentam, lai novērstu jebkādu iespēju sajaukt piegādātāja dokumentu ar abiem minētajiem dokumentiem.

2.   Piegādātāja dokumentā norāda vismaz:

a)

norādi “ES noteikumi un standarti”;

b)

dalībvalsti, kurā piegādātāja dokuments sagatavots, vai tās attiecīgo kodu;

c)

atbildīgo oficiālo iestādi vai attiecīgo kodu;

d)

piegādātāja nosaukumu vai tā reģistrācijas numuru/kodu, ko piešķīrusi atbildīgā oficiālā iestāde;

e)

atsevišķo sērijas numuru, nedēļas numuru vai partijas numuru;

f)

botānisko nosaukumu;

g)

CAC materiālu;

h)

šķirnes un – attiecīgā gadījumā – klona apzīmējumu. Potcelmiem, kas nepieder ne pie vienas šķirnes, norāda attiecīgās sugas vai starpsugu hibrīda nosaukumu. Uzpotētiem augļaugiem šādu informāciju norāda gan par potcelmu, gan potzaru. Par šķirnēm, kuru oficiālās reģistrācijas pieteikums vai pieteikums par augu šķirnes aizsardzības tiesībām vēl nav izskatīts, norāda: “ierosinātais apzīmējums” un “pieteikums vēl nav izskatīts”;

i)

daudzumu;

j)

ražošanas valsti un attiecīgo kodu, ja tā atšķiras no dalībvalsts, kurā sagatavots piegādātāja dokuments;

k)

dokumenta izdošanas datumu.

3.   Piegādātāja dokumentu neizdzēšami uzdrukā kādā no Savienības oficiālajām valodām tā, lai tas ir viegli saredzams un salasāms.

6. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2016. gada 31. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2017. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

7. pants

Pārskatīšanas klauzula

Komisija līdz 2019. gada 1. janvārim pārskata 2. panta 4. punktu.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

9. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 15. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 267, 8.10.2008., 8. lpp.


Augša