Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32014L0083

Komisijas Īstenošanas direktīva 2014/83/ES ( 2014. gada 25. jūnijs ), ar ko groza I, II, III, IV un V pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

OV L 186, 26.6.2014., 64./71. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Jaunākā konsolidētā versija: 29/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/83/oj

26.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 186/64


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2014/83/ES

(2014. gada 25. jūnijs),

ar ko groza I, II, III, IV un V pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 14. panta otrās daļas c) un d) punktu,

apspriedusies ar attiecīgajām dalībvalstīm,

tā kā:

(1)

Dažas Portugāles teritorijas daļas tika atzītas par aizsargājamu zonu attiecībā uz Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas). Portugāle ir iesniegusi informāciju, kas liecina, ka Bemisia tabaci patlaban ir ieviesies Madeirā. 2013. gadā veiktie pasākumi, lai izskaustu minēto kaitīgo organismu, izrādījās neefektīvi. Tādēļ Madeira vairs nebūtu jāuzskata par daļu no Portugāles aizsargājamās zonas attiecībā uz Bemisia tabaci. Attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK I un IV pielikuma B daļa.

(2)

Dažas Spānijas teritorijas daļas tika atzītas par aizsargājamu zonu attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Spānija ir iesniegusi informāciju, kas liecina, ka Erwinia amylovora patlaban ir ieviesies Aragonas autonomajā apgabalā, Comarcas de l'Alt Vinalopó un El Vinalopó Mitjà Alikantes provincē un Alborache un Turís pašvaldības Valensijas provincē (Comunidad Valenciana). 2013. gadā veiktie pasākumi, lai izskaustu minēto kaitīgo organismu, izrādījās neefektīvi. Tādēļ Aragonas autonomais apgabals, Comarcas de l'Alt Vinalopó un El Vinalopó Mitjà Alikantes provincē un Alborache un Turís pašvaldības Valensijas provincē (Comunidad Valenciana) vairs nebūtu jāuzskata par daļu no Spānijas aizsargājamās zonas attiecībā uz Erwinia amylovora. Attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK II, III un IV pielikuma B daļa.

(3)

Visa Īrijas teritorija tika atzīta par aizsargājamo zonu attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Īrija ir iesniegusi informāciju, kas liecina, ka Erwinia amylovora patlaban ir ieviesies Golvejas (Galway) pilsētā. No 2005. gada līdz 2013. gadam veiktie pasākumi, lai izskaustu minēto kaitīgo organismu, izrādījās neefektīvi. Tādēļ Golveja vairs nebūtu jāuzskata par daļu no Īrijas aizsargājamās zonas attiecībā uz Erwinia amylovora. Attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK II, III un IV pielikuma B daļa.

(4)

Visa Lietuvas teritorija tika atzīta par aizsargājamo zonu attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Lietuva ir iesniegusi informāciju, kas liecina, ka Erwinia amylovora patlaban ir ieviesies Ķēdaiņu (Kėdainiai) un Babtu (Babtai) pašvaldībās (Kauņas reģions). Pasākumi, kas veikti divus gadus pēc kārtas, proti, 2012. un 2013. gadā, lai izskaustu minēto kaitīgo organismu, izrādījās neefektīvi. Tādēļ Ķēdaiņi un Babti (Kauņas reģions) vairs nebūtu jāuzskata par daļu no Lietuvas aizsargājamās zonas attiecībā uz Erwinia amylovora. Attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK II, III un IV pielikuma B daļa.

(5)

Dažas Slovēnijas teritorijas daļas tika atzītas par aizsargājamu zonu attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Slovēnija ir iesniegusi informāciju, kas liecina, ka Erwinia amylovora ir ieviesies Renče-Vogrsko (uz dienvidiem no automaģistrāles H4) un Lendavas komūnās. Pasākumi, kas veikti divus gadus pēc kārtas, proti, 2012. un 2013. gadā, lai izskaustu minēto kaitīgo organismu, izrādījās neefektīvi. Tādēļ Renče-Vogrsko (uz dienvidiem no automaģistrāles H4) un Lendavas komūnas vairs nebūtu jāuzskata par daļu no Slovēnijas aizsargājamās zonas attiecībā uz Erwinia amylovora. Attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK II, III un IV pielikuma B daļa.

(6)

Dažas Slovākijas teritorijas daļas tika atzītas par aizsargājamu zonu attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Slovākija ir iesniegusi informāciju, kas liecina, ka Erwinia amylovora patlaban ir ieviesies Čenkovce komūnā (Dunajská Streda apgabals). Pasākumi, kas veikti divus gadus pēc kārtas, proti, 2012. un 2013. gadā, lai izskaustu minēto kaitīgo organismu, izrādījās neefektīvi. Tādēļ Čenkovce komūna (Dunajská Streda apgabals) vairs nebūtu jāuzskata par daļu no Slovākijas aizsargājamās zonas attiecībā uz Erwinia amylovora. Attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK II, III un IV pielikuma B daļa.

(7)

Kaitīgā organisma Ceratocystis fimbriata f. spp. platani Walter zinātniskais nosaukums būtu jāgroza saskaņā ar organisma pārskatīto zinātnisko nosaukumu, un turpmāk būtu jālieto Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. Būtu jāsaskaņo Direktīvas 2000/29/EK II un IV pielikums.

(8)

Ir zināms, ka Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. patlaban ir sastopams Šveicē. Attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I iedaļa un V pielikuma B daļas I punkts.

(9)

Ņemot vērā jaunākās zinātnes atziņas, ir jāņem vērā, ka attiecībā uz Platanus L. koksni koksnes mizošana nenovērš kaitēkļu radīto risku, kas saistīts ar Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. Attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I iedaļa.

(10)

Ņemot vērā risku, ko rada Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., ir tehniski pamatoti iekļaut minēto kaitīgo organismu Direktīvas 2000/29/EK II pielikuma B daļā, lai aizsargātu augu un augu produktu ražošanu un tirdzniecību konkrētās apdraudētās zonās.

(11)

Apvienotā Karaliste ir lūgusi atzīt tās teritoriju par aizsargājamu zonu attiecībā uz Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. Pamatojoties uz apsekojumiem, kas veikti no 2010. gada līdz 2013. gadam, Apvienotā Karaliste ir iesniegusi pierādījumus, ka attiecīgais kaitīgais organisms nav sastopams tās teritorijā, lai gan tur ir minētajam organismam labvēlīgi apstākļi. Tomēr nepieciešams veikt papildu apsekojumus. Minētos apsekojumus būtu jāuzrauga Komisijas pilnvarotiem ekspertiem. Tādēļ Apvienotā Karaliste būtu jāatzīst par aizsargājamu zonu attiecībā uz Ceratocystis platani tikai līdz 2016. gada 30. aprīlim. Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK II un IV pielikuma B daļa. Tāpat būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma B daļa un V pielikuma A daļas II punkts, lai iekļautu prasības attiecībā uz noteiktu augu, augu produktu un citu objektu pārvadāšanu aizsargājamās zonās.

(12)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Direktīvas 2000/29/EK I, II, III, IV un V pielikums.

(13)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas sniegto atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2000/29/EK I, II, III, IV un V pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2014. gada 30. septembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikums no 2014. gada 1. oktobra.

Kad dalībvalstis paredz šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 25. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.


PIELIKUMS

1.

Direktīvas I pielikuma B daļas a) sadaļas 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas)

IRL, P (Azoru salas, Iekšbeira, Krasta Beira, apgabals starp Douru un Minju upēm, Ribatežu un austrumu apgabali (Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche un Torres Vedras komūnas) un kalnu apgabali (Trás-os- Montes)), UK, S, FI”.

2.

Direktīvas II pielikumu groza šādi:

a)

A daļas II iedaļas c) sadaļas 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

Platanus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas, un Platanus L. koksne, arī koksne, kura nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu”;

b)

B daļas b) sadaļas 2. punktā tekstu trešajā slejā “Aizsargājamā(-ās) zona(-as)” aizstāj ar šādu:

“E (izņemot Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus un Gipuskojas provinci (Basku zeme), Comarcas de l'Alt Vinalopó un El Vinalopó Mitjà Alikantes provincē un Alborache un Turís pašvaldības Valensijas provincē (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korsika), IRL (izņemot Golvejas pilsētu), I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas un Sondrio provinces), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT (izņemot Ķēdaiņu un Babtai pašvaldības (Kauņas reģions)), P, SI (izņemot Gorenjskas, Koroškas, Mariboras un Notranjskas reģionus, Lendavas un Renče-Vogrsko komūnas (uz dienvidiem no automaģistrāles H4)), SK (izņemot Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky un Trhová Hradská (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas).”;

c)

B daļas c) sadaļā pirms 0.1. punkta iekļauj šādu punktu:

“0.0.1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

Platanus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas, un Platanus L. koksne, arī koksne, kura nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu

UK”.

3.

Direktīvas III pielikumu groza šādi:

a)

B daļas 1. punktā tekstu otrajā slejā “Aizsargājamā(-ās) zona(-as)” aizstāj ar šādu:

“E (izņemot Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus un Gipuskojas provinci (Basku zeme), Comarcas de l'Alt Vinalopó un El Vinalopó Mitjà Alikantes provincē un Alborache un Turís pašvaldības Valensijas provincē (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korsika), IRL (izņemot Golvejas pilsētu), I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas un Sondrio provinces), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT (izņemot Ķēdaiņu un Babtai pašvaldības (Kauņas reģions)), P, SI (izņemot Gorenjskas, Koroškas, Mariboras un Notranjskas reģionus, Lendavas un Renče-Vogrsko komūnas (uz dienvidiem no automaģistrāles H4)), SK (izņemot Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky un Trhová Hradská (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas).”;

b)

B daļas 2. punktā tekstu otrajā slejā “Aizsargājamā(-ās) zona(-as)” aizstāj ar šādu:

“E (izņemot Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus un Gipuskojas provinci (Basku zeme), Comarcas de l'Alt Vinalopó un El Vinalopó Mitjà Alikantes provincē un Alborache un Turís pašvaldības Valensijas provincē (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korsika), IRL (izņemot Golvejas pilsētu), I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas un Sondrio provinces), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT (izņemot Ķēdaiņu un Babtai pašvaldības (Kauņas reģions)), P, SI (izņemot Gorenjskas, Koroškas, Mariboras un Notranjskas reģionus, Lendavas un Renče-Vogrsko komūnas (uz dienvidiem no automaģistrāles H4)), SK (izņemot Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky un Trhová Hradská (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas).”

4.

Direktīvas IV pielikumu groza šādi:

a)

A daļas I iedaļu groza šādi:

i)

iedaļas 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.

Platanus L. koksne, izņemot koksni šķeldu, skaidu, koksnes atlikumu vai atgriezumu formā, bet ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi Armēnijā, Šveicē vai ASV

Oficiāls paziņojums par to, ka koksne žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz 20 %, un ka tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam Kiln dried (žāvēts kamerā) jeb “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi.”;

ii)

iedaļas 7.1. punktu aizstāj ar šādu jaunu 7.1.1. un 7.1.2. punktu:

“7.1.1.

Neatkarīgi no tā, vai to aptver KN kodi V pielikuma B daļā, koksne šķeldu, skaidu, koksnes atlikumu vai atgriezumu formā, kas pilnīgi vai daļēji iegūta no:

Acer saccharum Marsh. ar izcelsmi ASV un Kanādā,

Populus L. ar izcelsmi Amerikas kontinentā.

Oficiāls paziņojums par to, ka koksne:

a)

iegūta no nomizota apaļkoka;

vai

b)

žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz 20 %; tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu;

vai

c)

tikusi pakļauta pienācīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kura apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas minēta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt norādei uz aktīvo ingredientu, minimālo koksnes temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h);

vai

d)

tikusi pakļauta tādai termiskai apstrādei, kas ļauj uzturēt ne mazāk kā 56 °C temperatūru vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma visā koksnes profilā (tostarp koksnes centrā); uz to ir jānorāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā.

7.2.1.

Neatkarīgi no tā, vai to aptver KN kodi V pielikuma B daļā, koksne šķeldu, skaidu, koksnes atlikumu vai atgriezumu formā, kas pilnīgi vai daļēji iegūta no:

Platanus L. ar izcelsmi Armēnijā, Šveicē vai ASV.

Oficiāls paziņojumam par to, ka koksne:

a)

žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz 20 %; tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu;

vai

b)

tikusi pakļauta pienācīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kura apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt norādei uz aktīvo ingredientu, minimālo koksnes temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h);

vai

c)

tikusi pakļauta tādai termiskai apstrādei, kas ļauj uzturēt ne mazāk kā 56 °C temperatūru vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma visā koksnes profilā (tostarp koksnes centrā); uz to ir jānorāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā.”;

iii)

iedaļas 12. punktu aizstāj ar šādu:

“12.

Platanus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas, ar izcelsmi Armēnijā, Šveicē vai ASV

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. klātbūtnes simptomi.”;

b)

A daļas II iedaļu groza šādi:

i)

iedaļas 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

Platanus L. koksne, arī koksne, kura nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

koksnes izcelsme ir apvidos, kuros nav sastopams Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.;

vai

b)

uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam Kiln dried (žāvēts kamerā) jeb “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā tikusi pakļauta mākslīgai žāvēšanai un tās mitruma saturs, ko nosaka sausnas procentos ražošanas laikā, nesasniedz 20 %, kas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu.”;

ii)

iedaļas 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.

Populus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

augu izcelsme ir no apvidus, kurā nav sastopams Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.;

vai

b)

sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. klātbūtnes simptomi.”;

c)

B daļu groza šādi:

i)

pēc 6.3. punkta iekļauj šādu punktu:

“6.4.

Platanus L. koksne, arī koksne, kura nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi Savienībā, Armēnijā, Šveicē vai ASV

Neierobežojot noteikumus, kas skar IV pielikuma A daļas I iedaļas 5. punktā un 7.1.2. punktā un IV pielikuma A daļas II iedaļas 2. punktā minēto koksni, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

koksnes izcelsme ir apvidū, kurš saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem ir brīvs no Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.; vai

b)

uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam Kiln dried (žāvēts kamerā) jeb “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā tikusi pakļauta mākslīgai žāvēšanai un tās mitruma saturs, ko nosaka sausnas procentos ražošanas laikā, nesasniedz 20 %, kas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu; vai

c)

koksnes izcelsme ir labās puses slejā uzskaitītajā aizsargājamajā zonā.

UK”;

ii)

pēc 12. punkta iekļauj šādu punktu:

“12.1.

Platanus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas, ar izcelsmi Savienībā, Armēnijā, Šveicē vai ASV

Neierobežojot noteikumus, kas skar IV pielikuma A daļas I iedaļas 12. punktā un IV pielikuma A daļas II iedaļas 8. punktā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

augi visā to dzīves ciklā ir audzēti apvidū, kurš saskaņā ar atbilstīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem ir atzīts par brīvu no Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.; vai

b)

augi visā to dzīves ciklā ir audzēti labās puses slejā uzskaitītajā aizsargājamajā zonā.

UK”;

iii)

tekstu 21. punkta trešajā slejā “Aizsargājamā(-ās) zona(-as)” aizstāj ar šādu:

“E (izņemot Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus un Gipuskojas provinci (Basku zeme), Comarcas de l'Alt Vinalopó un El Vinalopó Mitjà Alikantes provincē un Alborache un Turís pašvaldības Valensijas provincē (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korsika), IRL (izņemot Golvejas pilsētu), I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas un Sondrio provinces), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT (izņemot Ķēdaiņu un Babtai pašvaldības (Kauņas reģions)), P, SI (izņemot Gorenjskas, Koroškas, Mariboras un Notranjskas reģionus, Lendavas un Renče-Vogrsko komūnas (uz dienvidiem no automaģistrāles H4)), SK (izņemot Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky un Trhová Hradská (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas).”;

iv)

tekstu 21.3. punkta trešajā slejā “Aizsargājamā(-ās) zona(-as)” aizstāj ar šādu:

“E (izņemot Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus un Gipuskojas provinci (Basku zeme), Comarcas de l'Alt Vinalopó un El Vinalopó Mitjà Alikantes provincē un Alborache un Turís pašvaldības Valensijas provincē (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korsika), IRL (izņemot Golvejas pilsētu), I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas un Sondrio provinces), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT (izņemot Ķēdaiņu un Babtai pašvaldības (Kauņas reģions)), P, SI (izņemot Gorenjskas, Koroškas, Mariboras un Notranjskas reģionus, Lendavas un Renče-Vogrsko komūnas (uz dienvidiem no automaģistrāles H4)), SK (izņemot Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky un Trhová Hradská (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas).”;

v)

tekstu 24.1. punkta trešajā slejā “Aizsargājamā(-ās) zona(-as)” aizstāj ar šādu:

“IRL, P (Azoru salas, Iekšbeira, Krasta Beira, Apgabals starp Douru un Minju upēm, Ribatežu un austrumu apgabali (Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche un Torres Vedras komūnas) un kalnu apgabali (Trás-os- Montes)), FI, S, UK”;

vi)

tekstu 24.2. punkta trešajā slejā “Aizsargājamā(-ās) zona(-as)” aizstāj ar šādu:

“IRL, P (Azoru salas, Iekšbeira, Krasta Beira, apgabals starp Douru un Minju upēm, Ribatežu un austrumu apgabali (Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche un Torres Vedras komūnas) un kalnu apgabali (Trás-os- Montes)), FI, S, UK”;

vii)

tekstu 24.3. punkta trešajā slejā “Aizsargājamā(-ās) zona(-as)” aizstāj ar šādu:

“IRL, P (Azoru salas, Iekšbeira, Krasta Beira, Apgabals starp Douru un Minju upēm, Ribatežu un austrumu apgabali (Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche un Torres Vedras komūnas) un kalnu apgabali (Trás-os- Montes)), FI, S, UK”.

5.

Direktīvas V pielikumu groza šādi:

a)

A daļas II iedaļu groza šādi:

i)

iedaļas 1.2. punktu aizstāj ar šādu:

“1.2.

Platanus L., Populus L. un Beta vulgaris L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas.”;

ii)

iedaļas 1.10. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

kad tā pilnīgi vai daļēji iegūta no skujkokiem (Coniferales), izņemot nomizotu koksni,

Castanea Mill., izņemot nomizotu koksni,

Platanus L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu;

un”;

b)

B daļas I iedaļas 6. punkta a) apakšpunkta otro ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

Platanus L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi Armēnijā, Šveicē vai ASV,”.


Augša