EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32014L0037

Komisijas Īstenošanas direktīva 2014/37/ES ( 2014. gada 27. februāris ), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/671/EEK par drošības jostu un bērnu ierobežotājsistēmu obligātu lietošanu transportlīdzekļos

OV L 59, 28.2.2014., 32./33. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/37/oj

28.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 59/32


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2014/37/ES

(2014. gada 27. februāris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/671/EEK par drošības jostu un bērnu ierobežotājsistēmu obligātu lietošanu transportlīdzekļos

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 91/671/EEK par drošības jostu un bērnu ierobežotājsistēmu obligātu lietošanu transportlīdzekļos (1) un jo īpaši tās 7.a pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu 97/836/EK (2) Eiropas Kopiena 1998. gada 24. martā pievienojās Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Nolīgumam vienotu tehnisko prasību apstiprināšanai riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzstādīt un/vai izmantot riteņu transportlīdzekļos, un par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz šīm prasībām (turpmāk “Pārskatītais 1958. gada nolīgums”).

(2)

Saskaņā ar 1. punktu Lēmuma 97/836/EK II pielikumā atbilstīgi Pārskatītajam 1958. gada nolīgumam tehniskās prasības ANO EEK noteikumos kļūst par alternatīvu tehniskajiem pielikumiem attiecīgajām atsevišķajām Savienības direktīvām, ja tām ir tāda pati darbības joma un ja ANO EEK noteikumiem atbilst atsevišķas Savienības direktīvas. Tomēr direktīvu papildu noteikumi, piemēram, attiecībā uz montāžas prasībām vai apstiprināšanas procedūru, paliek spēkā.

(3)

ANO EEK vadībā ir izstrādāti un pieņemti jauni ANO EEK noteikumi, proti, Vienoti noteikumi par mehāniskajos transportlīdzekļos izmantotu uzlabotu bērnu ierobežotājsistēmu (ECRS) apstiprināšanu (turpmāk “Noteikumi Nr. 129”).

(4)

Noteikumi Nr. 129 stājās spēkā 2013. gada 9. jūlijā kā pielikums Pārskatītajam 1958. gada nolīgumam.

(5)

Standartizētās Noteikumu Nr. 129 prasības ir alternatīvas paaugstinātas prasības salīdzinājumā ar tām, kas noteiktas Noteikumos Nr. 44 — Vienoti noteikumi par mehānisko transportlīdzekļu pasažieru bērnu ierobežotājierīču apstiprināšanu (bērnu ierobežotājsistēmas) (3) un atspoguļo tehnikas attīstību vairākos bērnu ierobežotājsistēmu aspektos, piemēram, sānu trieciena testi, uz aizmuguri vērsts stāvoklis bērniem vecumā līdz 15 mēnešiem, saderība ar dažādiem transportlīdzekļiem, testa manekeni un testa stendi un pielāgojamība dažāda auguma bērniem.

(6)

Direktīvā 91/671/EEK ir noteiktas prasības par bērnu ierobežotājsistēmu apstiprināšanu un obligātu lietošanu mehāniskajos transportlīdzekļos Savienībā, tādēļ tā būtu jāgroza, lai ietvertu tādu bērnu ierobežotājsistēmu lietošanu, kas apstiprinātas saskaņā ar Noteikumu Nr. 129 tehniskajām prasībām.

(7)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 91/671/EEK 7.b pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/671/EEK 2. pantu groza šādi:

(1)

panta 1. a) apakšpunkta i) daļu aizstāj ar šādu:

“i)

M1, N1, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļu gadījumā dalībvalstis pieprasa, lai šo transportlīdzekļu izmantošanas laikā visi tā lietotāji izmantotu paredzētās drošības sistēmas.

Bērnus, kuru augums nepārsniedz 150 cm un kuri atrodas ar drošības sistēmām aprīkotos M1, N1, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļos, piesprādzē ar integrēto vai neintegrēto bērnu ierobežotājsistēmu 1. panta 4. punkta a) un b) apakšpunkta nozīmē, kas ir piemērota bērna fiziskajiem rādītājiem atbilstoši:

1. panta 3. punktā noteiktajai tādu bērnu ierobežotājsistēmu klasifikācijai, kas apstiprinātas saskaņā ar šā punkta c) apakšpunkta i) daļu;

ražotāja norādītajam izmēru diapazonam un maksimālajai pasažiera masai, kurai bērnu ierobežotājsistēma ir paredzēta — tādām bērnu ierobežotājsistēmām, kas apstiprinātas saskaņā ar šā panta c) apakšpunkta ii) daļu.

M1, N1, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļos, kas nav aprīkoti ar drošības sistēmām:

nedrīkst pārvadāt bērnus, kas jaunāki par trīs gadiem,

neskarot ii) punktu, bērni, kuriem ir trīs un vairāk gadi un kuru augums nepārsniedz 150 cm, sēž sēdvietā, kas nav priekšējā sēdvieta”;

(2)

panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

ja lieto bērnu ierobežotājsistēmu, tai ir jābūt apstiprinātai saskaņā ar šādiem standartiem:

i)

ANO EEK Noteikumi Nr. 44/03 vai Direktīva 77/541/EEK; vai

ii)

ANO EEK Noteikumi Nr. 129;

vai jebkādi turpmāki to pielāgojumi.

Bērnu ierobežotājsistēmu uzstāda saskaņā ar bērnu ierobežotājsistēmas ražotāja sniegtu montāžas informāciju (piemēram, lietošanas instrukcija, buklets vai elektroniska publikācija), kurā norādīts, kādā veidā un kādos transportlīdzekļu tipos sistēmu ir droši izmantot.”

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais sešus mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas ir vajadzīgi, lai izpildītu tajā noteiktās prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto aktu tekstu.

Pieņemot minētos aktus, dalībvalstis tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 27. februārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Siim KALLAS


(1)  OV L 373, 31.12.1991., 26. lpp.

(2)  Padomes 1997. gada 27. novembra Lēmums 97/836/EK par Eiropas Kopienas pievienošanos ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Nolīgumam vienotu tehnisko prasību apstiprināšanai riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzstādīt un/vai lietot riteņu transportlīdzekļos, un par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz šīm prasībām (OV L 346, 17.12.1997., 78. lpp.).

(3)  OV L 306, 23.11.2007., 1. lpp.


Augša