EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32014L0021

Komisijas Īstenošanas direktīva 2014/21/ES ( 2014. gada 6. februāris ), ar ko nosaka minimālos nosacījumus un Savienības kategorijas attiecībā uz pirmsbāzes sēklas kartupeļiem Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 38, 7.2.2014., 39./42. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 16/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/21/oj

7.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 38/39


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2014/21/ES

(2014. gada 6. februāris),

ar ko nosaka minimālos nosacījumus un Savienības kategorijas attiecībā uz pirmsbāzes sēklas kartupeļiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/56/EK par sēklas kartupeļu tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 18. panta c) punktu,

tā kā:

(1)

Ar katru pavairošanas ciklu sēklas kartupeļos pakāpeniski uzkrājas slimību izraisītāji. Tādēļ sēklas kartupeļu ražošanas sistēmu pienācīgai darbībai nepieciešams veselīgs sēklas izejmateriāls, kas pavairots, saglabājot minimālu deģenerācijas iespēju.

(2)

Atšķirīgi valstu standarti par pirmsbāzes sēklas kartupeļu ražošanu ir radījuši šķēršļus minēto kartupeļu ražošanai visā Savienībā, un tas ir traucējis iekšējā tirgus darbību. Tādēļ ir lietderīgi noteikt minimālos nosacījumus, kuri jāievēro, lai pirmsbāzes sēklas kartupeļus varētu tirgot visā Savienībā. Minētajiem nosacījumiem būtu jāattiecas uz pirmsbāzes sēklas kartupeļu un šo kartupeļu partiju slimībām, simptomiem, defektiem un ražošanas prasībām, lai nodrošinātu veselīgu un kvalitatīvu pirmsbāzes sēklas kartupeļu ražošanu un tirdzniecību.

(3)

Minētajos nosacījumos atbilstīgi tehnoloģiju un zinātnes attīstībai būtu jāņem vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) standarts attiecībā uz sēklas kartupeļu tirdzniecību un komerciālās kvalitātes kontroli, kā arī Starptautiskās Augu aizsardzības konvencijas (IPPC) un Eiropas un Vidusjūras valstu Augu aizsardzības organizācijas (EPPO) attiecīgie standarti. Minēto standartu mērķis ir palīdzēt sekmēt starptautisko tirdzniecību, veicināt kvalitatīvu produkciju, uzlabot rentabilitāti un aizsargāt patērētāju intereses.

(4)

Ņemot vērā pirmsbāzes sēklas kartupeļu piegādātāju ražošanas praksi un lietotāju pieprasījumu, minimālajos nosacījumos attiecībā uz pirmsbāzes sēklas kartupeļiem ir lietderīgi paredzēt arī iespēju tos tirgot atbilstīgi Savienības kategorijām. Atbilstīgi spēkā esošajai ražošanas praksei, kas izveidojusies attiecībā uz kategorijas PBTC pirmsbāzes sēklas kartupeļiem un kategorijas PB pirmsbāzes sēklas kartupeļiem, pirmsbāzes sēklas kartupeļiem būtu piemērojamas divas Savienības kategorijas (“Savienības kategorija PBTC” un “Savienības kategorija PB”). Tādējādi būtu jāpieņem katrai kategorijai atšķirīgi nosacījumi attiecībā uz slimībām, simptomiem, defektiem, ražošanas prasībām un šo kategoriju paaudzēm.

(5)

Lai nosacījumi būtu efektīvi piemērojami, tajos būtu jāparedz arī noteikumi par oficiālajām pārbaudēm un oficiālajām lauka pārbaudēm.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairojamā materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

1)

“mātesaugs” ir identificēts augs, no kura ņem materiālu pavairošanai;

2)

“mikropavairošana” ir augu materiāla strauja pavairošana, lai izaudzētu lielu skaitu augu ar in vitro metodi, izmantojot diferencētus veģetatīvos pumpurus vai meristēmu audus.

2. pants

Minimālie nosacījumi pirmsbāzes sēklas kartupeļiem

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka pirmsbāzes sēklas kartupeļi atbilst šādiem minimālajiem nosacījumiem:

a)

tie attīstās no mātesaugiem, kuri ir brīvi no šādiem kaitīgajiem organismiem: Pectobacterium spp., Dickeya spp., kartupeļu lapu ritināšanās vīruss, kartupeļu A tipa vīruss, kartupeļu M tipa vīruss, kartupeļu S tipa vīruss, kartupeļu X tipa vīruss un kartupeļu Y tipa vīruss;

b)

tiem nav melnkājas simptomu;

c)

šķirnei netipisko augu skaits uz lauka un citu šķirņu piejaukums nepārsniedz 0,01 %.

d)

ataudzējumā to augu skaits, kam ir vīrusa infekcijas simptomi, nepārsniedz 0,5 %;

e)

to augu skaits, kam ir kartupeļu mozaīkas simptomi vai lapu ritināšanās vīrusa simptomi, nepārsniedz 0,1 %;

f)

maksimālais paaudžu skaits ir četras.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka pirmsbāzes sēklas kartupeļus var tirgot kā “Savienības kategoriju PBTC” un “Savienības kategoriju PB” saskaņā ar pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

3.   Atbilstību šā panta 1. punkta b), c) un e) apakšpunktā noteiktajām prasībām nosaka, izmantojot oficiālās lauka pārbaudes. Šaubu gadījumā minētās pārbaudes papildina ar oficiālajām lapu pārbaudēm.

Ja izmanto mikropavairošanas metodes, atbilstību 1. punkta a) apakšpunktam nosaka, veicot mātesauga oficiālās pārbaudes vai pārbaudes oficiālā uzraudzībā.

Ja izmanto klonu selekcijas metodes, atbilstību 1. punkta a) apakšpunktam nosaka, veicot klona oficiālās pārbaudes vai pārbaudes oficiālā uzraudzībā.

3. pants

Minimālie nosacījumi pirmsbāzes sēklas kartupeļu partijām

Dalībvalstis nodrošina, ka pirmsbāzes sēklas kartupeļu partijas atbilst šādiem minimālajiem nosacījumiem:

a)

zeme un svešķermeņi nepārsniedz 1,0 masas %;

b)

kartupeļi, kurus skārusi puve, izņemot gaišo gredzenpuvi vai tumšo gredzenpuvi, nepārsniedz 0,2 masas %;

c)

kartupeļi, kuriem ir ārēji bojājumi, tostarp nepareizas formas vai mehāniski bojāti bumbuļi, nepārsniedz 3,0 masas %;

d)

kartupeļi, kurus skāris parastais kraupis, kas sedz vairāk nekā trešo daļu no bumbuļa virsmas, nepārsniedz 5,0 masas %;

e)

kartupeļi, kurus skāris melnais kraupis, kas sedz vairāk nekā 10,0 % no bumbuļa virsmas, nepārsniedz 1,0 masas %;

f)

kartupeļi, kurus skāris irdenais kraupis, kas sedz vairāk nekā 10,0 % no bumbuļa virsmas, nepārsniedz 1,0 masas %;

g)

pārliekas dehidrācijas vai sudrabotā kraupja izraisītas dehidrācijas dēļ sačokurojušies bumbuļi nepārsniedz 0,5 masas %;

h)

šā punkta b) līdz g) punktā minēto kartupeļu kopējais īpatsvars nepārsniedz 6,0 masas %.

4. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2015. gada 31. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2016. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 6. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 60. lpp.


PIELIKUMS

Nosacījumi pirmsbāzes sēklas kartupeļu laišanai tirgū kā “Savienības kategorija PBTC” un “Savienības kategorija PB”

1.

Nosacījumi attiecībā uz “Savienības kategorijas PBTC” pirmsbāzes sēklas kartupeļiem ir šādi:

a)

nosacījumi attiecībā uz sēklas kartupeļiem:

i)

sēklas kartupeļu laukā nedrīkst būt šķirnei netipisko augu un citu šķirņu piejaukuma;

ii)

sēklas kartupeļu laukā nedrīkst būt ar melnkāju slimu augu;

iii)

sēklas kartupeļu ataudzējumā nedrīkst būt augu ar vīrusa infekciju;

iv)

sēklas kartupeļu laukā nedrīkst būt augu, kam ir kartupeļu mozaīkas simptomi vai lapu ritināšanās vīrusa simptomi;

v)

augu, tostarp bumbuļu, audzēšanā ir izmantota mikropavairošanas metode;

vi)

augus, tostarp bumbuļus, audzē aizsargātā objektā un tādā augsnes substrātā, kas ir brīvs no kaitīgiem organismiem;

vii)

bumbuļus pavairo tikai līdz pirmajai paaudzei;

b)

partijās nav sēklas kartupeļu, kuriem ir:

i)

puve;

ii)

melnais kraupis;

iii)

parastais kraupis;

iv)

irdenais kraupis;

v)

pārliekas dehidrācijas dēļ sačokurojušies bumbuļi;

vi)

ārēji bojājumi, tostarp nepareizas formas vai mehāniski bojāti bumbuļi.

2.

Nosacījumi attiecībā uz “Savienības kategorijas PB” pirmsbāzes sēklas kartupeļiem ir šādi:

a)

nosacījumi attiecībā uz sēklas kartupeļiem:

i)

šķirnei netipisko augu skaits un citu šķirņu piejaukums kopā nepārsniedz 0,01 %.

ii)

augiem nav melnkājas simptomu;

iii)

to augu skaits laukā, kam ir kartupeļu mozaīkas simptomi vai lapu ritināšanās vīrusa simptomi, nepārsniedz 0,1 %;

iv)

ataudzējumā to augu skaits, kam ir vīrusu radīti simptomi, nepārsniedz 0,5 %;

b)

piemaisījumu, bojājumu un slimību pielaides attiecībā uz partijām:

i)

sēklas kartupeļi, kurus skārusi puve, izņemot gaišo gredzenpuvi vai tumšo gredzenpuvi, nepārsniedz 0,2 masas %;

ii)

sēklas kartupeļi, kurus skāris melnais kraupis, kas sedz vairāk nekā 10,0 % no bumbuļa virsmas, nepārsniedz 1,0 masas %;

iii)

sēklas kartupeļi, kurus skāris parastais kraupis, kas sedz vairāk nekā trešo daļu no bumbuļa virsmas, nepārsniedz 5,0 masas %;

iv)

sēklas kartupeļi, kurus skāris irdenais kraupis, kas sedz vairāk nekā 10 % no virsmas, nepārsniedz 1,0 masas %;

v)

pārliekas dehidrācijas vai sudrabotā kraupja izraisītas dehidrācijas dēļ sačokurojušies bumbuļi nepārsniedz 0,5 masas %;

vi)

sēklas kartupeļi ar ārējiem bojājumiem, tostarp nepareizas formas vai mehāniski bojāti bumbuļi, nepārsniedz 3,0 masas %;

vii)

zemes un svešķermeņu piejaukums nepārsniedz 1,0 masas %;

viii)

kopējais sēklas kartupeļu procentuālais daudzums, uz kuriem attiecas pielaide, kas minēta no i) līdz vi) punktam, nepārsniedz 6,0 masas %.


Augša