EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32014L0019

Komisijas Īstenošanas direktīva 2014/19/ES ( 2014. gada 6. februāris ), ar ko groza I pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

OV L 38, 7.2.2014., 30./31. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force [lv]

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/19/oj

7.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 38/30


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2014/19/ES

(2014. gada 6. februāris),

ar ko groza I pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 14. panta otrās daļas d) punktu,

tā kā:

(1)

Dalībvalstu sniegtā informācija liecina, ka organisms Diabrotica virgifera virgifera Le Conte jau ir izplatījies un ieviesies lielā Savienības teritorija daļā. Eiropas Komisijas veiktajā ietekmes novērtējumā tika secināts, ka nekādi pasākumi nespēj to izskaust vai efektīvi novērst tā tālāku izplatību.

(2)

Turklāt pastāv iedarbīgi un ilgtspējīgi kontroles veidi, ar kuriem līdz minimumam samazināt šā organisma ietekmi uz kukurūzas ražu, jo īpaši augsekas shēmas izmantošana.

(3)

Tāpēc Direktīvā 2000/29/EK nevajadzētu noteikt nekādus papildu aizsardzības pasākumus attiecībā uz Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. Attiecīgi šis organisms vairs nebūtu jānorāda kā kaitīgs organisms minētajā direktīvā.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Direktīvas 2000/29/EK I pielikums.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2000/29/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2014. gada 31. maijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikums no 2014. gada 1. jūnija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 6. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2000/29/EK I pielikumu groza šādi:

A daļas II iedaļas a) sadaļas 0.1. punktu svītro.


Augša