Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32013L0063

Komisijas Īstenošanas direktīva 2013/63/ES ( 2013. gada 17. decembris ), ar kuru groza Padomes Direktīvas 2002/56/EK I un II pielikumu par minimālajām prasībām, kas jāievēro attiecībā uz sēklas kartupeļiem un sēklas kartupeļu partijām Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 341, 18.12.2013., 52./55. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2013/63/oj

18.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/52


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2013/63/ES

(2013. gada 17. decembris),

ar kuru groza Padomes Direktīvas 2002/56/EK I un II pielikumu par minimālajām prasībām, kas jāievēro attiecībā uz sēklas kartupeļiem un sēklas kartupeļu partijām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/56/EK par sēklas kartupeļu tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 24. pantu,

tā kā:

(1)

Kopš Direktīvas 2002/56/EK pieņemšanas ir izstrādātas jaunas kartupeļu pavairošanas metodes, kā arī ir pilnveidoti diagnostikas rīki kaitīgo organismu identificēšanai un agronomiskā prakse cīņai pret kaitīgo organismu izplatīšanos.

(2)

Šie tehniskie jauninājumi ļauj ražot sēklas kartupeļus atbilstīgi stingrākām prasībām nekā tās, kuras noteiktas Direktīvas 2002/56/EK I un II pielikumā. Līdztekus minētajam ir kļuvušas pieejamas zināšanas par jauniem slimību izraisītājiem un pilnveidotas zināšanas par esošajām slimībām, un pilnveidotās zināšanas liecina, ka attiecībā uz dažām slimībām ir vajadzīgi stingrāki pasākumi.

(3)

Ņemot vērā minēto, šiem tehniskajiem un zinātniskajiem jauninājumiem ir pielāgots Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) standarts attiecībā uz sēklas kartupeļu tirdzniecību un komerciālās kvalitātes kontroli (2).

(4)

Ņemot vērā šīs pārmaiņas, Direktīvas 2002/56/EK I un II pielikumā būtu jāatjaunina konkrētas minimālās prasības un pielaides un II pielikums būtu jāpapildina ar ierobežojumiem attiecībā uz melno kraupi, irdeno kraupi un tādiem sēklas kartupeļiem, kuri ir kļuvuši pārāk dehidrēti un sačokurojušies.

(5)

Kopš Direktīvas 2002/56/EK pieņemšanas ir iegūti zinātniski apliecinājumi par saistību starp sēklas kartupeļu paaudzēm un kaitēkļu klātbūtnes līmeni tajos. Paaudžu skaita ierobežošana ir nepieciešams līdzeklis, kā mazināt latentā formā esošo kaitēkļu izraisīto fitosanitāro risku. Šāds ierobežojums ir vajadzīgs, lai mazinātu minēto risku, un nav pieejami citi mazāk stingri alternatīvi pasākumi. Attiecībā uz pirmsbāzes un bāzes sēklas kartupeļiem septiņas paaudzes ir maksimālais paaudžu skaits, kas ļauj sasniegt līdzsvaru starp vajadzību pavairot pietiekamu skaitu sēklas kartupeļu sertificētu sēklas kartupeļu ražošanai un to veselības statusa aizsardzību.

(6)

No I pielikuma būtu jāsvītro prasības attiecībā uz kaitīgo organismu Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., jo tā klātbūtni sēklas kartupeļos reglamentē Padomes Direktīva 69/464/EEK (3). No I un II pielikuma būtu jāsvītro prasības attiecībā uz kaitīgo organismu Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. un Burkh., kura nosaukums ir aizstāts ar Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al., jo tā klātbūtni sēklas kartupeļos reglamentē Padomes Direktīva 93/85/EEK (4). No II pielikuma būtu jāsvītro prasības attiecībā uz kaitīgo organismu Heterodera rostochiensis Woll., kura nosaukums ir aizstāts ar Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, jo tā klātbūtni sēklas kartupeļos reglamentē Padomes Direktīva 2007/33/EK (5). No II pielikuma būtu jāsvītro prasības attiecībā uz kaitīgo organismu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, kura nosaukums ir aizstāts ar Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., jo tā klātbūtni sēklas kartupeļos reglamentē Padomes Direktīva 98/57/EK (6).

(7)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2002/56/EK I un II pielikums.

(8)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairojamā materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 2002/56/EK

Direktīvas 2002/56/EK I un II pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Transponēšana

Dalībvalstis vēlākais līdz 2015. gada 31. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Dalībvalstis minētos noteikumus piemēro no 2016. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 60. lpp.

(2)  ANO/EEK standarts S-1 attiecībā uz sēklas kartupeļu tirdzniecību un komerciālās kvalitātes kontroli, 2011. gada izdevums, Ņujorka.

(3)  Padomes 1969. gada 8. decembra Direktīva 69/464/EEK par kartupeļu vēža kontroli (OV L 323, 24.12.1969., 1. lpp.).

(4)  Padomes 1993. gada 4. oktobra Direktīva 93/85/EEK par kartupeļu gaišās gredzenpuves kontroli (OV L 259, 18.10.1993., 1. lpp.).

(5)  Padomes 2007. gada 11. jūnija Direktīva 2007/33/EK par kartupeļu cistu nematožu kontroli un ar ko atceļ Direktīvu 69/465/EEK (OV L 156, 16.6.2007., 12. lpp.).

(6)  Padomes 1998. gada 20. jūlija Direktīva 98/57/EK par Ralstonia Solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. apkarošanu (OV L 235, 21.8.1998., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 2002/56/EK I un II pielikumu groza šādi:

1)

direktīvas I pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. un 2. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Bāzes sēklas kartupeļi atbilst šādām minimālajām prasībām:

a)

stādījumu oficiālajā pārbaudē konstatēto ar melnkāju slimo augu skaits nepārsniedz 1,0 %;

b)

šķirnei netipisko augu skaits un citu šķirņu piejaukums kopā nepārsniedz 0,1 %, un sēklas kartupeļu ataudzējumā tas kopā nepārsniedz 0,25 %;

c)

sēklas kartupeļu ataudzējumā augu skaits ar vīrusu infekcijas pazīmēm nepārsniedz 4,0 %;

d)

stādījumu oficiālajās pārbaudēs to augu skaits, kam konstatēti kartupeļu mozaīkas simptomi, un to augu skaits, kam konstatēti lapu ritināšanās vīrusa simptomi, kopā nepārsniedz 0,8 %.

2.

Sertificēti sēklas kartupeļi atbilst šādām minimālajām prasībām:

a)

stādījumu oficiālajā pārbaudē konstatēto ar melnkāju slimo augu skaits nepārsniedz 4,0 %;

b)

šķirnei netipisko augu skaits un citu šķirņu piejaukums kopā nepārsniedz 0,5 %, un sēklas kartupeļu ataudzējumā tas kopā nepārsniedz 0,5 %;

c)

sēklas kartupeļu ataudzējumā augu skaits ar vīrusu infekcijas pazīmēm nepārsniedz 10,0 %;

d)

stādījumu oficiālajās pārbaudēs to augu skaits, kam konstatēti kartupeļu mozaīkas simptomi, un to augu skaits, kam konstatēti lapu ritināšanās vīrusa simptomi, kopā nepārsniedz 6,0 %.”;

b)

pielikuma 3. punktu svītro;

c)

pielikuma 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

pielikuma 1. punkta c) un d) apakšpunktā un 2. punkta c) un d) apakšpunktā noteiktās pielaides piemēro tikai gadījumos, kad vīrusu izraisītu slimību cēlonis ir Eiropā izplatītākie vīrusi.”;

d)

pielikuma 5. un 6. punktu svītro;

e)

pievieno šādu punktu:

“7.

Attiecībā uz bāzes kartupeļiem maksimālais paaudžu skaits ir četras, un attiecībā uz pirmsbāzes kartupeļiem uz lauka un bāzes kartupeļiem kopējais paaudžu skaits ir septiņas paaudzes.

Attiecībā uz sertificētiem sēklas kartupeļiem maksimālais paaudžu skaits ir divas paaudzes.

Gadījumos, kad uz oficiālās etiķetes paaudze nav norādīta, attiecīgos kartupeļus uzskata par piederīgiem maksimālajai konkrētajā kategorijā atļautajai paaudzei.”;

2)

direktīvas II pielikumu aizstāj ar šādu:

“II PIELIKUMS

SĒKLAS KARTUPEĻU PARTIJĀM NOTEIKTĀS MINIMĀLĀS KVALITĀTES PRASĪBAS

Piemaisījumu, bojājumu un slimību pielaides attiecībā uz sēklas kartupeļiem:

1)

zeme un svešķermeņi: 1,0 masas % attiecībā uz bāzes sēklas kartupeļiem un 2,0 masas % attiecībā uz sertificētiem sēklas kartupeļiem;

2)

sausā un slapjā puve kopā, izņemot to, kuru izraisa Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus vai Ralstonia solanacearum: 0,5 masas %, no kuriem slapjā puve – 0,2 masas %;

3)

ārēji bojājumi, piemēram, nepareizas formas vai mehāniski bojāti bumbuļi: 3,0 masas %;

4)

parastais kraupis, kas sedz vairāk nekā trešo daļu no bumbuļu virsmas: 5,0 masas %;

5)

melnais kraupis, kas sedz vairāk nekā 10,0 % no bumbuļu virsmas: 5,0 masas %;

6)

irdenais kraupis, kas sedz vairāk nekā 10,0 % no bumbuļu virsmas: 3,0 masas %;

7)

pārliekas dehidrācijas vai sudrabotā kraupja izraisītas dehidrācijas dēļ sačokurojušies bumbuļi: 1,0 masas %.

Kopējā pielaide 2. līdz 7. punktam: 6,0 masas % attiecībā uz bāzes sēklas kartupeļiem, un 8,0 masas % attiecībā uz sertificētiem sēklas kartupeļiem.”


Augša