EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32013L0045

Komisijas Īstenošanas direktīva 2013/45/ES ( 2013. gada 7. augusts ), ar ko groza Padomes Direktīvu 2002/55/EK un 2008/72/EK un Komisijas Direktīvu 2009/145/EK attiecībā uz tomātu botānisko nosaukumu Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 213, 8.8.2013., 20./21. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2013/45/oj

8.8.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 213/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2013/45/ES

(2013. gada 7. augusts),

ar ko groza Padomes Direktīvu 2002/55/EK un 2008/72/EK un Komisijas Direktīvu 2009/145/EK attiecībā uz tomātu botānisko nosaukumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 2. panta 2. punktu, 44. panta 2. punktu, 45. panta un 48. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 15. jūlija Direktīvu 2008/72/EK par tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas (2), un jo īpaši tās 1. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā jaunākās zinātnes atziņas, ir pārskatīts Starptautiskās botāniskās nomenklatūras kodekss (ICBN), konkrēti attiecībā uz tomātu sugas botānisko nosaukumu.

(2)

Tāpēc, lai atspoguļotu šīs atziņas, attiecīgi būtu jāgroza Direktīva 2002/55/EK, Direktīva 2008/72/EK un Komisijas 2009. gada 26. novembra Direktīva 2009/145/EK, ar ko paredz dažas atkāpes attiecībā uz tādu dārzeņu savvaļas sugu un šķirņu atzīšanu, kas ir tradicionāli audzētas noteiktos apvidos un reģionos un ko apdraud ģenētiskā erozija, un tādu dārzeņu šķirņu atzīšanu, kam nav būtiskas vērtības attiecībā uz komerciālu augkopību, bet kas ir izveidotas audzēšanai noteiktos apstākļos un šo savvaļas sugu un šķirņu sēklu tirdzniecībai (3).

(3)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairojamā materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 2002/55/EK

Direktīvu 2002/55/EK groza šādi:

1)

direktīvas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā vārdkopu “Lycopersicon esculentum Mill.” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”;

2)

direktīvas II pielikuma tabulas 3. punkta a) apakšpunktā vārdkopu “Lycopersicon esculentum” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”;

3)

direktīvas III pielikuma tabulas 2. punktā vārdkopu “Lycopersicon esculentum” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”.

2. pants

Grozījumi Direktīvā 2008/72/EK

Direktīvas 2008/72/EK II pielikuma tabulā vārdkopu “Lycopersicon esculentum Mill.” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”.

3. pants

Grozījumi Direktīvā 2009/145/EK

Direktīvu 2009/145/EK groza šādi:

1)

direktīvas I pielikuma tabulā vārdkopu “Lycopersicon esculentum Mill.” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”;

2)

direktīvas II pielikuma tabulā vārdkopu “Lycopersicon esculentum Mill.” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”.

4. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2014. gada 31. martam. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto aktu tekstus.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 7. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.

(2)  OV L 205, 1.8.2008., 28. lpp.

(3)  OV L 312, 27.11.2009., 44. lpp.


Augša