EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32021L0647

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2021/647 (2021. gada 15. janvāris), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu dažu svina un sešvērtīgā hroma savienojumu izmantošanai civilām (profesionālām) vajadzībām paredzētu sprāgstvielu elektriskajos un elektroniskajos iniciatoros (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/50

OV L 133, 20.4.2021., 54./56. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2021/647/oj

20.4.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/54


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA (ES) 2021/647

(2021. gada 15. janvāris),

ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu dažu svina un sešvērtīgā hroma savienojumu izmantošanai civilām (profesionālām) vajadzībām paredzētu sprāgstvielu elektriskajos un elektroniskajos iniciatoros

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/65/ES (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2011/65/ES prasa dalībvalstīm nodrošināt, lai tirgū laistās elektriskās un elektroniskās iekārtas nesaturētu minētās direktīvas II pielikumā uzskaitītās bīstamās vielas. Šo ierobežojumu nepiemēro noteiktiem minētās direktīvas III pielikumā uzskaitītajiem lietojumiem, kam piešķirts atbrīvojums.

(2)

Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas, kam piemēro Direktīvu 2011/65/ES, ir uzskaitītas minētās direktīvas I pielikumā.

(3)

Svins un sešvērtīgais hroms ir Direktīvas 2011/65/ES II pielikumā iekļautas ierobežota izmantojuma vielas.

(4)

Komisija 2018. gada 19. janvārī atbilstīgi Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 3. punktam saņēma pieteikumu minētās direktīvas III pielikumā iekļaut atbrīvojumu attiecībā uz svina un sešvērtīgā hroma savienojumu izmantošanu civilām (profesionālām) vajadzībām paredzētu sprāgstvielu elektriskajos un elektroniskajos iniciatoros (“pieprasītais atbrīvojums”).

(5)

Izvērtējot pieprasījumu, notika arī apspriešanās ar ieinteresētajām personām saskaņā ar Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 7. punktu. Šīs apspriešanas laikā saņemtās piezīmes tika darītas publiski pieejamas īpašā tīmekļa vietnē.

(6)

Daži svina un sešvērtīgā hroma savienojumi tiek izmantoti svarīgās elektrisko un elektronisko iniciatoru (EEI) detaļās, piemēram, elektriskajos tiltiņdetonatoros, iniciējošās sprāgstvielas lādiņos un pirotehniskās aiztures lādiņos. EEI ir daļa no elektriskajiem un elektroniskajiem detonatoriem, ko galvenokārt izmanto derīgo izrakteņu ieguvei, būvniecības un ēku nojaukšanas darbībām, kā arī integrētu glābšanas sistēmu komponentiem.

(7)

EEI sastāvā esošajam svina diazīdam, svina stifnātam, svina dipikramātam, svina mīnijam (svina tetroksīdam), svina dioksīdam, kā arī tirgū pieejamo EEI ilglaicīgas pirotehniskās aiztures lādiņos esošajam bārija hromātam pašlaik nav alternatīvu, kas atbilstu visām pamatprasībām nolūkā nodrošināt EEI drošu darbību.

(8)

Alternatīvu trūkuma dēļ svina diazīda, svina stifnāta, svina dipikramāta, svina mīnija (svina tetroksīda), svina dioksīda un bārija hromāta aizstāšana vai neizmantošana dažos EEI komponentos zinātniski un tehniski nav realizējama. Atbrīvojums ir saskanīgs ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (2) un tādējādi nevājina tajā noteikto vides un veselības aizsardzību.

(9)

Tāpēc ir lietderīgi piešķirt pieprasīto atbrīvojumu, proti, pieprasījumā ietvertos lietojumus iekļaut Direktīvas 2011/65/ES III pielikumā attiecībā uz 11. kategorijas elektriskajām un elektroniskajām iekārtām.

(10)

Pieprasītais atbrīvojums, sākot ar 2021. gada 20. aprīli, būtu jāpiešķir uz pieciem gadiem saskaņā ar Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 2. punkta pirmo daļu. Ņemot vērā uzticama aizstājēja meklējumu rezultātus, nav gaidāms, ka atbrīvojuma ilgums nelabvēlīgi ietekmēs inovāciju.

(11)

Tāpēc Direktīva 2011/65/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2021. gada 31. oktobrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2021. gada 1. novembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2021. gada 15. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 2011/65/ES III pielikumam pievieno šādu 45. ierakstu:

“45

Svina diazīds, svina stifnāts, svina dipikramāts, svina mīnijs (svina tetroksīds), svina dioksīds, kas ir civilām (profesionālām) vajadzībām paredzētu sprāgstvielu elektriskajos un elektroniskajos iniciatoros, un bārija hromāts, kas ir civilām (profesionālām) vajadzībām paredzētu sprāgstvielu elektrisko iniciatoru ilglaicīgas pirotehniskās aiztures lādiņos

Piemēro 11. kategorijai, un zaudē spēku 2026. gada 20. aprīlī.”


Augša