EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32019L0369

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2019/369 (2018. gada 13. decembris), ar ko groza Padomes Pamatlēmuma 2004/757/TI pielikumu attiecībā uz jaunu psihoaktīvu vielu iekļaušanu narkotiskās vielas definīcijā

C/2018/8460

OV L 66, 7.3.2019., 3./5. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2019/369/oj

7.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 66/3


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA (ES) 2019/369

(2018. gada 13. decembris),

ar ko groza Padomes Pamatlēmuma 2004/757/TI pielikumu attiecībā uz jaunu psihoaktīvu vielu iekļaušanu narkotiskās vielas definīcijā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. novembra Direktīvu (ES) 2017/2103, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2004/757/TI, lai narkotiskās vielas definīcijā iekļautu jaunas psihoaktīvas vielas, un atceļ Padomes Lēmumu 2005/387/TI (1), un jo īpaši tās 3. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes Pamatlēmuma 2004/757/TI (2) pielikumā ir ietverts to vielu saraksts, kuras atbilst narkotiskās vielas definīcijai saskaņā ar minētā pamatlēmuma 1. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

(2)

Pamatlēmuma 2004/757/TI pielikums tika pievienots ar Direktīvu (ES) 2017/2103. Pielikumā ir uzskaitītas visas jaunās psihoaktīvās vielas, kuras pirms Direktīvas (ES) 2017/2103 pieņemšanas bija pakļautas kontroles pasākumiem un kriminālsodiem saskaņā ar Padomes Lēmumu 2005/387/TI (3).

(3)

Ar Direktīvu (ES) 2017/2103 no 2018. gada 23. novembra atcēla Lēmumu 2005/387/TI. No Direktīvas (ES) 2017/2103 pieņemšanas līdz 2018. gada 23. novembrim piecas jaunas psihoaktīvas vielas bija pakļautas kontroles pasākumiem un kriminālsodiem saskaņā ar Lēmumu 2005/387/TI. Tomēr minētās jaunās psihoaktīvās vielas vēl nav iekļautas Pamatlēmuma 2004/757/TI pielikumā.

(4)

Tāpēc, tā kā Lēmums 2005/387/TI ir atcelts, Pamatlēmuma 2004/757/TI pielikumā būtu jāiekļauj šādas jaunas psihoaktīvas vielas:

a)

N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]-furān-2-karboksamīds (furānilfentanils), kam ar Padomes Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/2170 (4) piemēro kontroles pasākumus;

b)

N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutān-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamīds (ADB-CHMINACA), kam ar Padomes Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/747 (5) piemēro kontroles pasākumus;

c)

1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropān-2-il)-1H-indazol-3-karboksamīds (CUMYL-4CN-BINACA), kam ar Padomes Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/748 (6) piemēro kontroles pasākumus;

d)

N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]ciklopropānkarboksamīds (ciklopropilfentanils) un 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]acetamīds (metoksiacetilfentanils), kuriem ar Padomes Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/1463 (7) piemēro kontroles pasākumus.

(5)

Direktīva (ES) 2017/2103 ir saistoša Īrijai, un tādēļ tā piedalās šīs deleģētās direktīvas pieņemšanā un piemērošanā.

(6)

Direktīva (ES) 2017/2103 nav saistoša Apvienotajai Karalistei, un tādēļ tā nepiedalās šīs deleģētās direktīvas pieņemšanā un piemērošanā, un Apvienotajai Karalistei tā nav saistoša un nav jāpiemēro.

(7)

Direktīva (ES) 2017/2103 nav saistoša Dānijai, un tādēļ tā nepiedalās šīs deleģētās direktīvas pieņemšanā un piemērošanā, un Dānijai tā nav saistoša un nav jāpiemēro.

(8)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Pamatlēmums 2004/757/TI,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Pamatlēmumā 2004/757/TI

Pamatlēmuma 2004/757/TI pielikumā ietvertajā sarakstā pievieno šādu tekstu:

“13.

N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]-furān-2-karboksamīds (furānilfentanils), kā minēts Padomes Īstenošanas lēmumā (ES) 2017/2170 (*1).

14.

N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutān-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamīds (ADB-CHMINACA), kā minēts Padomes Īstenošanas lēmumā (ES) 2018/747 (*2).

15.

1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropān-2-il)-1H-indazol-3-karboksamīds (CUMYL-4CN-BINACA), kā minēts Padomes Īstenošanas lēmumā (ES) 2018/748 (*3).

16.

N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]ciklopropānkarboksamīds (ciklopropilfentanils) un 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]acetamīds (metoksiacetilfentanils), kā minēti Padomes Īstenošanas lēmumā (ES) 2018/1463 (*4).

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības ne vēlāk kā līdz 2019. gada 7. septembrim. Tomēr tās nodrošina, ka normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 1. pantā minētā Pamatlēmuma 2004/757/TI pielikuma 16. punkta prasības, stājas spēkā līdz 2019. gada 29. septembrim. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2018. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 305, 21.11.2017., 12. lpp.

(2)  Padomes 2004. gada 25. oktobra Pamatlēmums 2004/757/TI, ar ko paredz minimuma noteikumus par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā (OV L 335, 11.11.2004., 8. lpp.).

(3)  Padomes 2005. gada 10. maija Lēmums 2005/387/TI par informācijas apmaiņu, riska novērtējumu un kontroli attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām (OV L 127, 20.5.2005., 32. lpp.).

(4)  Padomes 2017. gada 15. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2170 par kontroles pasākumu piemērošanu N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]-furān-2-karboksamīdam (furānilfentanilam) (OV L 306, 22.11.2017., 19. lpp.).

(5)  Padomes 2018. gada 14. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2018/747 par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai psihoaktīvajai vielai N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutān-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamīdam (ADB-CHMINACA) (OV L 125, 22.5.2018., 8. lpp.).

(6)  Padomes 2018. gada 14. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2018/748 par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai psihoaktīvajai vielai 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropān-2-il)-1H-indazol-3-karboksamīdam (CUMYL-4CN-BINACA) (OV L 125, 22.5.2018., 10. lpp.).

(7)  Padomes 2018. gada 28. septembra Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1463 par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajām psihoaktīvajām vielām N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]ciklopropānkarboksamīdam (ciklopropilfentanilam) un 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]acetamīdam (metoksiacetilfentanilam) (OV L 245, 1.10.2018., 9. lpp.).


Augša