EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32019L0177

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2019/177 (2018. gada 16. novembris), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par svinu kā luminiscentā pulvera aktivatoru gāzizlādes spuldzēs, kurās ir luminofori (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/7505

OV L 33, 5.2.2019., 29./31. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2019/177/oj

5.2.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 33/29


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA (ES) 2019/177

(2018. gada 16. novembris),

ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par svinu kā luminiscentā pulvera aktivatoru gāzizlādes spuldzēs, kurās ir luminofori

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2011/65/ES prasa dalībvalstīm nodrošināt, lai tirgū laistās elektriskās un elektroniskās iekārtas nesaturētu minētās direktīvas II pielikumā uzskaitītās bīstamās vielas. Šo prasību nepiemēro Direktīvas 2011/65/ES III pielikumā uzskaitītajiem lietojumiem.

(2)

Dažādās elektrisko un elektronisko ierīču kategorijas, kam piemēro Direktīvu 2011/65/ES, ir uzskaitītas minētās direktīvas I pielikumā.

(3)

Svins ir Direktīvas 2011/65/ES II pielikumā minēta ierobežota izmantojuma viela. Ierobežojums tomēr neattiecas uz svinu kā uz luminiscentā pulvera aktivatoru (svins ne vairāk kā 1 % masas) gāzizlādes spuldzēs, kurās ir tādi luminofori kā BSP (BaSi2O5:Pb), ja šīs spuldzes lieto par sauļošanās lampām; šis atbrīvojums direktīvas III pielikumā patlaban iekļauts ar 18.(b) ierakstu. Sākotnējais šā atbrīvojuma termiņa beigu datums attiecībā uz 1.–7. un 10. kategoriju saskaņā ar minētās direktīvas 5. panta 2. punkta otro daļu bija 2016. gada 21. jūlijs.

(4)

Komisija pieteikumu par šā atbrīvojuma pagarināšanu saņēma pirms 2015. gada 21. janvāra saskaņā ar Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 5. punkta pirmo daļu. Saskaņā ar minētā punkta otro daļu atbrīvojums paliek spēkā, līdz Komisija pieņem lēmumu par tā pagarināšanas pieteikumu.

(5)

Turklāt 2015. gada janvārī Komisija saņēma pieteikumu (numurs 2015-3) piešķirt jaunu atbrīvojumu, kas iekļaujams IV pielikumā un attiecas uz gāzizlādes spuldzēm, kurās ir luminofori, ja šīs spuldzes lieto par fototerapijas lampām (medicīniskas iekārtas). Tā kā novērtējumā atklājās, ka medicīniskam lietojumam paredzētu spuldzi ir mehāniski iespējams lietot sauļošanās iekārtās, bet sauļošanās lietojumam paredzētu spuldzi – medicīniskās iekārtās, tika nolemts šos izņēmuma pieteikumus apvienot un skatīt novērtējumā par III pielikuma 18.(b) ierakstā noteikto atbrīvojumu.

(6)

Svins kā luminiscentā pulvera aktivators ir vajadzīgs tādēļ, lai bārija silikāta luminofors kļūtu fluorescējošs. Aktivators 254 nm starojumu pārveido vēlamajā UV starojumā (290–400 nm), un sauļošanās un dažos medicīniskajos lietojumos to izmanto vairāk nekā 95 % no iekštelpu zemspiediena dzīvsudraba tvaika luminiscences spuldzēm. Aktivators nodrošina UV ar viļņa garumu 350 nm, kas ir izšķirīgs ādas pigmentāciju ierosinošais faktors.

(7)

Sauļošanās iekārtas Savienībā tiek stingri reglamentētas, un visām svina alternatīvām būtu jāspēj izpildīt uzticamības, drošuma un veselības risku kritēriji. Šādas alternatīvas patlaban nav pieejamas.

(8)

Noteiktās gāzizlādes spuldzēs, kurās ir luminofori, svina aizvietošana vai likvidēšana vēl joprojām nav zinātniski un tehniski realizējama, jo trūkst uzticamu aizstājēju. Atbrīvojums ir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (2) un tādējādi nevājina tajā noteikto vides un veselības aizsardzību. Tāpēc atbrīvojums, kas svinu kā luminiscentā pulvera aktivatoru (svins ne vairāk kā 1 % masas) gāzizlādes spuldzēs, kurās ir luminofori, ļauj izmantot tad, ja šīs spuldzes lieto par sauļošanās lampām, būtu jāpagarina.

(9)

Attiecīgajiem lietojumiem tirgū pašlaik vēl nav pieejamas uzticamas alternatīvas, un tāpēc atbrīvojumu attiecībā uz Direktīvas 2011/65/ES I pielikuma 1.–7. un 10. kategoriju vajadzētu pagarināt uz maksimālo laikposmu, t. i., uz pieciem gadiem, līdz 2021. gada 21. jūlijam. Ņemot vērā uzticama aizstājēja meklējumu rezultātus, nav gaidāms, ka atbrīvojuma ilgums nelabvēlīgi ietekmēs inovāciju.

(10)

Attiecībā uz kategorijām, kas nav Direktīvas 2011/65/ES I pielikuma 1.–7. un 10. kategorija, paliek spēkā līdzšinējie atbrīvojumi, kuru derīguma termiņš ir noteikts Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 2. punkta otrajā daļā. Minētās direktīvas III pielikumā juridiskās skaidrības labad būtu jānorāda atbrīvojumu derīguma termiņi.

(11)

Ņemot vērā pieteikumu nr. 2015-3 un to, ka medicīniskam lietojumam paredzētu spuldzi ir mehāniski iespējams lietot sauļošanās iekārtās, bet sauļošanās lietojumam paredzētu spuldzi – medicīniskās iekārtās, Direktīvas 2011/65/ES III pielikums būtu jāpapildina ar jaunu 18.(b)-I apakšierakstu par medicīniskajiem lietojumiem, izņemot tos, kurus aptver Direktīvas 2011/65/ES IV pielikuma 34. ieraksts. Šis apakšieraksts būtu jāpiemēro 5. un 8. kategorijai, un tam būtu jābūt spēkā līdz 2021. gada 21. jūlijam.

(12)

Tāpēc Direktīva 2011/65/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2020. gada 29. februārim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2020. gada 1. marta.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 16. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas III pielikumā 18.(b) ierakstu aizstāj ar šādu:

“18(b)

Svins kā luminiscentā pulvera aktivators (svins ne vairāk kā 1 % masas) gāzizlādes spuldzēs, kurās ir tādi luminofori kā BSP (BaSi2O5:Pb), ja šīs spuldzes izmanto par sauļošanās lampām

Zaudē spēku:

2021. gada 21. jūlijā attiecībā uz 1.–7. un 10. kategoriju,

2021. gada 21. jūlijā attiecībā uz 8. un 9. kategoriju, izņemot attiecībā uz in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem,

2023. gada 21. jūlijā attiecībā uz 8. kategorijas in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm,

2024. gada 21. jūlijā attiecībā uz 9. kategorijas rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem un attiecībā uz 11. kategoriju

18(b)-I

Svins kā luminiscentā pulvera aktivators (svins ne vairāk kā 1 % masas) gāzizlādes spuldzēs, kurās ir tādi luminofori kā BSP (BaSi2O5:Pb), ja šīs spuldzes izmanto medicīniskās fototerapijas iekārtās

Piemēro 5. un 8. kategorijai (izņemot lietojumus, uz kuriem attiecas IV pielikuma 34. ieraksts); zaudē spēku 2021. gada 21. jūlijā”


Augša