EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32019L0175

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2019/175 (2018. gada 16. novembris), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina oksīdu izmantošanai stiklkeramikas lodēšanas materiālos, ko izmanto atsevišķu lāzera cauruļu logu montāžā (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/7525

OV L 33, 5.2.2019., 23./25. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2019/175/oj

5.2.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 33/23


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA (ES) 2019/175

(2018. gada 16. novembris),

ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina oksīdu izmantošanai stiklkeramikas lodēšanas materiālos, ko izmanto atsevišķu lāzera cauruļu logu montāžā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu (1),

tā kā:

(1)

Direktīva 2011/65/ES prasa dalībvalstīm nodrošināt, lai tirgū laistās elektriskās un elektroniskās iekārtas nesaturētu minētās direktīvas II pielikumā uzskaitītās bīstamās vielas. Šo prasību nepiemēro Direktīvas 2011/65/ES III pielikumā uzskaitītajiem lietojumiem.

(2)

Dažādās elektrisko un elektronisko ierīču kategorijas, kam piemēro Direktīvu 2011/65/ES (1.–11. kategorija), ir uzskaitītas minētās direktīvas I pielikumā.

(3)

Svins ir Direktīvas 2011/65/ES II pielikumā minēta ierobežota izmantojuma viela. Tomēr svina oksīdu izmantošana stiklkeramikas lodēšanas materiālos, ko izmanto argona un kriptona lāzera cauruļu logu montāžā [iepriekš – argona un kriptona lāzera spuldžu montāžā], tika atbrīvota no ierobežojuma un pašlaik ir iekļauta minētās direktīvas III pielikuma 32. ierakstā. Atbrīvojuma beigu termiņš attiecībā uz 1.–7. un 10. kategoriju bija 2016. gada 21. jūlijs.

(4)

Komisija pieteikumu par šā atbrīvojuma pagarināšanu saņēma pirms 2015. gada 21. janvāra saskaņā ar Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 5. punktu. Atbrīvojums ir spēkā līdz brīdim, kad ir pieņemts lēmums par konkrēto lietojumu.

(5)

Svinu saturošas lāzerierīces izmanto par koherentas gaismas avotiem visdažādākajām kritiskām zinātniskām un rūpnieciskām vajadzībām, piemēram, spektroskopijā, mikroskopijā un hologrāfijā. Materiāls uz svina oksīda bāzes argona un kriptona lāzerierīcēs nodrošina kritisku termomehāniski stabilu un hermētisku blīvējumu starp optiku un lāzera cauruli.

(6)

Argona un kriptona lāzera caurulēs svina aizstāšana vai likvidēšana joprojām nav zinātniski un tehniski realizējama, jo trūkst uzticamu aizstājēju. Atbrīvojums nevājina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006 (2) noteikto vides un veselības aizsardzību. Tāpēc atbrīvojumu attiecībā uz svina oksīdu izmantošanu stiklkeramikas lodēšanas materiālos, ko izmanto argona un kriptona lāzeru cauruļu logu montāžā, attiecībā uz 1.–7. un 10. kategoriju vajadzētu pagarināt.

(7)

Tā kā attiecīgajiem lietojumiem tirgū ne pašlaik, ne tuvākajā nākotnē nav un nebūs pieejamas uzticamas alternatīvas, atbrīvojumu attiecībā uz 1.–7. un 10. kategoriju vajadzētu pagarināt uz ne vairāk kā pieciem gadiem līdz 2021. gada 21. jūlijam. Ņemot vērā uzticama aizstājēja meklējumu rezultātus, nav gaidāms, ka atbrīvojuma ilgums nelabvēlīgi ietekmēs inovāciju.

(8)

Attiecībā uz kategorijām, kas nav 1.–7. un 10. kategorija, paliek spēkā līdzšinējie atbrīvojumi, kuru derīguma termiņš ir noteikts Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 2. punkta otrajā daļā. Skaidrības labad minētās direktīvas III pielikumā būtu jānorāda atbrīvojumu derīguma termiņi.

(9)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2011/65/ES,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2020. gada 29. februārim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2020. gada 1. marta.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 16. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas III pielikumā 32. ierakstu aizstāj ar šādu:

“32

Svina oksīds stiklkeramikas lodēšanas materiālos, ko izmanto argona un kriptona lāzeru cauruļu logu montāžā

Zaudē spēku:

2021. gada 21. jūlijā attiecībā uz 1.–7. un 10. kategoriju,

2021. gada 21. jūlijā attiecībā uz 8. un 9. kategoriju, izņemot attiecībā uz in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm un rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem,

2023. gada 21. jūlijā attiecībā uz 8. kategorijas in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm,

2024. gada 21. jūlijā attiecībā uz 9. kategorijas rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem un attiecībā uz 11. kategoriju.”


Augša