Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

$${TR_eudor_eudor_conf_table_document} [lv] 32018L0737

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2018/737 (2018. gada 27. februāris), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par svinu lodmetālos, ko izmanto dobas diskveida un plakanas matricas keramikas daudzslāņu kondensatoru ražošanai (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2018/1080

OV L 123, 18.5.2018., 97./99. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/737/oj

18.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 123/97


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA (ES) 2018/737

(2018. gada 27. februāris),

ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par svinu lodmetālos, ko izmanto dobas diskveida un plakanas matricas keramikas daudzslāņu kondensatoru ražošanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2011/65/ES prasa dalībvalstīm nodrošināt, lai tirgū laistās elektriskās un elektroniskās iekārtas nesaturētu svinu.

(2)

Direktīvas 2011/65/ES III pielikuma 24. atbrīvojums atļauj līdz 2016. gada 21. jūlijam svinu izmantot lodmetālos, ko izmanto dobas diskveida un plakanas matricas keramikas daudzslāņu kondensatoru ražošanai. Komisija pieteikumu par šā atbrīvojuma pagarināšanu attiecībā uz 1.–7. un 10. kategoriju saņēma pirms 2015. gada 21. janvāra saskaņā ar Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 5. punktu.

(3)

Diskveida un plakanas matricas kondensatori ir atvasināti no keramikas daudzslāņu kondensatoriem. Tie ir specializēti kondensatori, kurus augstajās tehnoloģijās lieto elektromagnētiskās interferences filtros un elektromagnētiskās interferences filtru savienotājelementos, kad ir kritiski svarīgi novērst interferenci. Šādas detaļas dažādos salikumos parasti pielieto profesionālās audioiekārtās un jūras monitoringa un videonovērošanas sistēmās.

(4)

Svinu saturošs lodmetāls, ko izmanto diskveida un plakanas matricas kondensatoros, spēj nodrošināt piemērotu kušanas temperatūru un stiepjamību. Šā lodmetāla stiepjamība lodēšanas laikā un pēc tās ļauj novērst keramikas slāņa plaisāšanu, ko izraisa keramikas kondensatora un vara adatu atšķirīgā temperatūra.

(5)

Patlaban svina aizstāšana nav zinātniski un tehniski realizējama.

(6)

Pietiekami uzticamu alternatīvu, kuras 1.–7. un 10. kategorijā varētu izmantot attiecīgajos lietojumos, tirgū nav un tuvākajā laikā nebūs, tāpēc ir pamatoti noteikt atbrīvojumu līdz 2021. gada 21. jūlijam. Attiecībā uz kategorijām, kas nav 1.–7. un 10. kategorija, paliek spēkā līdzšinējie atbrīvojumi, kuru derīguma termiņš ir noteikts Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 2. punkta otrajā daļā.

(7)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2011/65/ES,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2019. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2019. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 27. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2011/65/ES III pielikumā 24. atbrīvojumu aizstāj ar šādu:

“24

Svins lodmetālos, ko izmanto dobas diskveida un plakanas matricas keramikas daudzslāņu kondensatoru ražošanai

Zaudē spēku:

2021. gada 21. jūlijā attiecībā uz 1.–7. un 10. kategoriju,

2021. gada 21. jūlijā attiecībā uz 8. un 9. kategoriju, izņemot medicīniskās ierīces in vitro diagnostikai un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentus,

2023. gada 21. jūlijā attiecībā uz 8. kategorijas medicīniskajām ierīcēm in vitro diagnostikai,

2024. gada 21. jūlijā attiecībā uz 9. kategorijas rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem un attiecībā uz 11. kategoriju”


Augša