EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32016L1029

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2016/1029 (2016. gada 19. aprīlis), ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu kadmija anodiem Herša galvaniskajos elementos, kas paredzēti konkrētiem rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentos izmantojamiem skābekļa sensoriem (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2016/2202

OV L 168, 25.6.2016., 15./16. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2016/1029/oj

25.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/15


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA (ES) 2016/1029

(2016. gada 19. aprīlis),

ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu kadmija anodiem Herša galvaniskajos elementos, kas paredzēti konkrētiem rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentos izmantojamiem skābekļa sensoriem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2011/65/ES aizliedz izmantot kadmiju tirgū laistās elektriskās un elektroniskās iekārtās. Kadmijs atrodas anodos Herša galvaniskajos elementos, ko izmanto specializētos augstas jutības skābekļa sensoros. Neviena no pieejamajām alternatīvajām tehnoloģijām, mērot ļoti zema līmeņa skābekļa koncentrāciju, nenodrošina tādu jutību, ticamību un precizitāti, kādu var iegūt ar Herša galvanisko elementu sensoriem.

(2)

Salīdzinot ar Herša galvaniskajiem elementiem, kuros izmanto kadmiju un kas paredzēti rūpnieciskajos monitoringa un kontroles instrumentos izmantojamiem skābekļa sensoriem, alternatīvās tehnoloģijas nav pietiekami ticamas, ja jānodrošina jutība, kas mazāka nekā 10. daļas uz miljonu. Tāpēc aizliegums nebūtu jāattiecina uz kadmija anodu izmantošanu Herša galvaniskajos elementos, kas paredzēti rūpnieciskajos monitoringa un kontroles instrumentos izmantojamiem skābekļa sensoriem, ja jānodrošina jutība, kas mazāka nekā 10. daļas uz miljonu.

(3)

Patlaban nav alternatīvu bezkadmija tehnoloģiju, kuras nodrošinātu pietiekamu ticamību konkrētajam izmantošanas veidam, un, ņemot vērā to, ka monitoringa un kontroles instrumentiem septiņi gadi ir diezgan īss pārejas periods, kas, visticamāk, negatīvi neietekmēs inovāciju, tad, ievērojot Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 2. punktu, būtu jānosaka atbilstošs atbrīvojuma derīguma termiņš.

(4)

Tāpēc Direktīva 2011/65/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza, kā noteikts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

1.   Vēlākais 2017. gada 30. aprīlī dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 19. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumam pievieno šādu 43. punktu:

“43.

Kadmija anodi Herša galvaniskajos elementos, kas paredzēti rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentos izmantojamiem skābekļa sensoriem, ja jānodrošina jutība, kas mazāka nekā 10 ppm.

Derīga līdz 2023. gada 15. jūlijam.”


Augša