Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32015L0863

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2015/863 (2015. gada 31. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES II pielikumu groza attiecībā uz ierobežota izmantojuma vielu sarakstu (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2015/2067

OV L 137, 4.6.2015., 10./12. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2015/863/oj

4.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 137/10


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA (ES) 2015/863

(2015. gada 31. marts),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES II pielikumu groza attiecībā uz ierobežota izmantojuma vielu sarakstu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1) un jo īpaši tās 6. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2011/65/ES paredzēti noteikumi par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (EEI), lai veicinātu cilvēka veselības un vides aizsardzību, tostarp EEI atkritumu reģenerāciju un apglabāšanu vidi saudzējošā veidā.

(2)

Direktīva 2011/65/ES aizliedz izmantot svinu, dzīvsudrabu, kadmiju, hromu (VI), polibrombifenilus (PBB) un polibromdifenilēterus (PBDE) elektriskajās un elektroniskajās iekārtās, ko laiž Savienības tirgū. Šīs ierobežotā izmantojuma vielas ir uzskaitītas minētās direktīvas II pielikumā.

(3)

II pielikumā uzskaitīto ierobežota izmantojuma vielu saraksta periodiskajā pārskatīšanā par prioritāti būtu jāizvirza to risku izvērtēšana, ko cilvēka veselībai un videi rada heksabromciklododekāna (HBCDD), bis(2-etilheksil) ftalāta (DEHP), butilbenzilftalāta (BBP) un dibutilftalāta (DBP) izmantošana. Turpmāku izmantojuma ierobežojumu nolūkā būtu atkārtoti jāizvērtē vielas, kuras jau ir skatītas iepriekšējos novērtējumos.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas 2011/65/ES 6. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar ieinteresētajām personām, tostarp uzņēmējiem, pārstrādātājiem, apstrādes darbu veicējiem, vides organizācijām un darba ņēmēju un patērētāju savienībām, un ir veikta rūpīga izvērtēšana.

(5)

Bis(2-etilheksil) ftalāts (DEHP), butilbenzilftalāts (BBP), dibutilftalāts (DBP) un diizobutilftalāts (DIBP) ir īpaši bīstamas vielas (SVHC). DIBP ir viela, kuru var izmantot par DBP aizstājēju un kura ir vērtēta Komisijas iepriekš veiktajos izvērtējumos. Pieejamie pierādījumi liecina, ka EEI atkritumu apsaimniekošanas gaitā šīs četras vielas, ja tās izmantotas EEI, var negatīvi ietekmēt pārstrādi un cilvēka veselību un vidi.

(6)

Vairumā EEI attiecībā uz DEHP, BBP, DBP un DIBP ir pieejami mazāk kaitīgi aizstājēji. Tāpēc būtu jāierobežo šo vielu izmantošana EEI. DEHP, BBP un DBP izmantošana jau ir ierobežota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (2) XVII pielikuma 51. ierakstu, un rezultātā rotaļlietas, kuras satur DEHP, BBP vai DBP koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 % no plastificētā materiāla masas un aprēķināta kumulatīvi visiem trijiem ftalātiem, nevar laist ES tirgū. Lai izvairītos no divkārša regulējuma, minētās regulas XVII pielikuma 51. ierakstā paredzētais ierobežojums joprojām paliks vienīgais ierobežojums, kas piemērojams DEHP, BBP un DBP rotaļlietās.

(7)

Lai atvieglotu pāreju un mazinātu iespējamo sociālekonomisko ietekmi, būtu jāparedz pienācīgs pārejas periods, kas ļautu uzņēmējiem iesniegt pieteikumus par atbrīvojumiem no vielu izmantošanas ierobežojumiem saskaņā ar Direktīvas 2011/65/ES 5. pantu. Nosakot pārejas perioda ilgumu, būtu jāņem vērā medicīnas ierīcēm un monitoringa un kontroles instrumentiem raksturīgais ilgākais inovācijas cikls. Tāpēc DEHP, BBP, DBP un DIBP izmantojuma ierobežojums medicīnas ierīcēm, tostarp in vitro medicīnas ierīcēm, un monitoringa un kontroles instrumentiem, tostarp rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem, būtu jāpiemēro, sākot no 2021. gada 22. jūlija.

(8)

Lai nepieļautu regulējuma dublēšanos un nevajadzīgu slogu, Direktīvas 2011/65/ES III vai IV pielikuma pielāgojumiem, kuru mērķis ir noteikt atbrīvojumu attiecībā uz DEHP vai DBP izmantošanas veidu, būtu jānotiek saskaņoti ar to atļauju pārvaldību, kas attiecībā uz minēto vielu iekļaušanu EEI piešķirtas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006. Ekonomikas dalībniekiem, kuri apsver iespēju pieteikties uz atbrīvojumu saskaņā ar Direktīvu 2011/65/ES, vajadzētu būt informētiem, ka šādus atbrīvojumus var attiecināt uz visu EEI aprites ciklu, tostarp arī uz ražošanas posmu.

(9)

Tādēļ ir attiecīgi jāgroza Direktīva 2011/65/ES,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES II pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma tekstu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2016. gada 31. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Minētos noteikumus tās piemēro no 2019. gada 22. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2015. gada 31. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Ierobežota izmantojuma vielas, kas minētas 4. panta 1. punktā, un maksimāli pieļaujamās koncentrācijas vērtības, ko nosaka viendabīgu materiālu masā

 

Svins (0,1 %)

 

Dzīvsudrabs (0,1 %)

 

Kadmijs (0,01 %)

 

Hroms (VI) (0,1 %)

 

Polibrombifenili (PBB) (0,1 %)

 

Polibromdifenilēteri (PBDE) (0,1 %)

 

bis(2-etilheksil) ftalāts (DEHP) (0,1 %)

 

Butilbenzilftalāts (BBP) (0,1 %)

 

Dibutilftalāts (DBP) (0,1 %)

 

Diizobutilftalāts (DIBP) (0,1 %)

DEHP, BBP, DBP un DIBP izmantojuma ierobežojumu medicīnas ierīcēm, tostarp in vitro medicīnas ierīcēm, un monitoringa un kontroles instrumentiem, tostarp rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem, piemēro, sākot no 2021. gada 22. jūlija.

DEHP, BBP, DBP un DIBP izmantojuma ierobežojums neattiecas uz kabeļiem vai rezerves daļām, kuras remonta, atkārtotas izmantošanas, funkciju atjaunināšanas vai jaudas palielināšanas nolūkā lieto tādās EEI, kuras tirgū laistas pirms 2019. gada 22. jūlija, un tādās medicīnas ierīcēs, tostarp in vitro medicīnas ierīcēs, un monitoringa un kontroles instrumentos, tostarp rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentos, kuri tirgū laisti pirms 2021. gada 22. jūlija.

DEHP, BBP un DBP izmantojuma ierobežojumu nepiemēro rotaļlietām, uz kurām jau attiecas DEHP, BBP un DBP izmantojuma ierobežojums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 51. ierakstu.”


Augša