Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32014L0075

Komisijas Deleģētā direktīva 2014/75/ES ( 2014. gada 13. marts ), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu, kas ļauj izmantot 5 mg dzīvsudraba katrā aukstā katoda luminiscences spuldzē ( CCFL ) aizmugurapgaismojuma šķidro kristālu displejiem, kurus izmanto rūpnieciskajos monitoringa un kontroles instrumentos, kas laisti tirgū līdz 2017. gada 22. jūlijam Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 148, 20.5.2014., 84./85. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/75/oj

20.5.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 148/84


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA 2014/75/ES

(2014. gada 13. marts),

ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu, kas ļauj izmantot 5 mg dzīvsudraba katrā aukstā katoda luminiscences spuldzē (CCFL) aizmugurapgaismojuma šķidro kristālu displejiem, kurus izmanto rūpnieciskajos monitoringa un kontroles instrumentos, kas laisti tirgū līdz 2017. gada 22. jūlijam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2011/65/ES aizliedz izmantot dzīvsudrabu tirgū laistās elektriskās un elektroniskās iekārtās.

(2)

Daudzi rūpnieciskie monitoringa un kontroles instrumenti (RMKI) ir aprīkoti ar aizmugurapgaismojuma šķidro kristālu displejiem, kuros jāizmanto aukstā katoda luminiscences spuldzes (CCFL), kas satur 5 mg dzīvsudraba. Kopējā nelabvēlīgā ietekme, ko dzīvsudrabu saturošo CCFL aizvietošana rūpnieciskajos monitoringa un kontroles instrumentos radītu uz vidi, veselību un patērētāju drošību, varētu būt nozīmīgāka par tās radītajiem kopējiem ieguvumiem attiecībā uz vidi, veselību un patērētāju drošību.

(3)

Lai būtu iespējams ražojumu remonts un varētu paildzināt to ekspluatācijas laiku, būtu jāpiešķir atbrīvojums attiecībā uz dzīvsudraba lietojuma ierobežojumiem CCFL aizmugurapgaismojuma šķidro kristālu displejiem rūpnieciskajos monitoringa un kontroles instrumentos. Saskaņā ar principu “remontēt atbilstīgi ražojuma oriģinālam” atbrīvojumam būtu jāattiecas uz visiem ražojumiem, kuri laisti tirgū līdz 2017. gada 22. jūlijam, kas ir atbilstības nodrošināšanas termiņš RMKI, un atbrīvojuma termiņam vajadzētu būt septiņiem gadiem, sākot no minētā datuma. Nešķiet ticams, ka atbrīvojums radīs negatīvu ietekmi uz inovācijām.

(4)

Tādēļ Direktīva 2011/65/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Vēlākais sestā mēneša pēdējā dienā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 13. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumā pievieno šādu 35. punktu:

“35.

Dzīvsudrabs aukstā katoda luminiscences spuldzēs, kurās dzīvsudraba saturs nepārsniedz 5 mg spuldzē, aizmugurapgaismojuma šķidro kristālu displejiem, kurus izmanto rūpnieciskajos monitoringa un kontroles instrumentos, kas laisti tirgū līdz 2017. gada 22. jūlijam.

Termiņš beidzas 2024. gada 21. jūlijā.”


Augša