Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32014L0074

Komisijas Deleģētā direktīva 2014/74/ES ( 2014. gada 13. marts ), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai tādās pielāgotiesspējīgu kontakttapu sistēmās, kuras nav C-press pielāgotiesspējīgu kontakttapu (kontaktsaderīgu savienotāju) sistēmas un kuras izmanto vadītspējas mērīšanai Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 148, 20.5.2014., 82./83. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/74/oj

20.5.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 148/82


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA 2014/74/ES

(2014. gada 13. marts),

ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai tādās pielāgotiesspējīgu kontakttapu sistēmās, kuras nav C-press pielāgotiesspējīgu kontakttapu (kontaktsaderīgu savienotāju) sistēmas un kuras izmanto vadītspējas mērīšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2011/65/ES tirgū laistās elektriskās un elektroniskās iekārtās aizliedz izmantot svinu.

(2)

Pielāgotiesspējīgu kontakttapu sistēmas izmanto ātrgaitas digitalizētājos, radiofrekvenču un viļņu signālu avotos un bezvadu sakaru testēšanas ierīcēs. Pielāgotiesspējīgu kontakttapu sistēmas, kas nesatur svinu, vēl neizmanto rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentos (IMCI). Uz IMCI veiktspēju un uzticamību attiecina augstākas prasības nekā citām elektriskām un elektroniskām ierīcēm, un šādos apstākļos netiek garantēta svinu nesaturošu aizstājēju uzticamība.

(3)

Lai svinu nesaturošus komponentus ražotāji varētu darīt tehniski izmantojamus un lai tiktu pietiekami pierādīts, ka tie ir uzticami lietošanai IMCI, līdz 2020. gada 31. decembrim būtu jāpiešķir atbrīvojums no aizlieguma svina lietošanai tādās pielāgotiesspējīgu kontakttapu sistēmās, kuras nav C-press pielāgotiesspējīgu kontakttapu (kontaktsaderīgu savienotāju) sistēmas un kuras izmanto vadītspējas mērīšanai. Attiecībā uz IMCI inovācijas cikliem tas ir relatīvi īss pārejas periods, kas nevarētu negatīvi ietekmēt inovāciju.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas 2011/65/ES 4. panta 4. punkta principu “paredzēts saražoto izstrādājumu remontam”, kura būtība ir paildzināt atbilstīgu izstrādājumu mūžu pēc to laišanas tirgū, uz rezerves daļām šo atbrīvojumu attiecina pēc tā termiņa bez laika ierobežojumiem.

(5)

Tādēļ Direktīva 2011/65/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Vēlākais sestā mēneša pēdējā dienā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 13. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumā pievieno šādu 36. punktu:

“36.

Svins, ko izmanto pielāgojamu kontakttapu sistēmās, kuras nav C-press pielāgojamu kontakttapu (kontaktsaderīgu savienotāju) sistēmas un kuras izmanto vadītspējas mērīšanai.

Zaudē spēku 2020. gada 31. decembrī. Pēc minētā datuma to var izmantot pirms 2021. gada 1. janvāra tirgū laistu rūpniecisku monitoringa un kontroles instrumentu rezerves daļām.”


Augša