Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32014L0070

Komisijas Deleģētā direktīva 2014/70/ES ( 2014. gada 13. marts ), ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai mikrokanālu platēs ( MCP ) Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 148, 20.5.2014., 74./75. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/70/oj

20.5.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 148/74


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA 2014/70/ES

(2014. gada 13. marts),

ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai mikrokanālu platēs (MCP)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2011/65/ES aizliedz izmantot svinu tirgū laistās elektriskās un elektroniskās iekārtās.

(2)

mikrokanālu plates (MCP) izmanto, lai medicīnas ierīcēs un monitoringa un kontroles instrumentos noteiktu un pastiprinātu jonus un elektronus. Svina aizstāšana vai likvidēšana MCP nav ne zinātniski, ne tehniski iespējama.

(3)

Mikrokanālu plates kā komponentus aizstāt ar alternatīviem detektoriem nav iespējams apstākļos, kur nepieciešama galēja miniatuarizācija, ļoti īss reakcijas laiks vai ļoti augsts signāla pastiprināšanas koeficients. Tādēļ svina izmantošana būtu jāatbrīvo no aizlieguma gadījumos, kad MCP ir labāka veiktspēja un raksturlielumi nekā alternatīvajiem detektoriem. Tā kā svinu nesaturošas alternatīvas vēl nav pieejamas, saskaņā ar Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 2. punktu būtu jānosaka atbrīvojuma derīguma termiņš 7 gadi no attiecīgajiem atbilstības nodrošināšanas datumiem, kas Direktīvas 2011/65/ES 4. panta 3. punktā noteikti attiecībā uz medicīnas ierīcēm un monitoringa un kontroles instrumentiem, medicīnas ierīcēm in vitro diagnostikai un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem. Ņemot vērā visu medicīnas ierīču un monitoringa un kontroles instrumentu inovāciju ciklus, 7 gadi ir relatīvi īss pārejas periods, kas nevarētu negatīvi ietekmēt inovāciju.

(4)

Tādēļ Direktīva 2011/65/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Vēlākais sestā mēneša pēdējā dienā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 13. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumā pievieno šādu 39. punktu:

“39.

Svins mikrokanālu platēs (MCP), kuras izmanto iekārtās, kam piemīt vismaz viena no šīm īpašībām:

a)

kompakts elektronu vai jonu detektora izmērs, ja detektoram ir paredzēta ierobežota vieta – ne vairāk kā 3 mm/MCP (detektora biezums + MCP uzstādīšanas laukums), kopumā ne vairāk kā 6 mm, un ja uzstādīt alternatīvu konstrukciju, kas detektoram atvēlētu vairāk vietas, ne zinātniski, ne tehniski nav iespējams;

b)

divdimensiju telpiskā izšķirtspēja elektronu vai jonu noteikšanai, kur spēkā ir vismaz viens no šiem aspektiem:

i)

reakcijas laiks nepārsniedz 25 ns;

ii)

parauga noteikšanas laukums ir lielāks par 149 mm2;

iii)

daudzkāršošanas koeficients ir lielāks par 1,3 × 103;

c)

reakcijas laiks elektronu vai jonu noteikšanā nepārsniedz 5 ns;

d)

parauga noteikšanas laukums elektronu vai jonu noteikšanā ir lielāks par 314 mm2;

e)

reizināšanas koeficients ir lielāks par 4,0 × 107.

Atbrīvojums zaudē spēku šādos datumos:

a)

2021. gada 21. jūlijs – medicīnas ierīcēm un monitoringa un kontroles instrumentiem;

b)

2023. gada 21. jūlijs – medicīnas ierīcēm in vitro diagnostikai;

c)

2024. gada 21. jūlijs – rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem.”


Augša