Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32014L0069

Komisijas Deleģētā direktīva 2014/69/ES ( 2014. gada 13. marts ), ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai tādu kondensatoru dielektriskajā keramikā, kuri paredzēti nominālajam spriegumam līdz 125 V maiņstrāvai vai 250 V līdzstrāvai un kurus izmanto rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentos Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 148, 20.5.2014., 72./73. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/69/oj

20.5.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 148/72


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA 2014/69/ES

(2014. gada 13. marts),

ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai tādu kondensatoru dielektriskajā keramikā, kuri paredzēti nominālajam spriegumam līdz 125 V maiņstrāvai vai 250 V līdzstrāvai un kurus izmanto rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2011/65/ES aizliedz izmantot svinu tirgū laistās elektriskās un elektroniskās iekārtās.

(2)

Ne svina aizstāšana tādu kondensatoru dielektriskajā keramikā, kuri paredzēti nominālajam spriegumam līdz 125 V maiņstrāvai vai 250 V līdzstrāvai un kurus izmanto rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentos (RMKI), ne šo detaļu aizstāšana rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentos joprojām nav tehniski realizējama.

(3)

Lai gan svina aizstāšana tādos zemsprieguma keramikas kondensatoros, ko lieto citām vajadzībām, ir iespējama, pirms šo svinu nesaturošo detaļu izmantošanas rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentos ražotājiem ir jāmaina RMKI vai to daļu konstrukcija un jaunā konstrukcija atkārtoti jākvalificē, lai šīs detaļas būtu tehniski realizējamas un lai pierādītu to uzticamību. Tāpēc svina izmantošana zemsprieguma keramikas kondensatoros, kurus izmanto rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentos, būtu jāatbrīvo no aizlieguma līdz 2020. gada 31. decembrim. Ņemot vērā RMKI inovācijas ciklu īpašības, tas ir salīdzinoši īss pārejas periods, kas, visticamāk, neradīs negatīvu ietekmi uz inovāciju.

(4)

Saskaņā ar Direktīvā 2011/65/ES noteikto “rezerves daļu pieejamības” principu, kura mērķis ir paildzināt tirgū laistu atbilstīgu produktu ekspluatācijas laiku, uz rezerves daļām šis atbrīvojums attiecas arī pēc tā termiņa beigām bez laika ierobežojumiem.

(5)

Tādēļ Direktīva 2011/65/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Vēlākais sestā mēneša pēdējā dienā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 13. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumā pievieno šādu 40. punktu:

“40.

Svins tādu kondensatoru dielektriskajā keramikā, kuri paredzēti nominālajam spriegumam līdz 125 V maiņstrāvai vai 250 V līdzstrāvai un kurus izmanto rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentos.

Termiņš beidzas 2020. gada 31. decembrī. Pēc minētā datuma var izmantot tādu rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentu rezerves daļās, kas laisti tirgū pirms 2021. gada 1. janvāra.”


Augša