Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

$${TR_eudor_eudor_conf_table_document} [lv] 32014L0014

Komisijas Deleģētā direktīva 2014/14/ES ( 2013. gada 18. oktobris ), ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu, kas atļauj izmantot 3,5 mg dzīvsudraba (katrā lampā) viencokola kompaktajās luminiscences lampās, kuras paredzētas vispārējai apgaismei, kuru jauda ir mazāka par 30 W un kuru kalpošanas laiks ir vienāds ar vai lielāks par 20000  h Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 4, 9.1.2014., 71./72. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/14/oj

9.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 4/71


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA 2014/14/ES

(2013. gada 18. oktobris),

ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu, kas atļauj izmantot 3,5 mg dzīvsudraba (katrā lampā) viencokola kompaktajās luminiscences lampās, kuras paredzētas vispārējai apgaismei, kuru jauda ir mazāka par 30 W un kuru kalpošanas laiks ir vienāds ar vai lielāks par 20 000 h

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2011/65/ES aizliedz izmantot dzīvsudrabu tirgū laistās elektriskās un elektroniskās iekārtās.

(2)

Viencokola kompaktajām luminiscences lampām, kuras paredzētas vispārējai apgaismei, kuru jauda ir mazāka par 30 W un kuru kalpošanas laiks ir vienāds ar vai lielāks par 20 000 h, ir nepieciešami 3,5 mg dzīvsudraba, lai nepieļautu gaismas atdeves atteices ražojuma kalpošanas laikā. Pašlaik nepastāv piemēroti aizvietotāji.

(3)

Tādēļ Direktīva 2011/65/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Vēlākais sestā mēneša pēdējā dienā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 18. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2011/65/ES III pielikumā iekļauj šādu punktu:

“1(g)

Vispārējai apgaismei < 30 W, ar kalpošanas laiku, kas vienāds ar vai lielāks par 20 000 h: 3,5 mg

Termiņš beidzas 2017. gada 31. decembrī”


Augša