Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32014L0011

Komisijas Deleģētā direktīva 2014/11/ES ( 2013. gada 18. oktobris ), ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu sešvērtīgajam hromam sārma dozatoros, ko izmanto, lai radītu fotokatodus rentgena attēla pastiprinātājos, līdz 2019. gada 31. decembrim , un rentgena sistēmu rezerves daļās, kas laistas ES tirgū pirms 2020. gada 1. janvāra Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 4, 9.1.2014., 65./66. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/11/oj

9.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 4/65


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA 2014/11/ES

(2013. gada 18. oktobris),

ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu sešvērtīgajam hromam sārma dozatoros, ko izmanto, lai radītu fotokatodus rentgena attēla pastiprinātājos, līdz 2019. gada 31. decembrim, un rentgena sistēmu rezerves daļās, kas laistas ES tirgū pirms 2020. gada 1. janvāra

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2011/65/ES aizliedz izmantot sešvērtīgo hromu tirgū laistās elektriskās un elektroniskās iekārtās.

(2)

Sešvērtīgo hromu lieto sārma dozatoros, ko izmanto, lai radītu fotokatodus rentgena attēla pastiprinātājos. Nav iespējams fotokatodu ražošanas procesā neizmantot sešvērtīgo hromu vai to aizstāt, jo pašlaik aizstājēji un alternatīvas tehnoloģijas nav pietiekami drošas vai pieejamas, lai apmierinātu visas vajadzības.

(3)

Daļa no sešvērtīgā hroma, ko izmanto fotokatodu ražošanas procesā, neizbēgami paliek tirgū laistajā ražojumā.

(4)

Tādēļ Direktīva 2011/65/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Vēlākais sestā mēneša pēdējā dienā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 18. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumā pievieno šādu 30. punktu:

“30.

Sešvērtīgais hroms sārma dozatoros, ko izmanto, lai radītu fotokatodus rentgena attēla pastiprinātājos, līdz 2019. gada 31. decembrim, un rentgena sistēmu rezerves daļās, kas laistas ES tirgū pirms 2020. gada 1. janvāra.”


Augša