Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32014L0109

Komisijas Deleģētā direktīva 2014/109/ES ( 2014. gada 10. oktobris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/40/ES II pielikumu, izveidojot galeriju ar ilustratīviem brīdinājumiem, kuri jāizvieto uz tabakas izstrādājumiem Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 360, 17.12.2014., 22./27. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/109/oj

17.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 360/22


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA 2014/109/ES

(2014. gada 10. oktobris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/40/ES II pielikumu, izveidojot galeriju ar ilustratīviem brīdinājumiem, kuri jāizvieto uz tabakas izstrādājumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīvu 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK (1), un jo īpaši tās 10. panta 3. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2014/40/ES 10. pantā ir noteikts, ka uz katras smēķēšanai paredzēta tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir jāizvieto kombinēti brīdinājumi par ietekmi uz veselību, ja vien nav piešķirts atbrīvojums saskaņā ar 11. pantu. Kombinētajos brīdinājumos par ietekmi uz veselību cita starpā jāietver viens no rakstiskajiem brīdinājumiem, kas norādīti I pielikuma sarakstā, un atbilstoša krāsu fotogrāfija, kas iekļauta minētās direktīvas II pielikuma attēlu galerijā.

(2)

Turklāt Direktīva 2014/40/ES piešķir Komisijai pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, lai izveidotu un pielāgotu II pielikuma attēlu galeriju, ņemot vērā zinātnes un tirgus attīstību.

(3)

Tāpēc Direktīvas 2014/40/ES II pielikums būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2014/40/ES II pielikumu aizstāj saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2016. gada 20. maijam. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2016. gada 20. maija.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 10. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 127, 29.4.2014., 1. lpp.


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Attēlu galerija (ar kombinētiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību)

(kas minēta 10. panta 1. punktā)

1. komplekts

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2. komplekts

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

3. komplekts

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Augša