EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32019L0520

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/520 (2019. gada 19. marts) par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (Dokuments attiecas uz EEZ.)

PE/69/2018/REV/1

OV L 91, 29.3.2019., 45./76. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 24/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/520/oj

29.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 91/45


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2019/520

(2019. gada 19. marts)

par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā

(pārstrādāta redakcija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/52/EK (4) ir būtiski grozīta. Tā kā ir jāizdara turpmāki grozījumi, skaidrības labad minētā direktīva būtu jāpārstrādā.

(2)

Ir vēlams panākt ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu plašu ieviešanu dalībvalstīs un kaimiņvalstīs, un sistēmām ir jābūt pēc iespējas uzticamām, lietotājdraudzīgām, izmaksu ziņā efektīvām un piemērotām turpmākai ceļu lietotāju maksājumu iekasēšanas politikas attīstībai Savienības līmenī un turpmākajai tehnikas attīstībai. Tāpēc ir jānodrošina ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēja izmantojamība, lai samazinātu izmaksas un slogu, kas saistīts ar nodevu maksāšanu visā Savienībā.

(3)

Savstarpēji izmantojamas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmas veicina to mērķu sasniegšanu, kas ir noteikti Savienības tiesību aktos, kuros ir reglamentētas ceļu lietotāju nodevas.

(4)

Savstarpējas izmantojamības trūkums ir būtiska ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu problēma, ja noteiktais ceļu lietošanas maksas apmērs ir saistīts ar transportlīdzekļa nobraukto attālumu (maksa, kas atkarīga no nobrauktā attāluma) vai ar transportlīdzekļa izbraukšanu cauri īpašam punktam (piemēram, maksa pie barjeras). Tādēļ noteikumi par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību būtu jāpiemēro tikai minētajām sistēmām, bet nebūtu jāpiemēro sistēmām, kurās noteiktais ceļu lietošanas maksas apmērs ir saistīts ar laiku, ko transportlīdzeklis ir pavadījis infrastruktūrā, kuru lieto par maksu (piemēram, no laika atkarīgas maksas, tādas kā vinjetes).

(5)

Ceļu lietošanas maksu maksāšanas pienākuma izpildes pārrobežu nodrošināšana Savienībā ir būtiska problēma visu veidu sistēmās – gan tajās, kas ir balstītas uz nobraukto attālumu, gan tajās, kas balstītas uz barjeru vai uz laiku, gan elektroniskajās, gan manuālajās. Tādēļ, lai risinātu tādu problēmu kā pārrobežu piespiedu izpilde pēc ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanas, noteikumi par informācijas pārrobežu apmaiņu būtu jāpiemēro visām minētajām sistēmām.

(6)

Valstu tiesību aktos ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanu var kvalificēt gan kā administratīvu pārkāpumu, gan kā noziedzīgu nodarījumu. Šī direktīva būtu jāpiemēro neatkarīgi no tā, kā attiecīgais pārkāpums tiek kvalificēts.

(7)

Ņemot vērā to, ka Savienības mērogā nav maksu par autostāvvietu saskanīgas klasifikācijas un tās ar infrastruktūras izmantošanu ir saistītas netieši, maksas par autostāvvietu nebūtu jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā.

(8)

Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpējas izmantojamības nolūkā ir jāsaskaņo izmantotā tehnoloģija un saskarnes starp savstarpējas izmantojamības komponentiem.

(9)

Tehnoloģiju un saskarņu saskaņošana būtu jāatbalsta ar atbilstīgu atklātu un publisku standartu, kas bez diskriminācijas ir pieejami visiem sistēmu piegādātājiem, izstrādi un uzturēšanu.

(10)

Lai ar savām transportlīdzekļu iekārtām (OBE) aptvertu vajadzīgās sakaru tehnoloģijas, būtu jāatļauj Eiropas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmas (EETS) pakalpojumu sniedzējiem izmantot citas transportlīdzeklī jau esošas aparatūras un programmatūras sistēmas, piemēram, satelītnavigācijas sistēmas vai pārnēsājamas ierīces, un veidot savienojumus ar tām.

(11)

Būtu jāņem vērā ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmas īpašās iezīmes, kas patlaban piemērojamas mazas noslodzes transportlīdzekļiem. Šādas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmas patlaban neizmanto satelītpozicionēšanu vai mobilos sakarus, tāpēc būtu jāatļauj EETS pakalpojumu sniedzējiem ierobežotu laikposmu mazas noslodzes transportlīdzekļu lietotājus nodrošināt ar OBE, kas piemērotas izmantošanai tikai ar 5,8 GHz mikroviļņu tehnoloģiju. Šai atkāpei nebūtu jāskar dalībvalstu tiesības īstenot uz satelītiem balstītu nodevu iekasēšanu mazas noslodzes transportlīdzekļiem.

(12)

Nodevu iekasēšanas sistēmas, kas balstītas uz automātiskas numura zīmes atpazīšanas (ANPR) tehnoloģiju, prasa vairāk iekasēšanas darījumu manuālu pārbaužu atbalsta sistēmā nekā sistēmas, kas izmanto OBE. Sistēmas, kas izmanto OBE, ir efektīvākas lielos ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas apgabalos, bet sistēmas, kas izmanto ANPR tehnoloģiju, ir piemērotākas maziem apgabaliem, piemēram, nodevu iekasēšanai pilsētās, kur OBE izmantošana radītu nesamērīgas izmaksas vai administratīvo slogu. ANPR tehnoloģija var būt noderīga kombinācijā ar citām tehnoloģijām.

(13)

Ar ANPR tehnoloģiju saistītu risinājumu tehniskās attīstības nolūkā standartizācijas struktūras būtu jāmudina noteikt nepieciešamos tehniskos standartus.

(14)

EETS pakalpojumu sniedzēju īpašās tiesības un pienākumi būtu jāpiemēro subjektiem, kas pierāda, ka tie ir izpildījuši konkrētas prasības, un ir reģistrēti kā EETS pakalpojumu sniedzēji tajā dalībvalstī, kurā tie veic uzņēmējdarbību.

(15)

Lai nodrošinātu, ka tirgus darbojas taisnīgi un efektīvi, būtu skaidri jādefinē galveno EETS dalībnieku, proti, EETS pakalpojumu sniedzēju, nodevu iekasētāju un EETS lietotāju, tiesības un pienākumi.

(16)

Ir īpaši svarīgi aizsargāt dažas EETS pakalpojumu sniedzēju tiesības, piemēram, tiesības uz komerciāli sensitīvu datu aizsardzību, un to darīt, neietekmējot negatīvi nodevu iekasētājiem un EETS lietotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti. Jo īpaši nodevu iekasētājam būtu jāprasa nedarīt zināmus komerciāli sensitīvus datus nevienam attiecīgā EETS pakalpojumu sniedzēja konkurentam. To datu apjoms un veids, kurus EETS pakalpojumu sniedzēji dara zināmus nodevu iekasētājiem, lai aprēķinātu nodevas un tās piemērotu vai lai pārbaudītu nodevas, kuras EETS pakalpojumu sniedzēji ir noteikuši EETS lietotāju transportlīdzekļiem, nedrīkstētu pārsniegt minimāli nepieciešamo.

(17)

Būtu jāprasa EETS pakalpojumu sniedzējiem izpildes pasākumos pilnībā sadarboties ar nodevu iekasētājiem, lai palielinātu ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu vispārējo efektivitāti. Tāpēc gadījumos, kad rodas aizdomas par ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanu, nodevu iekasētājiem vajadzētu būt tiesīgiem no EETS pakalpojumu sniedzējiem pieprasīt datus par transportlīdzekli un transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāju, kas ir EETS pakalpojumu sniedzēja klients, ar nosacījumu, ka šos datus izmanto tikai izpildes nolūkiem.

(18)

Lai EETS pakalpojumu sniedzēji varētu nediskriminējošā veidā konkurēt par visiem klientiem konkrētā EETS apgabalā, ir svarīgi, lai viņiem tiktu dota iespēja tikt akreditētiem minētajā apgabalā pietiekami agri, lai viņi varētu piedāvāt pakalpojumus lietotājiem pirmajā ceļu lietotāju nodevas iekasēšanas sistēmas darbības dienā.

(19)

Nodevu iekasētājiem vajadzētu nodrošināt EETS pakalpojumu sniedzējiem piekļuvi savam EETS apgabalam bez jebkādas diskriminācijas.

(20)

Lai visiem EETS pakalpojumu sniedzējiem nodrošinātu pārskatāmību un piekļuvi EETS apgabaliem bez jebkādas diskriminācijas, nodevu iekasētājiem apgabala paziņojumā būtu jāpublicē visa nepieciešamā informācija par piekļuves tiesībām EETS.

(21)

Visām OBE lietotāju atlaidēm vai nodevu samazinājumiem, kurus piedāvā kāda dalībvalsts vai nodevu iekasētājs, vajadzētu būt pārredzamiem, publiski izziņotiem un saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem pieejamiem arī EETS pakalpojumu sniedzēju klientiem.

(22)

EETS pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt tiesībām uz taisnīgu atlīdzību, kuru aprēķina, pamatojoties uz pārredzamu, nediskriminējošu un identisku metodoloģiju.

(23)

Nodevu iekasētājiem būtu jāļauj no EETS pakalpojumu sniedzēja atlīdzības atskaitīt attiecīgās izmaksas, kas radušās par EETS paredzēto ceļu nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmas elementu nodrošināšanu, ekspluatēšanu un uzturēšanu.

(24)

EETS pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsamaksā nodevu iekasētājam visas nodevas, kas jāmaksā to klientiem, tomēr EETS pakalpojumu sniedzējiem nevajadzētu būt atbildīgiem par nodevām, kuras nav samaksājuši to klienti, ja pēdējie minētie ir aprīkoti ar OBE, kas nodevu iekasētājam ir deklarēts kā atzīts par nederīgu.

(25)

Ja tiesību subjekts, kas ir nodevu iekasēšanas pakalpojuma sniedzējs, pilda arī citas funkcijas elektroniskajā ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas sistēmā vai veic citas darbības, kas nav tieši saistītas ar elektronisku nodevu iekasēšanu, tam būtu jāprasa veikt uzskaiti, kas skaidri nodalītu izmaksas un ieņēmumus, kuri ir saistīti ar nodevu iekasēšanas pakalpojumu sniegšanu, no izmaksām un ieņēmumiem, kas saistīti ar citām darbībām, un pēc pieprasījuma sniegt attiecīgajai samierināšanas struktūrai vai tiesu iestādei informāciju par minētajām izmaksām un ieņēmumiem, kuri saistīti ar nodevu iekasēšanas pakalpojuma sniegšanu. Šķērssubsīdijām starp darbībām, ko kāds veic kā nodevu iekasēšanas pakalpojuma sniedzējs, un citām darbībām nevajadzētu būt atļautām.

(26)

Lietotājiem vajadzētu būt iespējai abonēt EETS pie jebkura EETS pakalpojumu sniedzēja neatkarīgi no viņu valstspiederības, dzīvesvietas dalībvalsts vai transportlīdzekļa reģistrācijas dalībvalsts.

(27)

Lai novērstu dubultus maksājumus un sniegtu lietotājiem juridisko noteiktību, nodevas samaksāšana EETS pakalpojumu sniedzējam būtu jāuzskata par lietotāja pienākumu izpildi attiecībā pret attiecīgo nodevu iekasētāju.

(28)

Nodevu iekasētāju un EETS pakalpojumu sniedzēju līgumattiecībām cita starpā būtu jānodrošina nodevu pareiza samaksa.

(29)

Būtu jāizveido mediācijas procedūra, lai izšķirtu nodevu iekasētāju un EETS pakalpojumu sniedzēju strīdus, kas rodas līgumsarunu un līgumattiecību laikā. Nodevu iekasētājiem un EETS pakalpojumu sniedzējiem būtu jāapspriežas ar nacionālajām samierināšanas struktūrām, lai rastu tādu strīdu noregulējumu, kas ir saistīti ar tiesībām nediskriminējošā veidā piekļūt EETS apgabaliem.

(30)

Samierināšanas struktūrām vajadzētu būt pilnvarotām pārbaudīt, ka nevienam EETS pakalpojumu sniedzējam piemērotie līgumnosacījumi nav diskriminējoši. Jo īpaši tām vajadzētu būt pilnvarotām pārbaudīt, vai atlīdzība, ko nodevu iekasētāji piedāvā EETS pakalpojumu sniedzējiem, atbilst šajā direktīvā noteiktajiem principiem.

(31)

EETS lietotāju satiksmes datiem ir būtiska nozīme dalībvalstu transporta politikas nostiprināšanā. Tādēļ dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai pieprasīt šādus datus no nodevu iekasēšanas pakalpojuma sniedzējiem, tostarp no EETS pakalpojumu sniedzējiem, satiksmes politikas izstrādes un satiksmes pārvaldības stiprināšanas nolūkā vai citādai nekomerciālai izmantošanai no valsts puses, ievērojot piemērojamos datu aizsardzības noteikumus.

(32)

Ir nepieciešams satvars, kas paredz EETS pakalpojumu sniedzēju akreditācijas procedūras EETS apgabalā un kas nodrošina taisnīgu piekļuvi tirgum, vienlaikus garantējot adekvātu pakalpojuma līmeni. EETS apgabala paziņojumā būtu sīki jānosaka EETS pakalpojuma sniedzēja akreditācijas EETS apgabalā procedūra un jo īpaši procedūra, ar kuru pārbauda atbilstību specifikācijām un savstarpējas izmantojamības elementu piemērotību lietošanai. Šai procedūrai vajadzētu būt vienai un tai pašai visiem EETS pakalpojumu sniedzējiem.

(33)

Lai nodrošinātu EETS tirgus dalībniekiem vieglu piekļuvi informācijai, dalībvalstīm būtu jāprasa apkopot un publiski pieejamos valstu reģistros publicēt visus svarīgos datus saistībā ar EETS.

(34)

Lai varētu panākt tehnoloģisko progresu, ir svarīgi, lai nodevu iekasētājiem būtu iespēja testēt jaunas nodevu iekasēšanas tehnoloģijas vai koncepcijas. Tomēr šādiem testiem vajadzētu būt ierobežotiem, un EETS pakalpojumu sniedzējiem nebūtu jāprasa piedalīties tajos. Komisijai vajadzētu būt iespējai neatļaut šādus testus, ja tie varētu skart parastās elektroniskās ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas sistēmas vai EETS pareizu darbību.

(35)

Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu tehnisko specifikāciju lielas atšķirības varētu kavēt nodevu elektroniskās iekasēšanas savstarpējas izmantojamības sasniegšanu visas Savienības mērogā un tādējādi veicināt to, ka turpinās pašreizējā situācija, kurā lietotājiem, lai Savienībā samaksātu ceļu lietotāju nodevas, ir nepieciešamas vairākas OBE. Šī situācija nelabvēlīgi ietekmē pārvadājumu efektivitāti, nodevu iekasēšanas sistēmu izmaksu efektivitāti un transporta politikas mērķu sasniegšanu. Tāpēc būtu jārisina šīs situācijas pamatā esošās problēmas.

(36)

Kaut gan pārrobežu savstarpēja izmantojamība Savienībā uzlabojas, vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķis ir radīt iespēju Savienībā ceļot ar vienu OBE. Tāpēc, lai samazinātu administratīvo slogu un ceļu lietotājiem radītās izmaksas, ir svarīgi, ka Komisija sagatavo ceļvedi šā mērķa sasniegšanai, lai atvieglotu personu brīvu pārvietošanos un brīvu preču apriti Savienībā, tam negatīvi neietekmējot konkurenci tirgū.

(37)

EETS ir saskaņā ar tirgus mehānismiem sniegts pakalpojums, tāpēc EETS pakalpojumu sniedzējiem nebūtu jāliek savus pakalpojumus sniegt uzreiz visā Savienībā. Tomēr lietotāju interesēs EETS pakalpojumu sniedzējiem būtu jāaptver visi EETS apgabali ikvienā valstī, kurā tie nolemj sniegt savus pakalpojumus. Turklāt Komisijai būtu jānovērtē, vai EETS pakalpojumu sniedzējiem paredzētā elastība nenoved pie mazo vai perifēro EETS apgabalu izslēgšanas no EETS, un, ja tā konstatē, ka tā notiek, vajadzības gadījumā jārīkojas.

(38)

EETS apgabala paziņojumā būtu izsmeļoši jāapraksta EETS pakalpojumu sniedzēju darbības attiecīgajā EETS apgabalā komercnosacījumu satvars. Jo īpaši tajā būtu jāapraksta metodoloģija, ko izmanto EETS pakalpojumu sniedzēju atlīdzības aprēķināšanā.

(39)

Ja tiek ieviesta jauna ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēma vai tiek būtiski mainīta pastāvošā sistēma, nodevu iekasētājam būtu jāpublicē jaunie vai atjauninātie EETS apgabalu paziņojumi, paredzot pietiekamu termiņu, kurā EETS pakalpojumu sniedzēji attiecīgajā sistēmā varētu akreditēties pirmo reizi vai atkārtoti vēlākais vienu mēnesi pirms tās darbības sākuma dienas. Nodevu iekasētājam būtu jāizstrādā un jāievēro EETS pakalpojumu sniedzēju pirmreizējās vai attiecīgi atkārtotās akreditācijas procedūra, lai šo procedūru varētu pabeigt vēlākais vienu mēnesi pirms jaunās vai būtiski mainītās sistēmas darbības sākuma. Nodevu iekasētājiem būtu jāizpilda sava plānotās procedūras daļa, kā ir definēts EETS apgabala paziņojumā.

(40)

Nodevu iekasētājiem nebūtu jāprasa EETS pakalpojumu sniedzējiem īstenot īpašus tehniskus risinājumus, kas varētu apdraudēt savstarpēju izmantojamību attiecībā uz citiem EETS apgabaliem un pastāvošajiem EETS pakalpojuma sniedzēja savstarpējas izmantojamības elementiem un nebūtu jānosaka EETS pakalpojumu sniedzējiem pienākums šādus īpašus risinājumus īstenot.

(41)

EETS var ievērojami samazināt starptautisko autopārvadātāju un autovadītāju administratīvās izmaksas un slogu.

(42)

EETS pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt tiesībām EETS lietotājiem izrakstīt rēķinus. Tomēr nodevu iekasētājiem būtu jāatļauj pieprasīt, lai šie rēķini tiktu nosūtīti viņu uzdevumā un viņu vārdā, jo rēķina izrakstīšana nepastarpināti no EETS pakalpojumu sniedzēju puses var dažos EETS apgabalos radīt negatīvas administratīvas un fiskālas sekas.

(43)

Katrai dalībvalstij, kurai ir vismaz divi EETS apgabali, būtu jānorīko struktūra, kas īstenotu saziņu ar EETS pakalpojumu sniedzējiem, kuri vēlētos sniegt EETS pakalpojumu tās teritorijā, lai sekmētu šo pakalpojumu sniedzēju sakarus ar nodevu iekasētājiem.

(44)

Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas un citi pakalpojumi, piemēram, sadarbīgu ITS (C-ITS) lietotnes maza darbības attāluma sakariem starp transportlīdzekļiem un starp transportlīdzekli un infrastruktūru, izmanto līdzīgas tehnoloģijas un blakusesošas frekvenču joslas. Turpmāk pēc izmaksu, ieguvumu, tehnisko šķēršļu un to novēršanas iespēju rūpīgas novērtēšanas būtu vērtīgi izpētīt iespējas ceļu lietotāju nodevu elektroniskai iekasēšanai pielietot citas jaunās tehnoloģijas. Svarīgi ir īstenot pasākumus, lai esošos ieguldījumus 5,8 GHz mikroviļņu tehnoloģijā aizsargātu no citu tehnoloģiju radītiem traucējumiem.

(45)

Neskarot tiesību aktus par valsts atbalstu un konkurenci, dalībvalstīm būtu jāatļauj izstrādāt pasākumus, lai veicinātu elektronisko nodevu iekasēšanu un rēķinu sagatavošanu.

(46)

Kad standartizācijas iestādes pārskata standartus, kuri attiecas uz EETS, vajadzētu veikt atbilstīgus pārejas pasākumus, ar ko nodrošina EETS nepārtrauktību un standartu pārskatīšanas brīdī jau izmantoto savstarpējas izmantojamības komponentu saderību ar ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas sistēmām.

(47)

EETS būtu jāļauj attīstīties intermodālām transporta sistēmām, vienlaikus cenšoties nodrošināt principu “lietotājs maksā” un “piesārņotājs maksā” ievērošanu.

(48)

Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu problemātiskie aspekti to pārkāpēju identificēšanā, kas nav attiecīgās valsts iedzīvotāji, kavē šādu sistēmu turpmāku izplatīšanos un principu “lietotājs maksā” un “piesārņotājs maksā” plašāku piemērošanu uz Savienības ceļiem, un tādēļ ir jārod veids, kā identificēt šādas personas un apstrādāt viņu personas datus.

(49)

Konsekvences un resursu efektīvas izmantošanas labad sistēmai, ko pielieto apmaiņai ar informāciju par ceļu lietošanas maksas nemaksātājiem un viņu transportlīdzekļiem, vajadzētu izmantot tos pašus rīkus kā sistēmai, ko pielieto apmaiņai ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem, kura paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2015/413 (5).

(50)

Dažās dalībvalstīs ceļu lietošanas maksas nesamaksāšana tiek konstatēta vienīgi pēc tam, kad lietotājam ir paziņots pienākums maksāt ceļu lietošanas maksu. Tā kā ar šo direktīvu nesaskaņo valstu tiesību aktus šajā sakarā, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai piemērot šo direktīvu, lai paziņošanas nolūkā identificētu lietotājus un transportlīdzekļus. Tomēr šāda paplašināta piemērošana būtu jāatļauj vienīgi tad, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi.

(51)

Turpmākas procedūras, ko uzsāk pēc ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanas, Savienībā nav saskaņotas. Bieži identificētajam ceļu lietotājam sniedz iespēju samaksāt maksājamo ceļu lietošanas maksu vai fiksētu summu tās vietā tieši subjektam, kas atbildīgs par ceļu lietošanas maksas iekasēšanu, pirms dalībvalsts iestādes sāk turpmākas administratīvās procedūras vai kriminālprocesu. Ir svarīgi nodrošināt, ka visiem ceļu lietotājiem ar līdzīgiem nosacījumiem ir pieejama šāda efektīva procedūra, ar ko izbeigt ceļu lietošanas maksas nemaksāšanu. Šajā nolūkā dalībvalstīm vajadzētu atļaut nodrošināt par ceļu lietošanas maksas iekasēšanu atbildīgajai subjektam datus, kas nepieciešami, lai identificētu ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanā iesaistīto transportlīdzekli un uz minētā transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju, ar nosacījumu, ka tiek garantēta personas datu pienācīga aizsardzība. Šajā sakarā dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka ar attiecīgā subjekta izdotā maksājuma rīkojuma izpildīšanu tiek izbeigta ar ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanu saistītā procedūra.

(52)

Dažās dalībvalstīs gadījumus, kad ceļu lietošanas maksu var samaksāt, tikai izmantojot OBE, bet transportlīdzeklim nav OBE vai tā nedarbojas, uzskata par ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanu.

(53)

Dalībvalstīm būtu jāsniedz Komisijai informācija un dati, kas vajadzīgi, lai novērtētu to, cik efektīvas un lietderīgas ir sistēmas apmaiņai ar informāciju par ceļu lietošanas maksas nemaksātājiem. Komisijai būtu jānovērtē saņemtie dati un informācija un vajadzības gadījumā jāierosina grozījumi šajā direktīvā.

(54)

Analizējot iespējamos pasākumus tam, kā Savienībā turpmāk veicināt ceļu lietošanas maksu maksāšanas pienākuma pārrobežu piespiedu izpildi, Komisijai savā ziņojumā būtu jānovērtē arī dalībvalstu savstarpējās palīdzības nepieciešamība.

(55)

Pienākuma maksāt ceļu lietošanas maksas izpildes panākšana, tā transportlīdzekļa un transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja identificēšana, attiecībā uz kuru ir konstatēts, ka nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, un informācijas vākšana par lietotāju nolūkā nodrošināt to, ka nodevu iekasētājs pilda savus pienākumus pret nodokļu iestādēm, tas viss ietver personas datu apstrādi. Šāda apstrāde ir jāveic saskaņā ar Savienības noteikumiem, kas, inter alia, ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (6), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/680 (7) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/58/EK (8). Tiesības uz personas datu aizsardzību ir skaidri atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. pantā.

(56)

Šī direktīva neietekmē dalībvalstu brīvību paredzēt noteikumus, ar ko reglamentē ceļu infrastruktūras maksājumus un nodokļu jautājumus.

(57)

Lai veicinātu pārrobežu apmaiņu ar informāciju par transportlīdzekļiem un transportlīdzekļu īpašniekiem vai turētājiem, saistībā ar kuriem ir notikusi ceļu lietošanas maksu nesamaksāšana, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu attiecībā uz I pielikuma grozīšanu, lai atspoguļotu izmaiņas Savienības tiesību aktos. Pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu Komisijai būtu jādeleģē arī attiecībā uz sīki izstrādātas informācijas noteikšanu, kas nepieciešama transportlīdzekļu klasificēšanas vajadzībām, lai izveidotu piemērojamās tarifu shēmas, precīzāk definētu EETS lietotāju pienākumu saistībā ar datu sniegšanu EETS pakalpojumu sniedzējam un OBE izmantošanu un darbībām ar to, noteiktu prasības savstarpējas izmantojamības komponentiem attiecībā uz drošumu, veselības aizsardzību, uzticamību, pieejamību, vides aizsardzību, tehnisko saderību, drošību, privātumu, darbību un pārvaldību, noteiktu vispārējās infrastruktūras prasības savstarpējas izmantojamības komponentiem un lai noteiktu minimālos atbilstības kritērijus paziņotajām struktūrām. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (9). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(58)

Šīs direktīvas īstenošanai ir vajadzīgi vienādi nosacījumi tehnisko un administratīvo specifikāciju piemērošanai, lai dalībvalstīs izvērstu procedūra, kas iesaista EETS dalībniekus un saskarnes starp tiem, nolūkā sekmēt savstarpēju izmantojamību un nodrošināt, ka valstu nodevu iekasēšanas tirgi tiek regulēti ar līdzvērtīgiem noteikumiem. Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs direktīvas īstenošanai un noteiktu minētās tehniskās un administratīvās specifikācijas, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (10).

(59)

Šai direktīvai nebūtu jāskar dalībvalstu pienākumi attiecībā uz termiņu III pielikuma B daļā minētās direktīvas transponēšanai valsts tiesību aktos.

(60)

Šajā direktīvā ņemtas vērā pamattiesības un ievēroti principi, kas noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši attiecībā uz personas datu aizsardzību.

(61)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju (11),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šajā direktīvā ir paredzēti nosacījumi, kas ir nepieciešami šādiem nolūkiem:

a)

nodrošināt elektronisko ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību uz visiem Savienības ceļu tīkla pilsētu un starppilsētu autoceļiem, automaģistrālēm, galvenajiem ceļiem un mazas nozīmes ceļiem un pie dažādām būvēm, piemēram, tuneļiem vai tiltiem, un prāmjiem; un

b)

veicināt pārrobežu apmaiņu ar transportlīdzekļa reģistrācijas datiem par transportlīdzekļiem un transportlīdzekļu īpašniekiem vai turētājiem, saistībā ar kuriem notikusi jebkuru ceļu lietošanas maksu nesamaksāšana Savienībā.

Lai ņemtu vērā subsidiaritātes principu, šo direktīvu piemēro, neskarot dalībvalstu pieņemtos lēmumus iekasēt ceļu lietošanas maksas par konkrētiem transportlīdzekļu veidiem un noteikt minēto maksu apmēru un to iekasēšanas mērķi.

2.   Šīs direktīvas 3.–22. pantu nepiemēro:

a)

ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas sistēmām, kuras nav elektroniskas 2. panta 10. punkta nozīmē; un

b)

mazām, tikai vietējas nozīmes ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas sistēmām, attiecībā uz kurām atbilstība 3.–22. panta prasībām izmaksātu nesamērīgi dārgi salīdzinājumā ar priekšrocībām.

3.   Šo direktīvu nepiemēro maksām par autostāvvietu.

4.   Mērķi nodrošināt ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību Savienībā panāk, izmantojot Eiropas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu (EETS), kas papildina vietējos ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas pakalpojumus dalībvalstīs.

5.   Ja valsts tiesību aktos ir paredzēts paziņojums lietotājam par pienākumu maksāt, pirms var konstatēt ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanu, dalībvalstis šo direktīvu var piemērot arī tam, lai paziņojuma nolūkos identificētu transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju un pašu transportlīdzekli, bet tikai tad, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

a)

nav citu iespēju identificēt transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju; un

b)

paziņojums transportlīdzekļa īpašniekam vai turētājam par pienākumu maksāt saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir obligāts ceļu lietošanas maksas samaksāšanas procedūras posms.

6.   Ja dalībvalsts piemēro 5. punktu, tā veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka visas turpmākās procesuālās darbības saistībā ar pienākumu maksāt ceļu lietošanas maksu īsteno valsts iestādes. Atsauces uz ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanu šajā direktīvā ietver gadījumus, kas izklāstīti 5. punktā, ja dalībvalsts, kurā notiek nesamaksāšana, piemēro minēto punktu.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

1)

“nodevu iekasēšanas pakalpojums” ir pakalpojums, kas lietotājiem ļauj ar vienu līgumu un, ja vajadzīgs, ar vienu transportlīdzekļa iekārtu (OBE) komplektu izmantot transportlīdzekli vienā vai vairākos EETS apgabalos un kas ietver:

a)

ja vajadzīgs – pielāgotu OBE nodrošināšanu lietotājiem un to funkcionalitātes uzturēšanu;

b)

garantēšanu, ka nodevu iekasētājam tiek samaksāta nodeva, kas pienākas no lietotāja;

c)

maksāšanas iespējas, ar kuru jāveic maksājums, nodrošināšanu lietotājam vai jau pastāvošas iespējas pieņemšanu;

d)

nodevas iekasēšanu no lietotāja;

e)

attiecību ar klientiem pārvaldību ar lietotāju; un

f)

ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas sistēmu drošības un privātās dzīves aizsardzības politikas īstenošanu un ievērošanu;

2)

“nodevu iekasēšanas pakalpojumu sniedzējs” ir tiesību subjekts, kas sniedz nodevu iekasēšanas pakalpojumus vienā vai vairākos EETS apgabalos attiecībā uz vienu vai vairākām transportlīdzekļu klasēm;

3)

“nodevu iekasētājs” ir publisks vai privāts subjekts, kas iekasē nodevas par transportlīdzekļu kustību EETS apgabalā;

4)

“izraudzītais nodevu iekasētājs” ir publisks vai privāts subjekts, kas ir izraudzīts kļūt par nodevu iekasētāju nākotnes EETS apgabalā;

5)

“Eiropas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas pakalpojums (EETS)” ir nodevu iekasēšanas pakalpojums, ko saskaņā ar līgumu vienā vai vairākos EETS apgabalos EETS pakalpojumu sniedzējs sniedz EETS lietotājam;

6)

EETS pakalpojumu sniedzējs” ir subjekts, kas saskaņā ar atsevišķu līgumu nodrošina EETS lietotājam piekļuvi EETS, pārskaita nodevas attiecīgajam nodevu iekasētājam un ir reģistrēts dalībvalstī, kurā tas veic uzņēmējdarbību;

7)

EETS lietotājs” ir fiziska vai juridiska persona, kura noslēgusi līgumu ar EETS pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu piekļuvi EETS;

8)

EETS apgabals” ir ceļš, ceļu tīkls, būve, piemēram, tilts vai tunelis, vai prāmis, kur nodevas tiek iekasētas, izmantojot ceļu lietotāju nodevu elektronisko iekasēšanas sistēmu;

9)

EETS atbilstīga sistēma” ir to ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmas elementu kopums, kuri ir īpaši nepieciešami EETS pakalpojumu sniedzēju integrēšanai sistēmā un EETS darbībai;

10)

“elektroniskā ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas sistēma” ir nodevu iekasēšanas sistēma, kurā lietotāja pienākumu maksāt nodevu izraisa tikai transportlīdzekļa atrašanās konkrētā vietā automātiska noteikšana, izmantojot attālinātus sakarus ar transportlīdzekļa OBE vai automātisko numura zīmes atpazīšanu, un minētais pienākums ir vienīgi saistīts ar šo automātisko noteikšanu;

11)

“transportlīdzekļa iekārtas (OBE)” ir pilnīgs nodevu iekasēšanas pakalpojuma ietvaros lietojams aparatūras un programmatūras komponentu komplekts, kas ir uzstādīts vai tiek pārvadāts transportlīdzeklī nolūkā vākt, saglabāt, apstrādāt un attāli saņemt un pārraidīt datus kā atsevišķa ierīce vai transportlīdzeklī integrēta ierīce;

12)

“galvenais pakalpojumu sniedzējs” ir nodevu iekasēšanas pakalpojumu sniedzējs, kuram ir īpaši, no citu pakalpojumu sniedzēju tiesībām un pienākumiem atšķirīgi pienākumi, piemēram, pienākums parakstīt līgumus ar visiem ieinteresētajiem lietotājiem, vai īpašas tiesības, piemēram, īpaša atlīdzība vai garantēts ilgtermiņa līgums;

13)

“savstarpējas izmantojamības komponents” ir jebkura atsevišķa detaļa, detaļu grupa, iekārtas mezgla daļa vai vesels mezgls, kas iekļauts vai paredzēts iekļaušanai EETS un no kā tieši vai netieši ir atkarīga pakalpojuma savstarpējā izmantojamība, tai skaitā gan materiālas, gan nemateriālas lietas, piemēram, programmatūra;

14)

“piemērotība lietošanai” ir savstarpējas izmantojamības komponenta spēja sasniegt un uzturēt noteiktu veiktspēju ekspluatācijas laikā, kad tas ir pienācīgi integrēts EETS saistībā ar nodevu iekasētāja sistēmu;

15)

“nodevas konteksta dati” ir informācija, ko atbildīgais nodevas iekasētājs noteicis par nepieciešamu, lai aprēķinātu nodevas maksājumu par transportlīdzekļa kustību konkrētā nodevas apgabalā, kā arī lai noslēgtu nodevas darījumu;

16)

“nodevu deklarācija” ir nodevu iekasētājam paredzēts ziņojums, kas apliecina transportlīdzekļa atrašanos EETS apgabalā, tādā formātā, par kādu vienojušies nodevu iekasēšanas pakalpojumu sniedzējs un nodevu iekasētājs;

17)

“transportlīdzekļu klasifikācijas parametri” ir ar transportlīdzekli saistītā informācija, saskaņā ar kuru aprēķina nodevas, balstoties uz nodevas konteksta datiem;

18)

“atbalsta sistēma” ir centrālā elektroniskā sistēma, kuru nodevu iekasētājs, nodevu iekasētāju grupa, kas izveidojusi savstarpējas izmantojamības mezglu, vai EETS pakalpojumu sniedzējs izmanto, lai vāktu, apstrādātu un nosūtītu informāciju elektroniskās ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas sistēmas ietvaros;

19)

“būtiski pārveidota sistēma” ir pastāvoša elektroniskās ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas sistēma, kas ir vai tiek pārveidota tā, ka EETS pakalpojumu sniedzējiem ir jāpārveido izmantotie savstarpējas izmantojamības komponenti, piemēram, jāpārprogrammē vai jāpielāgo atbalsta sistēmas saskarnes tādā apmērā, ka ir vajadzīga pārakreditācija;

20)

“akreditācija” ir nodevu iekasētāja noteikts un pārvaldīts process, kas EETS pakalpojumu sniedzējam jāiziet, pirms tam ļauj sniegt EETS kādā EETS apgabalā;

21)

“nodeva” vai “ceļu lietošanas maksa” ir maksa, kas pienākas no ceļu lietotāja par kustību pa konkrētu ceļu, ceļu tīklu, būvi, piemēram, tiltu vai tuneli, vai prāmi;

22)

“ceļu lietošanas maksas nesamaksāšana” ir pārkāpums, kas ietver to, ka ceļu lietotājs dalībvalstī nav samaksājis ceļu lietošanas maksu, kas noteikta minētajā dalībvalstī piemērojamajos noteikumos;

23)

“reģistrācijas dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā reģistrēts transportlīdzeklis, uz kuru attiecas ceļu lietošanas maksas maksāšana;

24)

“valsts kontaktpunkts” ir transportlīdzekļu reģistrācijas datu pārrobežu apmaiņas veikšanai norīkota dalībvalsts kompetentā iestāde;

25)

“automatizēta meklēšana” ir tiešsaistes piekļuves procedūra datu meklēšanai vienas, vairāku vai visu dalībvalstu datubāzēs;

26)

“transportlīdzeklis” ir mehānisks transportlīdzeklis vai kopā sakabināti transportlīdzekļi, kas paredzēti vai tiek izmantoti pasažieru vai kravu pārvadāšanai pa autoceļiem;

27)

“transportlīdzekļa turētājs” ir persona, uz kuras vārda transportlīdzeklis ir reģistrēts, kā noteikts reģistrācijas dalībvalsts tiesību aktos;

28)

“lielas noslodzes transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, kura maksimālā pieļaujamā masa pārsniedz 3,5 tonnas;

29)

“mazas noslodzes transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, kura maksimālā pieļaujamā masa nepārsniedz 3,5 tonnas.

3. pants

Tehnoloģiskie risinājumi

1.   Visās jaunajās ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmās, kas prasa uzstādīt vai izmantot OBE, elektronisku nodevas darījumu veikšanai izmanto vienu vai vairākas no šādām tehnoloģijām:

a)

satelītu pozicionēšana;

b)

mobilie sakari;

c)

5,8 GHz mikroviļņu tehnoloģija.

Pastāvošajās ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmās, kas prasa uzstādīt vai izmantot OBE un izmanto citas tehnoloģijas, nodrošina atbilstību šā punkta pirmajā daļā izklāstītajām prasībām, kad tiek veikti būtiski tehnoloģiski uzlabojumi.

2.   Komisija saskaņā ar procedūru, kura izklāstīta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2015/1535 (12), prasa attiecīgajām standartizācijas organizācijām ātri pieņemt standartus, kas piemērojami ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmām attiecībā uz 1. punkta pirmajā daļā uzskaitītajām tehnoloģijām un ANPR tehnoloģiju, un vajadzības gadījumā tos atjaunināt. Komisija prasa, lai standartizācijas organizācijas nodrošinātu savstarpējas izmantojamības komponentu pastāvīgu saderību.

3.   OBE, kas izmanto satelītpozicionēšanas tehnoloģiju un ir laistas tirgū pēc 2021. gada 19. oktobra, ir saderīgas ar pozicionēšanas pakalpojumiem, kurus nodrošina Galileo un Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienesta (“EGNOS”) sistēmas.

4.   Neskarot 6. punktu, EETS pakalpojumu sniedzēji EETS lietotājiem dara pieejamas OBE, kas ir piemērotas izmantošanai, sadarbspējīgas un spēj sazināties ar attiecīgajām ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmām, kuras tiek ekspluatētas dalībvalstīs un izmanto 1. punkta pirmajā daļā norādītās tehnoloģijas.

5.   OBE drīkst izmantot savu aparatūru un programmatūru un/vai citas transportlīdzeklī esošas aparatūras un programmatūras elementus. Lai sazinātos ar citām transportlīdzeklī esošām aparatūras sistēmām, OBE drīkst izmantot tehnoloģijas, kas nav norādītas 1. punkta pirmajā daļā, ar noteikumu, ka tiek nodrošināta drošība, pakalpojuma kvalitāte, kā arī privātums.

EETS OBE ir atļauts sekmēt citus pakalpojumus, kas nav ceļu lietotāju nodevu iekasēšana, ar noteikumu, ka šādu pakalpojumu darbība netraucē ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas pakalpojumus nevienā EETS apgabalā

6.   Neskarot dalībvalstu tiesības ieviest ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmas mazas noslodzes transportlīdzekļiem, kuru pamatā ir satelītu pozicionēšana vai mobilie sakari, EETS pakalpojumu sniedzēji līdz 2027. gada 31. decembrim drīkst mazas noslodzes transportlīdzekļu lietotājus nodrošināt ar OBE, kas piemērotas izmantošanai tikai ar 5,8 GHz mikroviļņu tehnoloģiju un kas izmantojamas EETS apgabalos, kam nav nepieciešamas satelītu pozicionēšanas vai mobilo sakaru tehnoloģijas.

II NODAĻA

EETS VISPĀRĪGIE PRINCIPI

4. pants

EETS pakalpojumu sniedzēju reģistrācija

Katra dalībvalsts izveido procedūru EETS pakalpojumu sniedzēju reģistrācijai. Tā piešķir reģistrāciju subjektiem, kas veic uzņēmējdarbību tās teritorijā, kas pieprasa reģistrāciju un kas var pierādīt, ka tie izpilda šādas prasības:

a)

tiem ir EN ISO 9001 sertifikāts vai līdzvērtīgs dokuments;

b)

tiem ir tehniskais aprīkojums un EK deklarācija vai sertifikāts par savstarpējas izmantojamības komponentu atbilstību specifikācijām;

c)

tie var apliecināt kompetenci ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas pakalpojumu nodrošināšanā vai citās saistītās jomās;

d)

tiem ir pienācīgs finanšu resursu apjoms;

e)

tie uztur globālas riska pārvaldības plānu, ko pārbauda vismaz ik pēc diviem gadiem; un

f)

tiem ir laba reputācija.

5. pants

EETS pakalpojumu sniedzēju tiesības un pienākumi

1.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka EETS pakalpojumu sniedzēji, ko tās ir reģistrējušas, 36 mēnešu laikā pēc reģistrācijas saskaņā ar 4. pantu noslēdz EETS līgumus, kas aptver visus EETS apgabalus vismaz četru dalībvalstu teritorijās. Tās veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka minētie EETS pakalpojumu sniedzēji 24 mēnešu laikā pēc pirmā līguma noslēgšanas konkrētā dalībvalstī noslēdz līgumus, aptverot visus EETS apgabalus minētajā dalībvalstī, izņemot tos EETS apgabalus, kuros atbildīgie nodevu iekasētāji neatbilst 6. panta 3. punktam.

2.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka EETS pakalpojumu sniedzēji, kurus tās reģistrējušas, uztur visu EETS apgabalu pārklājumu visu laiku pēc tam, kad tie noslēdz līgumus attiecībā uz šiem apgabaliem. Tās veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tad, ja EETS pakalpojumu sniedzējs nevar uzturēt kāda EETS apgabala pārklājumu tādēļ, ka nodevu iekasētājs neatbilst šai direktīvai, tas pēc iespējas drīz atjauno attiecīgā apgabala pārklājumu.

3.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka EETS pakalpojumu sniedzēji, ko tās ir reģistrējušas, publicē informāciju par savu EETS apgabalu pārklājumu un tā izmaiņām, kā arī – viena mēneša laikā pēc reģistrācijas – sīki izstrādātus plānus par savu pakalpojumu pārklājuma paplašināšanu, aptverot turpmākus EETS apgabalus, un šo informāciju ik gadu atjaunina.

4.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka vajadzības gadījumā EETS pakalpojumu sniedzēji, kurus tās reģistrējušas vai kuri sniedz EETS to teritorijā, nodrošina EETS lietotājus ar OBE, kuras atbilst prasībām, kas noteiktas šajā direktīvā, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 2014/53/ES (13) un 2014/30/ES (14). Tās var pieprasīt no attiecīgajiem EETS pakalpojumu sniedzējiem pierādījumus, ka minētās prasības ir izpildītas.

5.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka EETS pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz EETS to teritorijā, uztur sarakstus, kuros iekļauj tās nederīgās OBE, kuras ir saistītas ar EETS līgumiem, kas noslēgti ar EETS lietotājiem. Tās veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi saraksti tiek uzturēti, stingri ievērojot Savienības noteikumus par personas datu aizsardzību, kas, inter alia, izklāstīti Regulā (ES) 2016/679 un Direktīvā 2002/58/EK.

6.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka EETS pakalpojumu sniedzēji, kurus tās reģistrējušas, publisko savu līgumslēgšanas politiku attiecībā uz EETS lietotājiem.

7.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka EETS pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz EETS to teritorijā, sniedz nodevu iekasētājiem informāciju, kas tiem vajadzīga, lai aprēķinātu un piemērotu nodevas EETS lietotāju transportlīdzekļiem, vai sniedz nodevu iekasētājiem visu vajadzīgo informāciju, lai tie varētu pārbaudīt, kā aprēķina nodevas, ko EETS pakalpojumu sniedzēji piemēro EETS lietotāju transportlīdzekļiem.

8.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka EETS pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz EETS to teritorijā, sadarbojas ar nodevu iekasētājiem to centienos identificēt personas, ko tur aizdomās par pārkāpumu izdarīšanu. Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka tad, ja pastāv aizdomas, ka nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, nodevu iekasētājs var iegūt no EETS pakalpojumu sniedzēja datus, kas attiecas uz iespējamo ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanā iesaistīto transportlīdzekli un uz minētā transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju, kas ir šā EETS pakalpojumu sniedzēja klients. EETS pakalpojumu sniedzējs šādus datus dara pieejamus nekavējoties.

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nodevu iekasētājs šādus datus neizpauž citiem nodevu iekasēšanas pakalpojumu sniedzējiem. Tās veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tad, ja nodevu iekasētājs ir integrēts vienā subjektā ar nodevu iekasēšanas pakalpojumu sniedzēju, datus izmanto vienīgi, lai identificētu personas, kas tiek turētas aizdomās par pārkāpuma izdarīšanu, vai saskaņā ar 27. panta 3. punktu.

9.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nodevu iekasētājs, kas ir atbildīgs par kādu EETS apgabalu to teritorijā, spēj iegūt no EETS pakalpojumu sniedzēja datus attiecībā uz visiem transportlīdzekļiem, kuru īpašnieki vai turētāji ir EETS pakalpojumu sniedzēja klienti un kuri konkrētā laikposmā ir braukuši tajā EETS apgabalā, par ko atbildīgs ir nodevu iekasētājs, kā arī datus attiecībā uz šo transportlīdzekļu īpašniekiem vai turētājiem ar noteikumu, ka nodevu iekasētājam šie dati ir vajadzīgi, lai izpildītu savus pienākumus pret nodokļu iestādēm. Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka EETS pakalpojumu sniedzējs pieprasītos datus sniedz ne vēlāk kā divas dienas pēc pieprasījuma saņemšanas. Tās veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nodevu iekasētājs šādus datus neizpauž citam nodevu iekasēšanas pakalpojumu sniedzējam. Tās veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka tad, ja nodevu iekasētājs ir integrēts vienā subjektā ar nodevu iekasēšanas pakalpojumu sniedzēju, datus izmanto vienīgi, lai nodevu iekasētājs izpildītu savus pienākumus pret nodokļu iestādēm.

10.   Datus, kurus EETS pakalpojumu sniedzēji sniedz nodevu iekasētājiem, apstrādā saskaņā ar Savienības noteikumiem par personas datu aizsardzību, kā izklāstīts Regulā (ES) 2016/679, kā arī valstu normatīvajos un administratīvajos aktos, ar kuriem transponē Direktīvas 2002/58/EK un Direktīvu (ES) 2016/680.

11.   Komisija vēlākais līdz 2019. gada 19. oktobrim pieņem īstenošanas aktus, lai sīkāk definētu EETS pakalpojumu sniedzēju pienākumus attiecībā uz:

a)

to pakalpojumu līmeņa snieguma uzraudzību un sadarbību ar nodevu iekasētājiem pārbaudes revīzijās;

b)

sadarbību ar nodevu iekasētājiem nodevu iekasētāju sistēmu testu veikšanā;

c)

pakalpojumu un tehnisko atbalstu EETS lietotājiem un OBE personalizēšanu;

d)

EETS lietotāju rēķinu sagatavošanu;

e)

informāciju, kas EETS pakalpojumu sniedzējiem jāsniedz nodevu iekasētājiem, un kas minēta 7. punktā; un

f)

EETS lietotāja informēšanu par konstatētu nodevas nedeklarēšanas situāciju;

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 31. panta 2. punktā.

6. pants

Nodevu iekasētāju tiesības un pienākumi

1.   Ja EETS apgabals neatbilst EETS savstarpējās izmantojamības tehniskajiem un procesuālajiem noteikumiem, kas izklāstīti šajā direktīvā, dalībvalsts, kuras teritorijā atrodas EETS apgabals, veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka atbildīgais nodevu iekasētājs risina problēmu kopā ar attiecīgajām ieinteresētajām personām un, ja tas ietilpst viņa pienākumos, veic korektīvas darbības, lai nodrošinātu nodevu sistēmas EETS savstarpējo izmantojamību. Vajadzības gadījumā dalībvalsts atjaunina 21. panta 1. punktā minēto reģistru attiecībā uz tā a) apakšpunktā minēto informāciju.

2.   Katra dalībvalsts veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka saskaņā ar 9. punktā minētajiem īstenošanas aktiem ikviens nodevu iekasētājs, kas atbildīgs par kādu EETS apgabalu konkrētās dalībvalsts teritorijā, izstrādā un uztur EETS apgabala paziņojumu, kas EETS pakalpojumu sniedzējiem nosaka vispārīgus nosacījumus par piekļuvi to EETS apgabaliem.

Ja dalībvalsts teritorijā tiek izveidota jauna ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēma, minētā dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka par sistēmu atbildīgais izraudzītais nodevu iekasētājs publicē EETS apgabala paziņojumu, paredzot pietiekamu termiņu, lai ieinteresētie EETS pakalpojumu sniedzēji varētu akreditēties ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms jaunās sistēmas darbības sākuma dienas, pienācīgi ņemot vērā 15. panta 1. punktā minēto savstarpējās izmantojamības komponentu atbilstības specifikācijām un piemērotības lietošanai novērtēšanas procesa ilgumu.

Ja ceļu lietotāju nodevu elektroniskā iekasēšanas sistēma dalībvalsts teritorijā tiek būtiski mainīta, minētā dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka par sistēmu atbildīgais nodevu iekasētājs publicē atjauninātu EETS apgabala paziņojumu, paredzot pietiekamu termiņu, lai jau akreditētie EETS pakalpojumu sniedzēji varētu pielāgot savus savstarpējas izmantojamības komponentus jaunajām prasībām un iegūt pārakreditāciju ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms mainītās sistēmas darbības sākuma dienas, pienācīgi ņemot vērā 15. panta 1. punktā minēto savstarpējās izmantojamības komponentu atbilstības specifikācijām un piemērotības lietošanai novērtēšanas procesa ilgumu.

3.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka par to teritorijā esošajiem EETS apgabaliem atbildīgie nodevu iekasētāji bez diskriminācijas pieņem jebkuru EETS pakalpojumu sniedzēju, kurš lūdz nodrošināt EETS minētajiem EETS apgabaliem.

EETS pakalpojumu sniedzēja atzīšana pakalpojumu sniegšanai attiecīgajā EETS apgabalā ir atkarīga no tā, vai pakalpojumu sniedzējs atbilst EETS apgabala paziņojumā izklāstītajiem pienākumiem un vispārējiem nosacījumiem.

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nodevu iekasētāji EETS pakalpojumu sniedzējiem neliek izmantot īpašus tehniskus risinājumus vai procesus, kas traucē EETS pakalpojumu sniedzēja savstarpējas izmantojamības komponentu sadarbspējai ar elektroniskās nodevu iekasēšanas sistēmām citos EETS apgabalos.

Ja nodevu iekasētājs un EETS pakalpojumu sniedzējs nespēj vienoties, lietu nosūta samierināšanas struktūrai, kas atbildīga par attiecīgo nodevas apgabalu.

4.   Katra dalībvalsts veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nodevu iekasētāja un EETS pakalpojumu sniedzēju līgumos par EETS pakalpojumu sniegšanu attiecīgās dalībvalsts teritorijā būtu paredzēta iespēja, ka rēķinu EETS lietotājam izraksta pats EETS pakalpojumu sniedzējs.

Nodevu iekasētājs var pieprasīt, lai EETS pakalpojumu sniedzējs rēķinu lietotājam izraksta nodevu iekasētāja vārdā un uzdevumā un lai EETS pakalpojumu sniedzējs šo prasību ievērotu.

5.   Nodeva, ko EETS lietotāji maksā nodevu iekasētājiem, nepārsniedz atbilstošo valsts vai vietējo nodevu. Tas neskar dalībvalstu tiesības ieviest atlaides vai nodevu samazinājumus, lai veicinātu elektronisko nodevu maksājumu izmantošanu. Visas OBE lietotāju atlaides vai nodevu samazinājumi, kurus piedāvā kāda dalībvalsts vai nodevu iekasētājs, ir pārredzami, tiek publiski izziņoti un saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem ir pieejami arī EETS pakalpojumu sniedzēju klientiem.

6.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nodevu iekasētāji no EETS pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem tos saista līgumattiecības, savā EETS apgabalā akceptē jebkuras funkcionējošas OBE, kas ir sertificētas saskaņā ar procedūru, kura definēta 15. panta 7. punktā minētajos īstenošanas aktos, un kas nav iekļautas 5. panta 5. punktā minētajā nederīgu OBE sarakstā.

7.   Ja nodevu iekasētāja vainas dēļ EETS nefunkcionē, nodevu iekasētājs nodrošina pakalpojuma traucētas darbības režīmu, ļaujot transportlīdzekļiem ar 6. punktā minēto aprīkojumu droši atrasties kustībā, minimāli aizkavējoties un netiekot turētiem aizdomās par ceļu lietošanas maksas nemaksāšanu.

8.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nodevu iekasētāji, lai novērtētu savstarpējas izmantojamības komponentu piemērotību lietošanai savos EETS apgabalos, bez diskriminācijas sadarbojas ar EETS pakalpojumu sniedzējiem vai ražotājiem, vai paziņotajām struktūrām.

9.   Komisija vēlākais līdz 2019. gada 19. oktobrim pieņem īstenošanas aktus, lai noteiktu EETS apgabala paziņojumu minimālo saturu, tostarp:

a)

prasības EETS pakalpojumu sniedzējiem;

b)

procesuālie nosacījumi, tostarp komerciālie nosacījumi;

c)

EETS pakalpojumu sniedzēju akreditācijas procedūra; un

d)

nodevas konteksta dati.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 31. panta 2. punktā.

7. pants

Atlīdzība

1.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka EETS pakalpojumu sniedzējiem ir tiesības saņemt atlīdzību no nodevu iekasētāja.

2.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka metodika EETS pakalpojumu sniedzēju atlīdzības noteikšanai ir pārredzama, nediskriminējoša un identiska visiem konkrētā EETS apgabalā akreditētiem EETS pakalpojumu sniedzējiem. Tās veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka metodiku publicē kā daļu no komerciālajiem nosacījumiem EETS apgabala paziņojumā.

3.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka EETS apgabalos, kuros ir galvenais pakalpojumu sniedzējs, metodikai, kā aprēķina atlīdzību EETS pakalpojumu sniedzējiem, ir tāda pati struktūra, kā saistībā ar atlīdzību par salīdzināmiem pakalpojumiem, ko sniedz galvenais pakalpojumu sniedzējs. Atlīdzības apmērs EETS pakalpojumu sniedzējiem var atšķirties no atlīdzības galvenajam pakalpojumu sniedzējam ar noteikumu, ka tas ir pamatoti, balstoties uz:

a)

to īpašu prasību un pienākumu izmaksām, kādi ir galvenajam pakalpojumu sniedzējam, bet nav EETS pakalpojumu sniedzējiem; un

b)

vajadzību no atlīdzības EETS pakalpojumu sniedzējiem atskaitīt fiksētus maksājumus, kurus uzliek nodevu iekasētājs, pamatojoties uz izmaksām, ko nodevu iekasētājam rada EETS atbilstīgas sistēmas nodrošināšana, ekspluatācija un uzturēšana tā nodevu iekasēšanas apgabalā, tostarp akreditācijas izmaksas, ja šādas izmaksas nav iekļautas nodevā.

8. pants

Nodevas

1.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka tad, ja konkrētam transportlīdzeklim piemērojamu nodevu tarifu noteikšanas nolūkos ir neatbilstība starp EETS pakalpojumu sniedzēja izmantoto klasifikāciju un nodevu iekasētāja izmantoto klasifikāciju, priekšroka tiek dota nodevu iekasētāja klasifikācijai, ja vien netiek pierādīta kļūda.

2.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nodevu iekasētājam ir tiesības prasīt no EETS pakalpojumu sniedzēja maksājumu par ikvienu pamatotu nodevas deklarēšanu un par ikvienu pamatotu nodevas nedeklarēšanu saistībā ar jebkuru EETS lietotāja kontu, kuru pārvalda EETS pakalpojumu sniedzējs.

3.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka tad, ja EETS pakalpojumu sniedzējs ir nosūtījis nodevu iekasētājam 5. panta 5. punktā minēto nederīgo OBE sarakstu, tad EETS pakalpojumu sniedzējs neatbild par turpmākām nodevām, kas radušās, lietojot šādas nederīgas OBE. Nodevu iekasētāji un EETS pakalpojumu sniedzēji vienojas par ierakstu skaitu nederīgu OBE sarakstā, par saraksta formātu un tā atjaunināšanas biežumu.

4.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka uz mikroviļņiem balstītu nodevu iekasēšanas sistēmu ietvaros nodevu iekasētāji nosūta EETS pakalpojumu sniedzējiem pamatotas nodevu deklarācijas par nodevām, kas jāmaksā attiecīgiem EETS lietotājiem.

5.   Komisija vēlākais līdz 2019. gada 19. oktobrim pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 30. pantu, lai sīkāk noteiktu transportlīdzekļu klasifikāciju nolūkā izveidot piemērojamo tarifu shēmas, tostarp visas procedūras, kas vajadzīgas šādu shēmu izveidošanai. EETS atbalstāmo transportlīdzekļu klasifikācijas parametru kopums neierobežo nodevu iekasētāju izvēli attiecībā uz tarifu shēmām. Komisija nodrošina pietiekamu elastīgumu, lai EETS varētu atbalstīt klasifikācijas parametru kopumu tā, lai tas attīstītos atbilstīgi paredzamām turpmākām vajadzībām. Šie akti neskar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 1999/62/EK (15) definētos parametrus, saskaņā ar kuriem mainās nodevas.

9. pants

Uzskaite

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka tiesību subjekti, kas sniedz nodevu iekasēšanas pakalpojumus, veic uzskaiti, kura ļauj skaidri nošķirt izmaksas un ieņēmumus, kas saistīti ar nodevu iekasēšanas pakalpojumu sniegšanu, no izmaksām un ieņēmumiem, kas saistīti ar citām darbībām. Informāciju par izmaksām un ieņēmumiem, kas saistīti ar nodevu iekasēšanas pakalpojumu sniegšanu, pēc pieprasījuma sniedz attiecīgajai samierināšanas struktūrai vai tiesu iestādei. Dalībvalstis veic arī pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nav atļauta šķērssubsidēšana starp darbībām, ko kāds veic kā nodevu iekasēšanas pakalpojumu sniedzējs, un citām darbībām.

10. pants

EETS lietotāju tiesības un pienākumi

1.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai dotu EETS lietotājiem iespēju ar jebkura EETS pakalpojumu sniedzēja starpniecību abonēt EETS neatkarīgi no to valstspiederības, dzīvesvietas dalībvalsts vai transportlīdzekļa reģistrācijas dalībvalsts. Slēdzot līgumu, EETS lietotājus pienācīgi informē par derīgiem maksāšanas līdzekļiem un saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 par viņu personas datu apstrādi un tiesībām, kas izriet no piemērojamiem tiesību aktiem par personas datu aizsardzību.

2.   EETS lietotājam samaksājot nodevu tā EETS pakalpojumu sniedzējam, tiek uzskatīts, ka EETS lietotājs ir izpildījis savu pienākumu samaksāt attiecīgajam nodevu iekasētājam.

Ja transportlīdzeklī ir uzstādītas vai tiek pārvadātas divas vai vairākas OBE, EETS lietotāja pienākums ir izmantot vai aktivizēt konkrētajam EETS apgabalam vajadzīgo OBE.

3.   Komisija vēlākais līdz 2019. gada 19. oktobrim pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 30. pantu, lai sīkāk definētu EETS lietotāju pienākumus attiecībā uz:

a)

datu sniegšanu EETS pakalpojumu sniedzējam; un

b)

OBE izmantošanu un rīcību ar to.

III NODAĻA

SAMIERINĀŠANAS STRUKTŪRA

11. pants

Izveide un funkcijas

1.   Katra dalībvalsts ar vismaz vienu EETS apgabalu izrauga vai izveido samierināšanas struktūru, lai atvieglotu starpniecību starp nodevu iekasētājiem, kuru EETS apgabals atrodas dalībvalsts teritorijā, un EETS pakalpojumu sniedzējiem, kas ir noslēguši līgumus ar šiem nodevu iekasētājiem vai risina sarunas par līgumu ar tiem.

2.   Samierināšanas struktūra ir pilnvarota jo īpaši pārbaudīt, vai līguma nosacījumi, kurus nodevas iekasētājs noteicis EETS pakalpojumu sniedzējiem, nav diskriminējoši. Tā ir pilnvarota pārbaudīt, vai EETS pakalpojumu sniedzēji saņem atlīdzību saskaņā ar 7. pantā noteiktajiem principiem.

3.   Šā panta 1. punktā minētās dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka to samierināšanas struktūra savā organizācijā un juridiskajā formā ir neatkarīga no nodevu iekasētāju un nodevu iekasēšanas pakalpojumu sniedzēju uzņēmējdarbības interesēm.

12. pants

Mediācijas procedūra

1.   Katra dalībvalsts ar vismaz vienu EETS apgabalu nosaka mediācijas procedūru, lai nodevu iekasētājs vai EETS pakalpojumu sniedzējs varētu pieprasīt, lai attiecīgā samierināšanas struktūra iejauktos strīdā, kas attiecas uz to līgumattiecībām vai sarunām.

2.   Šā panta 1. punktā minētā mediācijas procedūra prasa, lai samierināšanas struktūra viena mēneša laikā pēc tam, kad ir saņemts pieprasījums iejaukties, paziņo, vai tās rīcībā ir visi mediācijai nepieciešamie dokumenti.

3.   Šā panta 1. punktā minētā mediācijas procedūra prasa, lai samierināšanas struktūra sniedz savu atzinumu par strīdu ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad ir saņemts pieprasījums iejaukties.

4.   Lai atvieglinātu samierināšanas struktūras uzdevumu izpildi, dalībvalstis pilnvaro samierināšanas struktūru pieprasīt attiecīgu informāciju no nodevu iekasētājiem, EETS pakalpojumu sniedzējiem un jebkurām trešām personām, kas konkrētajā dalībvalstī piedalās EETS pakalpojumu sniegšanā.

5.   Dalībvalstis ar vismaz vienu EETS apgabalu un Komisija veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu starp samierināšanas struktūrām par to darbu, pamatprincipiem un praksi.

IV NODAĻA

TEHNISKIE NOTEIKUMI

13. pants

Vienots un nepārtraukts pakalpojums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka EETS tiek sniegts EETS lietotājiem kā vienots un nepārtraukts pakalpojums.

Tas nozīmē:

a)

tiklīdz transportlīdzekļu klasifikācijas parametri, tai skaitā mainīgie, ir saglabāti un/vai deklarēti, nav nepieciešama turpmāka cilvēka iejaukšanās, atrodoties transportlīdzeklī, brauciena laikā, ja vien nav mainījušies transportlīdzekļa rādītāji; un

b)

neatkarīgi no EETS apgabala cilvēka mijiedarbība ar noteiktu OBE daļu saglabājas nemainīga.

14. pants

Papildu elementi saistībā ar EETS

1.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka attiecīgā gadījumā EETS lietotāju mijiedarbība ar nodevu iekasētājiem EETS ietvaros attiecas vienīgi uz rēķina sagatavošanas procesu saskaņā ar 6. panta 4. punktu un uz izpildes procesiem. Sadarbība starp EETS lietotājiem un EETS pakalpojumu sniedzējiem (vai to OBE) varētu būt specifiska atkarībā no katra EETS pakalpojumu sniedzēja, nekompromitējot EETS savstarpējo izmantojamību.

2.   Dalībvalstis var prasīt, lai nodevu iekasēšanas pakalpojumu sniedzēji, tostarp EETS pakalpojumu sniedzēji, pēc dalībvalstu iestāžu pieprasījuma sniedz satiksmes datus par saviem klientiem, ievērojot piemērojamos datu aizsardzības noteikumus. Šādus datus dalībvalstis izmanto vienīgi satiksmes politikas un satiksmes pārvaldības uzlabošanas nolūkos, un datus neizmanto klientu identificēšanas nolūkā.

3.   Komisija vēlākais līdz 2019. gada 19. oktobrim pieņem īstenošanas aktus, ar ko nosaka specifikācijas elektroniskajām saskarnēm starp nodevu iekasētāju, EETS pakalpojumu sniedzēju un EETS lietotāju savstarpējas izmantojamības komponentiem, tostarp – attiecīgā gadījumā – to ziņojumu saturu, ar kuriem dalībnieki apmainās, izmantojot minētās saskarnes. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 31. panta 2. punktā.

15. pants

Savstarpējas izmantojamības komponenti

1.   Ja dalībvalsts teritorijā tiek izveidota jauna ceļu lietošanas nodevu elektroniskā iekasēšanas sistēma, minētā dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka par sistēmu atbildīgais izraudzītais nodevu iekasētājs izveido un publicē EETS apgabala paziņojumā detalizētu plānojumu novērtēšanas procesam par savstarpējas izmantojamības komponentu atbilstību specifikācijām un piemērotību lietošanai, lai ieinteresētie EETS pakalpojumu sniedzēji varētu akreditēties ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms jaunās sistēmas darbības sākuma.

Ja dalībvalsts teritorijā esoša ceļu lietošanas nodevu elektroniskā iekasēšanas sistēma tiek būtiski mainīta, minētā dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka par sistēmu atbildīgais nodevu iekasētājs papildus pirmajā daļā minētajiem elementiem izveido un EETS apgabala paziņojumā publicē detalizētu plānojumu atkārtotas novērtēšanas procesam par to EETS pakalpojumu sniedzēju savstarpējas izmantojamības komponentu atbilstību specifikācijām un piemērotību lietošanai, kuri sistēmā jau bija akreditēti pirms tās būtiskajām izmaiņām. Plānojums dod iespēju veikt attiecīgo EETS pakalpojumu sniedzēju pārakreditāciju ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms mainītās sistēmas darbības sākuma.

Nodevu iekasētājam ir pienākums ievērot minētā plānojuma daļu, kas attiecas uz viņu.

2.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka ikviens nodevu iekasētājs, kas ir atbildīgs par EETS apgabalu minēto dalībvalstu teritorijā, izveido testēšanas vidi, kurā EETS pakalpojumu sniedzējs vai tā pilnvaroti pārstāvji var pārbaudīt, vai to OBE ir piemērotas lietošanai nodevu iekasētāja EETS apgabalā, un iegūt sertifikāciju par attiecīgo testu sekmīgu pabeigšanu. Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodevu iekasētāji varētu izveidot vienotu testēšanas vidi vairāk nekā vienam EETS apgabalam un lai viens pilnvarots pārstāvis varētu pārbaudīt viena veida OBE piemērotību lietošanai vairāk nekā viena EETS pakalpojumu sniedzēja uzdevumā.

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodevu iekasētāji varētu prasīt EETS pakalpojumu sniedzējiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem segt attiecīgo testu izmaksas.

3.   Dalībvalstis neaizliedz, neierobežo un netraucē savstarpējas izmantojamības komponentu laišanu tirgū izmantošanai EETS, ja tiem ir CE marķējums vai arī deklarācija par atbilstību specifikācijām vai deklarācija par piemērotību lietošanai, vai abas. Jo īpaši, dalībvalstis nepieprasa pārbaudes, kas jau veiktas atbilstības specifikācijām vai piemērotības lietošanai pārbaudes procedūru ietvaros, vai abas.

4.   Komisija vēlākais līdz 2019. gada 19. oktobrim pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 30. pantu, lai noteiktu prasības savstarpējas izmantojamības komponentiem attiecībā uz drošumu, veselību, uzticamību, pieejamību, vides aizsardzību, tehnisko savietojamību, drošību, privātumu, ekspluatāciju un pārvaldību.

5.   Komisija vēlākais līdz 2019. gada 19. oktobrim pieņem arī deleģētos aktus saskaņā ar 30. pantu, lai noteiktu vispārīgās prasības infrastruktūrai attiecībā uz:

a)

nodevu deklarācijas datu precizitāti nolūkā garantēt vienlīdzīgu attieksmi pret EETS lietotājiem attiecībā uz nodevām un maksājumiem;

b)

atbildīgā EETS pakalpojumu sniedzēja identificēšanu, izmantojot OBE;

c)

atvērto standartu izmantošanu EETS iekārtu savstarpējas izmantojamības komponentiem;

d)

OBE integrēšanu transportlīdzeklī; un

e)

vadītāja informēšanu par prasību samaksāt ceļu lietošanas maksu.

6.   Komisija vēlākais līdz 2019. gada 19. oktobrim pieņem īstenošanas aktus, ar ko nosaka šādas konkrētas prasības infrastruktūrai:

a)

prasības kopīgiem sakaru protokoliem starp nodevu iekasētājiem un EETS pakalpojumu sniedzēju aprīkojumu;

b)

prasības mehānismiem, ar ko nodevu iekasētāji konstatē, vai transportlīdzeklis, kas pārvietojas viņu EETS apgabalā, ir aprīkots ar derīgu un darbojošos OBE;

c)

prasības OBE cilvēka un mašīnas saskarnei;

d)

prasības, ko piemēro konkrēti savstarpējas izmantojamības komponentiem uz mikroviļņu tehnoloģijām balstītās nodevu iekasēšanas sistēmās; un

e)

prasības, ko piemēro konkrēti uz globālo satelītnavigācijas sistēmu (GNSS) balstītām nodevu iekasēšanas sistēmām.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 31. panta 2. punktā.

7.   Komisija vēlākais līdz 2019. gada 19. oktobrim pieņem īstenošanas aktus, lai noteiktu procedūru, kas dalībvalstīm jāpiemēro, lai novērtētu savstarpējas izmantojamības komponentu atbilstību specifikācijām un piemērotību lietošanai, tostarp EK deklarāciju saturu un formātu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 31. panta 2. punktā.

V NODAĻA

DROŠĪBAS KLAUZULAS

16. pants

Drošības procedūra

1.   Ja dalībvalstij ir pamats uzskatīt, ka tirgū laistie savstarpējas izmantojamības komponenti ar CE marķējumu, tos izmantojot paredzētajiem mērķiem, visticamāk, neatbildīs attiecīgajām prasībām, tā veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ierobežotu komponentu izmantošanas jomu, aizliegtu to izmantošanu vai izņemtu tos no tirgus. Dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju par veiktajiem pasākumiem un pamato savu lēmumu, konkrēti norādot, vai neatbilstības iemesls ir:

a)

tehnisko specifikāciju nepareiza piemērošana; vai

b)

tehnisko specifikāciju nepilnības.

2.   Cik drīz vien iespējams, Komisija apspriežas ar attiecīgo dalībvalsti, ražotāju, EETS pakalpojumu sniedzēju vai tā pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā. Ja pēc minētās apspriešanās Komisija konstatē, ka pasākums ir pamatots, tā nekavējoties par to informē attiecīgo dalībvalsti, kā arī pārējās dalībvalstis. Ja tomēr minētās apspriešanās Komisija konstatē, ka pasākums ir nepamatots, tā nekavējoties par to informē attiecīgo dalībvalsti, kā arī ražotāju vai viņa pilnvarotu pārstāvi, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, un pārējās dalībvalstis.

3.   Ja savstarpējas izmantojamības komponenti ar CE marķējumu neatbilst savstarpējas izmantojamības prasībām, kompetentā dalībvalsts vēršas pie ražotāja vai viņa pilnvarota pārstāvja, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, pieprasot nodrošināt savstarpējas izmantojamības komponenta atbilstību specifikācijām vai piemērotību lietošanai, vai abus saskaņā ar dalībvalsts noteiktajiem nosacījumiem, un par to informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

17. pants

Novērtējumu pārredzamība

Jebkurā lēmumā, ko pieņēmusi dalībvalsts vai nodevu iekasētājs un kas attiecas uz savstarpējas izmantojamības komponentu atbilstības specifikācijām novērtējumu vai novērtējumu par piemērotību lietošanai, un jebkurā lēmumā, kas pieņemts, ievērojot 16. pantu, iekļauj tā detalizētu pamatojumu. Par tiem iespējami drīz paziņo attiecīgajam ražotājam, EETS pakalpojumu sniedzējam vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, vienlaikus norādot tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas ir pieejami saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, kā arī termiņus šo līdzekļu piemērošanai.

VI NODAĻA

ADMINISTRATĪVIE PASĀKUMI

18. pants

Vienots kontaktbirojs

Katra dalībvalsts, kuras teritorijā ir vismaz divi EETS apgabali, izraugās EETS pakalpojumu sniedzējiem paredzētu vienotu kontaktbiroju. Dalībvalsts publisko minētā biroja kontaktinformāciju un pēc pieprasījuma sniedz šo informāciju ieinteresētajiem EETS pakalpojumu sniedzējiem. Dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus ar mērķi nodrošināt, ka pēc EETS pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma kontaktbirojs veicina un koordinē agrīnus administratīvos kontaktus starp EETS pakalpojumu sniedzēju un nodevu iekasētājiem, kas ir atbildīgi par EETS apgabaliem dalībvalsts teritorijā. Kontaktbirojs var būt gan fiziska persona, gan valsts vai privāta struktūra.

19. pants

Paziņotās struktūras

1.   Dalībvalstis paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm struktūras, kas ir tiesīgas veikt vai pārraudzīt 15. panta 7. punktā minētajos īstenošanas aktos minēto procedūru, ar ko novērtē atbilstību specifikācijām vai piemērotību lietošanai, norādot katras struktūras atbildības jomu un Komisijas iepriekš piešķirto identifikācijas numuru. Komisija publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī struktūru sarakstu, to identifikācijas numurus un kompetences jomas, kā arī periodiski šo sarakstu atjaunina.

2.   Novērtējot paziņojamās struktūras, dalībvalstis piemēro šā panta 5. punktā minētajos deleģētajos aktos paredzētos kritērijus. Uzskata, ka struktūras, kuras atbilst attiecīgajos Eiropas standartos paredzētajiem vērtēšanas kritērijiem, atbilst minētajiem kritērijiem.

3.   Dalībvalsts atsauc struktūras apstiprinājumu, ja tā vairs neatbilst šā panta 5. punktā minētajos deleģētajos aktos noteiktajiem kritērijiem. Tā nekavējoties to dara zināmu Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

4.   Ja dalībvalsts vai Komisija uzskata, ka struktūra, ko paziņojusi cita dalībvalsts, neatbilst šā panta 5. punktā minētajos deleģētajos aktos noteiktajiem kritērijiem, šo jautājumu nodod izskatīšanai 31. panta 1. punktā minētajai Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas komitejai, kas trīs mēnešu laikā sniedz savu atzinumu. Komisija, ņemot vērā minētās komitejas atzinumu, informē dalībvalsti, kura attiecīgajai struktūrai paziņoja, par pārmaiņām, kas jāveic, lai paziņotā struktūra varētu saglabāt tai piešķirto statusu.

5.   Komisija vēlākais līdz 2019. gada 19. oktobrim pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 30. pantu, ar ko nosaka minimuma atbilstības kritērijus paziņotajām struktūrām.

20. pants

Koordinācijas grupa

Atbilstoši 19. panta 1. punktam paziņoto struktūru koordinācijas grupa (“koordinācijas grupa”) tiek izveidota kā 31. panta 1. punktā minētās Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas komitejas darba grupa saskaņā ar minētās komitejas reglamentu.

21. pants

Reģistri

1.   Šīs direktīvas izpildes nolūkā katra dalībvalsts uztur savu valsts elektronisko reģistru, kurā ir informācija par:

a)

tās teritorijā esošajiem EETS apgabaliem, tostarp informācija par:

i)

attiecīgajiem nodevu iekasētājiem;

ii)

izmantotajām nodevu iekasēšanas tehnoloģijām;

iii)

nodevu konteksta datiem;

iv)

EETS apgabala paziņojumu; un

v)

EETS pakalpojumu sniedzējiem, kam ir EETS līgums ar nodevu iekasētājiem, kuri darbojas minētās dalībvalsts teritorijā;

b)

par EETS pakalpojumu sniedzējiem, kurus tās ir reģistrējušas saskaņā ar 4. pantu; un

c)

18. pantā minētā vienotā kontaktbiroja izsmeļošu kontaktinformāciju, tostarp kontakta e-pasta adresi un tālruņa numuru.

Gadījumos, kad nav noteikts citādi, dalībvalstis vismaz reizi gadā pārliecinās, ka joprojām tiek ievērotas 4. panta a), d), e) un f) punktā izklāstītās prasības, un attiecīgi atjaunina reģistru. Reģistrs arī ietver 4. panta e) punktā minētos revīzijas secinājumus. Dalībvalsts neuzņemas atbildību par tās reģistrā minēto EETS pakalpojumu sniedzēju rīcību.

2.   Dalībvalstis pieņem vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi valsts elektroniskajā reģistrā ietvertie dati ir atjaunināti un precīzi.

3.   Reģistri ir elektroniskā veidā pieejami sabiedrībai.

4.   Šie reģistri ir pieejami no 2021. gada 19. oktobra.

5.   Katra kalendārā gada beigās par reģistriem atbildīgās dalībvalstu iestādes, izmantojot elektroniskus līdzekļus, dara Komisijai zināmus EETS apgabalu un EETS pakalpojumu sniedzēju reģistrus. Komisija šo informāciju dara pieejamu citām dalībvalstīm. Reģistrāciju veikušajai dalībvalstij un Komisijai tiek darītas zināmas visas neatbilstības situācijai attiecīgajā dalībvalstī.

VII NODAĻA

EKSPERIMENTĀLĀS SISTĒMAS

22. pants

Nodevu iekasēšanas eksperimentālās sistēmas

1.   Lai nodrošinātu EETS tehnoloģisko attīstību, dalībvalstis var uz laiku atļaut atsevišķās savu nodevu iekasēšanas apgabalu vietās uzstādīt nodevu iekasēšanas eksperimentālās sistēmas, kurās tiktu iebūvētas jaunas nodevu iekasēšanas tehnoloģijas vai koncepcijas, kuras neatbilst vienai vai vairākām šīs direktīvas normām un kuras darbotos paralēli EETS ievērojošajai sistēmai.

2.   EETS pakalpojumu sniedzējiem nodevu iekasēšanas eksperimentālo sistēmu projektā piedalīties neliek.

3.   Pirms tiek sākta nodevu iekasēšanas eksperimentālās sistēmas darbība, attiecīgā dalībvalsts lūdz Komisijas atļauju. Komisija atļauju piešķir vai atsaka lēmuma formā sešu mēnešu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Komisija var atļauju atteikt, ja nodevu iekasēšanas eksperimentālā sistēma varētu kaitēt parastās elektroniskās ceļu nodevu iekasēšanas sistēmas vai EETS pareizai darbībai. Sākumā šādu atļauju piešķir uz laika posmu, kas nepārsniedz trīs gadus.

VIII NODAĻA

INFORMĀCIJAS APMAIŅA PAR CEĻU LIETOŠANAS MAKSU NESAMAKSĀŠANU

23. pants

Procedūra informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm

1.   Lai ļautu identificēt transportlīdzekli un transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju, attiecībā uz kuru konstatēta ceļu lietošanas maksas nesamaksāšana, katra dalībvalsts tikai citu dalībvalstu valsts kontaktpunktiem piešķir piekļuvi ar tiesībām veikt automatizētu meklēšanu attiecībā uz šādiem valsts transportlīdzekļu reģistrācijas datiem:

a)

datiem par transportlīdzekļiem; un

b)

datiem par transportlīdzekļa īpašniekiem vai turētājiem.

Šā punkta a) un b) apakšpunktā minētie datu elementi, kas vajadzīgi automatizētai meklēšanai, atbilst I pielikumam.

2.   Lai varētu apmainīties ar 1. punktā minētajiem datiem, katra dalībvalsts norīko valsts kontaktpunktu. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm notiek tikai starp valstu kontaktpunktiem. Valstu kontaktpunktu pilnvaras reglamentē attiecīgajā dalībvalstī piemērojamie tiesību akti. Minētajā datu apmaiņas procesā īpašu uzmanību pievērš personas datu pienācīgai aizsardzībai.

3.   Veicot automatizētu meklēšanu izejoša pieprasījuma veidā, tās dalībvalsts norīkotais valsts kontaktpunkts, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, izmanto pilnu reģistrācijas numuru.

Šādu automatizētu meklēšanu veic atbilstīgi Padomes Lēmuma 2008/616/TI (16) pielikuma 3. nodaļas 2. un 3. punktā minētajām procedūrām un šīs direktīvas I pielikuma prasībām.

Dalībvalsts, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, iegūtos datus izmanto, lai noskaidrotu, kurš ir atbildīgs par attiecīgās maksas nesamaksāšanu.

4.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka informācijas apmaiņa tiek veikta, izmantojot Eiropas Transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmas (Eucaris) lietojumprogrammu un šīs lietojumprogrammas atjauninātās versijas atbilstīgi šīs direktīvas I pielikumam un Lēmuma 2008/616/TI pielikuma 3. nodaļas 2. un 3. punktam.

5.   Katra dalībvalsts sedz izmaksas, ko tai rada 4. punktā minēto lietojumprogrammu administrēšana, izmantošana un uzturēšana.

24. pants

Informatīva vēstule par ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanu

1.   Dalībvalsts, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, lemj par to, vai sākt turpmākas procedūras saistībā ar ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanu.

Ja dalībvalsts, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, nolemj sākt šādas procedūras, minētā dalībvalsts saskaņā ar valsts tiesību aktiem informē transportlīdzekļa īpašnieku, turētāju vai citādi identificētu personu, kuru tur aizdomās par ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanu.

Atbilstīgi piemērojamajiem valsts tiesību aktiem tiek sniegta informācija arī par attiecīgajām juridiskajām sekām tās dalībvalsts teritorijā, kurā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.

2.   Nosūtot informatīvu vēstuli transportlīdzekļa īpašniekam, turētājam vai citādi identificētai personai, kuru tur aizdomās par ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanu, dalībvalsts, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, saskaņā ar saviem tiesību aktiem iekļauj tajā visu attiecīgo informāciju, proti, informāciju par ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanas gadījuma būtību, vietu, datumu un laiku, kur un kad nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, pārkāpto valsts tiesību aktu nosaukumu, informāciju par tiesībām pārsūdzēt un piekļūt informācijai un par sankcijām un attiecīgā gadījumā datus par ierīci, kas izmantota ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanas fiksēšanai. Dalībvalsts, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, informatīvo vēstuli sagatavo, balstoties uz II pielikumā noteikto veidni.

3.   Ja dalībvalsts, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, nolemj sākt turpmākas procedūras saistībā ar ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanu, tā nolūkā nodrošināt pamattiesību ievērošanu nosūta informatīvo vēstuli valodā, kas lietota transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentā, ja tas ir pieejams, vai vienā no reģistrācijas dalībvalsts oficiālajām valodām.

25. pants

Turpmākas procesuālās darbības, ko veic iekasētāji

1.   Dalībvalsts, kuras teritorijā notikusi ceļu lietošanas nodevas nesamaksāšana, var sniegt par ceļu lietošanas nodevas iekasēšanu atbildīgajam subjektam datus, kas iegūti 23. panta 1. punktā minētajā procedūrā, tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

tiek nosūtīti tikai dati, kas minētajam subjektam vajadzīgi, lai iegūtu pienākošos ceļu lietošanas nodevu;

b)

procedūra, ko īsteno, lai iegūtu ceļu lietošanas nodevu, atbilst 24. pantā paredzētajai procedūrai;

c)

attiecīgais subjekts ir atbildīgs par šīs procedūras īstenošanu; un

d)

ar datu saņēmēja subjekta izdotā maksājuma rīkojuma izpildīšanu tiek izbeigta ar ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanu saistītā procedūra.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka atbildīgajam subjektam sniegtos datus izmanto tikai, lai iegūtu pienākošos ceļu lietošanas maksu, un tos datus nekavējoties dzēš pēc tam, kad ceļu lietošanas maksa ir samaksāta, vai – ja maksa joprojām netiek samaksāta – dalībvalsts noteiktā saprātīgā termiņā pēc datu nosūtīšanas.

26. pants

Dalībvalstu ziņojumi Komisijai

Katra dalībvalsts līdz 2023. gada 19. aprīlim un turpmāk ik pēc trim gadiem nosūta Komisijai visaptverošu ziņojumu.

Visaptverošajā ziņojumā norāda, cik reizes dalībvalsts, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, veikusi automatizētu meklēšanu, vēršoties pie reģistrācijas dalībvalsts norīkotā valsts kontaktpunkta pēc ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanas gadījumiem, kas notikuši tās teritorijā, norādot arī neizdevušos pieprasījumu skaitu.

Visaptverošajā ziņojumā sniedz arī situācijas raksturojumu valsts līmenī attiecībā uz turpmākajiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanu, pamatojoties uz tādu ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanas gadījumu proporcionālo daļu, par kuriem ir nosūtītas informatīvās vēstules.

27. pants

Datu aizsardzība

1.   Uz personas datiem, ko apstrādā saskaņā ar šo direktīvu, attiecas Regula (ES) 2016/679 un valsts normatīvie un administratīvie akti, ar kuriem transponē Direktīvas 2002/58/EK un Direktīvu (ES) 2016/680.

2.   Dalībvalstis saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka:

a)

personas datu apstrādi šīs direktīvas 23., 24. un 25. punkta vajadzībām ierobežo un attiecina vienīgi uz datu veidiem, kas uzskaitīti šīs direktīvas I pielikumā;

b)

personas dati ir precīzi, tiek atjaunināti, un pieprasījumi tos labot vai dzēst tiek izskatīti bez nepamatotas kavēšanās; un

c)

tiek noteikts termiņš personas datu glabāšanai.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas datus, ko apstrādā saskaņā ar šo direktīvu, izmanto vienīgi šādos nolūkos:

a)

identificēt personas, ko tur aizdomās par neizpildītu pienākumu maksāt ceļu lietošanas maksas, saskaņā ar 5. panta 8. punkta darbības jomu;

b)

nodrošināt, ka nodevu iekasētājs pilda savus pienākumus pret nodokļu iestādēm, saskaņā ar 5. panta 9. punkta darbības jomu; un

c)

identificēt transportlīdzekli un transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju, attiecībā uz kuru tika konstatēta ceļu lietošanas maksas nemaksāšana, saskaņā ar 23. un 24. panta darbības jomu.

Turklāt dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu arī to, ka datu subjektiem ir tādas pašas tiesības uz informāciju, piekļuvi, labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, un sūdzības iesniegšanu datu aizsardzības uzraudzības iestādei, kompensāciju un efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekli tiesā, kādas ir paredzētas Regulā (ES) 2016/679 vai, attiecīgā gadījumā, – Direktīvā (ES) 2016/680.

3.   Šis pants neietekmē dalībvalstu iespēju ierobežot to pienākumu un tiesību apjomu, kas paredzēti dažos Regulas (ES) 2016/679 noteikumos, saskaņā ar minētās regulas 23. pantu minētā panta pirmajā daļā uzskaitītajos nolūkos.

4.   Visām attiecīgajām personām ir tiesības bez liekas kavēšanās saņemt informāciju par to, kādi reģistrācijas dalībvalstī reģistrētie personas dati ir nosūtīti dalībvalstij, kurā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, kā arī informāciju par pieprasījuma datumu un kompetento iestādi dalībvalstī, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa.

IX NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

28. pants

Ziņojums

1.   Līdz 2023. gada 19. aprīlim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu un ietekmi, jo īpaši attiecībā uz EETS attīstību un izmantošanu un datu apmaiņas mehānisma lietderīgumu un efektivitāti gadījumos, kad tiek izmeklēta ceļu lietošanas maksas nesamaksāšana.

Ziņojumā jo īpaši analizē šādus elementus:

a)

direktīvas 5. panta 1. un 2. punkta iedarbība uz EETS izmantošanu, īpašu uzmanību pievēršot pakalpojuma pieejamībai mazos vai nomaļos EETS apgabalos;

b)

direktīvas 23., 24. un 25. panta efektivitāte ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanas gadījumu skaita mazināšanā Savienībā; un

c)

progress, kas panākts saistībā ar ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu, kuras izmanto satelītu pozicionēšanu, un sistēmu, kuras izmanto 5,8 GHz mikroviļņu tehnoloģijas, savstarpēju izmantojamību.

2.   Attiecīgā gadījumā ziņojumam pievieno priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas turpmāku pārskatīšanu, jo īpaši attiecībā uz šādiem elementiem:

a)

papildu pasākumi, lai nodrošinātu, ka EETS ir pieejama visos EETS apgabalos, tostarp mazos un nomaļos apgabalos;

b)

pasākumi nolūkā vēl vairāk veicināt ceļu lietošanas maksu maksāšanas pienākuma pārrobežu piespiedu izpildi Savienībā, tostarp savstarpējas palīdzības sniegšanas mehānismi; un

c)

noteikumu, ar kuriem atvieglo pārrobežu izpildi, attiecināšana uz zemu emisiju zonām, ierobežotas piekļuves zonām vai citiem mehānismiem, ar kuriem regulē transportlīdzekļu piekļuvi pilsētām.

29. pants

Deleģētie akti

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 30. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko atjaunina I pielikumu, lai ņemtu vērā visus attiecīgos grozījumus, kas izdarāmi Padomes Lēmumos 2008/615/TI (17) un 2008/616/TI, vai ja tas prasīts jebkādos citos attiecīgajos Savienības tiesību aktos.

30. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 8. panta 5. punktā, 10. panta 3. punktā, 15. panta 4. un 5. punktā, 19. panta 5. punktā un 29. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai ir piešķirtas uz piecu gadu laikposmu no 2019. gada 18. aprīļa. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 8. panta 5. punktā, 10. panta 3. punktā, 15. panta 4. un 5. punktā, 19. panta 5. punktā un 29. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.   Saskaņā ar 8. panta 5. punktu, 10. panta 3. punktu, 15. panta 4. un 5. punktu, 19. panta 5. punktu un 29. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

31. pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas komiteja.

Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja tiek sniegta atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. Ja komiteja nesniedz atzinumu, Komisija nepieņem īstenošanas akta projektu, un piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešo daļu.

32. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis līdz 2021. gada 19. oktobrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu 1.–27. panta un I un II pielikuma prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2021. gada 19. oktobra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Tajos ietver arī paziņojumu, ka atsauces esošajos normatīvajos un administratīvajos aktos uz direktīvu, kas atcelta ar šo direktīvu, uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce un kā formulējams minētais paziņojums.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

33. pants

Atcelšana

Direktīvu 2004/52/EK atceļ no 2021. gada 20. oktobra, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņu minētās direktīvas transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts III pielikuma B daļā.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas sniegta IV pielikumā.

34. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

35. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2019. gada 19. martā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. CIAMBA


(1)  OV C 81, 2.3.2018., 181. lpp.

(2)  OV C 176, 23.5.2018., 66. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2019. gada 14. februāra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2019. gada 4. marta lēmums.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/52/EK (2004. gada 29. aprīlis) par ceļu lietotāju nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību Kopienā (OV L 166, 30.4.2004., 124. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/413 (2015. gada 11. marts), ar ko veicina pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem (OV L 68, 13.3.2015., 9. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

(9)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/1535 (2015. gada 9. septembris), ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (OV L 241, 17.9.2015., 1. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/53/ES (2014. gada 16. aprīlis)par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (OV L 153, 22.5.2014., 62. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/30/ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (OV L 96, 29.3.2014., 79. lpp.).

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/62/EK (1999. gada 17. jūnijs) par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (OV L 187, 20.7.1999., 42. lpp.).

(16)  Padomes Lēmums 2008/616/TI (2008. gada 23. jūnijs) par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (OV L 210, 6.8.2008., 12. lpp.).

(17)  Padomes Lēmums 2008/615/TI (2008. gada 23. jūnijs) par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Datu elementi, kas vajadzīgi 23. panta 1. punktā minētās automatizētās meklēšanas veikšanai

Pozīcija

O/F (1)

Piezīmes

Dati par transportlīdzekli

O

 

Reģistrācijas dalībvalsts

O

 

Reģistrācijas numurs

O

(A (2))

Dati par ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanas gadījumu

O

 

Dalībvalsts, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa

O

 

Gadījuma atsauces datums

O

 

Gadījuma atsauces laiks

O

 

Datu elementi, ko sniedz saskaņā ar 23. panta 1. punktu veiktās automatizētās meklēšanas rezultātā

I daļa.   Dati par transportlīdzekļiem

Pozīcija

O/F (3)

Piezīmes

Reģistrācijas numurs

O

 

Šasijas numurs/VIN

O

 

Reģistrācijas dalībvalsts

O

 

Marka

O

(D.1 (4)), piem., Ford, Opel, Renault

Transportlīdzekļa modelis

O

(D.3), piem., Focus, Astra, Megane

ES kategorijas kods

O

J) piem., mopēdi, motocikli, vieglie automobiļi

EURO emisiju klase

O

piem., Euro 4, EURO 6

II daļa.   Dati par transportlīdzekļu īpašniekiem vai turētājiem

Pozīcija

O/F (5)

Piezīmes

Dati par transportlīdzekļa turētājiem

 

(C.1 (6))

Dati attiecas uz konkrētas reģistrācijas apliecības turētāju.

Reģistrācijas apliecības turētāja uzvārds (uzņēmuma nosaukums)

O

(C.1.1)

Uzvārdam, papildapzīmējumiem, uzrunas veidiem u. tml. izmanto atsevišķus laukus, un uzvārdu (nosaukumu) paziņo drukājamā formātā.

Vārds

O

(C.1.2)

Vārdam(-iem) un iniciāļiem izmanto atsevišķus laukus, un vārdu paziņo drukājamā formātā.

Adrese

O

(C.1.3)

Ielas nosaukumam, mājas numuram un papildziņām, pasta indeksam, dzīvesvietai, dzīvesvietas valstij izmanto atsevišķus laukus u. c., un adresi paziņo drukājamā formātā.

Dzimums

F

Vīrietis, sieviete

Dzimšanas datums

O

 

Tiesību subjekts

O

Privātpersona, apvienība, uzņēmums, sabiedrība u. tml.

Dzimšanas vieta

F

 

Identifikācijas numurs

F

Identifikācijas numurs, kas ir personas vai uzņēmuma unikāls identifikators

Dati par transportlīdzekļa īpašniekiem

 

(C.2) Dati attiecas uz transportlīdzekļa īpašnieku

Īpašnieka uzvārds (uzņēmuma nosaukums)

O

(C.2.1)

Vārds

O

(C.2.2)

Adrese

O

(C.2.3)

Dzimums

F

Vīrietis, sieviete

Dzimšanas datums

O

 

Tiesību subjekts

O

Privātpersona, apvienība, uzņēmums, sabiedrība u. tml.

Dzimšanas vieta

F

 

Identifikācijas numurs

F

Identifikācijas numurs, kas ir personas vai uzņēmuma unikāls identifikators

 

 

Informāciju par īpašnieku/turētāju nesniedz saistībā ar lūžņos nodotiem transportlīdzekļiem, zagtiem transportlīdzekļiem, zagtām numura zīmēm vai transportlīdzekļiem ar izbeigušos reģistrācijas apliecības termiņu. Tā vietā nosūta ziņojumu “Neizpaužama informācija”.


(1)  O = obligāti, ja dati pieejami valsts reģistrā, F = fakultatīvi.

(2)  Saskaņotais Savienības kods, sk. Padomes Direktīvu 1999/37/EK (1999. gada 29. aprīlis) par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem (OV L 138, 1.6.1999., 57. lpp.).

(3)  O = obligāti, ja dati pieejami valsts reģistrā, F = fakultatīvi.

(4)  Saskaņotais Savienības kods, sk. Direktīvu 1999/37/EK.

(5)  O = obligāti, ja dati pieejami valsts reģistrā, F = fakultatīvi.

(6)  Saskaņotais Savienības kods, sk. Direktīvu 1999/37/EK.


II PIELIKUMS

INFORMATĪVĀS VĒSTULES VEIDNE

(minēta 24. pantā)

[Titullapa]

[Nosūtītāja uzvārds/nosaukums, adrese un tālruņa numurs]

[Adresāta uzvārds/nosaukums un adrese]

INFORMATĪVA VĒSTULE

par ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanu, kas notikusi …

[tās dalībvalsts nosaukums, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa]

2. lappuse

…, braucot ar transportlīdzekli: reģistrācijas

[datums]

numurs … marka … modelis …,

netika samaksāta ceļu lietošanas maksa, un to konstatēja …

[atbildīgās struktūras nosaukums]

[1. iespēja] (1)

Jūs esat reģistrēts kā iepriekšminētā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības turētājs.

[2. iespēja] (1)

Iepriekšminētā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības turētājs norādīja, ka Jūs vadījāt transportlīdzekli brīdī, kad netika samaksāta ceļu lietošanas maksa.

Detalizēta informācija par attiecīgo ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanas gadījumu izklāstīta 3. lappusē.

Naudas sods, kas paredzēts par ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanu ir … EUR/valsts valūta (1).

Maksājamās ceļu lietošanas maksa ir … EUR/valsts valūta (1).

Naudas soda apmaksas termiņš ir …

Ja nesamaksājat šo naudas sodu (1)/ceļu lietošanas nodevu, ieteicams aizpildīt pievienoto atbildes veidlapu (4. lappuse) un nosūtīt to uz norādīto adresi (1).

Šo vēstuli apstrādā saskaņā ar … tiesību aktiem.

[tās dalībvalsts nosaukums, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa]

3. lappuse

Detalizēta informācija par ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanas gadījumu

a)

Informācija par transportlīdzekli, kas tika izmantots brīdī, kad netika samaksāta ceļu lietošanas maksa:

 

Reģistrācijas numurs: …

 

Reģistrācijas dalībvalsts: …

 

Marka un modelis …

b)

Informācija par ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanas gadījumu:

 

Vieta, datums un laiks, kur un kad netika samaksāta ceļu lietošanas maksa:

 

Ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanas gadījuma būtība un juridiskā kvalifikācija:

 

Ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanas gadījuma sīks apraksts:

 

Atsauce uz attiecīgo(-ajām) tiesību normu(-ām):

 

Ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanas pierādījumu apraksts vai atsauce uz tiem:

c)

Informācija par ierīci, kas izmantota ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanas gadījuma fiksēšanai (2):

 

Ierīces specifikācija:

 

Ierīces identifikācijas numurs:

 

Pēdējās verifikācijas derīguma termiņš:

(1)

Nevajadzīgo svītrot.

(2)

Neaizpilda, ja ierīce nav izmantota.

4. lappuse

Atbildes veidlapa

(aizpildīt drukātiem burtiem)

A.

Vadītāja personas dati:

Pilns vārds un uzvārds:

Dzimšanas vieta un datums:

Vadītāja apliecības numurs: …, izsniegta (datums): … un (vieta): …

Adrese: …

B.

Jautājumu saraksts:

1.

Vai transportlīdzeklis: marka …, reģistrācijas numurs …, ir reģistrēts uz Jūsu vārda? … jā/nē (1)

Ja “nē” – reģistrācijas apliecības turētājs ir:

(uzvārds, vārds, adrese)

2.

Vai atzīstat, ka nesamaksājāt ceļu lietošanas maksu? jā/nē (1)

3.

Ja neatzīstat, paskaidrojiet iemeslu:

Nosūtiet aizpildītu veidlapu 60 dienās pēc šīs informatīvās vēstules saņemšanas dienas šādai iestādei vai subjektam: …

uz šādu adresi: …

INFORMĀCIJA

(Ja informatīvo vēstuli sūta par ceļu lietošanas maksas iekasēšanu atbildīgais subjekts saskaņā ar 25. pantu):

 

Ja maksājamā ceļu lietošanas maksa netiks samaksāta šajā informatīvajā vēstulē noteiktajā termiņā, šī lieta tiks nodota izskatīšanai un izskatīta … [tās dalībvalsts nosaukums, kuras teritorijā netika samaksāta ceļu lietošanas maksa] kompetentajā iestādē.

 

Ja šo lietu slēgs, Jums par to paziņos 60 dienu laikā pēc atbildes veidlapas vai maksājumu apliecinoša dokumenta saņemšanas (1).

/

(Ja informatīvo vēstuli sūta dalībvalsts kompetentā iestāde):

 

Šo lietu izskatīs … kompetentā iestāde.

[tās dalībvalsts nosaukums, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa]

 

Ja šo lietu slēgs, Jums par to paziņos 60 dienās pēc atbildes veidlapas vai maksājumu apliecinoša dokumenta saņemšanas.

(1)

Nevajadzīgo svītrot.

Ja šo lietu turpinās izskatīt, piemēros šādu procedūru:

[Aizpilda dalībvalsts, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa – tā informē, kāda būs turpmākā procedūra, norādot sīkāku informāciju par pārsūdzības iespējām un pārsūdzības procedūru saistībā ar lēmumu turpināt lietas izskatīšanu. Šajā informācijā noteikti norāda: par lietas turpmāku izskatīšanu atbildīgās iestādes vai subjekta nosaukumu un adresi, naudas soda apmaksas termiņu, attiecīgās pārsūdzības iestādes nosaukumu un adresi, pārsūdzēšanas termiņu.]

Šī vēstule pati par sevi nerada nekādas juridiskas sekas.

Atruna par datu aizsardzību

 

[Ja ir piemērojama Regula (ES) 2016/679:

Saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 jums ir tiesības pieprasīt atļauju piekļūt personas datiem, tos labot vai dzēst, vai ierobežot jūsu personas datu apstrādi, vai iebilst pret to apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību. Jums turklāt ir tiesības iesniegt sūdzību [attiecīgās uzraudzības iestādes nosaukums un adrese.]

 

[Ja ir piemērojama Direktīva (ES) 2016/680:

saskaņā ar [tā dalībvalsts tiesību akta nosaukums, ar kuru piemēro Direktīvu (ES) 2016/680,] jums ir tiesības pieprasīt no pārziņa atļauju piekļūt personas datiem, tos labot vai dzēst un ierobežot jūsu personas datu apstrādi. Turklāt jums ir tiesības iesniegt sūdzību [attiecīgās uzraudzības iestādes nosaukums un adrese].]


III PIELIKUMS

A DAĻA

Atceltā direktīva ar tajā veikto grozījumu

(minēta 33. pantā)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/52/EK

OV L 166, 30.4.2004., 124. lpp.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 219/2009

OV L 87, 31.3.2009., 109. lpp.

B DAĻA

Termiņš transponēšanai valstu tiesību aktos

(minēts 33. pantā)

Direktīva

Transponēšanas termiņš

Direktīva 2004/52/EK

2005. gada 20. novembris


IV PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 2004/52/EK

Šī direktīva

1. panta 1. punkts

1. panta 1. punkta pirmā daļas a) apakšpunkts

1. panta 1. punkta pirmā daļas b) apakšpunkts

3. panta 2. punkta pirmais teikums

1. panta 1. punkta otrā daļa

1. panta 2. punkta ievadfrāze

1. panta 2. punkta ievadfrāze

1. panta 2. punkta a) apakšpunkts

1. panta 2. punkta a) apakšpunkts

1. panta 2. punkta b) apakšpunkts

1. panta 2. punkta c) apakšpunkts

1. panta 2. punkta b) apakšpunkts

1. panta 3. punkts

1. panta 3. punkts

1. panta 4. punkts

1. panta 5. punkts

1. panta 6. punkts

2. pants

2. panta 1. punkts

3. panta 1. punkta pirmā daļa

3. panta 1. punkta otrā daļa

2. panta 2. punkta pirmais teikums

4. panta 7. punkts

3. panta 2. punkts

3. panta 3. punkts

2. panta 2. punkta otrais un trešais teikums

3. panta 4. punkts

2. panta 2. punkta ceturtais teikums

3. panta 5. punkts

3. panta 6. punkts

2. panta 3. punkts

2. panta 4. punkts

2. panta 5. punkts

2. panta 6. punkts

2. panta 7. punkts

27. pants

3. panta 1. punkts

3. panta 2. punkta pirmais teikums

1. panta 1. punkta otrā daļa

3. panta 2. punkta otrais teikums

3. panta 2. punkta trešais teikums

 

3. panta 3. punkts

 

3. panta 4. punkts

4. panta 1. punkts

 

4. panta 2. punkts

4. panta 3. punkts

 

4. panta 4. punkts

4. panta 5. punkts

4. panta 7. punkts

3. panta 2. punkts

4. panta 8. punkts

5. panta 4. punkts

23. pants

24. pants

26. pants

2. panta 7. punkts

27. pants

28. pants

29. pants

30. pants

5. pants

31. pants

6. pants

32. panta 1. punkts

32. panta 2. punkts

33. pants

7. pants

34. pants

8. pants

35. pants

Pielikums

I pielikums

II pielikums

III pielikums

IV pielikums


Augša