EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32019L1985

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2019/1985 (2019. gada 28. novembris), ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, kurās nosaka attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un atsevišķu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 308, 29.11.2019., 86./93. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/1985/oj

29.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/86


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA (ES) 2019/1985

(2019. gada 28. novembris),

ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, kurās nosaka attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un atsevišķu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/53/EK par lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējo katalogu (1) un jo īpaši tās 7. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību (2) un jo īpaši tās 7. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Direktīvas 2003/90/EK (3) un 2003/91/EK (4) tika pieņemtas, lai nodrošinātu, ka dalībvalstu katalogos iekļautās šķirnes atbilst Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) noteiktajiem protokoliem par obligāti pārbaudāmajām pazīmēm, kas jāņem vērā dažādu sugu pārbaudēs, un par obligātajiem šķirņu pārbaudes nosacījumiem, ciktāl šādi protokoli ir izstrādāti. Minētajās direktīvās paredzēts, ka CPVO protokolos neiekļautajām šķirnēm ir piemērojamas Starptautiskās Jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) vadlīnijas.

(2)

Kopš pēdējiem grozījumiem, kas Direktīvā 2003/90/EK un Direktīvā 2003/91/EK izdarīti ar Komisijas Īstenošanas direktīvu (ES) 2019/114 (5), CPVO ir izstrādājis vēl citus protokolus un atjauninājis spēkā esošos protokolus.

(3)

Tāpēc Direktīva 2003/90/EK un Direktīva 2003/91/EK būtu attiecīgi jāgroza.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2003/90/EK I un II pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma A daļas tekstu.

2. pants

Direktīvas 2003/91/EK pielikumus aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma B daļas tekstu.

3. pants

Attiecībā uz pārbaudēm, kuras sāktas pirms 2020. gada 1. jūnija, dalībvalstis Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK drīkst piemērot tajās redakcijās, ko piemēroja, pirms tika izdarīti grozījumi ar šo direktīvu.

4. pants

Dalībvalstis līdz 2020. gada 31. maijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2020. gada 1. jūnija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2019. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.

(3)  Komisijas 2003. gada 6. oktobra Direktīva 2003/90/EK, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. pantā attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un obligātajiem konkrētu lauksaimniecības augu sugu pārbaudes nosacījumiem (OV L 254, 8.10.2003., 7. lpp.).

(4)  Komisijas 2003. gada 6. oktobra Direktīva 2003/91/EK, kurā izklāstīti īstenošanas noteikumi, ar ko piemēro 7. pantu Padomes Direktīvā 2002/55/EK attiecībā uz raksturīgajām pazīmēm, kas obligāti jāaptver pārbaudē, un obligātajiem nosacījumiem dažādu dārzeņu sugu šķirņu pārbaudei (OV L 254, 8.10.2003., 11. lpp.).

(5)  Komisijas 2019. gada 24. janvāra Īstenošanas direktīva (ES) 2019/114, ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, kurās nosaka attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un konkrētu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem (OV L 23, 25.1.2019., 35. lpp.).


PIELIKUMS

A DAĻA

„I PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto to sugu saraksts, kurām jāatbilst CPVO tehniskajiem protokoliem (1)

Zinātniskais nosaukums

Vispārpieņemtais nosaukums

CPVO protokols

Festuca arundinacea Schreb.

Niedru auzene

TP 39/1, 1.10.2015.

Festuca filiformis Pourr.

Smalklapu auzene

TP 67/1, 23.6.2011.

Festuca ovina L.

Aitu auzene

TP 67/1, 23.6.2011.

Festuca pratensis Huds.

Pļavas auzene

TP 39/1, 1.10.2015.

Festuca rubra L.

Sarkanā auzene

TP 67/1, 23.6.2011.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Rupjā auzene

TP 67/1, 23.6.2011.

Lolium multiflorum Lam.

Daudzziedu airene

TP 4/2, 19.3.2019.

Lolium perenne L.

Ganību airene

TP 4/2, 19.3.2019.

Lolium×hybridum Hausskn.

Hibrīdā airene

TP 4/2, 19.3.2019.

Pisum sativum L. (partim)

Sējas zirnis

TP 7/2, 2. red., 15.3.2017.

Poa pratensis L.

Pļavas skarene

TP 33/1, 15.3.2017.

Vicia faba L.

Lauka pupa

TP/8/1, 19.3.2019.

Vicia sativa L.

Sējas vīķis

TP 32/1, 19.4.2016.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Lopbarības kālis

TP 89/1, 11.3.2015.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Eļļas rutks

TP 178/1, 15.3.2017.

Brassica napus L. (partim)

Rapsis

TP 36/2, 16.11.2011.

Cannabis sativa L.

Kaņepe

TP 276/1, daļēji rediģēts, 21.3.2018.

Glycine max (L.) Merr.

Soja

TP 80/1, 15.3.2017.

Gossypium spp.

Kokvilnas

TP 88/1, 19.4.2016.

Helianthus annuus L.

Saulespuķe

TP 81/1, 31.10.2002.

Linum usitatissimum L.

Šķiedras lins/eļļas lins

TP 57/2, 19.3.2014.

Sinapis alba L.

Baltā sinepe

TP 179/1, 15.3.2017.

Avena nuda L.

Kailgraudu auza

TP 20/2, 1.10.2015.

Avena sativa L. (arī A. byzantina K. Koch)

Sējas auza (arī Bizantijas auza)

TP 20/2, 1.10.2015.

Hordeum vulgare L.

Parastais miezis

TP 19/5, 19.3.2019.

Oryza sativa L.

Rīss

TP 16/3, 1.10.2015.

Secale cereale L.

Sējas rudzi

TP 58/1, 31.10.2002.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgo

TP 122/1, 19.3.2019.

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Sudānas zāle

TP 122/1, 19.3.2019.

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Hibrīdi, kas radušies, krustojot Sorghum bicolor un Sorghum sudanense

TP 122/1, 19.3.2019.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hibrīdi, kas radušies, krustojot Triticum ģints sugas ar Secale ģints sugām

TP 121/2, 1. red., 16.2.2011.

Triticum aestivum L.

Parastais kviesis

TP 3/5, 19.3.2019.

Triticum durum Desf.

Cietais kviesis

TP 120/3, 19.3.2014.

Zea mays L. (partim)

Parastā kukurūza

TP 2/3, 11.3.2010.

Solanum tuberosum L.

Kartupelis

TP 23/3, 15.3.2017.

II PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto to sugu saraksts, kurām jāatbilst UPOV pārbaužu vadlīnijām (1)

Zinātniskais nosaukums

Vispārpieņemtais nosaukums

UPOV vadlīnijas

Beta vulgaris L.

Lopbarības biete

TG 150/3, 4.11.1994.

Agrostis canina L.

Suņu smilga

TG 30/6, 12.10.1990.

Agrostis gigantea Roth

Milzu smilga

TG 30/6, 12.10.1990.

Agrostis stolonifera L.

Ložņu smilga

TG 30/6, 12.10.1990.

Agrostis capillaris L.

Parastā smilga

TG 30/6, 12.10.1990.

Bromus catharticus Vahl

Akotu lāčauza

TG 180/3, 4.4.2001.

Bromus sitchensis Trin.

Sitkas lāčauza

TG 180/3, 4.4.2001.

Dactylis glomerata L.

Parastā kamolzāle

TG 31/8, 17.4.2002.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hibrīdi, kas radušies, krustojot Festuca ģints sugas ar Lolium ģints sugām

TG 243/1, 9.4.2008.

Phleum nodosum L.

Gumainais timotiņš

TG 34/6, 7.11.1984.

Phleum pratense L.

Pļavas timotiņš

TG 34/6, 7.11.1984.

Lotus corniculatus L.

Ragainais vanagnadziņš

TG 193/1, 9.4.2008.

Lupinus albus L.

Baltā lupīna

TG/66/4, 31.3.2004.

Lupinus angustifolius L.

Šaurlapu lupīna

TG/66/4, 31.3.2004.

Lupinus luteus L.

Dzeltenā lupīna

TG/66/4, 31.3.2004.

Medicago doliata Carmign.

Taisndzeloņu lucerna

TG 228/1, 5.4.2006.

Medicago italica (Mill.) Fiori

Itālijas lucerna

TG 228/1, 5.4.2006.

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Piekrastes lucerna

TG 228/1, 5.4.2006.

Medicago lupulina L.

Apiņu lucerna

TG 228/1, 5.4.2006.

Medicago murex Willd.

Dzeloņainā lucerna

TG 228/1, 5.4.2006.

Medicago polymorpha L.

Zobainā lucerna

TG 228/1, 5.4.2006.

Medicago rugosa Desr.

Krokainā lucerna

TG 228/1, 5.4.2006.

Medicago sativa L.

Sējas lucerna

TG 6/5, 6.4.2005.

Medicago scutellata (L.) Mill.

Vairoga lucerna

TG 228/1, 5.4.2006.

Medicago truncatula Gaertn.

Nošķeltā lucerna

TG 228/1, 5.4.2006.

Medicago×varia T. Martyn

Hibrīdā lucerna

TG 6/5, 6.4.2005.

Trifolium pratense L.

Sarkanais āboliņš

TG 5/7, 4.4.2001.

Trifolium repens L.

Baltais āboliņš

TG 38/7, 9.4.2003.

Phacelia tanacetifolia Benth.

Parastā facēlija

TG 319/1, 5.4.2017.

Arachis hypogaea L.

Zemesrieksts

TG 93/4, 9.4.2014.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ripsis

TG 185/3, 17.4.2002.

Carthamus tinctorius L.

Saflors

TG 134/3, 12.10.1990.

Papaver somniferum L.

Miega magone

TG/166/4, 9.4.2014.

B DAĻA

„I PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto to sugu saraksts, kurām jāatbilst CPVO tehniskajiem protokoliem (1)

Zinātniskais nosaukums

Vispārpieņemtais nosaukums

CPVO protokols

Allium cepa L. (Cepa grupa)

Sīpols un dārza sīpols

TP 46/2, 1.4.2009.

Allium cepa L. (Aggregatum grupa)

Šalote

TP 46/2, 1.4.2009.

Allium fistulosum L.

Lielloku sīpols

TP 161/1, 11.3.2010.

Allium porrum L.

Puravs

TP 85/2, 1.4.2009.

Allium sativum L.

Ķiploks

TP 162/1, 25.3.2004.

Allium schoenoprasum L.

Maurloks

TP 198/2, 11.3.2015.

Apium graveolens L.

Smaržīgā selerija

TP 82/1, 13.3.2008.

Apium graveolens L.

Sakņu selerija

TP 74/1, 13.3.2008.

Asparagus officinalis L.

Ārstniecības asparāgs

TP 130/2, 16.2.2011.

Beta vulgaris L.

Parastā biete, arī Cheltenham biete

TP 60/1, 1.4.2009.

Beta vulgaris L.

Mangolds jeb lapu biete

TP 106/1, 11.3.2015.

Brassica oleracea L.

Lapu kāposts

TP 90/1, 16.2.2011.

Brassica oleracea L.

Ziedkāposts

TP 45/2, 2. red., 21.3.2018.

Brassica oleracea L.

Sparģeļu kāposts jeb brokolis

TP 151/2, red., 15.3.2017.

Brassica oleracea L.

Briseles kāposts

TP 54/2, red., 15.3.2017.

Brassica oleracea L.

Kolrābis

TP 65/1, red., 15.3.2017.

Brassica oleracea L.

Savojas kāposts, baltais galviņkāposts un sarkanais galviņkāposts

TP 48/3, red., 15.3.2017.

Brassica rapa L.

Ķīnas kāposts

TP 105/1, 13.3.2008.

Capsicum annuum L.

Sīvais dārzeņpipars vai dārzeņpipars

TP 76/2, red., 15.3.2017.

Cichorium endivia L.

Krokainā endīvija un platlapu endīvija

TP 118/3, 19.3.2014.

Cichorium intybus L.

Sakņu cigoriņš

TP 172/2, 1.12.2005.

Cichorium intybus L.

Lapu cigoriņš

TP 154/1, red., 19.3.2019.

Cichorium intybus L.

Vitlufa cigoriņš

TP 173/2, 21.3.2018.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Arbūzs

TP 142/2, 19.3.2014.

Cucumis melo L.

Melone

TP 104/2, 21.3.2007.

Cucumis sativus L.

Gurķis un īsaugļu gurķis

TP 61/2, 2. red., 19.3.2019.

Cucurbita maxima Duchesne

Lielaugļu ķirbis

TP 155/1, 11.3.2015.

Cucurbita pepo L.

Kabacis vai tumšzaļais kabacis

TP 119/1, red., 19.3.2014.

Cynara cardunculus L.

Dzeloņainais artišoks un lapu artišoks

TP 184/2, 27.2.2013.

Daucus carota L.

Galda burkāns un lopbarības burkāns

TP 49/3, 13.3.2008.

Foeniculum vulgare Mill.

Parastais fenhelis

TP 183/1, 25.3.2004.

Lactuca sativa L.

Dārza salāts

TP 13/6, red., 15.2.2019.

Solanum lycopersicum L.

Tomāts

TP 44/4, 3. red., 21.3.2018.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Pētersīlis

TP 136/1, 21.3.2007.

Phaseolus coccineus L.

Daudzziedu pupiņa

TP 9/1, 21.3.2007.

Phaseolus vulgaris L.

Krūmu pupiņa un kāršu pupiņa

TP 12/4, 27.2.2013.

Pisum sativum L. (partim)

Šķautņainais zirnis, lobāmais zirnis un cukurzirnis

TP 7/2, 2. red., 15.3.2017.

Raphanus sativus L.

Redīss, rutks

TP 64/2, red., 11.3.2015.

Rheum rhabarbarum L

Rabarbers

TP 62/1, 19.4.2016.

Scorzonera hispanica L.

Melnsakne

TP 116/1, 11.3.2015.

Solanum melongena L.

Baklažāns

TP 117/1, 13.3.2008.

Spinacia oleracea L.

Dārza spināts

TP 55/5, 2. red., 15.3.2017.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Lauka salāts

TP 75/2, 21.3.2007.

Vicia faba L. (partim)

Lauka pupa

TP Broadbean/1, 25.3.2004.

Zea mays L. (partim)

Cukurkukurūza un uzplīstošā kukurūza

TP 2/3, 11.3.2010.

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. ×Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. × Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. × Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. ×Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

Tomātu potcelmi

TP 294/1, 3. red., 21.3.2018.

Cucurbita maxima Duchesne × Cucurbita moschata Duchesne

Cucurbita maxima Duchesne ×Cucurbita moschata Duchesne starpsugu hibrīdi izmantošanai par potcelmiem

TP 311/1, 15.3.2017.

II PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto to sugu saraksts, kurām jāatbilst UPOV pārbaužu vadlīnijām (1)

Zinātniskais nosaukums

Vispārpieņemtais nosaukums

UPOV vadlīnijas

Brassica rapa L.

Rācenis

TG 37/10, 4.4.2001.


(1)  Šie protokoli ir pieejami CPVO tīmekļvietnē (www.cpvo.europa.eu).

(1)  Šīs vadlīnijas ir pieejamas UPOV tīmekļvietnē (www.upov.int).

(1)  Šie protokoli ir pieejami CPVO tīmekļvietnē (www.cpvo.europa.eu).

(1)  Šīs vadlīnijas ir pieejamas UPOV tīmekļvietnē (www.upov.int).


Augša