Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32018L0597

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/597 (2018. gada 18. aprīlis), ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/66/EEK, ar ko ievieš Kopienas pasākumus Ņūkāslas slimības kontrolei (Dokuments attiecas uz EEZ. )

OV L 103, 23.4.2018., 4./7. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/597/oj

23.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 103/4


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2018/597

(2018. gada 18. aprīlis),

ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/66/EEK, ar ko ievieš Kopienas pasākumus Ņūkāslas slimības kontrolei

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas dalībvalstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 92/66/EEK (3) nosaka Savienības kontroles pasākumus, kas veicami, ja mājputnu, pasta baložu un citu nebrīvē turētu putnu vidū uzliesmo Ņūkāslas slimība.

(2)

Direktīvas 92/66/EEK 15. pantā teikts, ka Eiropas Savienības references laboratorija Ņūkāslas slimībai ir norādīta minētās direktīvas V pielikumā. Minētās direktīvas V pielikumā tā ir attiecīgi norādīta, un ir uzskaitītas tās funkcijas un uzdevumi.

(3)

Direktīvas 92/66/EEK 19. pantā ir noteikti kontroles pasākumi, kas dalībvalstīm jāveic, ja ir aizdomas par pasta baložu vai nebrīvē turētu putnu inficēšanos ar Ņūkāslas slimību. Minētais pants nosaka, ka, ciktāl tas vajadzīgs minēto kontroles pasākumu pienācīgai veikšanai, dalībvalstis, izmantojot minētās direktīvas VI pielikumā sniegto veidlapu, sniedz Komisijai informāciju par situāciju attiecībā uz šo slimību un par veiktajiem kontroles pasākumiem.

(4)

Direktīvas 92/66/EEK 21. pants paredz, ka katra dalībvalsts izstrādā ārkārtas pasākumu plānu, kurā noteikti valsts līmeņa pasākumi, kas jāīsteno Ņūkāslas slimības uzliesmojuma gadījumā. Tajā teikts, ka kritēriji minētā plāna izstrādei ir noteikti minētās direktīvas VII pielikumā.

(5)

Direktīvas 92/66/EEK 24. pantā ir noteikts, ka, ja un kad tas vajadzīgs, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu un pēc Komisijas priekšlikuma groza tās pielikumus, lai jo īpaši ņemtu vērā sasniegumus pētniecības un diagnostikas metožu jomā.

(6)

Direktīvas 92/66/EEK V, VI un VII pielikumā attiecīgi ir norādīti: i) Eiropas Savienības references laboratorijas Ņūkāslas slimībai nosaukums un adrese, kā arī tās funkcijas un uzdevumi; ii) veidlapa, kas dalībvalstīm jāizmanto ziņošanai par situāciju attiecībā uz šo slimību un par piemērotajiem kontroles pasākumiem; un iii) minimālie kritēriji, pēc kuriem dalībvalstīm jāizstrādā ārkārtas pasākumu plāni, kuros nosaka valsts līmeņa pasākumus, kas jāīsteno Ņūkāslas slimības uzliesmojuma gadījumā.

(7)

Lai vienkāršotu un racionalizētu procedūras attiecībā uz Ņūkāslas slimības kontroli, jo īpaši ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 (4) 93. pantā paredzētos jaunos noteikumus par Eiropas Savienības references laboratorijām, kā arī Līguma par Eiropas Savienības darbību 291. pantā noteikto jauno īstenošanas aktu sistēmu, un lai nodrošinātu vienotus nosacījumus Direktīvas 92/66/EEK īstenošanai, būtu jāsvītro Direktīvas 92/66/EEK V, VI un VII pielikums un īstenošanas pilnvaras jomās, kuras aptver minētie pielikumi, būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (5).

(8)

Skaidrības labad Eiropas Savienības references laboratorijas Ņūkāslas slimībai funkcijas un uzdevumi būtu jānorāda Direktīvas 92/66/EEK 15. pantā, un ārkārtas pasākumu plānu izstrādes kritēriji būtu jānorāda minētās direktīvas 21. pantā.

(9)

Saskaņotības un efektivitātes labad dalībvalstīm būtu jānodrošina šīs direktīvas noteikumu laicīga transponēšana.

(10)

Tāpēc Direktīva 92/66/EEK būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 92/66/EEK

Direktīvu 92/66/EEK groza šādi:

1)

direktīvas 15. pantu aizstāj ar šādu:

“15. pants

1.   Komisija ar īstenošanas aktiem nozīmē Eiropas Savienības references laboratoriju Ņūkāslas slimībai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 25. pantā.

2.   Eiropas Savienības references laboratorijas Ņūkāslas slimībai funkcijas un uzdevumi ir:

a)

konsultējoties ar Komisiju, koordinēt dalībvalstīs lietotās Ņūkāslas slimības diagnostikas metodes, proti:

i)

klasificēt, uzglabāt un piegādāt Ņūkāslas slimības vīrusa celmus seroloģiskajām pārbaudēm un imūnserumu pagatavošanai;

ii)

piegādāt standartserumus un citus references reaģentus valstu references laboratorijām, lai standartizētu dalībvalstīs izmantotos testus un reaģentus;

iii)

veidot un glabāt Ņūkāslas slimības vīrusa celmu un izolātu fondu;

iv)

organizēt periodiskas diagnostikas metožu salīdzinošās pārbaudes Savienības līmenī;

v)

vākt un apkopot datus un informāciju par Savienībā izmantotajām diagnostikas metodēm un veikto testu rezultātiem;

vi)

klasificēt Ņūkāslas slimības vīrusa izolātus ar vismodernākajām pieejamajām metodēm, lai veicinātu labāku izpratni par Ņūkāslas slimības epidemioloģiju;

vii)

sekot līdzi Ņūkāslas slimības uzraudzības, epidemioloģijas un profilakses sasniegumiem visā pasaulē;

viii)

uzkrāt speciālās zināšanas Ņūkāslas slimības vīrusa un citu radniecīgu vīrusu diagnostikā, lai būtu iespējama ātra diferenciāldiagnoze;

ix)

gūt pilnīgas zināšanas par Ņūkāslas slimības izskaušanai un kontrolei izmantoto veterinārimunoloģijas produktu ražošanu un pielietojumu;

b)

aktīvi palīdzēt diagnosticēt Ņūkāslas slimības uzliesmojumus dalībvalstīs, saņemot vīrusa izolātus diagnozes apstiprināšanai, klasifikācijai un epidemioloģiskiem pētījumiem;

c)

sekmēt laboratoriskās diagnostikas ekspertu apmācību un pārkvalifikāciju, lai šīs metodes saskaņotu visā Savienībā.”;

2)

direktīvas 19. pantu groza šādi:

a)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Ciktāl tas vajadzīgs pienācīgai šājā pantā paredzēto pasākumu izpildei, dalībvalstis Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajā komitejā iesniedz Komisijai informāciju par situāciju attiecībā uz minēto slimību un par piemērotajiem kontroles pasākumiem.”;

b)

pievieno šādu punktu:

“6.   Komisija ar īstenošanas aktiem var izdot noteikumus par šā panta 5. punktā noteikto informāciju, kura dalībvalstīm jāiesniedz Komisijai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 25. pantā.”;

3)

direktīvas 21. pantu aizstāj ar šādu:

“21. pants

1.   Katra dalībvalsts izstrādā ārkārtas pasākumu plānu, nosakot valsts līmeņa pasākumus, kas jāīsteno Ņūkāslas slimības uzliesmojuma gadījumā. Ārkārtas pasākumu plānu pēc vajadzības atjaunina, lai ņemtu vērā situācijas attīstību.

Ar ārkārtas pasākumu plānu nodrošina piekļuvi telpām, iekārtām, personālam un visiem citiem attiecīgajiem materiāliem, kas vajadzīgi Ņūkāslas slimības uzliesmojuma ātrai un efektīvai izskaušanai. Plānā dod precīzas norādes attiecībā uz vakcinācijas prasībām, kuras katra dalībvalsts uzskata par nepieciešamām ārkārtas vakcinācijas īstenošanai.

2.   Ārkārtas pasākumu plānus un visus to atjauninājumus iesniedz Komisijai.

3.   Komisija ārkārtas pasākumu plānus izskata, lai noteiktu, vai tie ļauj sasniegt vēlamo rezultātu, un iesaka attiecīgajai dalībvalstij izdarīt vajadzīgos grozījumus, jo īpaši lai nodrošinātu plānu saderību ar pārējo dalībvalstu plāniem.

Komisija ārkārtas pasākumu plānus un visus to atjauninājumus apstiprina saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 25. pantā.

4.   Komisija ar īstenošanas aktiem var noteikt kritērijus, pēc kuriem dalībvalstīm jāizstrādā ārkārtas pasākumu plāni. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 25. pantā.”;

4)

direktīvas 25. pantu aizstāj ar šādu:

“25. pants

1.   Komisijai palīdz Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 (*1) 58. panta 1. punktu. Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011 (*2) nozīmē.

2.   Ja izdara atsauci uz šo pantu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

5)

direktīvas V, VI un VII pielikumu svītro.

2. pants

Transponēšana

Dalībvalstis līdz 2018. gada 30. jūnijam pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās minētos noteikumus piemēro no 2019. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

Pārejas noteikumi

Direktīvas 92/66/EEK V pielikumā minētā Eiropas Savienības references laboratorija Ņūkāslas slimībai, kas nozīmēta pirms šīs direktīvas izdarītajiem grozījumiem, turpina darboties, līdz ir pienācīgi nozīmēta Eiropas Savienības references laboratorija saskaņā ar Direktīvas 92/66/EEK 15. pantu, kas grozīts ar šo direktīvu.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2018. gada 18. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

L. PAVLOVA


(1)  2018. gada 14. februāra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. marta nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2018. gada 12. aprīļa lēmums.

(3)  Padomes Direktīva 92/66/EEK (1992. gada 14. jūlijs), ar ko ievieš Kopienas pasākumus Ņūkāslas slimības kontrolei (OV L 260, 5.9.1992., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).”;


Augša