EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32018L0100

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2018/100 (2018. gada 22. janvāris), ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, kurās nosaka attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un konkrētu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2018/0187

OV L 17, 23.1.2018., 34./39. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2018/100/oj

23.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 17/34


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA (ES) 2018/100

(2018. gada 22. janvāris),

ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, kurās nosaka attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un konkrētu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/53/EK par lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējo katalogu (1) un jo īpaši tās 7. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību (2) un jo īpaši tās 7. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Direktīvu 2003/90/EK (3) un Komisijas Direktīvu 2003/91/EK (4) pieņēma, lai nodrošinātu, ka dalībvalstu katalogos iekļautās šķirnes atbilst Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) noteiktajiem protokoliem par obligāti pārbaudāmajām pazīmēm, kas jāņem vērā dažādu sugu pārbaudēs, un par obligātajiem šķirņu pārbaudes nosacījumiem, ciktāl šādi protokoli ir noteikti. Minētajās direktīvās paredzēts, ka CPVO protokolos neiekļautajām šķirnēm ir piemērojamas Starptautiskās Jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) vadlīnijas.

(2)

Kopš pēdējiem grozījumiem, kas Direktīvā 2003/90/EK un Direktīvā 2003/91/EK izdarīti ar Komisijas Īstenošanas direktīvu (ES) 2016/1914 (5), CPVO un UPOV ir izstrādājuši vēl citus protokolus un vadlīnijas un atjauninājuši spēkā esošos protokolus un vadlīnijas.

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Direktīva 2003/90/EK un Direktīva 2003/91/EK.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2003/90/EK I un II pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma A daļas tekstu.

2. pants

Direktīvas 2003/91/EK pielikumus aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma B daļas tekstu.

3. pants

Attiecībā uz pārbaudēm, kuras sāktas pirms 2018. gada 1. septembra, dalībvalstis Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK drīkst piemērot tajā redakcijā, ko piemēroja, pirms tika izdarīti grozījumi ar šo direktīvu.

4. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2018. gada 31. augustam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2018. gada 1. septembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 22. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.

(3)  Komisijas 2003. gada 6. oktobra Direktīva 2003/90/EK, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. pantā attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un obligātajiem konkrētu lauksaimniecības augu sugu pārbaudes nosacījumiem (OV L 254, 8.10.2003., 7. lpp.).

(4)  Komisijas 2003. gada 6. oktobra Direktīva 2003/91/EK, kurā izklāstīti īstenošanas noteikumi, ar ko piemēro 7. pantu Padomes Direktīvā 2002/55/EK attiecībā uz raksturīgajām pazīmēm, kas obligāti jāaptver pārbaudē, un obligātajiem nosacījumiem dažādu dārzeņu sugu šķirņu pārbaudei (OV L 254, 8.10.2003., 11. lpp.).

(5)  Komisijas 2016. gada 31. oktobra Īstenošanas direktīva (ES) 2016/1914, ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, kurās nosaka attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un konkrētu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem (OV L 296, 1.11.2016., 7. lpp.).


PIELIKUMS

A DAĻA

I PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto to sugu saraksts, kurām jāatbilst CPVO tehniskajiem protokoliem  (1)

Zinātniskais nosaukums

Vispārpieņemtais nosaukums

CPVO protokols

Festuca arundinacea Schreb.

Niedru auzene

TP 39/1, 1.10.2015.

Festuca filiformis Pourr.

Šaurlapu aitu auzene

TP 67/1, 23.6.2011.

Festuca ovina L.

Aitu auzene

TP 67/1, 23.6.2011.

Festuca pratensis Huds.

Pļavas auzene

TP 39/1, 1.10.2015.

Festuca rubra L.

Sarkanā auzene

TP 67/1, 23.6.2011.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Asā auzene

TP 67/1, 23.6.2011.

Lolium multiflorum Lam.

Daudzziedu airene

TP 4/1, 23.6.2011.

Lolium perenne L.

Ganību airene

TP 4/1, 23.6.2011.

Lolium × hybridum Hausskn.

Hibrīdā airene

TP 4/1, 23.6.2011.

Pisum sativum L.

Sējas zirņi

TP 7/2 rev. 2, 15.3.2017.

Poa pratensis L.

Pļavas skarene

TP 33/1, 15.3.2017.

Vicia sativa L.

Vasaras vīķi

TP 32/1, 19.4.2016.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Lopbarības kāļi

TP 89/1, 11.3.2015.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Eļļas rutki

TP 178/1, 15.3.2017.

Brassica napus L.

Rapsis

TP 36/2, 16.11.2011.

Cannabis sativa L.

Kaņepes

TP 276/1, 28.11.2012.

Glycine max (L.) Merr.

Sojas pupas

TP 80/1, 15.3.2017.

Gossypium spp.

Kokvilna

TP 88/1, 19.4.2016.

Helianthus annuus L.

Saulespuķes

TP 81/1, 31.10.2002.

Linum usitatissimum L.

Šķiedras lini, eļļas lini

TP 57/2, 19.3.2014.

Sinapis alba L.

Baltās sinepes

TP 179/1, 15.3.2017.

Avena nuda L.

Kailgraudu auzas

TP 20/2, 1.10.2015.

Avena sativa L. (includes A. byzantina K. Koch)

Auzas (arī Bizantijas auzas)

TP 20/2, 1.10.2015.

Hordeum vulgare L.

Mieži

TP 19/4, 1.10.2015.

Oryza sativa L.

Rīsi

TP 16/3, 1.10.2015.

Secale cereale L.

Rudzi

TP 58/1, 31.10.2002.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hibrīdi, kas radušies, krustojot Triticum ģints sugas ar Secale ģints sugām

TP 121/2 rev. 1, 16.2.2011.

Triticum aestivum L.

Kvieši

TP 3/4 rev. 2, 16.2.2011.

Triticum durum Desf.

Cietie kvieši

TP 120/3, 19.3.2014.

Zea mays L.

Kukurūza

TP 2/3, 11.3.2010.

Solanum tuberosum L.

Kartupeļi

TP 23/3, 15.3.2017.

II PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto to sugu saraksts, kurām jāatbilst UPOV pārbaužu vadlīnijām  (2)

Zinātniskais nosaukums

Vispārpieņemtais nosaukums

UPOV vadlīnija

Beta vulgaris L.

Lopbarības bietes

TG 150/3, 4.11.1994.

Agrostis canina L.

Suņu smilga

TG 30/6, 12.10.1990.

Agrostis gigantea Roth.

Baltā smilga

TG 30/6, 12.10.1990.

Agrostis stolonifera L.

Ložņu smilga

TG 30/6, 12.10.1990.

Agrostis capillaris L.

Parastā smilga

TG 30/6, 12.10.1990.

Bromus catharticus Vahl

Akotu lāčauza

TG 180/3, 4.4.2001.

Bromus sitchensis Trin.

Sitkas lāčauza

TG 180/3, 4.4.2001.

Dactylis glomerata L.

Kamolzāle

TG 31/8, 17.4.2002.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hibrīdi, kas radušies, krustojot Festuca ģints sugu ar Lolium ģints sugu

TG 243/1, 9.4.2008.

Phleum nodosum L.

Gumainais timotiņš

TG 34/6, 7.11.1984.

Phleum pratense L.

Pļavas timotiņš

TG 34/6, 7.11.1984.

Lotus corniculatus L.

Ragainie vanagnadziņi

TG 193/1, 9.4.2008.

Lupinus albus L.

Baltā lupīna

TG 66/4, 31.3.2004.

Lupinus angustifolius L.

Šaurlapu lupīna

TG 66/4, 31.3.2004.

Lupinus luteus L.

Dzeltenā lupīna

TG 66/4, 31.3.2004.

Medicago doliata Carmign.

Taisndzeloņu lucerna

TG 228/1, 5.4.2006.

Medicago italica (Mill.) Fiori

Itālijas lucerna

TG 228/1, 5.4.2006.

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Piekrastes lucerna

TG 228/1, 5.4.2006.

Medicago lupulina L.

Apiņu lucerna

TG 228/1, 5.4.2006.

Medicago murex Willd.

Dzeloņainā lucerna

TG 228/1, 5.4.2006.

Medicago polymorpha L.

Zobainā lucerna

TG 228/1, 5.4.2006.

Medicago rugosa Desr.

Krokainā lucerna

TG 228/1, 5.4.2006.

Medicago sativa L.

Sējas lucerna

TG 6/5, 6.4.2005.

Medicago scutellata (L.) Mill.

Vairoga lucerna

TG 228/1, 5.4.2006.

Medicago truncatula Gaertn.

Nošķeltā lucerna

TG 228/1, 5.4.2006.

Medicago × varia T. Martyn

Hibrīdā lucerna

TG 6/5, 6.4.2005.

Trifolium pratense L.

Sarkanais āboliņš

TG 5/7, 4.4.2001.

Trifolium repens L.

Baltais āboliņš

TG 38/7, 9.4.2003.

Vicia faba L.

Lauka pupas

TG 8/6, 17.4.2002.

Arachis hypogaea L.

Zemesrieksti

TG 93/4, 9.4.2014.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ripsis

TG 185/3, 17.4.2002.

Carthamus tinctorius L.

Saflora sēklas

TG 134/3, 12.10.1990.

Papaver somniferum L.

Miega magones

TG 166/4, 9.4.2014.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgo

TG 122/4, 25.3.2015.

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Drumonda sorgo/Sudānas zāle

TG 122/4, 25.3.2015.

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Hibrīdi, kas radušies, krustojot Sorghum bicolor un Sorghum sudanense

TG 122/4, 25.3.2015.

B DAĻA

I PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto to sugu saraksts, kurām jāatbilst CPVO pārbaužu protokoliem  (3)

Zinātniskais nosaukums

Vispārpieņemtais nosaukums

CPVO protokols

Allium cepa L. (Cepa grupa)

Sīpoli un dārza sīpoli

TP 46/2, 1.4.2009.

Allium cepa L. (Aggregatum grupa)

Šalotes

TP 46/2, 1.4.2009.

Allium fistulosum L.

Lielloku sīpoli

TP 161/1, 11.3.2010.

Allium porrum L.

Puravi

TP 85/2, 1.4.2009.

Allium sativum L.

Ķiploki

TP 162/1, 25.3.2004.

Allium schoenoprasum L.

Maurloki

TP 198/2, 11.3.2015.

Apium graveolens L.

Selerijas

TP 82/1, 13.3.2008.

Apium graveolens L.

Sakņu selerijas

TP 74/1, 13.3.2008.

Asparagus officinalis L.

Sparģeļi

TP 130/2, 16.2.2011.

Beta vulgaris L.

Bietes, ieskaitot Cheltenham bietes

TP 60/1, 1.4.2009.

Beta vulgaris L.

Mangoldi jeb lapu bietes

TP 106/1, 11.3.2015.

Brassica oleracea L.

Lapu kāposti

TP 90/1, 16.2.2011.

Brassica oleracea L.

Ziedkāposti

TP 45/2 rev. 2, 15.3.2017.

Brassica oleracea L.

Sparģeļu kāposti jeb brokoļi

TP 151/2 rev. 2, 15.3.2017.

Brassica oleracea L.

Briseles kāposti

TP 54/2 rev. 2, 15.3.2017.

Brassica oleracea L.

Kolrābji

TP 65/1 rev. 2, 15.3.2017.

Brassica oleracea L.

Savojas kāposti, baltie galviņkāposti un sarkanie galviņkāposti

TP 48/3 rev. 2, 15.3.2017.

Brassica rapa L.

Ķīnas kāposti

TP 105/1, 13.3.2008.

Capsicum annuum L.

Sīvie dārzeņpipari vai dārzeņpipari

TP 76/2 rev. 2, 15.3.2017.

Cichorium endivia L.

Krokainās endīvijas un platlapu endīvijas

TP 118/3, 19.3.2014.

Cichorium intybus L.

Sakņu cigoriņi

TP 172/2, 1.12.2005.

Cichorium intybus L.

Parastie cigoriņi

TP 173/1, 25.3.2004.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Arbūzi

TP 142/2, 19.3.2014.

Cucumis melo L.

Melones

TP 104/2, 21.3.2007.

Cucumis sativus L.

Gurķi un īsaugļu gurķi

TP 61/2, 13.3.2008.

Cucurbita maxima Duchesne

Lielaugļu ķirbji

TP 155/1, 11.3.2015.

Cucurbita pepo L.

Kabači vai tumšzaļie kabači

TP 119/1 rev., 19.3.2014.

Cynara cardunculus L.

Artišoki un lapu artišoki

TP 184/2, 27.2.2013.

Daucus carota L.

Galda burkāni un lopbarības burkāni

TP 49/3, 13.3.2008.

Foeniculum vulgare Mill.

Fenheļi

TP 183/1, 25.3.2004.

Lactuca sativa L.

Dārza salāti

TP 13/5 rev. 2, 15.3.2017.

Solanum lycopersicum L.

Tomāti

TP 44/4 rev. 2, 19.4.2016.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Pētersīļi

TP 136/1, 21.3.2007.

Phaseolus coccineus L.

Daudzziedu pupiņas

TP 9/1, 21.3.2007.

Phaseolus vulgaris L.

Krūmu pupiņas un kāršu pupiņas

TP 12/4, 27.2.2013.

Pisum sativum L. (partim)

Šķautņainie zirņi, lobāmie zirņi un cukurzirņi

TP 7/2 rev. 2, 15.3.2017.

Raphanus sativus L.

Redīsi, rutki

TP 64/2 rev., 11.3.2015.

Rheum rhabarbarum L

Rabarberi

TP 62/1, 19.4.2016.

Scorzonera hispanica L.

Melnsakne

TP 116/1, 11.3.2015.

Solanum melongena L.

Baklažāni

TP 117/1, 13.3.2008.

Spinacia oleracea L.

Spināti

TP 55/5 rev. 2, 15.3.2017.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Lauka salāti

TP 75/2, 21.3.2007.

Vicia faba L. (partim)

Dārza pupas

TP Broadbean/1, 25.3.2004.

Zea mays L. (partim)

Cukurkukurūza un uzplīstošā kukurūza

TP 2/3, 11.3.2010.

Solanum lycopersicum L. × Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. × Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. × Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Tomātu potzari

TP 294/1 rev. 2, 15.3.2017.

Cucurbita maxima × Cucurbita moschata

Cucurbita maxima Duch. × Cucurbita moschata Duch. starpsugu hibrīdi izmantošanai par potcelmiem

TP 311/1, 15.3.2017.

II PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto to sugu saraksts, kurām jāatbilst UPOV pārbaužu vadlīnijām  (4)

Zinātniskais nosaukums

Vispārpieņemtais nosaukums

UPOV vadlīnija

Brassica rapa L.

Rāceņi

TG 37/10, 4.4.2001.

Cichorium intybus L.

Liellapu cigoriņi vai itāļu cigoriņi

TG 154/4, 5.4.2017.


(1)  Šie protokoli ir pieejami CPVO tīmekļa vietnē (www.cpvo.europa.eu).

(2)  Šīs vadlīnijas ir pieejamas UPOV tīmekļa vietnē (www.upov.int).

(3)  Šie protokoli ir pieejami CPVO tīmekļa vietnē (www.cpvo.europa.eu).

(4)  Šīs vadlīnijas ir pieejamas UPOV tīmekļa vietnē (www.upov.int).


Augša