Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32016L0882

Komisijas Direktīva (ES) 2016/882 (2016. gada 1. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/59/EK groza attiecībā uz valodas prasmju prasībām (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2016/3213

OV L 146, 3.6.2016., 22./24. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/882/oj

3.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 146/22


KOMISIJAS DIREKTĪVA (ES) 2016/882

(2016. gada 1. jūnijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/59/EK groza attiecībā uz valodas prasmju prasībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Direktīvu 2007/59/EK par to vilcienu vadītāju sertifikāciju, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā (1), un jo īpaši tās 31. pantu,

tā kā:

(1)

Daži noteikumi Direktīvas 2007/59/EK VI pielikumā attiecībā uz vilcienu vadītāju valodu prasmju prasībām B1 līmenī rada nevajadzīgi lielu slogu ļoti īpašos gadījumos, kad vilciena vadītāji dodas tikai līdz kaimiņos esošas dalībvalsts robežstacijai, tādējādi ietekmējot pārrobežu pakalpojumu nepārtrauktību.

(2)

Tādēļ ir nepieciešams samazināt lieko valodu slogu posmos starp robežām un stacijām, kuras atrodas tuvu robežām un ir paredzētas pārrobežu pakalpojumiem, atbrīvojot attiecīgos vilcienu vadītājus no valodas prasmju prasībām B1 līmenī.

(3)

Kā atbrīvojuma priekšnosacījums būtu vajadzīgi pietiekami pasākumi, lai nodrošinātu saziņu starp attiecīgajiem vilcienu vadītājiem un infrastruktūras pārvaldītāja darbiniekiem ikdienas, traucētās un ārkārtas situācijās, lai novērstu jebkādu negatīvu ietekmi uz dzelzceļa sistēmas drošību.

(4)

Būtu jāparedz pārejas pasākumi attiecībā uz vilcienu vadītājiem, kuri ieguvuši vai iegūs sertifikātu saskaņā ar Direktīvu 2007/59/EK pirms datuma, kad sāk piemērot valstu noteikumus, ar kuriem transponē šo direktīvu.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2007/59/EK.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Direktīvas 2007/59/EK 32. panta 1. punktā minētās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2007/59/EK VI pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Uzskata, ka vilcienu vadītāji, kuri ieguvuši vai iegūs sertifikātu saskaņā ar Direktīvu 2007/59/EK pirms 2016. gada 1. jūlija, atbilst minētās direktīvas prasībām.

3. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2016. gada 1. jūlijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2016. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3.   Pienākums transponēt un īstenot šo direktīvu neattiecas uz Kipras Republiku un Maltas Republiku, kamēr to teritorijā nav izveidota dzelzceļa sistēma.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 1. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 315, 3.12.2007., 51. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2007/59/EK VI pielikuma 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.   VALODAS PRASMJU PĀRBAUDES

1.

Vilcienu vadītājiem, kam jāsazinās ar infrastruktūras pārvaldītāju būtiskos drošības jautājumos, jābūt valodas prasmēm vismaz vienā no attiecīgā infrastruktūras pārvaldītāja norādītajām valodām. Darbinieku valodas prasmēm jābūt tādā līmenī, lai viņi varētu aktīvi un efektīvi sazināties ikdienas, traucētās un ārkārtas situācijās. Viņiem jāprot izmantot “satiksmes nodrošināšanas un vadības” SITS aprakstītā ziņojumu un sazināšanās metode.

2.

Lai izpildītu 1. punktā paredzētās prasības, vilcienu vadītājiem jāspēj saprast (gan klausoties, gan lasot) un sazināties (gan mutiski, gan rakstiski) atbilstoši B1 līmenim Eiropas Padomes izveidotās Eiropas vienotās valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmas (CEFR) (1) skalā.

3.

Attiecībā uz posmiem starp robežām un stacijām, kas atrodas tuvu pie robežas un paredzētas pārrobežu pakalpojumiem, infrastruktūras pārvaldītājs var atbrīvot dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vilcienu vadītājus no 2. punkta prasībām ar nosacījumu, ka tiek piemērota šāda procedūra:

a)

dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums infrastruktūras pārvaldītājam lūdz atkāpi attiecībā uz attiecīgajiem vilcienu vadītājiem. Lai nodrošinātu taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret pretendentiem, infrastruktūras pārvaldītājs visiem iesniegtajiem lūgumiem par atkāpi piemēro vienādu novērtēšanas procedūru, kas ir daļa no tīkla pārskata;

b)

infrastruktūras pārvaldītājs piešķir atkāpi, ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums var pierādīt, ka tas ir veicis pietiekamus pasākumus, lai nodrošinātu saziņu starp attiecīgajiem vilcienu vadītājiem un infrastruktūras pārvaldītāja darbiniekiem ikdienas, traucētās un ārkārtas situācijās, kā noteikts 1. punktā;

c)

dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītāji nodrošina, lai attiecīgie darbinieki būtu informēti par minētajiem noteikumiem un kārtību un viņi būtu izgājuši atbilstīgu apmācību savās drošības pārvaldības sistēmās.”


(1)  Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, 2001 (Cambridge University Press – versijai angļu valodā ISBN 0-521-00531-0). Pieejama arī Cedefop tīmekļa vietnē: http://www.cedefop.europa.eu/.


Augša