EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32016L0856

Padomes Direktīva (ES) 2016/856 (2016. gada 25. maijs), ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākuma ilgumu

OV L 142, 31.5.2016., 12./13. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/856/oj

31.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 142/12


PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2016/856

(2016. gada 25. maijs),

ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākuma ilgumu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 113. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Padomes Direktīvas 2006/112/EK (3) 97. pantā paredzēts, ka no 2011. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pamatlikme nevar būt mazāka par 15 %.

(2)

Dalībvalstīs pašlaik spēkā esošā PVN pamatlikme līdz ar pārejas sistēmas mehānismu ir nodrošinājusi to, ka PVN sistēma ir darbojusies pieņemami. Ar tādiem jaunajiem noteikumiem par pakalpojumu sniegšanas vietu, kuri dod priekšroku nodokļa uzlikšanai patēriņa vietā, ir vēl vairāk ierobežotas iespējas savā labā izmantot PVN likmju atšķirības, mainot atrašanās vietu, un ir samazināti iespējamie konkurences izkropļojumi.

(3)

Lai novērstu pārmērīgu atšķirību starp dalībvalstu piemērotajām PVN pamatlikmēm, kas izjauc strukturālo līdzsvaru Savienībā un rada konkurences izkropļojumus dažās darbības nozarēs, ierastā prakse netiešo nodokļu jomā ir noteikt minimālās likmes. Tas joprojām ir saprātīgi attiecībā uz PVN.

(4)

Ņemot vērā notiekošās sarunas par tā PVN galīgā režīma iezīmēm, kurš attiecas uz Savienības iekšējo tirdzniecību, būtu priekšlaicīgi noteikt pastāvīgu PVN pamatlikmi vai apsvērt PVN minimālās likmes maiņu.

(5)

Tāpēc ir lietderīgi saglabāt pašreizējo minimālo 15 % pamatlikmi laikposmā, kas ir pietiekami ilgs, lai nodrošinātu juridisko noteiktību un ļautu veikt turpmāku pārskatīšanu.

(6)

Pašreizējās minimālās pamatlikmes saglabāšana nekavē turpmāk pārskatīt PVN tiesību aktus pirms 2017. gada 31. decembra, lai ņemtu vērā PVN galīgā režīma, kas attiecas uz Savienības iekšējo tirdzniecību, ieviešanu.

(7)

Lai nodrošinātu nepārtrauktu minimālās standarta likmes piemērošanu, kas noteikta ar Direktīvu 2006/112/EK, ir atbilstīgi, ka šo direktīvu piemero no 2016. gada 1. janvāra.

(8)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2006/112/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2006/112/EK 97. pantu aizstāj ar šādu:

“97. pants

No 2016. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim pamatlikme nevar būt mazāka par 15 %.”

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2016. gada 1. augustam izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 25. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  2016. gada 12. aprīļa atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2016. gada 17. februāra atzinums (OV C 133, 14.4.2016., 23. lpp.).

(3)  Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).


Augša