Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32016L2109

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2016/2109 (2016. gada 1. decembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 66/401/EEK, lai iekļautu jaunas sugas un sugas Lolium x boucheanum Kunth botānisko nosaukumu (Dokuments attiecas uz EEZ )

C/2016/7695

OV L 327, 2.12.2016., 59./75. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2016/2109/oj

2.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 327/59


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA (ES) 2016/2109

(2016. gada 1. decembris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 66/401/EEK, lai iekļautu jaunas sugas un sugas Lolium x boucheanum Kunth botānisko nosaukumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvu 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 2. panta 1. punkta A daļu,

tā kā:

(1)

Suga Lolium x boucheanum Kunth ir iekļauta Direktīvas 66/401/EEK 2. panta 1. punkta A daļas a) punkta sarakstā. Starptautiskās sēklu kontroles asociācija Lolium x boucheanum Kunth bioloģisko nosaukumu nesen ir mainījusi uz Lolium x hybridum Hausskn. Tāpēc ir lietderīgi šīs sugas nosaukumu Direktīvā 66/401/EEK mainīt.

(2)

Lai novērtētu, vai dažas sugas, ko neaptver Direktīva 66/401/EEK, drīkst tirgot kā sēklu maisījumus vai sēklu maisījumos, Komisijas Lēmumā 2009/109/EK (2) ir paredzēta pagaidu eksperimenta organizēšana. Minētajā pagaidu eksperimentā gūtā pieredze rāda, ka sugas Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum un Vicia benghalensis ir noderīgas, veidojot jaunus lopbarības augu sēklu maisījumus, ar kuriem iespējams nodrošināt ilgstošas, ražīgas un bioloģiski daudzveidīgas ganību un lopbarības kultūras. Tāpēc minētās sugas būtu jāiekļauj Direktīvas 66/401/EEK 2. panta 1. punkta A daļas b) punkta sugu sarakstā.

(3)

Pamatojoties uz iepriekš minētajā pagaidu eksperimentā gūto tehnisko pieredzi, ir lietderīgi katrai no minētajām sugām noteikt konkrētas prasības attiecībā uz minimālo dīgtspēju, minimālo analītisko tīrību, maksimālo citu augu sugu sēklu saturu, maksimālo citu sugu augu sēklu saturu masas paraugā un attiecībā uz marķēšanu.

(4)

Tādēļ Direktīva 66/401/EEK būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 66/401/EEK

Direktīvu 66/401/EEK groza šādi.

1)

direktīvas 2. panta 1. punkta A daļu groza šādi:

a)

daļas a) punktā vārdus “Lolium x boucheanum Kunth” aizstāj ar vārdiem “Lolium x hybridum Hausskn”;

b)

daļas b) punktu aizstāj ar šādu:

“b)

Fabaceae (Leguminosae)

Tauriņzieži (pākšaugi)

Biserrula pelecinus L.

Zāģzobainā biserula

Galega orientalis Lam.

Austrumu galega

Hedysarum coronarium L.

Vainagveidīgā hedisārija

Lathyrus cicera L.

Sarkanā dedestiņa

Lotus corniculatus L.

Ragainais vanagnadziņš

Lupinus albus L.

Baltā lupīna

Lupinus angustifolius L.

Zilā (šaurlapu) lupīna

Lupinus luteus L.

Dzeltenā lupīna

Medicago doliata Carmign.

Taisndzeloņu lucerna

Medicago italica (Mill.) Fiori

Itālijas lucerna

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Piekrastes lucerna

Medicago lupulina L.

Apiņu lucerna

Medicago murex Willd.

Dzeloņainā lucerna

Medicago polymorpha L.

Zobainā lucerna

Medicago rugosa Desr.

Krokainā lucerna

Medicago sativa L.

Sējas lucerna

Medicago scutellata (L.) Mill.

Vairoga lucerna

Medicago truncatula Gaertn.

Nošķeltā lucerna

Medicago × varia T. Martyn Sand

Hibrīdā lucerna

Onobrychis viciifolia Scop.

Vīķlapu esparsete

Ornithopus compressus L.

Dzeltenā seradella

Ornithopus sativus Brot.

Sējas seradella

Pisum sativum L. (partim)

Sējas zirņi

Trifolium alexandrinum L.

Aleksandrijas āboliņš

Trifolium fragiferum L.

Zemeņu āboliņš

Trifolium glanduliferum Boiss.

Dziedzerainais āboliņš

Trifolium hirtum All.

Īsmatainais āboliņš

Trifolium hybridum L.

Bastarda āboliņš

Trifolium incarnatum L.

Inkarnāta āboliņš

Trifolium isthmocarpum Brot.

Marokas āboliņš

Trifolium michelianum Savi

Balansa (lielziedu) āboliņš

Trifolium pratense L.

Sarkanais (pļavas) āboliņš

Trifolium repens L.

Baltais (ložņu) āboliņš

Trifolium resupinatum L.

Persijas āboliņš

Trifolium squarrosum L.

Spurainais āboliņš

Trifolium subterraneum L.

Pazemes āboliņš

Trifolium vesiculosum Savi

Bultveida āboliņš

Trigonella foenum-graecum L.

Grieķu sierāboliņš

Vicia benghalensis L.

Bengālijas vīķis

Vicia faba L.

Lauka pupas

Vicia pannonica Crantz

Ungārijas vīķis

Vicia sativa L.

Sējas vīķis

Vicia villosa Roth

Smiltāja vīķis”;

c)

daļas c) punktā pēc ieraksta “Phacelia tanacetifolia Benth. Parastā facēlija iekļauj šādu ierakstu”:

Plantago lanceolata L.

Šaurlapu ceļteka”;

2)

direktīvas 3. panta 1. punktā vārdus “Lolium x boucheanum Kunth” aizstāj ar vārdiem “Lolium x hybridum Hausskn”;

3)

direktīvas II un III pielikumu groza, kā noteikts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2017. gada 31. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Dalībvalstis minētos noteikumus piemēro no 2018. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 1. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV 125, 11.7.1966., 2298/66. lpp.

(2)  Komisijas 2009. gada 9. februāra Lēmums 2009/109/EK par pagaidu eksperimenta organizēšanu, paredzot dažas atkāpes attiecībā uz tirdzniecību ar sēklu maisījumiem, ko paredzēts izmantot kā lopbarības augus saskaņā ar Padomes Direktīvu 66/401/EEK, lai noteiktu, vai dažas Padomes Direktīvās 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/55/EK vai 2002/57/EK neuzskaitītas sugas atbilst prasībām iekļaušanai Direktīvas 66/401/EEK 2. panta 1. punkta A daļā (OV L 40, 11.2.2009., 26. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 66/401/EEK II un III pielikumu groza šādi:

1)

II pielikumu groza šādi:

a)

I daļas 1. punktā pēc ieraksta par Pisum sativum, Vicia faba iekļauj šādu daļu:

“—

Trifolium subterraneum, Medicago spp., izņemot M. lupulina, M. sativa, M. x varia:

bāzes sēklu ražošanai: 99,5 %,

turpmākai pavairošanai paredzētu sertificētu sēklu ražošanai: 98 %,

sertificētu sēklu ražošanai: 95 %.”;

b)

tabulu I daļas 2. punkta A apakšpunktā aizstāj ar šādu:

“Suga

Dīgtspēja

Analītiskā tīrība

Maksimālais citu sugu augu sēklu saturs paraugā, kura masa ir norādīta III pielikuma 4. slejā (kopā slejā)

Nosacījumi attiecībā uz citas krāsas Lupinus spp. un rūgto lupīnu sēklu saturu

Minimālā dīgtspēja

(% no tīrām sēklām)

Maksimālais cieto sēklu saturs

(% no tīrām sēklām)

Minimālā analītiskā tīrība

(masas %)

Maksimālais citu sugu augu sēklu saturs

(masas %)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp., izņemot Rumex acetosella un Rumex maritimus

Kopā

Viena suga

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

75 a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Agrostis capillaris

75 a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Agrostis gigantea

80 a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Agrostis stolonifera

75 a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Alopecurus pratensis

70 a)

 

75

2,5

1,0 f)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Arrhenatherum elatius

75 a)

 

90

3,0

1,0 f)

0,5

0,3

 

 

 

0 g)

0 j) k)

5 n)

 

Bromus catharticus

75 a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 g)

0 j) k)

10 n)

 

Bromus sitchensis

75 a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 g)

0 j) k)

10 n)

 

Cynodon dactylon

70 a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2

 

Dactylis glomerata

80 a)

 

90

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Festuca arundinacea

80 a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Festuca filiformis

75 a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Festuca ovina

75 a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Festuca pratensis

80 a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Festuca rubra

75 a)

 

90

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Festuca trachyphylla

75 a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

×Festulolium

75 a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Lolium multiflorum

75 a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Lolium perenne

80 a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Lolium × hybridum

75 a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Phalaris aquatica

75 a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5

 

Phleum nodosum

80 a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 k)

5

 

Phleum pratense

80 a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 k)

5

 

Poa annua

75 a)

 

85

2,0 c)

1,0 c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

5 n)

 

Poa nemoralis

75 a)

 

85

2,0 c)

1,0 c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Poa palustris

75 a)

 

85

2,0 c)

1,0 c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Poa pratensis

75 a)

 

85

2,0 c)

1,0 c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Poa trivialis

75 a)

 

85

2,0 c)

1,0 c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 j) k)

2 n)

 

Trisetum flavescens

70 a)

 

75

3,0

1,0 f)

0,3

0,3

 

 

 

0 h)

0 j) k)

2 n)

 

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

70

 

98

0,5

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Galega orientalis

60 a) b)

40

97

2,0

1,5

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10 n)

 

Hedysarum coronarium

75 a) b)

30

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 k)

5

 

Lathyrus cicera

80

 

95

1

0,5

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j) k)

20

 

Lotus corniculatus

75 a) b)

40

95

1,8 d)

1,0 d)

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Lupinus albus

80 a) b)

20

98

0,5 e)

0,3 e)

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j)

5 n)

o) p)

Lupinus angustifolius

75 a) b)

20

98

0,5 e)

0,3 e)

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j)

5 n)

o) p)

Lupinus luteus

80 a) b)

20

98

0,5 e)

0,3 e)

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j)

5 n)

o) p)”

Medicago doliata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Medicago italica

70 b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Medicago littoralis

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Medicago lupulina

80 a) b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Medicago murex

70 b)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Medicago polymorpha

70 b)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Medicago rugosa

70 b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Medicago sativa

80 a) b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Medicago scutellata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Medicago truncatula

70 b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Medicago × varia

80 a) b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Onobrychis viciifolia

75 a) b)

20

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 j)

5

 

Ornithopus compressus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Ornithopus sativus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Pisum sativum

80 a)

 

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 j)

5 n)

 

Trifolium alexandrinum

80 a) b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trifolium fragiferum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Trifolium glanduliferum

70 b)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Trifolium hirtum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Trifolium hybridum

80 a) b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trifolium incarnatum

75 a) b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trifolium isthmocarpum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Trifolium michelianum

75 b)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Trifolium pratense

80 a) b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trifolium repens

80 a) b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trifolium resupinatum

80 a) b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trifolium squarrosum

75 b)

20

97

1,5

 

 

 

0,3

 

 

0

0 l) m)

10

 

Trifolium subterraneum

80 b)

40

97

0,5

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Trifolium vesiculosum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Trigonella foenum-graecum

80 a)

 

95

1,0

0,5

 

 

0,3

 

 

0

0 j)

5

 

Vicia benghalensis

80 b)

20

97 e)

1

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Vicia faba

80 a) b)

5

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 j)

5 n)

 

Vicia pannonica

85 a) b)

20

98

1,0 e)

0,5 e)

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j)

5 n)

 

Vicia sativa

85 a) b)

20

98

1,0 e)

0,5 e)

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j)

5 n)

 

Vicia villosa

85 a) b)

20

98

1,0 e)

0,5 e)

 

 

0,3

 

 

0 i)

0 j)

5 n)

 

Citas sugas

Brassica napus var. napobrassica

80 a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 j) k)

5

 

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

75 a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 j) k)

10

 

Phacelia tanacetifolia

80 a)

 

96

1,0

0,5

 

 

 

 

 

0

0 j) k)

 

 

Plantago lanceolata

75

 

85

1,5

 

 

 

 

 

 

0 i)

0 j) k)

10

 

Raphanus sativus var. oleiformis

80 a)

 

97

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 j)

5

 

c)

I daļas 2. punkta B apakšpunkta e) punktu aizstāj ar šādu:

“e)

Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. sēklu maksimālo kopējo daudzumu 0,5 masas % citu attiecīgu sugu sēklās neuzskata par piemaisījumu;”;

d)

tabulu II daļas 2. punkta A apakšpunktā aizstāj ar šādu:

“Suga

Maksimālais citu sugu augu sēklu saturs

Citi standarti vai nosacījumi

Kopā

(masas %)

Saturs pēc skaita paraugā, kura masa norādīta III pielikuma 4. slejā

(kopā slejā)

Viena suga

Rumex spp., izņemot Rumex acetosella un Rumex maritimus

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

0,3

20

1

1

1

 

j)

Agrostis capillaris

0,3

20

1

1

1

 

j)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

 

j)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

 

j)

Alopecurus pratensis

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 a)

2

5

5

 

i) j)

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

 

j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

 

j)

Cynodon dactylon

0,3

20 a)

1

1

1

 

j)

Dactylis glomerata

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Festuca arundinacea

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Festuca filiformis

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Festuca ovina

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Festuca pratensis

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Festuca rubra

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Festuca trachyphylla

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

× Festulolium

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Lolium multiflorum

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Lolium perenne

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Lolium × hybridum

0,3

20 a)

2

5

5

 

j)

Phalaris aquatica

0,3

20

2

5

5

 

j)

Phleum nodosum

0,3

20

2

1

1

 

j)

Phleum pratense

0,3

20

2

1

1

 

j)

Poa annua

0,3

20 b)

1

1

1

 

f) j)

Poa nemoralis

0,3

20 b)

1

1

1

 

f) j)

Poa palustris

0,3

20 b)

1

1

1

 

f) j)

Poa pratensis

0,3

20 b)

1

1

1

 

f) j)

Poa trivialis

0,3

20 b)

1

1

1

 

f) j)

Trisetum flavescens

0,3

20 c)

1

1

1

 

i) j)

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

0,3

20

5

 

 

 

 

Galega orientalis

0,3

20

2

 

 

0 e)

j)

Hedysarum coronarium

0,3

20

2

 

 

0 e)

j)

Lathyrus cicera

0,3

20

5

0 d)

 

Lotus corniculatus

0,3

20

3

 

 

0 e)

g) j)

Lupinus albus

0,3

20

2

 

 

0 d)

h) k)

Lupinus angustifolius

0,3

20

2

 

 

0 d)

h) k)

Lupinus luteus

0,3

20

2

 

 

0 d)

h) k)

Medicago doliata

0,3

20

5

0 e)

 

Medicago italica

0,3

20

5

0 e)

 

Medicago littoralis

0,3

20

5

0 e)

 

Medicago lupulina

0,3

20

5

0 e)

j)

Medicago murex

0,3

20

5

0 e)

 

Medicago polymorpha

0,3

20

5

 

Medicago rugosa

0,3

20

5

 

Medicago sativa

0,3

20

3

 

 

0 e)

j)

Medicago scutellata

0,3

20

5

 

 

 

 

Medicago truncatula

0,3

20

5

 

 

 

 

Medicago × varia

0,3

20

3

 

 

0 e)

j)

Onobrychis viciifolia

0,3

20

2

 

 

0 d)

 

Ornithopus compressus

0,3

20

5

 

 

 

 

Ornithopus sativus

0,3

20

5

 

 

 

 

Pisum sativum

0,3

20

2

 

 

0 d)

 

Trifolium alexandrinum

0,3

20

3

 

 

0 e)

j)

Trifolium fragiferum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium glanduliferum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium hirtum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium hybridum

0,3

20

3

 

 

0 e)

j)

Trifolium incarnatum

0,3

20

3

 

 

0 e)

j)

Trifolium isthmocarpum

0,3

20

5

j)

Trifolium michelianum

0,3

20

5

Trifolium pratense

0,3

20

5

 

 

0 e)

j)

Trifolium repens

0,3

20

5

 

 

0 e)

j)

Trifolium resupinatum

0,3

20

3

 

 

0 e)

j)

Trifolium squarrosum

0,3

20

5

Trifolium subterraneum

0,3

20

5

j)

Trifolium vesiculosum

0,3

20

5

j)

Trigonella foenum-graecum

0,3

20

2

 

 

0 d)

 

Vicia benghalensis

0,3

20

5

0 d)

Vicia faba

0,3

20

2

 

 

0 d)

 

Vicia pannonica

0,3

20

2

 

 

0 d)

h)

Vicia sativa

0,3

20

2

 

 

0 d)

h)

Vicia villosa

0,3

20

2

 

 

0 d)

h)

Citas sugas

Brassica napus var. napobrassica

0,3

20

2

 

 

 

j)

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

0,3

20

3

 

 

 

j)”

Phacelia tanacetifolia

0,3

20

 

 

 

 

 

Plantago lanceolata

0,3

20

3

 

 

 

 

Raphanus sativus var. oleiformis

0,3

20

2

 

 

 

 

e)

III daļas 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.

Par piemaisījumu neuzskata maksimālo kopējo īpatsvaru 6 masas % attiecībā uz Vicia pannonica, Vicia villosa, Vicia benghalensis sēklām Vicia spp. sēklās vai attiecībā uz radniecīgu kultivētu sugu sēklām citas attiecīgas sugas sēklās.”;

f)

III daļas 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.

Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, Vicia benghalensis minimālā analītiskā tīrība ir 97,0 masas %.”;

g)

III daļai pievieno šādu 9. punktu:

“9.

Lathyrus cicera minimālā analītiskā tīrība ir 90 masas %. Par piemaisījumu neuzskata līdzīgu kultivētu augu sugu sēklu daudzumu kopā ne vairāk kā 5 masas %.”;

2)

III pielikumu aizstāj ar šādu:

“III PIELIKUMS

PARTIJU UN PARAUGU MASA

Suga

Partijas maksimālā masa

(tonnās)

No partijas iegūstamā parauga minimālā masa

(gramos)

Masa paraugam, no kura nosaka skaitu, kā paredzēts II pielikuma I daļas 2. panta A apakšpunkta 12. līdz 14. slejā un II pielikuma II daļas 2. punkta A apakšpunkta 3. līdz 7. slejā

(gramos)

1

2

3

4

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

10

50

5

Agrostis capillaris

10

50

5

Agrostis gigantea

10

50

5

Agrostis stolonifera

10

50

5

Alopecurus pratensis

10

100

30

Arrhenatherum elatius

10

200

80

Bromus catharticus

10

200

200

Bromus sitchensis

10

200

200

Cynodon dactylon

10

50

5

Dactylis glomerata

10

100

30

Festuca arundinacea

10

100

50

Festuca filiformis

10

100

30

Festuca ovina

10

100

30

Festuca pratensis

10

100

50

Festuca rubra

10

100

30

Festuca trachyphylla

10

100

30

× Festulolium

10

200

60

Lolium multiflorum

10

200

60

Lolium perenne

10

200

60

Lolium × hybridum

10

200

60

Phalaris aquatica

10

100

50

Phleum nodosum

10

50

10

Phleum pratense

10

50

10

Poa annua

10

50

10

Poa nemoralis

10

50

5

Poa palustris

10

50

5

Poa pratensis

10

50

5

Poa trivialis

10

50

5

Trisetum flavescens

10

50

5

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

10

30

3

Galega orientalis

10

250

200

Hedysarum coronarium

augļi

10

1 000

300

sēklas

10

400

120

Lathyrus cicera

25

1 000

140

Lotus corniculatus

10

200

30

Lupinus albus

30

1 000

1 000

Lupinus angustifolius

30

1 000

1 000

Lupinus luteus

30

1 000

1 000

Medicago doliata

10

100

10

Medicago italica

10

100

10

Medicago littoralis

10

70

7

Medicago lupulina

10

300

50

Medicago murex

10

50

5

Medicago polymorpha

10

70

7

Medicago rugosa

10

180

18

Medicago sativa

10

300

50

Medicago scutellata

10

400

40

Medicago truncatula

10

100

10

Medicago × varia

10

300

50

Onobrychis viciifolia:

augļi

10

600

600

sēklas

10

400

400

Ornithopus compressus

10

120

12

Ornithopus sativus

10

90

9

Pisum sativum

30

1 000

1 000

Trifolium alexandrinum

10

400

60

Trifolium fragiferum

10

40

4

Trifolium glanduliferum

10

20

2

Trifolium hirtum

10

70

7

Trifolium hybridum

10

200

20

Trifolium incarnatum

10

500

80

Trifolium isthmocarpum

10

100

3

Trifolium michelianum

10

25

2

Trifolium pratense

10

300

50

Trifolium repens

10

200

20

Trifolium resupinatum

10

200

20

Trifolium squarrosum

10

150

15

Trifolium subterraneum

10

250

25

Trifolium vesiculosum

10

100

3

Trigonella foenum-graecum

10

500

450

Vicia benghalensis

20

1 000

120

Vicia faba

30

1 000

1 000

Vicia pannonica

30

1 000

1 000

Vicia sativa

30

1 000

1 000

Vicia villosa

30

1 000

1 000

Citas sugas

Brassica napus var .napobrassica

10

200

100

Brassica oleracea convar .acephala

10

200

100

Phacelia tanacetifolia

10

300

40

Plantago lanceolata

5

20

2

Raphanus sativus var .oleiformis

10

300

300

Maksimālo partijas masu nepārsniedz vairāk kā par 5 %.”


Augša