EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32016L2037R(02)

Popravek Direktive Komisije (EU) 2016/2037 z dne 21. novembra 2016 o spremembi Direktive Sveta 75/324/EGS glede najvišjega dovoljenega tlaka aerosolnih razpršilnikov in za prilagoditev njenih določb o označevanju Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L 314, 22.11.2016)

C/2018/1028

UL L 45, 17.2.2018, str. 47–47 (SL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2037/corrigendum/2018-02-17/oj

17.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 45/47


Popravek Direktive Komisije (EU) 2016/2037 z dne 21. novembra 2016 o spremembi Direktive Sveta 75/324/EGS glede najvišjega dovoljenega tlaka aerosolnih razpršilnikov in za prilagoditev njenih določb o označevanju Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi

( Uradni list Evropske unije L 314 z dne 22. novembra 2016 )

Stran 12, člen 1, točka (a), spremembe Direktive Sveta 75/324/EGS, točka 2.2(c):

besedilo:

„kadar je aerosol razvrščen kot ‚zelo lahko vnetljiv‘ v skladu z merili iz točke 1.9, besedo ‚opozorilo‘ in druge elemente etikete za aerosole kategorije 1 iz tabele 2.3.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008;“

se glasi:

„kadar je aerosol razvrščen kot ‚zelo lahko vnetljiv‘ v skladu z merili iz točke 1.9, besedo ‚nevarnost‘ in druge elemente etikete za aerosole kategorije 1 iz tabele 2.3.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008;“.


Na vrh