EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32016L1914

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2016/1914 (2016. gada 31. oktobris), ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, kurās nosaka attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un konkrētu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2016/6857

OV L 296, 1.11.2016., 7./12. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2016/1914/oj

1.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA (ES) 2016/1914

(2016. gada 31. oktobris),

ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, kurās nosaka attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un konkrētu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/53/EK par lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējo katalogu (1) un jo īpaši tās 7. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību (2) un jo īpaši tās 7. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Direktīvu 2003/90/EK (3) un Komisijas Direktīvu 2003/91/EK (4) pieņēma, lai nodrošinātu, ka dalībvalstu katalogos iekļautās šķirnes atbilst Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) noteiktajām vadlīnijām par obligāti pārbaudāmajām pazīmēm, kas jāņem vērā dažādu sugu pārbaudēs, un par obligātajiem šķirņu pārbaudes nosacījumiem, ciktāl šādas vadlīnijas ir noteiktas. Minētajās direktīvās paredzēts, ka citām šķirnēm piemērojamas Starptautiskās Jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) vadlīnijas.

(2)

CPVO un UPOV ir noteikuši vēl citas vadlīnijas un atjauninājuši spēkā esošās.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2003/90/EK un 2003/91/EK.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2003/90/EK I un II pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma A daļas tekstu.

2. pants

Direktīvas 2003/91/EK pielikumus aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma B daļas tekstu.

3. pants

Attiecībā uz pārbaudēm, kuras sāktas pirms 2017. gada 1. jūlija, dalībvalstis Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK var piemērot tajā redakcijā, ko piemēroja pirms tika izdarīti grozījumi ar šo direktīvu.

4. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2017. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2017. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 31. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.

(3)  Komisijas 2003. gada 6. oktobra Direktīva 2003/90/EK, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. pantā attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un obligātajiem konkrētu lauksaimniecības augu sugu pārbaudes nosacījumiem (OV L 254, 8.10.2003., 7. lpp.).

(4)  Komisijas 2003. gada 6. oktobra Direktīva 2003/91/EK, kurā izklāstīti īstenošanas noteikumi, ar ko piemēro 7. pantu Padomes Direktīvā 2002/55/EK attiecībā uz raksturīgajām pazīmēm, kas obligāti jāaptver pārbaudē, un obligātajiem nosacījumiem dažādu dārzeņu sugu šķirņu pārbaudei (OV L 254, 8.10.2003., 11. lpp.).


PIELIKUMS

A DAĻA

I PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto to sugu saraksts, kurām jāatbilst CPVO pārbaužu protokoliem

Zinātniskais nosaukums

Vispārpieņemtais nosaukums

CPVO protokols

Festuca arundinacea Schreb.

Niedru auzene

TP 39/1, 1.10.2015.

Festuca filiformis Pourr.

Šaurlapu aitu auzene

TP 67/1, 23.6.2011.

Festuca ovina L.

Aitu auzene

TP 67/1, 23.6.2011.

Festuca pratensis Huds.

Pļavas auzene

TP 39/1, 1.10.2015.

Festuca rubra L.

Sarkanā auzene

TP 67/1, 23.6.2011.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Asā auzene

TP 67/1, 23.6.2011.

Lolium multiflorum Lam.

Daudzziedu airene

TP 4/1, 23.6.2011.

Lolium perenne L.

Ganību airene

TP 4/1, 23.6.2011.

Lolium × boucheanum Kunth

Hibrīdā airene

TP 4/1, 23.6.2011.

Pisum sativum L.

Sējas zirņi

TP 7/2 rev., 11.3.2015.

Vicia sativa L.

Vasaras vīķi

TP 32/1, 19.4.2016.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Lopbarības kāļi

TP 89/1, 11.3.2015.

Brassica napus L.

Rapsis

TP 36/2, 16.11.2011.

Cannabis sativa L.

Kaņepes

TP 276/1, 28.11.2012.

Gossypium spp.

Kokvilna

TP 88/1, 19.4.2016.

Helianthus annuus L.

Saulespuķes

TP 81/1, 31.10.2002.

Linum usitatissimum L.

Šķiedras lini, eļļas lini

TP 57/2, 19.3.2014.

Avena nuda L.

Kailgraudu auzas

TP 20/2, 1.10.2015.

Avena sativa L. (arī A. byzantina K. Koch)

Auzas (arī Bizantijas auzas)

TP 20/2, 1.10.2015.

Hordeum vulgare L.

Mieži

TP 19/4, 1.10.2015.

Oryza sativa L.

Rīsi

TP 16/3, 1.10.2015.

Secale cereale L.

Rudzi

TP 58/1, 31.10.2002.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hibrīdi, kas radušies, krustojot Triticum ģints sugas ar Secale ģints sugām

TP 121/2 rev. 1, 16.2.2011.

Triticum aestivum L.

Kvieši

TP 3/4 rev. 2, 16.2.2011.

Triticum durum Desf.

Cietie kvieši

TP 120/3, 19.3.2014.

Zea mays L.

Kukurūza

TP 2/3, 11.3.2010.

Solanum tuberosum L.

Kartupeļi

TP 23/2, 1.12.2005.

Šie protokoli ir pieejami CPVO tīmekļa vietnē (www.cpvo.europa.eu).

II PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto to sugu saraksts, kurām jāatbilst UPOV pārbaužu vadlīnijām

Zinātniskais nosaukums

Vispārpieņemtais nosaukums

UPOV vadlīnija

Beta vulgaris L.

Lopbarības bietes

TG/150/3, 4.11.1994.

Agrostis canina L.

Suņu smilga

TG/30/6, 12.10.1990.

Agrostis gigantea Roth.

Baltā smilga

TG/30/6, 12.10.1990.

Agrostis stolonifera L.

Ložņu smilga

TG/30/6, 12.10.1990.

Agrostis capillaris L.

Parastā smilga

TG/30/6, 12.10.1990.

Bromus catharticus Vahl

Akotu lāčauza

TG/180/3, 4.4.2001.

Bromus sitchensis Trin.

Sitkas lāčauza

TG/180/3, 4.4.2001.

Dactylis glomerata L.

Kamolzāle

TG/31/8, 17.4.2002.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hibrīdi, kas radušies, krustojot Festuca ģints sugu ar Lolium ģints sugu

TG/243/1, 9.4.2008.

Phleum nodosum L.

Gumainais timotiņš

TG/34/6, 7.11.1984.

Phleum pratense L.

Pļavas timotiņš

TG/34/6, 7.11.1984.

Poa pratensis L.

Pļavas skarene

TG/33/7, 9.4.2014.

Lotus corniculatus L.

Ragainie vanagnadziņi

TG/193/1, 9.4.2008.

Lupinus albus L.

Baltā lupīna

TG/66/4, 31.3.2004.

Lupinus angustifolius L.

Šaurlapu lupīna

TG/66/4, 31.3.2004.

Lupinus luteus L.

Dzeltenā lupīna

TG/66/4, 31.3.2004.

Medicago sativa L.

Sējas lucerna

TG/6/5, 6.4.2005.

Medicago x varia T. Martyn

Hibrīdā lucerna

TG/6/5, 6.4.2005.

Trifolium pratense L.

Sarkanais āboliņš

TG/5/7, 4.4.2001.

Trifolium repens L.

Baltais āboliņš

TG/38/7, 9.4.2003.

Vicia faba L.

Lauka pupas

TG/8/6, 17.4.2002.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Eļļas rutki

TG/178/3, 4.4.2001.

Arachis hypogaea L.

Zemesrieksti

TG/93/4, 9.4.2014.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ripsis

TG/185/3, 17.4.2002.

Carthamus tinctorius L.

Saflora sēklas

TG/134/3, 12.10.1990.

Papaver somniferum L.

Miega magones

TG/166/4, 9.4.2014.

Sinapis alba L.

Baltās sinepes

TG/179/3, 4.4.2001.

Glycine max (L.) Merr.

Sojas pupas

TG/80/6, 1.4.1998.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgo

TG/122/4, 25.3.2015.

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Drumonda sorgo/Sudānas zāle

TG/122/4, 25.3.2015.

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Hibrīdi, kas radušies, krustojot Sorghum bicolor un Sorghum sudanense

TG/122/4, 25.3.2015.

Šīs vadlīnijas ir pieejamas UPOV tīmekļa vietnē (www.upov.int).

B DAĻA

I PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto to sugu saraksts, kurām jāatbilst CPVO pārbaužu protokoliem

Zinātniskais nosaukums

Vispārpieņemtais nosaukums

CPVO protokols

Allium cepa L. (Cepa grupa)

Sīpoli un dārza sīpoli

TP 46/2, 1.4.2009.

Allium cepa L. (Aggregatum grupa)

Šalotes

TP 46/2, 1.4.2009.

Allium fistulosum L.

Lielloku sīpoli

TP 161/1, 11.3.2010.

Allium porrum L.

Puravi

TP 85/2, 1.4.2009.

Allium sativum L.

Ķiploki

TP 162/1, 25.3.2004.

Allium schoenoprasum L.

Maurloki

TP 198/2, 11.3.2015.

Apium graveolens L.

Selerijas

TP 82/1, 13.3.2008.

Apium graveolens L.

Sakņu selerijas

TP 74/1, 13.3.2008.

Asparagus officinalis L.

Sparģeļi

TP 130/2, 16.2.2011.

Beta vulgaris L.

Bietes, ieskaitot Cheltenham bietes

TP 60/1, 1.4.2009.

Beta vulgaris L.

Mangoldi vai lapu bietes

TP 106/1, 11.3.2015.

Brassica oleracea L.

Virziņkāposti

TP 90/1, 16.2.2011.

Brassica oleracea L.

Ziedkāposti

TP 45/2, 11.3.2010.

Brassica oleracea L.

Sparģeļkāposti jeb brokoļi

TP 151/2, 21.3.2007.

Brassica oleracea L.

Briseles kāposti

TP 54/2, 1.12.2005.

Brassica oleracea L.

Kolrābji

TP 65/1, 25.3.2004.

Brassica oleracea L.

Savojas kāposti, baltie galviņkāposti un sarkanie galviņkāposti

TP 48/3, 16.2.2011.

Brassica rapa L.

Ķīnas kāposti

TP 105/1, 13.3.2008.

Capsicum annuum L.

Sīvie dārzeņpipari vai dārzeņpipari

TP 76/2, 21.3.2007.

Cichorium endivia L.

Krokainās endīvijas un platlapu endīvijas

TP 118/3, 19.3.2014.

Cichorium intybus L.

Sakņu cigoriņi

TP 172/2, 1.12.2005.

Cichorium intybus L.

Parastie cigoriņi

TP 173/1, 25.3.2004.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Arbūzi

TP 142/2, 19.3.2014.

Cucumis melo L.

Melones

TP 104/2, 21.3.2007.

Cucumis sativus L.

Gurķi un īsaugļu gurķi

TP 61/2, 13.3.2008.

Cucurbita maxima Duchesne

Lielaugļu ķirbji

TP 155/1, 11.3.2015.

Cucurbita pepo L.

Kabači vai tumšzaļie kabači

TP 119/1 rev., 19.3.2014.

Cynara cardunculus L.

Artišoki un lapu artišoki

TP 184/2, 27.2.2013.

Daucus carota L.

Galda burkāni un lopbarības burkāni

TP 49/3, 13.3.2008.

Foeniculum vulgare Mill.

Fenheļi

TP 183/1, 25.3.2004.

Lactuca sativa L.

Dārza salāti

TP 13/5 rev., 19.4.2016.

Solanum lycopersicum L.

Tomāti

TP 44/4 rev. 2, 19.4.2016.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Pētersīļi

TP 136/1, 21.3.2007.

Phaseolus coccineus L.

Daudzziedu pupiņas

TP 9/1, 21.3.2007.

Phaseolus vulgaris L.

Krūmu pupiņas un kāršu pupiņas

TP 12/4, 27.2.2013.

Pisum sativum L. (partim)

Šķautņainie zirņi, lobāmie zirņi un cukurzirņi

TP 7/2 rev., 11.3.2015.

Raphanus sativus L.

Redīsi, rutki

TP 64/2 rev., 11.3.2015.

Rheum rhabarbarum L

Rabarberi

TP 62/1, 19.4.2016.

Scorzonera hispanica L.

Melnsakne

TP 116/1, 11.3.2015.

Solanum melongena L.

Baklažāni

TP 117/1, 13.3.2008.

Spinacia oleracea L.

Spināti

TP 55/5 rev., 19.4.2016.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Lauka salāti

TP 75/2, 21.3.2007.

Vicia faba L. (partim)

Dārza pupas

TP Broadbean/1, 25.3.2004.

Zea mays L. (partim)

Cukurkukurūza un uzplīstošā kukurūza

TP 2/3, 11.3.2010.

Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Tomātu potzari

TP 294/1 rev., 19.4.2016.

Šie protokoli ir pieejami CPVO tīmekļa vietnē (www.cpvo.europa.eu).

II PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto to sugu saraksts, kurām jāatbilst UPOV pārbaužu vadlīnijām

Zinātniskais nosaukums

Vispārpieņemtais nosaukums

UPOV vadlīnija

Brassica rapa L.

Rāceņi

TG/37/10, 4.4.2001.

Cichorium intybus L.

Liellapu cigoriņi vai itāļu cigoriņi

TG/154/3, 18.10.1996.

Cucurbita maxima X Cucurbita moschata

Cucurbita maxima Duch. x Cucurbita moschata Duch. starpsugu hibrīdi izmantošanai potcelmiem

TG/311/1, 25.3.2015.

Šīs vadlīnijas ir pieejamas UPOV tīmekļa vietnē (www.upov.int).


Augša