Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32015L0653

Komisijas Direktīva (ES) 2015/653 (2015. gada 24. aprīlis), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2015/2607

OV L 107, 25.4.2015., 68./73. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/653/oj

25.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 107/68


KOMISIJAS DIREKTĪVA (ES) 2015/653

(2015. gada 24. aprīlis),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām (1) un jo īpaši tās 8. pantu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā zinātnes un tehnikas sasniegumus, jo īpaši saistībā ar transportlīdzekļa pielāgošanu un tehnisko atbalstu vadītājiem ar invaliditāti, būtu jāatjaunina Direktīvas 2006/126/EK I pielikumā izklāstītie kodi un apakškodi.

(2)

Lai ņemtu vērā jauno tehnoloģiju attīstību, kodiem un apakškodiem vajadzētu būt orientētiem uz funkcionalitāti. Lai vienkāršotu administratīvo procedūru, daži kodi būtu jāsvītro, jāapvieno ar citiem kodiem vai jāsaīsina.

(3)

Lai samazinātu slogu vadītājiem ar invaliditāti, attiecīgā gadījumā būtu jānodrošina iespēja minētajiem vadītājiem vadīt transportlīdzekli bez tehniskas pielāgošanas. Tā kā mūsdienu transportlīdzekļu tehnoloģijas vadītājiem ļauj noteiktus standarta transportlīdzekļus vadīt ar ierobežotu spēku, piemēram, stūrējot vai bremzējot, un lai vadītājiem sniegtu lielāku elastību, vienlaikus nodrošinot drošu transportlīdzekļa vadīšanu, būtu jāievieš kodi, kas ļautu vadīt transportlīdzekļus, kuri ir saderīgi ar maksimālo spēku, ko vadītājs ir spējīgs radīt.

(4)

Dažus kodus, kas patlaban attiecas uz medicīnisko stāvokli, varētu izmantot citiem ceļu satiksmes drošības mērķiem, samazinot augsta riska situācijas, piemēram, iesācēju vai gados vecu vadītāju gadījumā. Tādēļ būtu jāizveido sadaļa arī šiem braukšanas ierobežojumu kodiem.

(5)

Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, vairākas dalībvalstis ir ieviesušas vai plāno ieviest programmas, saskaņā ar kurām vadītājiem būs atļauts izmantot tikai tādus transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar alkometrisku autobloķētāju. Lai atvieglotu alkometrisku autobloķētāju ieviešanu un apstiprināšanu, ņemot vērā ieteikumus pētījumā par autovadīšanas nepieļaušanu reibumā ar alkometrisku autobloķētāju palīdzību (2), šim nolūkam būtu jāievieš saskaņots kods.

(6)

Saskaņā ar dalībvalstu un Komisijas 2011. gada 28. septembra kopīgo politisko deklarāciju par skaidrojošiem dokumentiem (3) dalībvalstis ir apņēmušās pamatotos gadījumos paziņojumam par transponēšanas pasākumiem pievienot vienu vai vairākus dokumentus, kuros ir paskaidrota saikne starp direktīvas elementiem un valstu pieņemto transponēšanas instrumentu attiecīgajām daļām.

(7)

Tādēļ Direktīva 2006/126/EK būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi atbilst Vadītāju apliecību komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2006/126/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstīm jānodrošina normatīvo un administratīvo aktu stāšanās spēkā, lai vēlākais līdz 2017. gada 1. janvārim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis Komisijai tūlīt dara zināmus šos aktus.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos noteikumus tiesību aktos, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2015. gada 24. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 403, 30.12.2006., 18. lpp.

(2)  Pētījums par autovadīšanas nepieļaušanu reibumā ar alkometrisku autobloķētāju palīdzību, sk.: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/behavior/study_alcohol_interlock.pdf.

(3)  OV C 369, 17.12.2011., 14. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2006/126/EK I pielikuma 3. iedaļā attiecībā uz vadītāja apliecības otro pusi a) punkta 12. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“12.

pretī attiecīgajai kategorijai kodu norādes par papildu informāciju/ierobežojumiem.

Kodi ir šādi:

—   kodi 01–99: saskaņotie Eiropas Savienības kodi

VADĪTĀJS (medicīniski apsvērumi)

01. Redzes korekcija un/vai aizsardzība

01.01. Brilles

01.02. Kontaktlēca(-as)

01.05. Acu aizsegs

01.06. Brilles vai kontaktlēcas

01.07. Specifiski optiskie palīglīdzekļi

02. Dzirdes aparāti/saziņas palīglīdzekļi

03. Locekļu protēze/ortoze

03.01. Augšējo ekstremitāšu protēze/ortoze

03.02. Apakšējo ekstremitāšu protēze/ortoze

TRANSPORTLĪDZEKĻA PIELĀGOŠANA

10. Pārveidota transmisija

10.02. Automātiska pārnesumu pārslēgšana

10.04. Pielāgota transmisijas vadības ierīce

15. Pārveidots sajūgs

15.01. Pielāgots sajūga pedālis

15.02. Ar roku darbināms sajūgs

15.03. Automātisks sajūgs

15.04. Līdzeklis, kas novērš traucēkļus sajūga pedālim vai tā iedarbināšanu

20. Pārveidotas bremžu sistēmas

20.01. Pielāgots bremžu pedālis

20.03. Bremžu pedālis, kas piemērots darbībai ar kreiso kāju

20.04. Slīdošs bremžu pedālis

20.05. Noliekts bremžu pedālis

20.06. Ar roku darbināmas bremzes

20.07. Maksimālais spēks bremžu darbināšanai … N (*) (piemēram, “20.07(300N)”)

20.09. Pielāgotas stāvbremzes

20.12. Līdzeklis, kas novērš traucēkļus bremžu pedālim vai tā iedarbināšanu

20.13. Ar celi darbināmas bremzes

20.14. Bremžu sistēma, kuru palīdz darbināt ārējs spēks

25. Pārveidota akseleratora sistēma

25.01. Pielāgots akseleratora pedālis

25.03. Noliekts akseleratora pedālis

25.04. Ar roku darbināms akselerators

25.05. Ar celi darbināms akselerators

25.06. Akselerators, kuru palīdz darbināt ārējs spēks

25.08. Akseleratora pedālis kreisajā pusē

25.09. Līdzeklis, kas novērš traucēkļus akseleratora pedālim vai tā iedarbināšanu

31. Pedāļu pielāgojumi un pedāļu aizsargierīces

31.01. Paralēlu pedāļu papildu komplekts

31.02. Pedāļi vienā (vai gandrīz vienā) līmenī

31.03. Līdzeklis, kas novērš traucēkļus akseleratora un bremžu pedālim vai to iedarbināšanu, ja pedāļus nedarbina ar kāju

31.04. Paaugstināta grīda

32. Apvienotas darba bremžu un akseleratora sistēmas

32.01. Ar vienu roku darbināma apvienota darba bremžu un akseleratora sistēma

32.02. Apvienota darba bremžu un akseleratora sistēma, ko darbina ārējs spēks

33. Apvienotas darba bremžu, akseleratora un stūres sistēmas

33.01. Ar vienu roku darbināma apvienota akseleratora, darba bremžu un stūres sistēma, ko darbina ārējs spēks

33.02. Ar divām rokām darbināma apvienota akseleratora, darba bremžu un stūres sistēma, ko darbina ārējs spēks

35. Pārveidots vadības ierīču izkārtojums (automobiļa lukturu, priekšējā stikla tīrītāja/mazgātāja, signāltaures, pagrieziena rādītāju u. c. slēdži)

35.02. Vadības ierīces, kas darbināmas, neatlaižot stūres iekārtu

35.03. Vadības ierīces, kas darbināmas ar kreiso roku, neatlaižot stūres iekārtu

35.04. Vadības ierīces, kas darbināmas ar labo roku, neatlaižot stūres iekārtu

35.05. Vadības ierīces, kas darbināmas, neatlaižot stūres iekārtu, kā arī akseleratora un bremžu mehānismus

40. Pārveidota stūres iekārta

40.01. Maksimālais spēks stūres iekārtas darbināšanai … N (*) (piemēram, “40.01(140N)”)

40.05. Pielāgots stūres rats (lielāka/biezāka stūres rata daļa, samazināts diametrs utt.)

40.06. Pielāgota stūres rata pozīcija

40.09. Ar kāju darbināma stūres iekārta

40.11. Stūres rats ar palīgierīci

40.14. Ar vienu plaukstu/roku darbināma alternatīvi pielāgota stūres sistēma

40.15. Ar divām plaukstām/rokām darbināma alternatīvi pielāgota stūres sistēma

42. Pārveidotas atpakaļskata/sānskata ierīces

42.01. Pielāgota atpakaļskata ierīce

42.03. Papildu iekšējā ierīce sānskatam

42.05. Neredzamās zonas pārredzamības ierīce

43. Vadītāja sēdvieta

43.01. Vadītāja sēdekļa augstums normālai pārredzamībai un normālā attālumā no stūres rata un pedāļiem

43.02. Vadītāja sēdeklis, kas pielāgots ķermeņa formai

43.03. Vadītāja sēdeklis ar sānu balstu labai stabilitātei

43.04. Vadītāja sēdeklis ar roku balstu

43.06. Pielāgota drošības josta

43.07. Drošības josta ar balstu labai stabilitātei

44. Pārveidoti motocikli (obligāti jānorāda kodu apakšpozīcijas)

44.01. Vienoti darbināmas bremzes

44.02. Pielāgotas priekšējo riteņu bremzes

44.03. Pielāgotas pakaļējo riteņu bremzes

44.04. Pielāgots akselerators

44.08. Vadītāja sēdekļa augstums ļauj vadītājam, atrodoties sēdus stāvoklī, vienlaicīgi nolikt abas kājas uz virsmas un līdzsvarot motociklu apstāšanās un stāvēšanas laikā

44.09. Maksimālais spēks priekšējo riteņu bremžu darbināšanai … N (*) (piemēram, “44.09(140N)”

44.10. Maksimālais spēks pakaļējo riteņu bremžu darbināšanai … N (*) (piemēram, “44.10(240N)”

44.11. Pielāgots kāju balsts

44.12. Pielāgots rokturis

45. Motocikls tikai ar blakusvāģi

46. Tikai tricikli

47. Vienīgi transportlīdzekļiem, kuriem ir vairāk nekā divi riteņi un kuri vadītājam nav jālīdzsvaro, uzsākot braukt, apstājoties vai stāvot

50. Vienīgi konkrēts transportlīdzeklis/šasijas numurs (transportlīdzekļa identifikācijas numurs, VIN)

Burti, ko papildu precizēšanai izmanto kopā ar kodiem 01–44:

a kreisā puse

b labā puse

c plauksta

d kāja

e vidus

f roka

g īkšķis

IEROBEŽOJUMU KODI

61. Tikai braukšanai dienas laikā (piemēram, vienu stundu pēc saullēkta un vienu stundu pirms saulrieta)

62. Tikai braukšanai … km rādiusā ap turētāja dzīvesvietu vai tikai pilsētā/reģionā

63. Braukšana bez pasažieriem

64. Tikai braukšanai ar ātrumu, kas nepārsniedz … km/h

65. Braukšana atļauta tikai kopā ar vismaz līdzvērtīgas kategorijas vadītāja apliecības turētāju

66. Bez piekabes

67. Nedrīkst braukt pa automaģistrālēm

68. Nedrīkst lietot alkoholiskus dzērienus

69. Vienīgi tādu transportlīdzekļu vadīšanai, kas aprīkoti ar alkometrisku autobloķētāju saskaņā ar EN 50436. Norāde par derīguma termiņu nav obligāta (piemēram, “69” vai “69(01.01.2016.)”)

ADMINISTRATĪVI JAUTĀJUMI

70. Apliecības Nr. … maiņa, izsniedzējiestāde … (ES/ANO atšķirības zīme trešai valstij; piemēram, “70.0123456789.NL”)

71. Apliecības Nr. … dublikāts (ES/ANO atšķirības zīme trešai valstij; piemēram, “71.987654321.HR”)

73. Vienīgi B kategorijas transportlīdzekļiem – kvadricikliem ar motoru (B1)

78. Vienīgi transportlīdzekļiem ar automātisko transmisiju

79. (…) Šīs direktīvas 13. panta piemērošanas nolūkā – vienīgi transportlīdzekļi, kas atbilst iekavās norādītajām kategorijām

79.01. Vienīgi divriteņu transportlīdzekļi ar blakusvāģi vai bez tā

79.02. Vienīgi AM kategorijas trīsriteņu transportlīdzekļi vai vieglie kvadricikla tipa transportlīdzekļi

79.03. Vienīgi tricikli

79.04. Vienīgi tricikli kopā ar piekabi, kuras maksimāli pieļaujamā masa nepārsniedz 750 kg

79.05. A1 kategorijas motocikls, kura jaudas un svara attiecība ir lielāka par 0,1 kW/kg

79.06. BE kategorijas transportlīdzeklis, kura maksimāli pieļaujamā piekabes masa pārsniedz 3 500 kg

80. Vienīgi A kategorijas mototricikla tipa transportlīdzekļa vadītāja apliecības turētāji, kas nav sasnieguši 24 gadu vecumu

81. Vienīgi A kategorijas divriteņu motocikla tipa transportlīdzekļa vadītāja apliecības turētāji, kas nav sasnieguši 21 gada vecumu

95. Vadītājs, kas ir kvalifikācijas sertifikāta turētājs un atbilst obligātajai profesionālai kvalifikācijai, kas noteikta Direktīvā 2003/59/EK līdz … (piemēram, “95(01.01.12.)”)

96. B kategorijas transportlīdzekļi kopā ar piekabi, kuras maksimāli pieļaujamā masa nepārsniedz 750 kg, un kuru kopējā maksimāli pieļaujamā masa ir 3 500–4 250 kg

97. Aizliegts vadīt C1 kategorijas transportlīdzekli, kas ietilpst Padomes Regulas (EEK) Nr. 3821/85 (**) piemērošanas jomā

—   kodi, sākot no 100: valstu kodi, kas derīgi tikai braukšanai dalībvalstī, kas izsniedza apliecību.

Ja kodu piemēro visām kategorijām, par kurām apliecība ir izsniegta, to var iespiest pie 9., 10. un 11. pozīcijas.Augša